- Resett - https://resett.no -

Ny rapport fra Oslopolitiet: Hele 49 % av alle voldshendelser i 2018 utført av folk født i utlandet

Oslo Politidistrikt har utarbeidet en rapport om Anmeldt vold i storbyområdet [1]. Det er den første i sitt slag siden 2009.

I 2018 var antallet voldsanmeldelser 7310. Økningen fra 2009 til 2018 var på 28 %. Økningen i anmeldelser er større enn befolkningsveksten i politidistriktet, som var 16 % fra 2009.

Rapporten er utformet av to sivile, såkalte «analytikere» ved Stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt, Marianne Sætre og Christina Hofseth.

annonse

Utvalget i undersøkelsen er på 750 anmeldelser, og dette representerer 25 % av alle voldsanmeldelsene dette halvåret. I anmeldelsene var 625 personer var involvert som mistenkt/siktet og 730 som fornærmet.

Forfatterne bruker ingen plass på å beskrive de befolkningsmessige endringene som har skjedd i Oslo i løpet av de siste tiårene, og diskuterer heller ikke kultur eller etniske og religiøse spenninger. Av og til antydes det en sammenheng i begreper som «slekt- og klansbaserte storfamilier med minoritetsbakgrunn».

51 prosent, eller mer

annonse

Gjemt i rapporten finnes imidlertid noen opplysninger som forteller at Oslos kriminalitetsbilde er i endring, og at dette har en sammenheng med den sterke økningen av ikke-norske innbyggere. Forfatterne påpeker at 76 % av de mistenkte bak anmeldte voldhendelser hadde norsk statsborgerskap, men bare 51 % var født i Norge. Mange med norsk statsborgerskap har innvandrerbakgrunn. Statsborgerskap kan man oppnå etter 7 års botid i landet.

Barn av utlendinger født i Norge var ikke inkludert i dette tallet på 51 %. Litt over 54 000, eller vel en fjerdedel av innvandrerbefolkningen, er født i Norge av to innvandrerforeldre, ifølge Oslo kommune [2].

Det er derfor nærliggende å anta at et betydelig større antall enn 51 % av de som utførte vold i Oslo i 2018 hadde innvandrerbakgrunn.

I 2018 hadde til sammenlikning 33,1 prosent av Oslos befolkning innvandrerbakgrunn [2].

Denne problemstillingen rundt innvandring og kriminalitet går ikke de to analytikerne inn på. Det nevnes faktisk ikke som en relevant problemstilling i rapporten overhodet.

Les også: Ungdomsgjenger samarbeider om å hindre politiets kriminalitetsbekjempelse på Holmlia [3]

Øvrige tall

Kjønnsprofilen på mistenkte i forhold som gjaldt fysisk vold i 2009 var noe forandret i 2018. I 2009 omhandlet 11 % av forholdene kvinnelige mistenkte, mens dette gjaldt 17 % av forholdene i utvalget 2018. Kvinner var altså oftere involvert som mistenkt i den anmeldte volden i 2018 enn i 2009.

annonse

Over halvparten (57 %) av alle mistenkte var i alderen 20-39 år.

Fordelingen mellom kjønnene var jevnere blant fornærmede enn blant mistenkte. Menn utgjorde 57 % av de fornærmede personene, mens kvinner utgjorde 43 %. Det var 28 % i aldersgruppen 20-29 år og 22 % i aldersgruppen 30-39.

Det var 66 ulike fødeland representert blant de 730 fornærmede. 61 % var født i Norge. De andre fødelandene av betydning gjaldt 4 % fornærmede født i Somalia, 4 % i Irak og 3 % i Iran.

Les også: Kilder i politiet rapporterer om blind vold og trakassering av betjenter på Oslos østkant, utført av tenåringer [4]

Bruk av kniv

I rapporten påpekes det at det de senere år har blitt uttrykt bekymring over utviklingen i bruk av kniv i forbindelse med vold, trusler, ran og andre lovbrudd. Nedgangen i bruk av våpen i fysisk vold omhandlet imidlertid også bruk av kniv eller andre stikkvåpen. I 2009-tallene var stikkvåpen involvert i 5 % av anmeldelsene, mot 3 % i utvalget 2018.

annonse

– Nedgangen i andelen anmeldelser av fysisk vold med våpen, er overraskende. Mange har fryktet økt bruk av både skytevåpen og kniv i nettverk av unge kriminelle og i gjenger, heter det i rapporten.

Fakta om Oslo og innvandring

På Oslo kommunes hjemmesider står følgende om Befolkningens landbakgrunn [2]:

Ved inngangen til 2018 bodde det 222 843 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,1 prosent av byens folkemengde. For ti år tilbake, ved inngangen til 2004, utgjorde innvandrerbefolkningen 22 prosent av folkemengden. En stor del av Oslos befolkningsvekst de siste årene skyldes innvandring, og da spesielt en økning i arbeidsinnvandringen.

Ved inngangen til 2018 utgjorde personer med bakgrunn fra Asia 40,1 prosent av byens innvandrerbefolkning, mens 17,8 prosent hadde afrikansk bakgrunn. Personer med europeisk landbakgrunn (utenom norsk) utgjorde 37,4 prosent av innvandrerbefolkningen.
Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2018 er:

Pakistan: 22 891 personer
Polen: 16 405 personer
Somalia: 15 608 personer
Sverige: 12 523 personer

Litt over 54 000, eller vel en fjerdedel av innvandrerbefolkningen, er født i Norge av to innvandrerforeldre. Resten, nesten 169 000, har selv innvandret. Av disse har nesten 68 000 innvandret til Norge etter 2009. Denne gruppen, med botid i Norge på 7 år eller mindre, utgjør 30,5 prosent av byens innvandrerbefolkning.

Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i byen. I bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand har noe over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn. Bydelene med lavest andel med innvandrerbakgrunn er Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand, alle med andel på vel 17 prosent.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474