Ulike menneskegrupper sett i et utviklingsperspektiv. Rasisme eller realitet?

Foto: Berit Roald / SCANPIX .

Resett har den seneste tiden blitt sterkt kritisert og deres menneskesyn erklært for både rasistisk og fascistisk når de hevder at ulike folkegrupper kan representere ulike utviklingsnivåer. Jeg vil hevde at slike påstander skyldes at vedkommende kritiker ikke makter å tenke dypt nok, ikke klarer å se nyanser og mangler grundig nok refleksjonsevne!

Sivilisasjonsutvikling

Er det umiddelbart rasisme å anse ulike folkegrupper for å ha nådd til ulikt ståsted i forhold til humanisme, ytringsfrihet og religiøs toleranse? Jeg vil på det sterkeste si nei. Det som i mine øyne er forkastelig, er å mene at ulike grupper pga sin «rasetilhørighet» er ute av stand til å nå samme utviklingstrinn som de mest avanserte vestlige kulturene. Svarte, fargede eller muslimer for den saks skyld er på ingen måte uten evner til å utvikle like gode samfunn som de vestlige. Det viser fortiden svært godt. De første høyt utviklede samfunnene befant seg ikke i Europa, men i Afrika. Hvor langt et samfunn kan nå i forhold til sivilisasjonsutvikling, har altså intet å gjøre med rase, religion eller evner å gjøre, i mine øyne.

Men hvorfor har da en del vestlige land nådd frem til svært høyt utviklede samfunn hva angår ytringsfrihet, toleranse, utdanning, helse, økonomisk velferd osv, mens f eks de arabiske landene fremdeles sliter med diktatur, undertrykking og religiøs brutalitet? Ja, se det er i denne sammenhengen det virkelige titusenkroners spørsmålet. Rasistene vil si at det ligger en begrensning i visse raser. De er uintelligente, de har ikke samme evner som «oss» og de vil aldri nå vårt høye stadium. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Likevel mener jeg at det er et ubestridelig faktum at noen samfunn i denne verden har nådd mye lengre hva angår humanisme, demokrati, individuelle frihet, utdanning, helse, religionsfrihet og omsorg for de svakeste. Men hvorfor er det da slik?

Mitt svar er at det vet vi faktisk ikke. Men like fullt er det en realitet at demokratiene og de høyt utviklede samfunnene i moderne tid har oppstått i den vestlige verden mens andre deler av verden henger sørgelig langt etter. Jeg mener altså at det absolutt er grunnlag for å slå fast at enkelte deler av menneskeheten har nådd mye lengre enn andre deler i å utvikle sivilisasjonssamfunn. Og spørsmålet er da: Samsvarer dette utviklingsnivået for samfunnet som helhet også med den enkelte innbyggers utviklingsnivå, i forhold til demokratisk sinnelag, toleranse for ulikhet, evne til å tilegne seg avansert utdanning osv? Igjen vil jeg svare ja. Det synes ganske åpenbart, om man betrakter ulike samfunn i verden, at vestlige samfunn bebos av mennesker med langt høyere utviklede evner til toleranse, inkludering, åpenhet og omsorg. Men igjen: Jeg tror altså ikke at dette skyldes at enkelte raser eller etniske grupper er overlegne, men at utviklingen frem mot en høyt utviklet sivilisasjon åpenbart har hatt særdeles mye bedre kår og har pågått over langt flere år i noen deler av verden enn i andre! Det tar lang tid å utvikle f eks et demokratisk sinnelag i en befolkning. Et diktatur kan ikke over natten forvandles til et demokrati, fordi befolkningen svært hurtig vil søke en sterk leder og gi alle makt til ham. Norge brukte flere hundre år på å bli et demokrati. Arabiske, muslimske land vil sannsynligvis bruke like lang tid!

Sivilisasjonsbevissthet

Vi står altså overfor den situasjonen at når et høyt utviklet sivilisasjonssamfunn får en stor innvandring fra samfunn som står langt tilbake hva angår sivilisasjonsutvikling, så vil også de aller fleste av de menneskene som ankommer, ha en langt dårligere utviklet «sivilisasjonsbevissthet» og demokratisk sinnelag. De vil være nærmere å tilslutte seg diktatur, sterk ledelse, intoleranse, sterkere «primitive» idealer, en autoritær religion og svært ofte patriarkalske verdier. Legg merke til at jeg skriver «de fleste», og det skyldes at det alltid vil finnes individer selv fra uutviklede samfunn, som har høyere idealer og høyere krav til sitt samfunn enn det det store flertallet vil ha utviklet. Man kan altså ikke bruke denne betraktningsmåten til å bedømme den enkelte innvandrer eller flyktning – kun til å anse hvor det store flertallet vil befinne seg i sivilisasjonsutvikling. Og innvandrere fra mindre utviklede samfunn vil selvsagt speile sitt samfunns generelle kriminalitetsnivå, sitt samfunns voldtekstrate og sitt samfunns tiltro eller mistro til offentlige myndigheter. Man kan ikke forvente at en person fra et uutviklet land, brått blir en høyt utviklet personlighet bare han krysser grensen til Norge. Og det samme gjelder tilslutning til religiøs tro. En autoritær form for islam vil ha stor tilslutning i lang tid!

Identitetsproblemer

Noen vil si at dette synet likevel er rasisme. Jeg mener det ikke er det. Alle land og alle enkeltindivider har et utviklingspotensiale og vil kunne nå like langt som oss. Men det kan ikke være mye tvil om at når flere hundre tusen innvandrere fra ikke-utviklede land ankommer Norge, så vil det være svært vanskelig for mange av disse å finne seg til rette i vårt samfunn, som er uhyre forskjellig fra deres eget. Det ville i realiteten vært forunderlig om et menneske som kommer fra et diktatur, helt uten utdanning, helt uten individuelle frihet og helt uten religiøs frihet med ett skulle forvandle seg til et moderne individ i et høyt utviklet sivilisasjonssamfunn. Mange av innvandrerne vil føle seg fullstendig fremmede, de vil ikke klare seg særlig godt og de vil søke etter å danne samfunn som ligner deres eget fra det landet de flyktet fra. Ikke av vond vilje, men fordi det nå en gang er menneskelig å finne sammen med dem man føler samhørighet med. De vil lett føle seg mindreverdige og som ofre for samfunnets nedsettende syn, selv om dette overhode ikke er reelt. Dessverre er det mye mindreverdighetsfølelse og identitetsproblemer ute og går i disse gruppene.

Norge og Europa har altså tatt imot millioner av mennesker som egentlig burde levd i de samfunnene som er tilpasset deres eget utviklingsnivå. Vi må nok dessverre regne med at det vil ta noen generasjoner før de kan sies å ha blitt godt tilpassede nordmenn. De aller mest ressurssterke klarer det hurtigere, men det store flertallet må vi nok regne med vil leve i sine egne parallellsamfunn noen generasjoner fremover – dessverre. Men god integrering vil kunne skje på sikt, om vi nå stanser innvandringen av stadig nye flyktninger.


Publisert: Oct 28, 2017 @ 8:53 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Sverre Avnskog

Lærer med interesse for politikk, samfunn og religion
 • Torgunn

  Avnskog har meget gode poenger. Hva med å bidra til utvikling i de land som ligger langt etter en vestlig sivilisasjon, i stedet for å la de bosettes og forsørges i Norden?
  Den enkelte nasjon må i langt større grad ta mer ansvar for egne innbyggere og egen fordeling av ressurser.

  • Birgitte Brattebø

   Helt enig i at den enkelte nasjon må ta mer ansvar for sine. Men, hvordan skal vi bidra til dette, og hvem er vi?
   Den vestlige verden har ikke akkurat så gode resultat å vise til, hverken i Afrika eller Midtøsten, hva gjelder inndeling av grenser og annet.
   Nå er ikke jeg blant dem som mener “alt” som er galt i disse delene av verden dermed er “vår” skyld. Men, vi bør være ytterst forsiktige med å blande oss inn videre.

   • Torgunn

    Kolonitiden i Afrika var av kort varighet. Det finnes afrikanske stemmer som sier at Afrika selv må ta ansvar, ikke kun skylde på koloniherrene. England og Frankrike som de største kolonister, trakk seg ut på 1950-tallet fordi det ble for økonomiks kostbart. Etter den tid har intet skjedd i Afrika. Det har derimot gått feil vei, ved at det som var av infrastruktur ikke er holdt ved like.
    Vi kan blande oss inn ved å slutte å gi bistand, da den har hatt motsatt effekt av utvikling. Den skaper avhenighet og korrupsjon.

 • Leif

  Du baserer din artikkel på et postulat, nemlig at vår vestlige verdens sivilisasjon med demokrati, likestilling, ytringsfrihet og individets rettigheter er det beste for alle. Men det er ikke nødvendigvis slik! Mange mennesker i verden – antagelig noen milliarder – er ikke enig i at den samfunnsmodellen er noe de ønsker. De vil heller ha et tilnærmet diktatur, en fast religion som styrer livet deres, et kollektiv og en familie som betyr mer enn individuell frihet, og basert på at det er fundamentale forskjeller på menn og kvinner – med mennene som ledere.
  Utrolig at det finnes slike mennesker! Ja, det er mange av dem, og det nytter ikke å si at dersom de hadde kjent til og fått smake på vår sivilisasjon, så hadde de valgt den. Det finnes faktisk andre samfunnsformer som passer bedre for mennesker som er annerledes enn oss.
  Dette er ikke relativisering, bare fakta.

  • Brian Cohen

   Men da passer de jo ikke inn her, som er litt av poenget til Avnskog. Hva er DITT poeng…?

   • Ole Hansen

    Det er vel også poenget til Leif.

    All forskning tilsier at mangfold minsker det sosiale samholdet med alle problemer det fører med seg av økte «spenninger» i samfunnet.

    Se videon til Black Pigeon Speaks «Diversity DESTROYS Social Cohesion in the West».

   • Leif

    Mitt poeng var egentlig bare å gjøre oppmerksom på denne elementære sannheten, som mange glemmer eller ikke vet om i diskusjoner om samfunnsforhold. Postulatet om at “vestlige verdier er best” stemmer faktisk ikke! Umulig for oss å anerkjenne det.

    Det at “de ikke passer inn her” blir et litt billig poeng, selv om det jo er riktig. Men jeg hadde ikke imigranter i tankene, men alle de hundrevis av millioner som lever i helt andre samfunn enn vårt vestlige demokrati med alle våre friheter som vi hyller. De kommer aldri til å emigrere, og de kommer alltid (?) til å leve i et helt annet samfunn enn vårt. Og de er antagelig tilfreds med å ha det sånn! Dette gjelder ikke primært muslimske land, men giganter som India (et demokrati, men håpløst “tilbakestående” når det gjelder individuelle friheter), Kina, andre land i Østen, og landene i Afrika som ikke er muslimske.

    Mange nordmenn ønsker at innvandrerne skal assimileres. Det er ønsketenkning. Det ligger andre holdninger i ryggmargen deres.

 • Jon H

  Meget bra skrevet, godt tenkt, støtter dette som skrives her helt og holdent.
  Ved siden av det: svaret på titusenkroners spørsmålet som nevnes er islam.

 • Charles STØENG

  Selvfølgelig vet vi utmerket godt hvorfor forskjellige samfunn dessverre har meget forskjellige nivåer når det kommer til samfunnsutvikling. Det har da ingenting med rase å gjøre. Det har da heller ingenting med evner å gjøre. Det er det ingen oppegående som tror.

  Det har alt med kultur å gjøre, og innenfor kultur så finner vi også ofte det man kaller religion, som i enkelte tilfeller kan være en betydelig hindring for samfunnsutvikling.
  Det er kulturer og religioner som skaper samfunn som er korrupte hvor det moderne samfunn ikke får fotfeste og hvor moderne samfunnsinstitusjoner ikke kan fungere på en tilfredsstillende måte.

  Dessverre har mange nasjoner en kultur som er uforenelig med et moderne og fungerende sekulært samfunn. Ute av stand til å integrere seg i det moderne verdenssamfunnet, kommer de til å slite i mange tiår fremover før med litt flaks de kan langsomt innføre moderne institusjoner som tillater at en samfunnsutvikling finner sted.

  • Per Sigvald Johansen

   Her tar du veldig feil!

   • Charles STØENG

    Det er alltid en mulighet for at jeg tar feil, men det gir meg en mulighet for å lære noe nytt.

    • Per Sigvald Johansen

     Vi får håpe det!

  • OlaPedersen

   Dette er en veldig overfladisk analyse. Hvorfor skaper andre folkeslag alltid kulturer som er slik du beskriver? Det du kommer med er en observasjon, men forklaringen nekter du deg selv å se.

   • Charles STØENG

    Selvfølgelig er min kommentar overfladisk. Dette er dessverre ikke stedet for dype avhandlinger.

    Hvorfor de skaper slike kulturer? Det finnes det mange forskjellige grunner for.

    Men ofte finner vi at storparten av disse samfunnene er blokkert i en situasjon hvor klanen eller stammen samt andre kollektivistiske faktorer (gjerne religion) forhindrer moderne institusjoner å slå rot. De blir dessverre ikke i stand til å levere det som er planlagt eller hva befolkningen kunne ønske, og dette resulterer i at det ikke opparbeides en tillitt til institusjonene. Noe som er fundamentalt for at de skal kunne fungere i et moderne samfunn.

    Når institusjonene i tillegg blir brukt som instrument for korrupsjon (et enormt problem i kollektivistiske samfunn) eller det som verre er, nepotisme, så blir det moderne samfunn bare i beste fall en illusjon som dekker for de gamle primitive tradisjonene som virkelig styrer. Innenfor et slikt rammeverk blir det trådstarter kaller samfunnsutvikling ganske enkelt umulig.

    Vi ender opp med nasjoner som har institusjoner som bare tjener en bestemt del av befolkningen, dessverre en bestemt del som overhodet ikke har noen interesse av at situasjonen skal forandre seg imot et moderne samfunn.

    Man kan sikkert gjøre et par revolusjoner, men så lenge den samme kulturen/ideologien/religionen råder, så bytter man dessverre bare rundt på de menneskene som tilhører den lille eliten som drar fordel av systemet. Andre blir satt til å melke kua, men lite eller ingenting skjer på et utviklingsnivå. Resultatene blir deretter.

    Dette er bare toppen av isfjellet

   • Charles STØENG

    Kanskje jeg bommet litt i svaret mitt? Du lurer på hvorfor de skaper slike kulturer?

    Jeg mener sterkt at man skaper ikke kulturer. Med andre ord man skaper ikke kulturer etter en plan. Kulturer er resultater av lange utviklinger, og ofte tusenvis av års historie som har skapt igjennom historiens vinglete vei et resultat som i dag er den eller den andre nasjonens kultur.

    Svaret på hvorfor kulturer er som de er finnes derfor i nasjonenes historie. Hva er de faktorene som har avlet frem den nåværende kulturen?
    For å få et ikke overfladisk svar på dette, blir vi nesten nødt til å ta hver nasjon en etter en.

 • Høyreekstrem???

  Mye riktig i denne observasjonen, men siste del er kun basert på håp, tro og beste mening. Det mest sannsynlige scenario er at minoriteten vil vokse seg opp på et nivå som dagens majoritet og videre, slik at samfunnet som helhet dreier mer og mer i den innvandrende kultur.

 • Tor Anders Engen

  Den eneste grunnen til visse folks utsagn om rasisme og annet usammenhengende gnål, når det gjelder fakta, er at disse er styrt av ideologier og følelser. Noe som er kjernen i venstre-tankesett. Der alt skal tolkes sosialt, ikke basert på fakta. Men også at “avvik” skal tolkes kun som enkelt hendelser. Som følge av dette kjemper venstresiden for å dumme ned og villede mennesker, med argument at vi skal ta hensyn til alle. Dette forklarer at venstresiden alltid har kjempet mot utvikling og progresjon. Dumper sine problem på andre og samtidig anklager andre for sine egne feil.

 • Anders Stang

  Jeg synes det er underlig av Resett å sensurere kommentarer, når de selv har valgt å ta opp temaet. Jeg kan backe opp alle mine påstander med relevant forskning om det er det som er problemet.

  • Per Sigvald Johansen

   Selv virkelige forskningsresultat kan bli politisk bestemt at er “rasistiske” og “ulovlig” å videreformidle.

 • per berge

  Hear Hear

 • Per Sigvald Johansen

  Bra det det blir tatt opp spørsmål jeg har blitt slettet for hver gang jeg nevner!
  Noe videre dokumentasjon er neppe Resett modent for ennå så det skal jeg ikke komme med….

 • staleg

  Vil sterkt anbefale boken “Våpen Pest og Stål – Menneskenes historie gjennom 13 000 år” av Jared Diamond.
  I 1998 vant den Pulitzerprisen og Aventis-prisen for beste vitenskapsbok. I 2005 ble det spilt inn en dokumentarserie produsert av National Geographic Society som var basert på boka.

  Boka utmerker seg spesielt ved den grundige underbyggingen og kildehenvisningene.

  • Anders Stang

   Den boken er mer eller mindre et politisk bestillingsverk, og har blitt plukket fra hverandre av vesentlig mer kvalifiserte forskere enn Jared Diamond. At fyren er professor ved UCLA burde også få varsellampene til å blinke.

 • Jens Arvid Andersen

  “Svarte, fargede eller muslimer for den saks skyld er på ingen måte uten evner til å utvikle like gode samfunn som de vestlige” skriver Sverre Avnskog. Det vil jeg gi han rett i. Men dersom de samme personene lever i et land som er dominert av Islam, blir det ikke lett. Uten å gå i dybden vil jeg anbefale boken “Krev din rett!” av Ayaan Hirsti Ali. Hun har ingen tro på at det samfunnet hun kommer fra kan utvikle like gode samfunn som de vestlige, og jeg vil mene at hun vet hva hun snakker om!

 • OlaPedersen

  Dette temaet har vi jo ikke lov å diskutere på Resett, så hvorfor gidder dere å komme med påstander dere vet vi ikke kan argumentere imot? Argumentene er for øvrig svært dårlige og denne artikkelen er forutinntatt, men jeg kan jo ikke si hvorfor, så dere får leve fint videre i den gode boblen.