Lars Thorsen i diskusjon med en politimann i rettssal 127 på Oslo tinghus. Foto: Resett
annonse

Oslo tingrett har 6. november avsagt dom i saken mot SIAN-toppene. 

Sakens tema var særlig om ytringene i flygeblader/brosjyrer og en appell avholdt
1. september 2018 var diskriminerende eller hatefulle slik disse begrepene er definert i straffeloven § 185 annet ledd.

Thorsen dømmes for flygebladene, mens Bråthen frikjennes for appellen.

annonse

Frikjennes

Retten gir en lengre redegjørelse for de ulike utsagnene i tiltalen. Resett vil senere legge ut hele dommen senere så leserne våre kan vurdere selv. For utsagnet «ISLAM – en forbrytelse mot menneskeheten», som fremkommer i flygebladet Thorsen var tiltalt for, skriver retten:

– Etter en konkret vurdering er retten under noe tvil kommet til at ytringene ikke er så kvalifisert krenkende at vilkårene i § 185 er oppfylt.

annonse

Dømmes

Men de konkluderer annerledes om tre andre utsagn. I hvert tilfelle gir de en drøfting av konteksten for utsagnene. De vil også være å finne når Resett publiserer dommen i sin helhet. Som eksempel: For følgende utsagn ble Thorsen dømt:

«MUHAMMED – Muslimenes onde forbilde» 

Utdypet som:

«Gode muslimer er en svøpe for sine omgivelser hvor enn de er. Et hvert menneske som bekjenner seg til Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller med politiske midler – er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid».

annonse

Retten skriver at «enkeltutsagnet som er inntatt i tiltalen, sett i sammenheng med brosjyren for øvrig, må anses som en grov integritetskrenkelse av muslimer og islam, og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Utsagnet er «diskriminerende eller hatefull», omfattes av straffeloven § 185 «fremme forfølgelse», og er rettet mot en gruppe på grunn av deres religion. Utsagnet er ikke vernet av ytringsfriheten, og er straffbart.»

Dommen

Thorsen dømmes til fengsel i 30 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg idømmes han en ubetinget bot på kr 20 000. Den subsidiære fengselsstraffen settes til 20 dager, skriver Oslo Tingrett.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse