Det kristne og muslimer har til felles

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

På en måte har forkjemperne for religionsdialog rett. La det først være sagt, at det åpenbart er flere konflikter og større problemer med integreringen av innvandrere fra muslimske enn ikke-muslimske land, både i Norge og ellers i Vest-Europa. Når det er sagt, er det også åpenbart at vår felles religiøse arv gir felles referansepunkter og syn på verden. Det er ingenting galt med islamkritikk, men det kan være problematisk hvis islamkritikken blir så sveipende og generell at den ikke samtidig fanger opp det vi faktisk står sammen om.

La meg fortsette ad en omvei. Maaloula er en by nord for den syriske hovedstaden Damaskus. Dette er en av byene der Jesu språk, arameisk, fortsatt er i bruk, og har blitt holdt i live, blant annet, som et resultat av en fransk innsats for et språksenter i byen, som ble etablert før borgerkrigen i 2011. Byen er også kjent for sine mange klostre og kristne helligdommer og på denne måten et vitnesbyrd om at landet har en før-islamsk historie.

Mer overraskende for mange lesere er det kanskje at muslimer valfartet hit, til de kristne helligdommene. Det er heller ikke et uvanlig fenomen. Da jeg for eksempel møtte en munk i et historisk kloster i Irak, like ved frontlinjene mot Islamsk Stat, i 2015, fortalte han at det var helt vanlig før krigen at også muslimer kom hit for å be og oppsøke helbredelse.

Det er lett å avfeie slike eksempler som ubetydelige, i en region og del av verden som bokstavelig talt har blitt herjet av krig og fanatisme de siste tiårene. Men eksemplene peker i retning av at det finnes et felles muslimsk-kristent grunnlag for samforståelse og dialog som har blitt borte på veien til Europa. Et av historiens store paradoks er at vår tid er preget av konflikt mellom islam og kristen-europeiske verdier, samtidig som disse kultursentrene og religionene historisk er tettere sammenvevd enn noen andre.

I Vesten har religion og gudstro blitt en blind flekk. Europeere tror for det meste at Gud er død, mens man i Midtøsten lever med Guds allmektige eksistens som en realitet og selvfølge. Når vi ikke forstår hvor dypt det preger de menneskene som kommer hit fra muslimske land, så går vi både glipp av muligheter for dialog, samt at vi risikerer at problemer går under radaren.

De som tidligst forstod dette var prester og teologer, ikke uventet. Det var faktisk slik det nå omstridte Islamsk Råd oppstod, som et produkt av at liberale prester etablerte kontakt med de større norsk-pakistanske trossamfunnene.

I 2015 leverte KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, sin evaluering av norsk religionsdialog (Brottveit, Gresaker, Hoel), som Vårt Land skrev om i forbindelse med et intervju avisen gjorde med meg i fjor. Den fastslår at IRN er et produkt av de tidlige dialog­initiativene. Disse oppstod av ildsjelers engasjement, og som svar på dramatiske hendelser og «debattklimaet» om flerkultur, blant annet striden rundt utgivelsen av Salman Rushdies «Sataniske vers».

De første velmenende dialogprestene fant fram til dem som så mest «muslimske» ut, altså de mest konservative og tradisjonelle. Det er et paradoks at liberale prester endte opp med å gi en slags legitimitet til dem. Myndighetene plukket opp tråden fra prestene, og gjorde IRN til en slags offisiell representant for norske muslimer. I store deler av sin eksistens har IRN vært dominert av mørkemenn med et helt annet menneskesyn enn de universelle verdiene i Norge.

Men utgangspunktet, tanken og instinktet, om at troende kristne hadde andre og kanskje bedre forutsetninger for å møte muslimske innvandrere, var ikke galt. Selv om kanskje også norske prester på begynnelsen av 90-tallet nok generelt ofte hadde en noe mer akademisk anlagt gudstro enn det vanlige er i Midtøsten, hadde man den samme felles referanserammen som når muslimer besøker kristne helligdommer – troen. Selv om dialogprosessen ikke fikk de ønskede resultatene, var ikke prinsippet om dialog galt.

Dette perspektivet har dessverre en tendens til å havne i bakgrunnen hos mennesker som av forståelige grunner reagerer på konservative og bokstavtro muslimer som er uvillige til å tilpasse seg norske verdier og levemåte. Vi har lett for å glemme at det også finnes andre former for islamsk tro og praksis.

Byen Maaloula havnet i verdenspressen da Al-Qaida-soldater inntok området og drev ut den hovedsakelig kristne befolkningen i 2013, før den igjen ble gjeninntatt av syriske regjeringsstyrker. I Egypt har Islamsk Stat i vinter og vår stått bak en rekke målrettede massakre og likvidasjoner av kristne, på bakgrunn av deres tro. I begge land ser man dessverre at mange muslimer har negative holdninger til annerledes-troende og det er et utbredt syn at kristne ikke kan anses som likeverdige.

Når det er sagt, er de radikale islamistenes forsøk på å rense regionen for annerledes-troende også fremmed for de fleste i denne regionen. Man er vant til å ha kristne naboer, og selv om forholdene av og til har vært mindre gemyttlige har det ikke før i senere tid oppstått en eksistensiell frykt for kristendommens fremtid i denne regionen. I deler av Midtøsten er det allerede for sent, de kristne vil forsvinne. I Europa har vi fortsatt et annet grunnlag for religionsdialog, så lenge premissene er riktige. Vi må bare passe på hvem vi strekker ut hånden til.

 


Publisert: sep 10, 2017 @ 8:52 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Lars Akerhaug

Forfatter og journalist

Latest posts by Lars Akerhaug (see all)

 • Pisspreik er pisspreik uansett hvilken form for religiøs kontekst du forsøker å bygge dette inn i! Historien har utall av massedrap på religiøst grunnlag av egne naboer! Multikultur er et dødt prosjekt! Get real!

 • Bjørn Svendsen

  jeg har alltid hatt stor tro på vår herre, men det bakkemannskapet han har er noen tvilsomme individer .

  • Cosmic

   Eller slik: kristnes liv er ofte en støysender for budskapet.
   Gjelder forøvrig ikke bare kristne.

 • JDonny

  Dette er jo svært kompliserte saker.
  Det å kaste ut ord som pisspreik gagner vel ingen hvis man ønsker å forstå bakgrunnen og historien for hvordan vi har endt opp her vi er i 2017.
  Personlig tror jeg på Jesus Kristus, men jeg er kronisk «liberal» og brennende opptatt av personlig frihet og retten til å definere sitt eget livssyn.
  Sannheten er vel at islam har opp gjennom tidene vært mange ting, og variert svært mye på bakgrunn av geografi og kultur.
  Når man kommer inn på temaet av ekstrem islamisme/wahabisme er jo oljenasjoner som saudi-arabia en defineringsmakt som har redefinert store deler av den muslimske verden.
  Samtidig så må man forholde seg til ting som det er. Det er ingen røyk uten ild.
  De ekstreme versjonene av islam stammer fra de samme kildene som de mer moderate versjonene.
  I Norge bør vi uannsett ikke la noen form for ekstremisme få fotfeste, måtte det være kristentro eller islam.

  • Edvin Vik

   Det fins ikke noe ekstrem eller moderat islam. Det fins bare mer eller mindre islam, mer eller mindre underkastelse, større eller mindre grad av islamisering, av shariatilpasning – fra totalitære Saudi Arabia til (eksempelvis) England med sine mange shariadomstoler og shariakontrollerte områder. Det er samme islam for alle muslimer: koranen og Muhammeds eksempel. «Moderate» muslimer er enten uvitende eller de lyver (taqiiya og kitman). En muslim som kan sin koran og fortsatt er muslim er «ekstrem» etter vår verdinormer. Hvordan kan han være muslim (i Norge), bekjenne deg til en religion, med slikt hat og oppfordring til fiendskap og drap på oss vantro? Det finnes en mengde direkte drapsordrer (drep dem, hugg hodet av dem), i koranen og Profetens eksempel. Han vet at hatet og oppfordringene er direkte fra Allah i koranen, og fra Profeten som er et forbilde og det ypperste eksempel for alle muslimer til alle tider. Han tar selvsagt avstand fra hatet og drapsoppfordringene, men han tar ikke avstand fra Allah og Muhammed som gir ham hatet og drapsoppfordringene! Det kan han ikke gjøre og fortsatt være muslim.

 • Thor Dag Halvorsen
  • VOX

   Sanne kristne deltar ikke ved valg eller «dialoger» i denne verden. Bibelen sier at de er “utsendinger” og altså ambassadører for Guds rike. En ambassadør eller ambassadepersonell i eksempelvis Norge eller andre land deltar ikke i politikken i de landene de er utsendte til. Politikk er det kristenheten som bedriver – de såkalte navnkristne.

   Kristne ambassadører derimot “har sin borgerrett (og borgerplikt) i himmelen”, sier Skriften. Og Jesus selv sa det ikke nytter å reparere systemer som er ledet av “denne verdens gud” – Satan, for “hele verden er i den ondes vold”. Han sa det slik at det “ikke nytter å reparere gamle skinnsekker med nye lapper”.

   Selv trakk Jesus seg raskt vekk da noen jøder ville ha ham til konge i det fysiske Israel. Han konkluderte med at “mitt rike er ikke av denne verden.

   Dersom man “rører ved urent” og blander seg inn i denne verdens styre vil man om kort tid få samme ugunstige dom som dem. For Bibelen er tydelig: «Vennskap med verden er fiendskap med Gud. Den som altså vil være denne verdens venn blir Guds fiende».

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det som hverken jøder, kristne eller muslimer liker å snakke om er at deres felles trosgrunnlag er tro på en absolutt autoritær hersker, med totalitære lover som ikke kan bestrides av noe menneske. Når man i tillegg institusjonaliserer denne herskerreligionen med prelater som skal forvalte den eneveldige herskers altomfattende eiendom og lover, og endatil forvalte en dømmende makt i forhold til disse lovene. Da har man lagt fundamentet for evig strid og pine, hvilket historien entydig har bevist.

  Det finnes mange gode grunner til å skille politikk, stat og kirke. Årsakene til det er lett synlige der religion er grunnlaget for lovanvendelse og straff, slik det er med Sharia lov i Saudi-Arabia.

  Konfliktene oppstår når de religiøse miljø insisterer på at staten skal legge til rette for deres livssyn. Med andre ord gjøre religion og religiøse tradisjoner til lov og rett.

 • DrD .

  Islam er ikke en fredelig religion.
  Fortsetter man å bytte ut befolkningen med muslimer vil det skape enorme problemer.
  https://youtu.be/5AkAGc5nOXw

 • Geir Ivar Jørgensen

  RASISMENS GRUNNLEGGENDE DIMENSJON

  Hva jøder, kristne og muslimer har felles er et trosgrunnlag forankret i en absolutt autoritær og totalitær herskers lover. Lover som ikke kan betviles eller kritiseres. Lover som jordiske herskere i allianse med religiøse institusjoner og deres prelater forvalter for å gjøre folket til lydige slaver.

  Når jøder, kristne og muslimer hver på sin kant forfølger en monoteistisk tolkning for en unipolar verdensorden, hvor de selv er verdens rett-troende som skal herske over alle andre. Da er grunnlaget lagt for evig strid, krig og lidelse. Dette er rasismens grunnleggende dimensjon. En dimensjon som deler jordens mennesker i overklasse og underklasse, i rett-troende og hedninger, i verdige og uverdige.

  Jesus satte mennesker fri fra prelater og den gammeltestamentlige pakt ved å formidle den nye pakt i sinn og hjerte. Pakten som gir det individuelle mennesket fri vilje til å bruke sinn (rasjonell forstand) og hjerte (kunnskap og visdom) til å leve det gode liv. Jesus liv vitner entydig om at det er å leve et liv for å lindre og helbrede lidelse. Et godt liv er et liv uten lidelse. Det er en universell sannhet for alt liv.

  Dessverre har prelatene omskrevet Jesus liv og lære, og ført Jesus tilbake til konteksten for den gamle antikke pakt. Det er et svik som både jøder, kristne og muslimske prelater er skyldig i. Jesus advarte mot dem. Han kalte dem fariseere.

  • Cosmic

   Så når Paulus hadde «en torn i kjødet», altså lidelse, så hadde han ikke et godt liv?
   I kristendommen har lidelse ført utallige mennesker til Gud.

 • Edvin Vik

  Det fins ikke noe ekstrem eller moderat islam. Det fins bare mer eller mindre islam, mer eller mindre underkastelse, større eller mindre grad av islamisering, av shariatilpasning – fra totalitære Saudi Arabia til (eksempelvis) England med sine mange shariadomstoler og shariakontrollerte områder. Det er samme islam for alle muslimer: koranen og Muhammeds eksempel. «Moderate» muslimer er enten uvitende eller de lyver (taqiiya og kitman). En muslim som kan sin koran og fortsatt er muslim er «ekstrem» etter våre verdinormer. Hvordan kan han være muslim (i Norge), bekjenne deg til en religion med slikt hat og oppfordring til fiendskap og drap på oss vantro? Det finnes en mengde direkte drapsordrer (drep dem, hugg hodet av dem), i koranen og Profetens eksempel. Han vet at hatet og oppfordringene er direkte fra Allah i koranen, og fra Profeten, som er et forbilde og det ypperste eksempel for alle muslimer til alle tider. Han tar selvsagt avstand fra hatet og drapsoppfordringene, men han tar ikke avstand fra Allah og Muhammed som gir ham hatet og drapsoppfordringene! Det kan han ikke gjøre og fortsatt være muslim.

 • Harald

  Lars Akerhaug – «forfatter og journalist» står det neders i artikkelen. Det burde stått: Lars Akerhaug – «kunnskapsløs og enfoldig». Av alt proislamsk surr jeg har lest. overgår Akerhaug absolutt alle – til og med Jagland – og da skjønner alle at det ikke borger for kvalitet. President Erdogan har vært krystallklar på hva islam er når han uttaler med bravur: «Det finnes kun ETT islam, og det er islam». Og jeg mistenker Erdogan for å ha litt mer peiling på islam enn hva Akerhaug har. Jeg bor og har bodd i Midt-Østen i mange år og er godt kjent rundt om. Jeg kjenner skjebnen til de kristne i Gaza. En tragedie. De kristne i Betlehem har det ikke stort bedre, og det er snart ikke flere igjen. Jesu fødeby er invadert av muslimer og de kristne kastet på gata.

  Vi kjenner alle til drap på kristne utført av muslimer. Noen som kjenner til det motsatte?
  Vi kjenner all til sprenging av kirkebygg og kristne symboler utført av muslimer. Noen som kjenner til det motsatte?
  Vi kjenner all til at kristne blir fordrevet der muslimer slår seg ned. Noen som ——

  Og sånn kan vi fortsette i det uendelig Akerhaug. Du burde gjøre det norske folk en tjeneste, og det er «å legge pennen til hvile». Slikt babbel som du serverer er det ingen som tror på. Og skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt. Og godt valg til dere alle.

  • Tor Dahl

   Kanskje ikke Akkarhaugs beste artikkel – men kunnskapsløs er han definitivt ikke.

   Hans nyansering her – leser jeg ikke som noe forsvar for islam, men som utfylling av det store bildet.

   Islamsk ideologi er uforenlig med vårt levesett – det skinner igjennom…

   • Harald

    Jjeg leser at han forsøke å sidestille kristendommen og islam og synes at han gjør et særdeles mislykket forsøk på akkurat det. Og godt er det for det er to religioner som er ulike på de aller fleste felter, og de områdene de er like på er ubetydelige.

    • Brian Cohen

     I så fall går du glipp av hele poenget. Tor Dahl har derimot fått det med seg.

    • Lars Akerhaug

     Artikkelen må ikke leses som noe forsøk på teologisk likestilling av islam og kristendom. Jeg påpeker likevel at felles historisk utspring og referanserammer gir en kontekst som kan gi rom for dialog, om det håndteres klokt. Det innebærer nettopp et brudd med den typiske naiviteten som har rådet på dette området.

     • Fred

      Hva mener du med felles historisk utspring og referanserammer? Jay Smith har nå måttet gi seg med dialog etter 25 på speakers corner. Muslimene tåler ikke sannheten om lslam som nå kommer for dagen. Mulig jeg er enkel men hva er hensikten med dialog?

     • heimevernet

      Jødedommen, kristendommen og islam har felles opphav, så selvsagt er det gode muligheter for dialog.

      Hva skulle være formålet med denne dialogen? Vel, det første målet måtte være å unngå åpen sivilisasjonskrig, som vi står i fare for å få.

      Dernest kan det oppstå mange interessante teologiske diskusjoner og mye godt samarbeid mellom religionene og kulturene.

      Det jeg ikke forstår er hvorfor dette samarbeidet ikke best gjøres ved at religiøse ledere, forskere og kulturelt interesserte reiser på besøk til hverandres sivilisasjoner. Da legger man ned en innsats som står mer i forhold til utbyttet.

      Hvorfor må det være sammensmelting mellom kulturene og religionene? Eller er faren for åpen sivilisasjonskrig så akutt at hasteopplæring av den vest-europeiske befolkningen måtte til, for å forberede oss? Er det formålet med all migrasjonen?

  • Brian Cohen

   Stakkars Lars Akerhaug. Hatet av Lars Gule & co. for å være «islamofob»; hatet av «Harald» & co. for å være «islamofil».
   Du vet virkelig ikke hvem Lars Akerhaug er, hva han forsket på, og hvilke synspunkter han har – gjør du?

   • Harald

    Jeg vet hvem Lars Akerhaug er og leste han som om at han prøver å ufarliggjøre islam. Islam bør forbys, ikke ufarliggjøres.

    • Brian Cohen

     Det er faktisk null problemer å være muslim så lenge man forholder seg til islams 5 søyler. Det er når man begynner å blande inn sharia at det bærer galt avsted i forhold til demokrati og menneskerettigheter.

     • Harald

      Har du eksempler på noen som kun forholder seg til de fem søyler? Og om det er noen som gjør det så tror jeg de får høre det av sine «skriftlærde» og i beste fall får en kraftig advarsel eller irettesettelse om du vil. Og tar jeg feil så hører jeg mer enn gjerne fra deg.

     • Brian Cohen

      Kjenner ingen personlig nei, men det jeg gjør jeg heller ikke blant sharia-fansen. Så vidt jeg har forstått er det imidlertid flere muslimske skribenter som fortsatt regner seg som muslimer, selv om islamister og «antirasister» påstår at de er frafalne (!) og til og med «muslimhatere». Senter for sekulær integrering (SSI) har flere slike, og jeg vil vel også si det fins flere uavhengige aktører.

  • selma

   Lars Akerhaug vet definitivt mye om islam, så mange artikler og innlegg jeg har lest av ham gj. de siste årene.
   Men jeg innrømmer at jeg ble noe skuffet over hans budskap om enda flere dialoger. Har vi ikke hatt mange nok allerede ?
   Er LA blitt mer dialog-minded siden han nå er med i Minerva?
   Korriger meg hvis jeg tar feil her.
   Ja, vi har et felles opphav, vi er alle tre av Abrahams ætt, jøder, kristne og muslimer. Kanskje det var en større mening med akkurat dette; at vi er bundet til hverandre og er sprunget ut av den samme kilden?
   Samtidig er det mer enn tydelig hvem som gir, og hvem som tar i det samkvemmet som er oppstått.
   Snart får vi kanskje referat fra møtet i København om islamforskning gjort i Tyskland. Da er det nærliggende å spørre om noe lignende blir gjort i muslimske miljøer? Reformer i islam, er det i det hele tatt mulig?
   OM dialog skulle foretas, vil sammensetningen av deltagere være ytterst viktig (for resultatet), og kunnskapsrike islamkritikere bør utgjøre vestlig deltagelse, ikke flere islamapologeter takk !
   Og betingelser og klare regler for oppfølging og evaluering må avtales. Det er stor slitasje på manges tillit til islam som det er.

   • Fred

    Kan jeg spørre hvor du har dette med felles opphav Abrahams ætt fra?

 • Kaffermann

  Slik jeg forstår så er det nok mange likhetstrekk mellom mer eller mindre troende muslimer og mer eller mindre troende kristne. Man tror på gud, paradis og helvete. Med mer eller mindre samme type oppførsel for å havne der.
  Men Teologien og «de små detaljer» er vel omtrent motsetninger.
  Som det står i min sønns skolebok. De kristne har jesus liv og handlinger som guide. Muslimene har Mohammed. Nå gjorde ikke jesus så veldig mye forskjellig. Men Mohammed har vel et spenn på ca 20-30 år. Så der kan man drive litt mer pick and choose siden at det er ikke alt som er like godt kjent, samt at man må vite om hvordan man tolker de totalt motstridende handlinger.

  Hvis ikke Islam får en bindende reformasjon så klarer jeg ikke å se at Islam på noen måte er forenlig med Vesten. Og dermed så heller jeg mot Geert Wilders konklusjon. Forby islam og koranen, stenge landets moskéer. Muslimer kan fortsatt be til gud hjemme.

 • Tor Dahl

  Kristendom og islam har like mye til felles som et eple og en banan….

  Du kan ikke dyrke bananer på et epletre…

 • Brian Cohen

  Flott, Akerhaug. Om ikke først prestene og så myndighetene hadde gjort tabben med å gjøre IRN til talsmenn for alle muslimer, men i stedet gått mot de progressive kreftene vi finner i f.eks. folk som Walid Al-Kubaisi, så kunne kanskje historien for Norges del i hvert fall vært annerledes. Og NRK hadde ikke invitert Islam Net inn til studio og presentert dem som «mainstream muslimer», og Aftenpoften hadde ikke foreslått Islam Net som «dialogpartnere».
  Men vi gjorde akkurat samme feilen som alle andre vestlige land, dessverre.

  • Fred

   Kubaisi er ex-muslim og islamkritiker. Islam er en fast doktrine gudeskapt og evig. Hva kan progressive krefter gjøre med dette? Kan du forklare en enkel mann som meg poenget? Etter mitt syn blir jo disse prestene lurt trill rundt. Dialog om hva da, har jo ikke en gang samme Gud. Jeg lærer gjerne.

   • Brian Cohen

    Enkelt – hadde vi (les: prester for myndigheter, seinere norsk presse) ikke gått inn for å prøve å skape «muslimske talsmenn» og til og med gjøre fundamentalistene til talsmenn for muslimer flest, men behandlet disse som vi behandler kristne mørkemenn, så hadde neppe noen heller snakket om muslimer som en gruppe som tenker likt og som alle må ut.
    Nettopp pga. av folk som progressive muslimer så er denne «forby islam og send ut alle muslimer» noe som byr meg totalt imot – noen av de fremste forkjemperne mot islamsk fundamentalisme fins faktisk blant muslimer.

    Interessant nok motarbeides disse av norske «eksperter» som f.eks. Lars Gule, som påstår at Ayan Hirsi Ali er «militant». http://www.utrop.no/Plenum/Debatt/31676
    «(…) Norske sekulære og/eller tidligere muslimers støtte til militante eks-muslimer i utlandet, som Ayan Hirshi Ali, understreker den aggressive tonen og bekrefter den uhellige alliansen med norsk islamofobe (…)»

    Mannen burde ALDRI hatt stillingen han har, og han har dessverre også greid å ødelegge HEF mens han var leder der.

    • Fred

     Shahadah er den første søylen i islam. Der er ingen Gud utenom guden(Allah) og Muhammed er hans budbringer. Muslimer skal gjøre som budbringeren, det er jo derfor dem kalles muhammedanere. Hvem var Muhammed, en bra eller dårlig mann? Er Allah en god eller ond Gud ? Er islam noe å satse på(Raymond taler i moskeen!)? kan bli vanskelig å forholde seg til fantasi-islam. Sekulær, moderat blir bare skuespill, det er fullt mulig bli ex-muslim. Synes faktisk det er frekt å være tilhenger av denne doktrinen i dar al-harb. Hvem er Gules samboer?

     • Brian Cohen

      I bibelen finner du «du skal ikke ha andre guder enn meg» og «gå ut i verden og gjør alle folkeslag til mine disipler». Noen tok også dette vel langt en periode (på ca. 1500 år), som du kanskje vet…?

     • Fred

      Hvor mange av 1,6 milliard tar dette vel langt i dag? Hva er løsningen?

 • bjornseo

  Dette var noe av det mest tøvete jeg har lest på lenge. Vel er det lov å ha meninger om det meste, men å få tøvet på trykk det er helt utrolig. Akerhaug anbefales å lese Bibelen.

 • Bjorn Ramstad

  “Vi har lett for å glemme at det også finnes andre former for islamsk tro og praksis.”
  Tvert imot. I de diskusjoner som har passert I flere år, har det vært nesten umulig å få forståelse for innlegg og argumenter som kun tok sikte på å diskutere læren som heter islam. Da trakk man frem hvor forskjellig troen ble praktisert. Man ville helst snakke om de mange former for islamsk tro og praksis som hersket.
  Gjør man det, blir man aldri klok på hva det egentlig handler om, nemlig en lære, en tro, en ideologi og flere sett med leveregler som skal være diktert av skaperen selv, og som må lystres hvis man vil seg selv og andre godt.
  “I begge land ser man dessverre at mange muslimer har negative holdninger til annerledes-troende og det er et utbredt syn at kristne ikke kan anses som likeverdige.”
  Riktig. Og hvor kommer dette synet fra om ikke fra de hellige tekster som er selve kjernen I islam?
  “I Europa har vi fortsatt et annet grunnlag for religionsdialog, så lenge premissene er riktige. Vi må bare passe på hvem vi strekker ut hånden til.”
  Og hva har religionsdialogen hatt som mål? Har det vært å lære hva islam er og hva islam vil? Åpenbart ikke.
  Islam er i følge læren selv ikke foranderlig. En hver ettergivelse vil derfor skje hos dialog-makkeren.

 • Angel of Death

  Lars Akerhaug er Minerva forfatter så det er vel greit at slike artikler dukker opp en gang iblant. Islam is here to dominate. Not to integrate.

 • Jens – alt er på Twitter

  Delvis enig med Lars Akerhaug, delvis uenig.

  Dialog er i utgangspunktet positivt, eller ihvertfall helt greit. Det skal ganske komplekse og avledede årsakskjeder til før man kommer til at dialog er skadelig.

  Det er bare litt som dialog med hele land fulle av organiserte nazister. Man kan gjerne snakke med dem, men i utgangspunktet løser det ingenting. Det kan endog virke litt negativt å snakke for høyt om hvor bra og nyttig det er å snakke, fordi det gir falsk håp og distraherer fra problemer, noe som trolig er grunnen til den negative reaksjonen her.

  Skal man snakke med noen i Islam som representerer akseptable, humane verdier på linje med våre, er problemet at man i første rekke må snakke med noen som har forlatt Islam, fordi Islam har grenseløst mye møkk og ondskap i seg — fra tilbedelsen av torturist-krigsherre-Muhammad, til kodifisering av amputasjon og konebanking, til bokstavtro som hviler støtt og åpenbart på at Koranen er Allahs personlig skrevne kommando, og den stadige krigen mellom Sunni og Shia.

  Norske venstreorienterte har nå og da prøvd å finne muslimer å snakke med, som har gehør blant andre muslimer. Som oftest finner man ut at vedkommende representerer noe ondt og dårlig, og man må trå til med unnskyldninger for dem. Som Faten Mahdi Al-Hussaini, som bruker markering mot ekstremisme til sekterisk Shia-propaganda og konspirasjonsteorier om at Israel støtter IS. Aftenposten må løpe til med konspiratorisk hatstøtte og unnskylde henne på diverse tullemåter som at hun ikke er moden nok så man kan ikke forvente bedre av henne.

  Eller Linda Sarsour, som var nær alliert med Obama, og fikk en hel nettside på Det Hvite Hus laget om seg personlig, som en promoside. Hvor mange dører åpnet Obama for muslimske Sarsour ved å lage en personlig hyllest til henne på Det Hvite Hus’ nettsider? Problemet her er at Sarsour intenst og iherdig gjennom mange år har hyllet og promotert Sharia-lov i alle kanaler, og forteller om hvor fortreffelig og fantastisk samfunnet vil bli når det er underlagt Sharia. Samt hennes samarbeid med historiske terrorister, og bruk av IS-pekefingeren.

  Er det ikke andre med moderne verdier å snakke med? Joda, bare at venstreorienterte har rettet hatkanonene og slamspyttoppkastet mot dem i årevis. Som f.eks. Ayaan Hirsi Ali. Det at de har moderne verdier og representerer humane tankesett gjør at de forkastes av muslimer flest og har ingen støtte – Hirsi Ali kunne hatt massiv støtte i den islamske verden, men har ingen, fordi de hater hva hun står for. En «moderat muslim med innflytelse» blir et oxymoron når befolkningen å ha innflytelse blant forkaster det moderate.

  Dermed blir Akerhaugs etterlysning langt på vei meningsløs. Den mytiske moderate muslim som forkaster 1) bokstavtro, 2) Koranens klart skrevne bud om amputasjon og konebanking, 3) Hadiths blodige kommandoer, 4) Muhammeds historiske krigshandlinger og tortur, 5) Sharia, 6) sekterisk kamp mellom Shia og Sunni 7) religiøs uniformering OG 8) har støtte og gehør hos et betydelig antall muslimer — eksisterer ikke..

  Det er flott at han ønsker seg dette. Det er bare litt meningsløst og naivt, og noe som skaper falsk håp.

 • etnisknorsk

  Jeg tror denne karen vet hva han snakker om her:
  “There is no moderate or immoderate islam. This is an ugly description of our religion. Islam is islam – and thats it!” (Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia)

 • Robin Haug

  «Selv om kanskje også norske prester på begynnelsen av 90-tallet nok generelt ofte hadde en noe mer akademisk anlagt gudstro enn det vanlige er i Midtøsten, hadde man den samme felles referanserammen som når muslimer besøker kristne helligdommer – troen. Selv om dialogprosessen ikke fikk de ønskede resultatene, var ikke prinsippet om dialog galt.»

  The proof of the pudding lies in the eating. Det er fint at kristne tror. Og at muslimer tror. Hva det avhenger av er *konkret hva* kristne og muslimer «tror.» Hvis de har en tro som tilsier strid med polyteister, ateister, jøder, buddhister, kristne, osv., så har disse andre uansett et problem.

  Her beskrives en «akademisk» form for tro. Men jeg synes nok Akerhaugs bruk av trosbegrepet her er enda tynnere suppe.

 • Torbjørn Morka

  http://68.media.tumblr.com/345d66aeafb6d94ba92d7fe2ad206418/tumblr_inline_oaxlya0bEm1rq4k6b_500.png

  http://68.media.tumblr.com/206cab8c3f950fe76836de9b6dc894ef/tumblr_inline_oaxlyb4Mtt1rq4k6b_500.png

  Så var det dette med å kjenne treet på dets frukter da. I tillegg kjenner man jo her til selve treet, men skal liksom være forbauset hver gang en terrorist plutselig har blitt «radikalisert»..

  • Gangerolf Vandreren

   Jesus står på egne ben, han er sønnen og portvokter.
   Åpner for alle som ønsker seg inn
   Hans rike er ikke på jorden.
   Muhammad er ondskap som trenger backup av tufser.
   En Gud (allah) som ikke er allmektig men trenger hjelp av mennesker,
   kan aldri oppnå å skape noe paradis.
   Det finnes onde som kaller seg kristne, som det finnes gode muslimer.

  • Ole Hansen

   Når en i tillegg vet at Muhammad selv trodde han hadde møtt en demon første gang han ble kontaktet, men at kona overbeviste han om noe annet, og det faktum at Allah omtales som «the best deceiver» i koranen så bør alle kristne se at de to religionene ikke har den samme guden.

 • Feliciano

  Man kan enkelt avsløre Lars Akerhaug mislykkede forsøk på å likestille andre verdensreligioner med Islam, ved å nevne kun ett ord: Sharia!

 • Hans Olav Sande

  Vi vet at i moskeene forkynner imamene hat mot oss og oppfordrer sine tilhengere til å gjør hva de kan for å ødelegge våre samfunn slik at muslimene kan innføre sine lover.
  Eneste svar på dette er rett og slett å forby islam og rive alle moskeer og nekte muslimer å organisere seg på noen måte.

 • konvertitt

  Bibelen er en ufullstendig samling med greske og hebraiske skrifter.