Illustrasjonsbilde. REUTERS/Ammar Awad
annonse
annonse

Sett fra et moderne vestlig demokrati, kan det se ut som om stort sett hele den muslimske verden mer eller mindre har stagnert i utvikling. 

Nå er sikkert bildet mer nyansert i virkeligheten, men det endrer ikke på at det ikke finnes et eneste muslimsk demokrati, ingen muslimske land med full ytringsfrihet eller med et høyt utviklet teknologi- og utdanningssamfunn. Har det i det hele tatt kommet en eneste Nobelpris-vinner i kjemi, fysikk, matematikk, medisin osv fra et muslimsk land?

Les også: Hurra for islam og ned med hvite nordmenn, hilsen en norsk lærer

annonse

Jeg har noen ganger diskutert dette fenomenet med muslimer, og ingen har hittil hatt noen god forklaring på dette fenomenet. En del norske islam-kritikere mener nok at de har det rette svaret: Det skyldes religionen islam. Dette benektes selvsagt på det sterkeste av muslimer, men faktum er etter min mening at man på ingen måte kan se bort fra at Muhammeds lære i hvert fall er medskyldig i mye av den elendigheten som preger mange muslimske land i dag. Men hvorfor har ikke alle muslimske land forlatt den mest primitive delen av Muhammeds lære og heller sluttet seg til den spirituelle delen av hans forkynnelse?

Det er en kjent sak, eller det burde i hvert fall være det, at Muhammeds siste år var preget av hans rolle som maktfull politisk leder og krigsherre, som ledet sine tilhengere i krig og drap på sine motstandere. Dessuten synes han å ha gitt sin tilslutning til svært primitive kulturtradisjoner(eller bør det kalles ukultur?), grov kvinneundertrykking, brutale avrettingsmetoder og et rettsløst samfunn, der frafall fra hans religion var ensbetydende med dødsstraff. Vi finner den samme primitive troen i Det Gamle Testamentet. I tredje Mosebok krever f eks «Gud» at alle som spotter ham skal steines:

«16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter Navnet».

annonse

I motsetning til dette har vi kristendommens sentrale skikkelse, Jesus, som sto for det motsatte av både Muhammed og GT, både i teori og praksis. Jesus søkte aldri makt, oppfordret aldri sine tilhengere til vold, tok både kvinner og barn inn i sin indre krets og ga verden et helt nytt og revolusjonerende budskap. Det samfunnet Jesus levde og underviste i, var nok på de fleste måter svært likt det samfunnet Muhammed virket i. Fra det gamle testamentet vet vi at svært primitive avrettingsmetoder, som steining, var utbredt i det gamle jødelandet, og kvinnenes stilling var nok ikke særlig mye bedre enn hos Muhammed. Vi kan lese oss til i GT om kvinners svært svake stilling og om hvordan de f eks ble oppfordret til å gifte seg med sin voldtektsmann, for ikke å bringe skam over familien.

I femte Mosebok kan vi lese følgende: «28 Om en mann treffer en jente som er jomfru og ikke er lovet bort, og han forgriper seg på henne og ligger med henne, og de blir oppdaget, 29 da skal mannen som lå med jenta, betale hennes far femti sjekel sølv. Hun skal være hans kone fordi han krenket henne, og han får ikke skille seg fra henne så lenge han lever».

Les også: Slik opererer Islam Net: Leder ungdom mot sine salafi-idealer (+)

Dette sitatet fra Det Gamle Testamentet kan sikkert også bidra til at de som bekjenner seg til den kristne tro bør innse at de ikke har særlig grunn til å være alt for kjepphøye når det kommer til primitive trekk i deres religion: 

«23 Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, 24 da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel,…»

Jesus var i sterk opposisjon til det religiøse maktapparatet, sympatiserte med de svake og undertrykte og oppfordret folk til å trosse maktapparatets strenge påbud og forbud, men heller be direkte fra sitt hjertes dyp til Gud. Jesus stod for humanisme og likeverd, og ba israelittene om å ikke søke hevn, men tilgi og elske sine fiender. 

annonse

Kort sagt kan vi nok si at Jesus brakte sitt samfunn en helt ny lære basert på kjærlighet og tilgivelse, mens Muhammed synes å ha gått inn for sitt samfunns krigerske, kvinneundertrykkende og voldelige tradisjoner, og integrerte dem inn i sin religion.

Men hvor mye ble egentlig de landene der kristendommen slo gjennom utover i århundrene påvirket av Jesus enkle kjærlighetslære? Eller burde vi heller spørre: Hvordan ble Jesu lære påvirket av styresmaktene i de landene der kristendommen etter hvert ble gjort til landets religion? Ble disse landene med ett forvandlet til en form for kjærlighetens og tilgivelsens hjemland? 

Vi må vel erkjenne at den læren Jesus forsøkte å etablere i jødeland, i løpet av få århundrer gjennomgikk en nesten total forvandling, fra å være en religion med omsorg de svake, syke og utstøtte og som ba styresmaktene å ikke søke hevn og makt over andre, til å bli en del av de kristne landenes undertrykkelsesapparat. De kristne gikk fra å være forfulgt til selv å bli forfølgere. Jesus hadde neppe gjenkjent sin egen lære, slik den utviklet seg, og ville ha protestert på det kraftigste på at man kalte en religion kristen, som ble anvendt til å opprettholde både de geistlige og det politiske maktapparatet sin enorme makt over befolkningen.

Helt opp til sen middelalder bar de kristne landene preg av samme primitive verdigrunnlag som vi ser i mange av landene i den muslimske verden den dag i dag. Men derfra og frem til vår tid, har vår verden gjennomgått en rivende sivilisasjonsutvikling, som har ført til enorme fremskritt på alle områder. Norge og likeverdige land der kristendommen har vært dominerende religion, fremstår som høyt utviklede utdanningssamfunn, økonomisk svært vellykkede, med svært avansert helse- og sykehustilbud og høyt utviklede velferdsordninger. Ytringsfriheten står svært høyt og demokratiet er grunnfestet.

Men det samme har definitivt ikke skjedd i den muslimske verden. Sammenlignet med den vestlige verden, fremstår landene som primitive, udemokratiske og tilbakestående på de fleste områder. Hva i all verden kan årsaken til dette være? Er islam virkelig den eneste forklaringen? 

For å finne et godt svar på dette, tror jeg vi må se på de delene av verden, der sivilisasjonsutviklingen befinner seg på noenlunde samme nivå, samtidig som de domineres av islam for noen lands vedkommende, og av kristendommen for andres del. Eller eventuelt der muslimer og kristne ligger i konstant krig med hverandre om å få være den dominerende religion.

I flere sentralafrikanske land, som f eks Den Sentralafrikanske Republikk finnes både kristne militsgruppen (Anti-Balaka) og muslimske (Ex-Séléka-militsene), som i økende grad også har blitt kriminelle grupper. Det er svært vanskelig for en vanlig person å se at det er noen særlig forskjell på deres forhold til menneskerettigheter og humanistiske verdier. Hevnaksjoner er vanlige, og massakre på egne tilhengere besvares gjerne med vilkårlige massakrer på «fiendens» tilhengere. Kort sagt, må jeg som menigmann med stor interesse for religiøse og samfunnsmessige forhold, som har forsøkt å lese meg opp så godt jeg kan på indre forhold i sentralafrikanske land, påstå at kristne og muslimer ser ut til å stå på temmelig likt, primitivt nivå, sammenlignet med vestlige verdier.

For et sannhetssøkende menneske er dette nødt til å føre til spørsmålet om det virkelig er den kristne religionens påvirkning alene som har ført til de europeiske og andre vestlige landenes fantastiske utvikling, og om hvorvidt islam har vært avgjørende for de muslimske landenes stagnasjon. Om dette var tilfelle, burde vi ikke da ha sett en stor forskjell også i Afrika, mellom de landene der kristendommen er dominerende i forhold til de landene der islam er mest utbredt? En slik forskjell ser ikke ut til å eksistere. Også de kristne landene har mangelfull sivilisasjonsutvikling. 

Det har åpenbart skjedd noe helt særegent i Europa. Renessansen medførte en enorm utvikling innen kunst, vitenskap, filosofi, teknikk og ikke minst utviklet kristendommen seg i stadig mer human og tolerant retning. Hvorfor skjedde dette akkurat i vår verdensdel og ikke i f eks Afrika? Man kan vel neppe tro at denne fantastiske utviklingen utelukkende skjedde fordi folk var kristne? Her må nok de fleste melde pass. Jeg har aldri sett noen rimelig forklaring på hvorfor denne utviklingen skjedde og hvorfor den skjedde akkurat i Europa.

Selvsagt kan man si at Europa bygde videre på de indoeuropeiske sivilisasjonene i Hellas og Italia, men et relevant spørsmål vil da være hvorfor sivilisasjonsutviklingen gikk nordover, og ikke sørover. Rikene i Italia og Hellas gikk til grunne, og først flere århundrer senere kom det enorme oppsvinget i Europa, som delvis bygde videre på det grunnlaget som var lagt syd i verdensdelen. Hvorfor oppsto det ikke en tilsvarende utvikling f eks i Nord-Afrika, som kunne hentet sitt grunnlag både fra tidligere sivilisasjoner som f eks den egyptiske, samt Hellas og Romerriket? 

Jeg kjenner kun en forklaring på dette som gir mening for meg selv, og det er at en hærskare av geniale personligheter ble født i europeiske land i løpet av samme tidsperiode, og disse geniale personlighetene brakte så mye nytt til menneskeheten, at den samlede europeiske befolkningen ble hevet opp på et helt nytt nivå når det gjelder samfunnsutvikling på alle områder. Genial kunst, geniale oppfinnere, geniale oppdagere, geniale filosofer osv. Om noen har lyst til å spørre meg hvem jeg tro sto bak denne hærskaren av geniale personligheter, så kan jeg gjerne svare. Men mange vil sikkert si at jeg må være gal som tror på noe slikt. Men det ble altså i det kristne Europa at sivilisasjonen ble løftet opp på et helt nytt nivå i menneskelig utvikling. Noe lignende skjedde ikke i Afrika eller Asia, selv om de har hatt sine sivilisasjonsperioder i tidligere tidsaldre..

Jeg har mange ganger tidligere gitt uttrykk for et nyansert syn på norske muslimer. Både min egen erfaring samt all statistikk viser at den største gruppen av muslimer i Norge, klarer seg meget godt i det norske samfunnet, og slutter seg til norske verdier på de fleste områder. Dette medfører ikke for min del, at jeg mener vi skal slutte med den viktige kritikken av den ekstreme formen for islam, som også en del muslimer står for. Den er svært viktig, og det er av avgjørende betydning for utviklingen av det norske samfunnet, at det er de tolerante og humanistisk innstilte muslimene som vinner frem, mens den primitive politiske islamismen blir bekjempet. 

Og for å si det slik: Jeg mener bestemt at Norge bør slutte å ta imot migranter som kommer fra de svært uutviklede og mest primitive samfunnene i den muslimske verden. Tilpasningen til det norske samfunnet faller seg svært vanskelig for mennesker som har hele sin bakgrunn og arv fra primitive samfunn med helt andre verdier enn de norske. Men jeg må innrømme at jeg ikke har noen tro på at kristne migranter fra de samme uutviklede områdene, står for noe særlig bedre verdier, kun fordi de er kristne. Det synes jeg altså vi får tydelig bekreftet i det Afrikanske kontinent, der forskjellen på kristne og muslimske land ikke synes å være særlig påtagelig.

annonse

I mine øyne er det ikke islam i seg selv som er den store trusselen mot Norge, men hva slags islam norske muslimer slutter seg til. Som en klok mann en gang sa: Gode mennesker finner det gode i sin religion, mens onde mennesker finner det onde. Slik er det både med kristne og muslimer og tilhengere av alle andre religioner i verden. 

Mange norske muslimer legger vekt på den spirituelle læreren Muhammed forkynte i sin tidlige periode, og det bør ikke være tvil hos noen om at denne læren står for både toleranse, kjærlighet og barmhjertighet. For noen år siden, gjorde jeg et søk i Koranen, for å forsøke å finne utsagn som lignet på Jesu lære, og jeg fant bla a følgende:

«16 hvorved Gud leder dem som søker Hans velbehag på fredens veier. Han fører dem fra mørket til lyset ved Sin bestemmelse og leder dem på den rette vei».

«90 Be Herren om tilgivelse, og omvend dere til Ham! Herren er nåderik, fylt av kjærlighet».

«92 Han svarte: «Ingen bebreidelser over dere i dag! Gud vil tilgi dere. Han er den største i barmhjertighet».

«96 De som tror og lever rettskaffent, dem vil den Barmhjertige møte med kjærlighet».

«208 Dere som tror, søk hen til fred og harmoni alle sammen. Følg ikke i Satans fotspor. Han er deres erklærte fiende».

Om en muslim slutter seg til og lever etter disse idealene, kan jeg ikke se annet enn at han vil være godt tilpasset norske verdier og det norske samfunnet. Og personlig har jeg hatt såpass mange gode opplevelser med gode og hyggelige muslimske naboer, studenter og bekjente, at jeg vet at svært mange muslimer er meget hyggelige mennesker. Vi bør vel også se i øynene at intet av Muhammeds lære ble nedskrevet i løpet av hans levetid, og på samme måte som kristendommen først ble grunnlagt av mennesker som ikke en gang hadde møtt Jesus, og som sannsynligvis tilla mye av sitt eget, er sikkert Muhammed også tillagt mange meninger som ikke var hans egne.

Det som skaper problemer i Norge, er etter min oppfatning at en del muslimer, men også andre innvandrere, slutter seg til eldgamle og primitive oppfatninger av mannens makt over kvinner og barn, slektens rett til å bedrive sterk sosial kontroll og ta alle avgjørelser som vedrører slektens medlemmer, inkludert hvem de kan gifte seg med. I disse slektene er ofte også klankultur utbredt, og unge gutter blir ofte lokket inn i kriminelle gjenger som til forveksling ligner hjemlandets klaner, og som ligger i krig med andre klaner. 

Les også: Når barn skal skrive om islam: Noen refleksjoner på årets siste skoledag

Det er nylig publisert en undersøkelse som viser at det generelle antallet anmeldelser i Oslo, er synkende. Men samtidig er antallet voldshendelser økende. 

Dessverre står et visst antall kriminelle gjengangere fra innvandrermiljøer bak flesteparten av disse voldshendelsene. Her har man klankulturene i fri utfoldelse. De må vi bekjempe med alle tilgjengelige midler. Og flere fritidsklubber er kun dårenes løsning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon