Illustrasjonsbilde. Foto: Frank May / NTB scanpix
annonse
annonse

Forskningsprosjektet FREXO skal forske på «ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», heter det på prosjektets hjemmeside.  

Bakgrunnen for prosjektet begrunnes med organisering og mobilisering av grupper tilhørende ytre høyre, og deres muligheter til å produsere og spre innhold via digitale medier. 

FREXO-prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, skal studere «de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen».

annonse

I sine undersøkelser skal FREXO ta for seg hvordan grupper, alternative nyhetsmedier, aktivister og organisasjoner tilhørende ytre høyre produserer og sprer innhold. De skal også undersøke «effekten av slikt innhold på opinionen og på målgrupper for hatefulle ytringer, slik som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere.» Hensikten er å gi innsikt i hvordan «politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.»

Les også: Er du innvandringsskeptisk og kritisk til å gi makt til Brüssel? Da er du «ytre høyre» ifølge NTB

Definisjoner  

annonse

Resett blir ofte definert som et alternativt medium og knyttes opp mot ytre høyre av kritikere. I den forbindelse var vi meget nysgjerrig på hvilke definisjoner prosjektet jobber ut ifra, og om Resett er tenkt å være en del av disse undersøkelsene. 

Hvordan definerer dere ytre høyre, høyre, sentrum, venstre og ytre venstre?

En vanlig måte å definere skillet mellom høyre og venstre side i politikken på, i alle fall i nordisk kontekst, er gjennom holdninger til økonomisk utjevning og offentlig planlegging og kontroll, forteller Kari Steen-Johnsen, prosjektleder FREXO, og fortsetter:  

I dette prosjektet er forskjellen mellom «høyre» og «venstre» knyttet til hvilke verdier man verdsetter, snarere enn hvilken økonomisk politikk man støtter. Der høyresiden prioriterer tradisjoner, nasjonen og trygghet, er venstresiden opptatt av likhet, internasjonalisme og kulturelt mangfold. «Ytre høyre» skiller seg fra «høyre» både ved at de er skeptiske til om deres verdier kan gjøres gjeldende innenfor et liberalt demokrati og ved at de ikke har noe imot radikale politiske tiltak for å bevare sine verdier. Det samme gjelder naturligvis for forskjellen mellom «ytre venstre» og «venstre». Ytre høyre er et bredt begrep og det vil være store forskjeller mellom aktører som plasseres i denne kategorien.

Medieaktører

Hva er en norsk medieaktør og hvordan skiller dere landets medieaktører? Hvilke kriterier ligger til grunn for å være i overnevnte kategorier (ytre høyre, høyre, sentrum, venstre og ytre venstre)? 

I prosjektet planlegger vi å studere både etablerte medier og det vi kaller «alternative medier». Et viktig skille mellom alternative medier og tradisjonelle/etablerte medier gjelder hvorvidt aktørene selv definerer seg som «et alternativ» eller et «korrektiv» til de etablerte nyhetsmediene. En annen viktig markør i en norsk sammenheng kan være hvorvidt man er innlemmet i PFU-ordningen gjennom medlemskap i en av presseorganisasjonene, og hvordan man forholder seg til presseetikken. Elementer som organisasjonsstruktur og journalistiske praksiser kan også vektlegges, forklarer hun.  

På spørsmål om hvilke medier som defineres på ytre høyre og årsaken til at de plasseres der, svarer Steen-Johnsen:  

annonse

Når det gjelder plasseringen på en ytre venstre/ytre høyre-akse, går vurderingen mer på den redaksjonelle linjen. Dette kan handle om motivasjon, og om hvilke tema og verdispørsmål som det fokuseres på. Det må understrekes at det aldri er en enkel øvelse å klassifisere aktører fordi grensene ikke er konstante, men stadig mer flytende og i endring. Hvordan slike grenser forhandles og debatteres derfor et viktig spørsmål vi ønsker å belyse i prosjektet.

Politisk tilhørighet  

I det øyemed at prosjektet tar fatt på den politiske høyre-venstre aksen, faller det Resett naturlig å spørre FREXO hvilke partier de klassifiserer som høyre og hvilke de klassifiserer som ytre høyre. 

Vårt prosjekt retter seg ikke direkte inn mot å studere partier, og vi har ikke i utgangspunktet definert enkeltpartier som innenfor eller utenfor verken i Norge eller de andre skandinaviske landene. Fokus vil være på kommunikasjon langs hele spekteret av aktører og organisasjoner innenfor det vi bredt avgrenser som ytre høyre og hvordan denne fanges opp i etablerte medier og i ulike deler av befolkningen, forklarer Steen-Johnsen. 

Når det er sagt er det ulike oppfatninger i forskningslitteraturen om hvilke partier som anses som høyre og ytre høyre, avhengig av hvilken tilnærming man bruker. Studier av partiprogrammer, kandidater, velgere og befolkningens oppfatninger kan gi ulike svar. Ingen av høyrepartiene på Stortinget har programmer som bryter med grunnleggende prinsipper innenfor et liberalt demokratisk system. Definisjonen kan passe på enkelte mikropartier og utenomparlamentariske organisasjoner, og valgforskningen viser at denne typen holdninger finnes i deler av velgermassen.

Les også: Aftenposten kaller den ubestridelige befolkningsutskiftingen i Vesten for en «konspirasjonsteori» (+)

annonse

Interessert i Resett  

Er Resett et av mediene dere skal forske på? 

Resett har på kort tid klart å markere seg som en kritisk og annerledes medieaktør. Resett er derfor en aktør vi er interessert i og vi håper å få snakket med redaktører, skribenter og publikummet deres, svarer Steen-Johnsen og legger til:

Medieforskerne i dette prosjektet har tidligere intervjuet redaktører og skribenter i Resett som del av annen forskning, og håper å fortsette samtalen som en del av dette prosjektet. I tillegg har vår svenske partner gjort en rekke intervjuer med aktører blant de svenske alternative mediene. Dette prosjektet håper å få til intervjuer med sentrale aktører i Norge, Sverige og Danmark.

Motvekt 

Fokuset på ytre høyre er stort i Norge. I forbindelse med et slikt forskningsprosjekt faller det naturlig å spørre om det finnes planer for å forske på ytre venstre, som det vies lite oppmerksomhet til i den norske offentligheten. 

Som motvekt vil det kanskje være naturlig å forske på ytre venstre også, har dere planer for dette? 

I dette prosjektet er hovedfokuset på ytre høyre, men i andre prosjekter som forskerne jobber med belyses også alternative medieaktører på venstresiden, avslutter Steen-Johnsen. 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon