EU-kommisjonens nye president Ursula von der Leyen har lovet storstilt avkarbonisering av energisystemene i EU. Det betyr at også naturgass på sikt må ut. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB scanpix
annonse
annonse

Norsk gass skulle hjelpe EU bli kvitt kullet. Nå er EU i gang med planen som skal fri Europa fra gassen.

De tar kullet først. Men når EU skal bli klimanøytralt, går det ikke lang tid før flomlyset vendes mot gass.

EU har startet arbeidet med en tiltakspakke som skal legge forholdene til rette for rask avkarbonisering av gassmarkedet. Fossil naturgass skal ut, mens «rene» gasser med lave eller ingen klimautslipp skal inn.

annonse

Samtidig skal totalt gassforbruk kraftig ned, også når lavutslippsgassene tas med i regnskapet.

Omdøpt

I Brussel har arbeidet med pakken allerede pågått i flere år. Men initiativet har endret karakter underveis.

Det som opprinnelig ble omtalt ganske enkelt som «gasspakken», ble fjor døpt om til «avkarboniseringspakken». Samtidig varslet EU-kommisjonen at pakken ville bli mer omfattende enn man hadde trodd.

annonse

Så tiltrådte Ursula von der Leyen som ny kommisjonssjef, og storsatsingen «Europeisk grønn giv» ble lansert. Det førte til at planen måtte justeres enda en gang.

Gasspakken er nå tenkt som en integrert del av den grønne given. De første elementene bli rullet ut i løpet av året.

Gassen skal erstattes

Et avgjørende grep blir å fortrenge naturgass med lavutslippsalternativer som biogass, syntetisk gass og hydrogen.

Slike gasser kan enten blandes med naturgass eller brukes i stedet for naturgass. EU-kommisjonens beregninger tyder på at lavutslippsgassene innen 2050 kan dekke fra 30 til nærmere 70 prosent av det totale gassforbruket, opp fra mindre enn 5 prosent i dag.

Parallelt med dette skal EU gjøre seg mindre avhengig av gass til oppvarming i bygninger. Elektrisk kraft og alternativer som fjernvarme skal dekke mer og mer av behovet.

Smart sektorintegrering

En strategi for såkalt smart sektorintegrering skal legges fram allerede før sommeren. Her er det ventet at Kommisjonen vil varsle en omfattende revisjon av det juridiske rammeverket for gassmarkedene.

Et hovedspørsmål blir da hvordan ulike sektorer kan kobles sammen for å gjøre energisystemet mer effektivt. Batterier i elbiler skal kunne brukes til lagring, overskuddsvarme fra datasentre til oppvarming av boliger, og elektrisitet fra fornybar kraft til produksjon av grønt hydrogen.

Samtidig må gassrørnettet oppgraderes og bygges om slik at det kan benyttes til nye oppgaver når naturgass fases ut.

annonse
Nye budsjettregler

Et annet spørsmål er hvordan EU skal bruke budsjettmidlene. Her har budskapet vært at EU i framtida må slutte gi støtte til fossile utbygginger. I stedet skal pengene brukes på infrastruktur som er forenelig med målet om klimanøytralitet.

EU-kommisjonen har derfor varslet en revisjon av den såkalte TEN-E-forordningen, som legger viktige føringer for pengebruken på feltet. Forslaget vil bli lagt fram innen desember.

Usikre prognoser

Det som er mer usikkert, er nøyaktig hvor raskt utfasingen vil skje.

Gasskraft har fortsatt en viktig rolle å spille i innsatsen for å fortrenge kullkraft, og det er ikke ventet store endringer i importen av naturgass til EU det nærmeste tiåret.

Naturgass kan også brukes som råstoff i produksjon av hydrogen, kombinert med CO2-rensing. Det kan potensielt veie opp for noe av fallet i gassimporten som er ventet på sikt.

Norge står i dag for omtrent en tredel av naturgassen som importeres til EU. Eksportinntektene lå i 2018 på nærmere 260 milliarder kroner.

Fakta om import av naturgass til EU

* Import dekket anslagsvis 78 prosent av EUs behov for naturgass i 2018.

* Norge sto for nærmere 33 prosent av naturgassen som ble importert. Største leverandør var Russland med en andel på 42 prosent.

* Eksporten fra Norge hadde en verdi på nærmere 260 milliarder kroner.

* EU-kommisjonen har beregnet at importen av naturgass må reduseres med opptil 81 prosent innen 2050, sammenlignet med nivået i 2015, hvis målet om klimanøytralitet skal nås.

annonse

(Kilder: EU-kommisjonen, Eurostat, SSB)

Fakta om «Europeisk grønn giv»

* «Europeisk grønn giv» er EU-kommisjonens forslag til veikart for klima- og miljøpolitikken i EU fram mot 2050.

* EU-kommisjonen foreslår et mål om klimanøytralitet i EU innen 2050.

* Kommisjonen foreslår også en skjerping av 2030-målet til 50 eller 55 prosent. Dagens mål er et kutt i utslippene av klimagasser på 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

* Planen inneholder i tillegg forslag til tiltak for å få ned annen forurensning og sikre naturmangfoldet.

(Kilde: EU-kommisjonen)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon