Tynn argumentasjon fra Lurås

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Redaktør Lurås synes NRKs siste partilederdebatt før valget var «en merkelig forestilling». Grunnen er det sterke fokus på klima – «uten motforestillinger». Han skriver: «Ingen nevnte at det ikke er observert systematiske temperaturøkninger i verden siden 1998.»

Dette er kronargumentet til de såkalte «klimaskeptikerne», og er like riktig – eller feil – som å si at kloden er blitt ekstremt mye varmere siden 1992. Begge deler er juks. 1998 var et unntaksår med den sterkeste El Nino på hundre år, mens 1992 var sterkt påvirket av partikkelutslipp fra vulkanen Pinatubo. Tar man utgangspunkt i normalen, er temperaturstigningen fra tiår til tiår tydelig og dramatisk. Nitten av de tjue varmeste årene som er registrert har vært i de siste 20 årene med 2016 som det aller varmeste. Enda viktigere er det at havet, som tar opp 90 prosent av overskuddsvarmen, er blitt betydelig varmere i senere år.

De som i denne situasjonen baserer seg på forholdene i et eller annet enkeltår, vet ikke hva de snakker om. Eller de er ute etter å lure og forvirre folk, og driver det kyniske spillet til den internasjonale olje- og kullkapitalen. Det er gambling med våre barnebarns liv og helse, under dekke av å være de som tør å stå opp mot den tyngende konsensus og «tale Roma midt imot». Jeg hadde faktisk trodd bedre om Helge Lurås.


Publisert: sep 17, 2017 @ 3:04 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Halfdan Wiik

Pensjonert bibliotekar, og stifter av Besteforeldrenes klimaaksjon

Latest posts by Halfdan Wiik (see all)

 • Axel

  Det viktige spørsmålet er egentlig ikke om kloden blir varmere. Spør i stedet: Er det fremlagt fakta som sannsynliggjør at menneskers utslipp av CO2 fører til en katastrofal økning av global temperatur og at vi med rimelige midler kan forhindre det? Og svaret er nei.

  • Kjell Amundsen

   Dessuten er effekten av oppvarmingen (naturlig svingning) siden lille istidsvært gunstig for menneskene og klodens økosystemer da produksjonen øker vesentlig.

  • Erik Pedersen

   Nemlig, svaret er nei. Man har kun presentert en påstand og prøvd å underbygge denne med feilslåtte klimamodeller. Tankekorset må være at verdens regjeringer ikke synes å være interessert i fakta i saken, de hopper gladelig bukk over beviskravet i denne sammenheng…

   • Berit Jacobsen

    «Verdens regjeringer» består vel av politikere som med åpne armer
    tar imot muligheter til å innføre allverdens miljøavgifter.
    Dessuten øynes det ny vekst, som vi jo «må ha», i form av den nye
    bransjen fornybar energi…

  • Randi aamodt

   Det er lagt fram observasjoner og modeller som med stor sannsynlighet viser at menneskelige utslipp av CO2 vil føre til global temperaturøkning. Om den blir katastrofal er vel for tidlig å si. Det er også lagt fram beregninger som viser at det er billigere å forhindre konsekvensene enn å betale for skadene. Men det forhindrer likevel ikke at det kan oppfattes som for dyrt å erstatte fossil energi. Og kanskje er det ikke teknisk mulig å gjøre det fort nok. Det er etter min mening ubetenksomt, dumt og farlig å se bort fra disse modellene og beregningene. Det handler om høye sannsynligheter og alvorlige konsekvenser. Det betyr høy risiko.

   • Trinity

    Atmosfæren vår betår av 78% nitrogen 21% oxygen og 1% andre gasser. Av disse andre gassene er det ca 0,4-0,7 % Co2. Å påstå at dette er hovedårsak til klimaendringa blir latterlig. Prøv istedet å sjekk opp sammenheng mellom solas aktivitet og temperaturendringer. Det andre som lett blir glemt er at når ipcc eller andre går ut å sier at i år er det varmeste året noensinne målt! Så har vi ikke målinger av temperatur så veldig langt tilbake i tid. Slik at den middelaldrrske varmeperiode blir ikke tatt med, fordi vi hadde ikke målestasjoner i drift på 12-1300 tallet.
    For det tredje, til alle dere som fokuserer på Co2: hvis det hadde vært noe i disse påstandene , HVORFOR tas ALDRI miltærutslipp med i regnestykkene? Militærindustrien slipper etter all sannsynlighet ut mer enn alle andre kilder til sammen. Alikevel er alle militære utslipp hemmeligholdt og ikke tatt med i regenstykkene om klimaendring. Til slutt: ingen jeg kjenner som er skeptisk til AGW hysteriet benekter at klimaet endrer seg. Det man stiller spm med er om det virkelig går an at menneskeskapt co2 er årsaken. Men at vi står over for et gigantisk forurensningsproblem er en annen og mye viktigere side av saken. Plastforurensning, massedød av dyr over hele jorda for å nevne noen. Og med ny teknologi som Geo engineering som kan ha katastrofale konsekvenser som liksom skal brukes for å stoppe global oppvarming! Geoengineeringwatch.org
    Og nawmc.org for de som ikke har hørt om dette.
    Altså har vi mange problemer som truer kloden, men vi velger å fokusere på noe som etter all sannsynlighet ikke er reelt. Anbefaler alle å sette seg inn i begge sider av ting, ikke bare lese klimapanelets ekkokammerrapporter

    • Egil Rasmus

     CO2 er et røykteppe bokstavelig talt.

   • Profet1

    Tenk om vi kunne brukt samme grad av forsiktighet og føre var -prinsipp om innvandring. Der er det jo dokumentert at det går til skogen.
    Det er ikke dokumentert i klimareligionen.

    • Randi aamodt

     Du har rett i at det er noen interessante forskjeller der. De som tar klimaendringene alvorlig, er som regel ikke imot innvandring, heller ikke i stor skala, selv om det trolig vil øke utslippene fra Norge siden vi er et kaldt land. Se for eksempel kronikk i Klassekampen i går. Det har nok blant annet med moral å gjøre. Vi i industrialiserte land har sluppet ut mye C02 opp gjennom årene.

  • Begynner man å trekke inn slike subjektive vurderinger som hva som er «rimelige midler» så er det ganske enkelt å umulig å svare klart ja eller nei. Mye av den politiske striden handler nettopp i realiteten om hvilke midler som anses rimelige. For «venstresiden» er klimaendringene nærmest en velkommen anledning til å innføre skatter og avgifter og bedrive økonomisk omfordeling. På «høyresiden» finner man på den annen side adskillige som mer enn aner denslags «ugler i mosen» og som derfor bare desto lettere lar seg overbevise om at det enten ikke finner sted noen global oppvarming eller at det ihvertfall ikke i noen grad av betydning kan skyldes menneskelig virksomhet.

 • Taz Berger

  Hmmm….. du har kanskje noen saklige bevis på dine påstander at det har vært «tydelige og dramatiske» temperaturstigning, la oss si de siste 20 år?? Hvor har havet blitt «betydelig» varmere??? Kanskje du skulle fortsatt som bibliotekar og lest eventyrfortellinger for dine barnebarn?

 • Erik K Eriksen

  Du driver det samme spillet selv, 19 av 20 år er ingenting. Hadde du sagt 1900 av 2000 år hadde du begynt å nærme deg statistisk sannsynlighet når det gjelder klima. Klimaet varierer, det har det alltid gjort, jfr. iskjerneboring og stalagmitt-prøver som begge viser klimavariasjonene over flere hundretusen år. Det er overveiende sannsynlighet for at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, dog i en ikkemålbar grad foreløpig. Klimapanelet, som forøvrig er en politisk organisasjon som fremskriver tenkte cenarioer, ikke faktiske forhold, har nylig måttet vedgå at deres cenarioer er falsifisert, de har brukt ukorrekte data for å fremme sine skrekkcenarioer. Det stiller spørsmål ved hele klimahysteriet idet det for det meste bygger på Klimapanelets framskrivninger. Det man derimot bør bekymre seg for er den stadig økende forurensningen av klodens miljøer, både på land og hav, der har vi som menneskehet en farlig utfordring.

  • Karl Johan Grimstad

   har nylig måttet vedgå at deres cenarioer er falsifisert, hvor og når ble de gjort .Link ?

   • Erik Utne Eikehaugen

    Det står i IPCC rapporten (AR5 WG1). 111 av 114 modeller stemmer ikke overens med observasjonene.

    • John Magne Trane

     Som altså vil si over 97%. Hvor har jeg nå hørt det tallet før… 😉

 • Øystein Nordfjeld

  Det synes som om du har gått glipp av et par grunnleggende faktorer. Når du snakker om «registrerte temperaturer» uten videre utdyping antar jeg du mener målte temperaturer. Det er i så fall feil. Alle bakketemperaturdata som presenteres publikum er statistiske verdier, eller modellerte temperaturavvik basert på homogeniserte temperaturdata, om du vil. Å sammenligne en modellert temperatur med en annen modellert temperatur og påberope «den høyeste temperaturen som er målt», er en logisk feilslutning. Jeg registrerer forøvrig at du er nøye med på å påpeke den kraftige El Nino hendelsen i 1998, men tilsynelatende har glemt at El Nino hendelsen i 2015-2016 var minst like kraftig. El Nino følges også normalt (men ikke alltid) av en kjølig motfase – La Nina. Skal man vurdere temperaturutvikling over tid må disse regnes inn. Siden varmetoppen under El Nino tidlig i 2016 har den globale temperaturen så langt falt med rundt 0,5C – mens det fortsatt er usikkert om vi går inn
  i en La Nina. Du velger altså å avslutte din «temperaturkurve» på en varmetopp skapt av en naturlig og syklisk hendelse som ikke er over. Dersom vi skal vurdere temperaturutviklingen siden 1998 bør vi derfor se på tallene frem til og med 2014 – eller vente til den pågående
  El Nino/La Nina episoden er over. Temperaturutviklingen fra årtusenskiftet og frem til 2014 er flat til svakt nedadgående, avhengig av hvilket datasett som legges til grunn. Du behøver forøvrig ikke å rette pekefingeren mot såkalte «klimaskeptikere» i denne saken. Pausen er godt beskrevet i klimapanelets siste rapport AR5 (WG1), hvor det slås fast at den (da) 15-årige «pausen» viser en temperaturutvikling på 0,05C pr tiår mens man i AR4 hadde forventet en takt på 0,2C pr tiår i denne perioden. Kommentaren til Lurås står seg derfor veldig godt.

 • Rioreal

  All klima politikk i den vestlige verden (for det er kunne disse som reelt sett gjør noe) tar utgangspunkt i modellverk produsert for IPCC av diverse forsker miljøer.

  Felles for tilnærmet alle disse modellene er at de er «way off» observerte data.
  Kanskje på tide og stille spørsmål til hypoteser som ikke holder mål?

 • Joakim Karlsen

  Svakt av Wiik. Her er det selvsagt helt andre tidsperspektiver og sykluser som gjelder, som feks millioner av år og ikke dekader. Klimaskeptikerne har lenge forsøkt å få klimaforfalskerne til å bevise sine teorier for retten, men det vil de merkelig nok ikke gjøre.. Her er det kun snakk om avgifter til inntekts ervervelse for en liten gruppe elite. Eller mener du det er tilfeldig av de som pusher dette perspektivet nedover våre hoder også er de som tjener mest på det? Ref Al Gore, Obama osv

  • Mitoz Lakin

   Et vesentlig poeng er jo nettopp at mennesket gjennom sitt virke her på jorda jo på sett og vis har opphevet det man kan kalle «naturlig tid»: Nettopp gjennom å forbruke eksempelvis olje- og gassreserver, gjør vi 1 år med vedvarende forbruk («menneskelig tid») om til eksempelvis 1000 år med «naturlig tid».

   Og dette må jo videre med nødvendighet komme i tillegg til de rent naturlige sykluser som skjer her på jorda uten menneskelig innvirkningen.

   Når alt imidlertid kommer til stykket, er det et områdefelt som er langt mer interessant: Nemlig «ressurstrygghet». Hvor mange av oss eksisterer i dag takket være olje, gjødsel og stål? Alt dette er livsblodet til vår moderne sivilisasjon, men er ikke fornybare ressurser. Det er her den virkelige trusselen ligger.

   • Joakim Karlsen

    Jo, men saken er jo den at de fornybare teknologiene finnes, det er bare det at de undertrykkes fordi de ikke gir mulighet for den gjentagende inntekten og melkingen som det oljen gjør. Det er slik alt er lagt opp, at alt skjules så lenge det er en bakenforliggende agenda elitene ønsker å dra fordel av.

 • Erik Pedersen

  IPCC, Klimapanelet, er ingen forskningsinstitusjon da de driver med politikk og slett ikke forskning. De har en hypotese, at CO2 er skadelig, spesielt den antropogene som er ca 4% av all tilgjengelig CO2, noe de prøver å bevise ved å lansere påstanden og søke å underbygge den ved hjelp av klimamodeller. De har i grunnen drevet med dette i 27 år uten å lykkes da ingen av de lanserte modellene stemmer overens med virkeligheten og den utvikling vi kan registrere.
  I den virkelige verden har den globale temperaturen stagnert på det tjuende året nå til tross for store CO2-utslipp mens modellenes projeksjoner samtidig definerer sterk temperaturstigning. CO2-hypotesen er altså feilslått og har aldri blitt entydig bevist. Klimaet styres av et omfattende sett med krefter som vitenskapen ikke helt forstår ennå, men det omfatter Jordens bevegelse i forhold til andre planeter og solen, jordaksens helning, solfaser og ikke minst kosmisk stråling i tillegg til vind og havstrømmer, vulkanisme, noen sporgasser i atmosfæren og den viktigste klimagassen av alle, vanndamp…

  • Trinity

   Så 4% av den 0,4 – 0,7% andelen av hele atmosfæren er det som driver klimaendringa ? Høres plausibelt ut;) (sarc)

   • Dagfinn Karlsen

    Her er det vel blitt en liten kommafeil. CO2-innholdet i atmosfæren er av alle involverte parter akseptert til å være 0,04 % (400 ppm). Utrulig at ca. 70 % av all plantevekst på land og i hav kommer fra denne lille andelen.

    • Trinity

     Ja , takk for at du korrigerte meg 🙂

   • Erik Pedersen

    Ja, 4% av 0,04%(!) er lik ca 0,016% av atmosfæren…

 • Bjørn W.

  Hvordan kan det ha seg at pådriverne for ideen om menneskeskapte klimaendringer aldri vil skjelne økningen på ca 10 ppm CO2 ( 390-400 ppm ) hvilket utgjør forholdet 1 / 100.000 fra andre og vesentlige forhold i solsystemet, som beveger seg i høy-hastighet gjennom ulik aktivitet, mens Nasa, Caltech, russerne, kineserne, argentinerne nå er på utkikk etter planet 9 ( X, Nemesis, Nibiru-systemet ) som ifølge Caltech grunnet betydelig størrelse har tiltet solen / hele systemet, med andre faktorer som gravitasjon, elektromagnetisk stråling, tiltet jord- og sol-akse, magnetiske poler i bevegelse, sol-vind m.v. som antagelig spiller mer inn som sannsynlige årsaker til ekstremvær, kategori 4-5 Irma, Harvey, flommer osv. ? http://www.astronomy.com/news/2016/10/planet-nine-tilting-the-sun

  Etter at satellitt-målingene fjernet feilmarginer fra manuelle målinger, hva ser vi; maks 0,8 grader / snitt 0,4 fra 1979 under naturlig foregående variasjoner; 1860-90 ( stigning ) 1920-45 ( stigning ) 1970-2000 ( stigning ) med forbehold om eksakt hukommelse etter at Al Gore / IPCC humbugen ble avkledd i god tid før COP O9. Så hva om vi i realiteten omtrent ikke kan spore global oppvarming i det hele tatt gitt nøkterne forutsetninger ?
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_August_2017_v6.jpg

 • Agnar Mikalsen
 • JDonny

  Er så lei av dette klimapisset. Ingen vet i hvor stor grad menneskeheten har påvirket klimaet, ingen. Vi klarer ikke å forutse været mer enn noen dager fremover, men disse klimafanatikerne kan med sikkerhet spå temperaturøkninger 100 år frem i tid.
  Det er solen som definerer 99% av klimaendringer. Men de klimareligiøse mørkemennene mener vel vi påvirker solen også.
  La oss være enige om å være uenige.
  Denne fanatismen altså, merker jeg blir så lei. De lener seg bare på dogmer, har dem lest rapportene, har dem satt seg inn i metode og virkemidlene, hvordan forskerne kommer frem til sine konklusjoner, hvordan dem gjør målingene, i hvilken grad syklusene fungerer, hvordan selve verdensrommet også er i endring, NEI!
  De er religiøse i tilnærmingen sin og stoler blindt på at prestene deres forteller dem sannheten, uten bevis. Vi som ikke følger troen er klimaskeptikere/vantro. At dem ikke ser det selv er forbi min fatteevne, men sånn er det vel når man er i en kult..

 • Jens Arvid Andersen

  Til tross for årelang søken har jeg ikke vært i stand til å finne belegg for å mene at en økning i CO2-konsentrasjonen ut over den nuværende medfører en temperaturøkning av betydning. Jeg vet ikke hvilke konkrete kunnskaper Halfdan Wiik har om dette. Trolig ingen.

  Klimaeffekten fra CO2 forsterkes riktignok ved at en oppvarming av havet frigjør CO2, oppløst i havet, til atmosfæren. En positiv destabiliserende feedback. De såkaldte Vostok iskjernemålingen i Antarktis fra 1999 viser imidlertid at temperaturendringen kommer ca 800 år før CO2-endringene. Historisk har altså CO2-konsentrasjonen åpenbart vært styrt av havtemepraturen. Ikke omvendt. Iskjernemålingene viser dessuten at det kanskje er større grunn til å frykte en ny istid.

  Kan ikke se bort fra at vi har en global oppvarming for tiden, men finner det vanskelig å tro at CO2 er årsaken. Vanndamp er uansett den dominerende klimagassen. Vanndamp medfører mange konkurrerende naturlig negative og positive feedback-sløyfer som dagens modeller ikke kan simulere uten meget betydelig forenklinger.

  Jeg er mer bekymret for global overbefolkning. Det er en større trussel en CO2. Spesielt dersom Halfdan Wiik og hans likesinnede skulle ha rett.

 • Egil Rasmus

  Jeg oppfordrer Halfdan Wiik til å lese rapporten av Stein Bergsmark (http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2015/09/Klimarapport-versjon-G2.pdf).

  CO2 er i dag blitt et middel til politisk innflytelse (makt), jf. valgkampen. Den som har det beste klimaprogrammet, og styrer klimaordskiftet, har også med seg klimatilhengerne. Stemmekveget.

  Klimadebatten og FNs klimapanel er politisert. I det politiske rom finnes motsetninger mellom sannhet og egeninteresser som kan påvirke forskningen i den grad at den ikke er tilstrekkelig uavhengig. Klimapanelet gjør ikke egen forskning, men går gjennom publiserte studier, systematiserer og oppsummerer kunnskapen.

  En kan derfor våge den påstand at IPCC av politiske årsaker kan være selektiv i sin innsamling av publisert materiale.

  Å tilhøre et mindretall hvis forskning, eller henvise til resultater fra slik forskning, som divergerer fra det enerådende standpunkt synes såldes å ha sin pris. Man blir en «folkefiende» utsatt for flertallstyranniet som bruker argumentet «all forskning viser at».

  FNs klimapanel sier selv dette:
  «In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that long-term prediction of future climate states is not possible.»

  IPCC, Third Assessment Report (2001), Section 14.2.2.2, page 774.

  og videre:

  For the period from 1998 to 2012, 111 of the 114 (97 %) available climate-model simulations show a surface warming trend larger than the observations. There is medium confidence that this difference between models and observations is to a substantial degree caused by natural internal climate variability, which sometimes enhances and sometimes counteracts the long-term externally forced warming trend.

  Klimapanelets synteserapport, som kom 3. november 2014, side 41.

  Hvordan kan man egentlig vite hva man skal “tro” på? Når det finnes annen forskning som ikke underbygger funn i forskningen som IPCC har sammenfattet. Skal man således bare velge side og «skyte» på den andre? Som geriatriske klimaaksjonister?

  Halfdan Wiik avslutter sitt innlegg på en slik måte at han ikke synes å være åpen for at det finnes alternative svar. Enten er du med oss eller så er du på lag med Big Oil og de andre store gutta. Det handler til slutt bare om å tro. Da får vi kun debatt og ikke dialog. Til slutt Halfdan; jeg har også barnebarn, vi bor begge på Moderskipet Jorden, og er alle «romfarere» i det store universet.

 • Egil Rasmus
 • heimevernet

  Personlig skjønner jeg meg ikke på noen av sidene i klimadebatten. Mennesker påvirker miljøet og klimaet, ingen tvil om det. Jeg føler meg også rimelig trygg på at vi mennesker påvirker klimaet globalt, nå når CO2-nivået er på godt over 400 ppm og stigende. Men begge sider av debatten messer om noen orkaner de siste årtier.

  For øvrig er det viktig å påpeke at klimaendringer er farlige enten de er menneskeskapte, naturskapte eller en kombinasjon. Forberedelser trenger vi uansett. Jeg trodde at folk på resett.no av alle mennesker nettopp har forstått hvor farlig ideologien optimisme er. Det er optimisme som til dels har fått oss inn i det uføret migrantkrisen er.

  Ut fra det jeg vet er det korrekte å tenke på Kvartærperioden, altså de siste 2-2.5 millioner år, omtrent.

  Legg til grunn det korrekte rammeverket, altså våre kunnskaper om Kvartærperioden, og da spesielt de siste fem-seks istidene (i og med at det er disse vi har best data på). En istid i siste halvdel av Kvartær varer i ca. 100.000 år og en mellomistid varer i ca. 10.000 år. Det er slik at mange forskere tror at jordbruk, avskoging og liknende har påvirket CO2-nivået i atmosfæren i ca. 8000 år og at rismarker, husdyrhold og liknende har påvirket metan-nivået i atmosfæren i ca. 5000 år.

  Videre synes CO2-nivået nå å være kunstig høyt, det vil si over 400 ppm og stigende. Det naturlige ville kanskje ha vært rundt 280 ppm. Det tibetanske platået er fremdeles der det har ligget en stund. Jeg vet ikke hva som er status nå fra de beste forskerne, men noen forskere mener at intensiteten av vulkanutbrudd kan gå opp som følge av høyt CO2-nivå ved at det blir mer vann i omløp, noe som kan gjøre at det pakker seg på med is rundt polene. Tilstrekkelige utslipp fra vulkaner kan gi en ny istid.

  Dersom det ikke blir tilstrekkelige mengder vulkanutbrudd kan kanskje det kunstig høye CO2-nivået være tilstrekkelig til at vi bryter syklusen av istid-mellomistid slik at unngår en ny istid så lenge vi har kull og petroleum å brenne. Forskere har antydet en slik grenseverdi på ca. 350 ppm CO2 i atmosfæren, hvis jeg husker rett. Med andre ord; vi er godt over denne grensen nå.

  • Egil Rasmus

   Bergsmark skriver, sitat: For 100 år siden var 3 av 10 000 molekyler i atmosfæren CO2. I dag er det 4 av 10 000. Dette er en økning på 1 av 10 000 over 100 år. Men karbon-isotopene analysert i luftens CO2 viser at bare omtrent 4 % av luftens CO2 kommer fra forbrenning av fossile brensler, og at 96 % av luftens CO2 kommer fra avgassing fra havet og fra vulkaner. Siden den menneskeskapte andelen av CO2 er bare 4 %, så utgjør økningen 1 av 250 000 molekyler. Hvis vi for moro skyld skal se hvor Norge står i denne situasjonen, og antar at vi er ansvarlige for 0,2 % av de samlede menneskeskapte utslipp, så blir det 1 molekyl av 125 000 000. Dette er ikke tall som rettferdiggjør strenge særnorske tiltak. Dette bør hver og en tenke nøye igjennom, sitat slutt.

   Rapporten er interessant lesning. Det er viktig at alle perspektiver er med i klimadebatten. Slik at man ikke setter inn tiltak hvor de har minst effekt globalt sett. Som nasjon er vi ikke tjent med kostbar symbolpolitikk i klimaspørsmål. Jf. krav fra MDG.

   • heimevernet

    Jeg er fullstendig enig i at Norge ikke har et større ansvar enn andre. Syndene går langt tilbake og involverer hele verden. Spesielt bidrar fattige land i aller høyeste grad til å ødelegge kloden. Men uansett hva den menneskelige komponenten skulle være, så synes jeg at begge sider av debatten må enes om at det er grunn til bekymring for klimaet og at det bør gjøres forberedelser.

    Når det gjelder perspektivet du nevner om antallet molekyler, så høres størrelsesorden korrekt ut. Men jeg har lest rapporter som antyder at grensen for CO2 som avgjør om vi går inn i en ny istid nettopp går mellom det vanlige CO2-innholdet (vanlig i siste del av Kvartær) og dagens CO2-innhold. Så jeg er ikke overbevist om at forskjellen er ubetydelig.

    Klimaskeptikerne/klimafornekterne sier essensielt sett at det ikke er grunn til å gjøre noe. Samtidig sier klimaforkjemperne essensielt sett at vi bør gjøre opp for oss overfor fattige land, herunder frakte fattige til Vesten. Begge sider resignerer, altså. Ingen tar til orde for tiltak som kan forberede Norge på klimaendringer.

    Jeg er uenig i at det ikke bør gjøres særnorske tiltak. Jeg mener at Norge bør gjøre tiltak som sikrer norske borgere i det som kan bli global matmangel eller verre. Jeg er enig i at det ikke skal gjøres særnorske tiltak av typen «betale ut masse penger til fattige land» eller «frakte migranter til Norge og gjøre dem til borgere her». Til det er vårt ansvar alt for lite.

    • Egil Rasmus

     Særnorske tiltak henspeiler til reduksjon i klimautslipp hvor det fra norsk side allerede slippes ut lite – globalt sett. Å sikre norske borgere i det som kan bli global matmangel er en annen problemstilling.

     • heimevernet

      «Å sikre norske borgere i det som kan bli global matmangel er en annen problemstilling.»

      En problemstilling jeg sliter med å oppdage interesse for blant de som er ment å ta vare på oss – som vanlig.

  • Bjorn Ramstad

   «Videre synes CO2-nivået nå å være kunstig høyt, det vil si over 400 ppm og stigende. Det naturlige ville kanskje ha vært rundt 280 ppm.»
   Mange topp vitenskapsmenn, eks. Patric Moore, William Happer og flere mener nivået i dag er for lavt. Co2 er plantemat. Ingen planter lever med mindre enn ca. 180 ppm. Gartnere pumper ca. 1000 ppm inn i sine drivhus for å hjelpe sine planter. I ubåter holdes nivået helst under 8000 ppm.
   «Klimaskeptikerne/klimafornekterne sier essensielt sett at det ikke er grunn til å gjøre noe.»
   Dette er ordbruk som kun er ment som sjikane. Ingen nekter for klima. Ingen er heller skeptiske til klima. Slikt ødelegger debatten, og det er kanskje meningen?

   • heimevernet

    «Dette er ordbruk som kun er ment som sjikane.»

    Jeg brukte lett sarkastiske navn på begge sider, ikke bare på den ene. Ikke ment som sjikane. Ordet klimaforkjemper kan vel ikke tolkes mer positivt enn klimafornekter?

    «Mange topp vitenskapsmenn, eks. Patric Moore, William Happer og flere mener nivået i dag er for lavt.»

    Vel, det er opp til oss. Menneskene bestemmer over planeten. Men vi er fremdeles i Kvartær og det må da være naturlig å sammenlikne med CO2-nivået ellers i Kvartær. Mens dinosaurene levde og litt etter det var det vel minst 1600 ppm CO2. Men da var det mindre landmasser/lavere fjell.

    Jeg sier ikke at vi skal avstå fullstendig fra å endre planeten. Men jeg håper at verdens regjeringer har tenkt grundig gjennom konsekvensene.

 • Trinity

  https://m.youtube.com/watch?v=HwEjtp3j7KE ivar giæver – nobelprivinner i fysikk gir sitt syn på ipcc’s modeller.

  https://m.youtube.com/watch?v=5NinRn5faU4
  Hvordan påstanden 97% konsensus av alle vitenskapsfolk i verden tror menneskeskapt co2 driver klimaendringen ble til.

 • Rune Valaker

  Resett’s kommentarfelt er i ferd med å bli en arena for rakettkirurger med en klimakunnskap på nesten samme lavmål som Klimarealistene. Forfatteren bare påpeker det åpenbare, nemlig at når Lurås i et tidligere innlegg hevdet noe i retning av at det ikke hadde blitt varmere de siste 20 årene, så er det åpenbart feil. Der er mange spørsmål i klimadebatten, bl.a. om hvor farlig en oppvarming på et par grader i forhold til førindustriell tid vil være, hva er summen av de negative og positive konsekvenser av en slik oppvarming? Men å krangle om at det har blitt varmere, og at denne oppvarmingen nå har pågått i ca. 100 år – med de vanlige hoppene opp og ned – er kort og godt vrøvl og burde for lengst være et tilbakelagt stadium.

  • Egil Rasmus

   Har Rune lest noe som helst av det som står her før han satte seg til tastaturet og selv begynte med vrøvl? Det virker nemlig ikke slik. Mine, og andres, anførsler i debatten er ikke i nærheten av din oppsummering.

   • Rune Valaker

    Der finnes i hovedsak to miljøer innen klimavitenskapen, de som mener at oppvarmingen vil føre til katastrofe og det kjapt, og de som mener vi har langt bedre tid, og at konsekvensene er uklare. Klimarealistene tilhører ingen av disse miljøene, men er en ren blånekterbevegelse som sprer crackpotideer, og til alt overmål bedriver innholdssensur i en grad neppe noe annen klimablogg i Norge gjør.

    • Egil Rasmus

     Essensen er om atmosfæretemperaturen vil stige som følge av utslipp til atmosfæren av menneskeskapt CO2. Dette er selve kjernen. Ikke om det blir varmere eller ei – og evt. konsekvenser av dette.

     • Rune Valaker

      Og da har du allerede meldt deg ut av debatten. Du finner ikke en eneste atmosfærefysiker – med mindre han ligger reimseng – som vil hevde at CO2 nivået i atmosfæren ikke har en eller annen klimatologisk effekt. Still deg selv spørsmålet, hvorfor er der ikke en eneste atmosfærefysiker i dette såkalt vitenskapelige rådet Klimarealistene har omgitt seg med?

     • heimevernet

      Er ikke essensen hvorvidt menneskeskapt CO2 (og metan) fremskynder den neste istiden? Altså om sivilisasjonen vår dør raskere enn den ellers ville ha gjort?

  • heimevernet

   «Der er mange spørsmål i klimadebatten, bl.a. om hvor farlig en oppvarming på et par grader i forhold til førindustriell tid vil være…»

   I førindustriell tid var vi i Den lille istiden. Jeg tror ikke det er klart hva som er årsaken til den, men de heteste hypotesene er vel vulkanutbrudd og redusert solaktivitet. Mest sannsynlig hadde vi kommet ut av Den lille istiden uten den industrielle revolusjonen. Med mindre Den lille istiden er starten på en ny glasial.

   Under Den lille istiden hadde vi slike godsaker som djevelutdrivelse fra isbreer, matmangel, pest, heksebrenning og krig.

   • Rune Valaker

    Min klimaskepsis, som er av det sunne slaget og ikke den patologi som bl.a. er representert ved Klimarealistene, har bl.a. stilt det spørsmålet. Jorden har vært i en kjølende fase siden HTO (Holocene Temperature Optimum) for ca. 6 – 7000 år siden. Da var det i våre trakter 2 – 4 C varmere enn i dag. Blir det nå 2 – 4C varmere i løpet av et par hundre år vil det garantert få konsekvenser, men hvilke? Og hvis vi kunne velge, vil vi tilbake til LIA?

  • Bjorn Ramstad

   Hvis man skal vurdere om en oppvarming på et par grader er farlig eller ikke, må man gå bakover i tid. Trolig var minst 2 grader varmere både i tidligere mellomistider, varmeperioden for ca. 6000 år siden, som var en langvarig periode, Minoan-perioden for ca. 3000 år siden, Den Romerske perioden for ca. 2000 år siden og middelvarmeperioden for ca. 1000 år siden. Historien vet å fortelle at alle disse varmeperioder var blomstrende både for naturen og livet ellers. De kjøligere periodene mellom disse varmere tider var derimot preget av dårlige avlinger, hungersnød og sykdom som følge av underernæring. Den lille istid fra ca. 1300 til ca. 1900 er blant annet kjent som barkebrødstid. De kjølige perioder var også tiden for store folkeforflytninger, hvilket indikerer nød.

 • Bjorn Ramstad

  Halfdan Wiik skriver:
  «Dette er kronargumentet til de såkalte «klimaskeptikerne»”
  Med uttrykket “såkalte klimaskeptikere”, ligger trolig en litt nedlatende mening om at de egentlig heller ikke er ordentlige klimaskeptikere. Dette er jo helt riktig, for hvem er det som er skeptisk til klima? Finnes det noen som mener at klima ikke eksisterer?
  Den gruppen som det antakelig henledes til kaller seg selv klimarealister. De har meninger om klima som er mer I pakt med reality, virkeligheten.
  Det er jo riktig at disse mennesker er skeptiske, men ikke til hverken klima eller til klimaforandringer. Mange av dem er heller ikke avvisende til at menneskelig aktivitet har en viss innflytelse på klima, men at dette ikke er målbart og heller ikke vitenskapelig bevist.
  De er skeptiske til dagens politisk korrekte mening om at menneskelige aktiviteter er årsak til mesteparten av den temperaturøkning som har skjedd på Jorden I siste halvdel av det 20.de århundre, og som utgjør ca. 0,4-0,5 gr.C. og de er skeptiske til de mengder med dommedagsprofetier som snart I 30 år har vært enerådende I stort sett alle medier. De tror ikke på spådommer, som I så mange år har vist seg å være falsk alarm.
  Det disse menneskene tror på er målinger og observasjoner, I motsening til hva de politisk korrekte tror på, nemlig output fra menneskelagde klimadatamodeller, som har vist seg uriktige siden starten for snart 30 år siden.
  For den nysgjerrige og sannhetssøkende finnes nå så stor mengder stoff om klima fra begge sider i debatten å øse av, at en skal være temmelig enøyd for å tviholde på, og tro på det som hevdes av IPCC, James Hansen, Al Gore og den hærskare av godt betalte offentlig ansatte tjenestemenn.
  Hvor mange år, og hvor mange ganger skal Moder Natur vise at de tar feil før man blir skeptisk til hva de hevder?

 • Jaguaren

  I Nord Norge er jo folk kjempeglade for temperaturøkningene på planeten. Våren starter en måned tidligere, og sommeren varer en måned lengre til langt ut i september. Nordlendingene ønsker mye høyere karbonutslipp, slik at sommeren blir enda lengre !!!

 • Geir Ødegård

  Men du Halfdan Wiik, pensjonert bibliotekar er selvutnevnt klimaekspert da eller?

  Personlig aner jeg ikke om vi har menneskapte endringer eller ei, og i den grad vi har endringer har jeg liten forutsetning for å si noe om hvor store eller små de er. Sannsynligvis er ditt eget kunnskapsnivå omtrent likt, men til forskjell fra deg bruker jeg ikke karakteristikker som «driver det kyniske spillet til den internasjonale olje- og kullkapitalen».

  Det der er sånn veldig type venstresidegreie hvor man på død og liv skal henge begreper og merkelapper på de som ikke er enige med seg selv. Jeg er drittlei av konstruerte ord som «monstermaster», «velferdsprofitører», «høyreekstreme», «blåbrune» og Gudene vet hva folk fra venstresiden greier å lire av seg.

  Diskuter sak, hold deg til fakta, og oppfør deg. Er det virkelig for mye å be om?

 • Dagfinn Karlsen

  Hvor stabilt er nå klimaet?
  En måte å måle det på er å måle atmosfærens temperatur, siden den er et mål på atmosfærens energiinnhold. Den fornuftigste skalaen for dette formål er Kelvin (K), som starter på det absolutt nullpunkt. Gjennomsnittstemperaturen er ca. 288 K. og temperaturen har endret seg ca.0,85 K i løpet av noen hundre år, mindre enn 0,3 % uten noen katastrofe, men det skal det bli om det blir noen tiendedels prosent til. Klimaet har aldri vært stabilt, og vil aldri bli det. Den lille naturlige oppvarmingen vi har hatt så langt siden den Lille istids slutt har bare vært positiv, mer mat til verdens befolkning.