- Resett - https://resett.no -

PST frykter corona vil føre til økt høyreekstremisme – islamister og venstreekstreme vil bare reagere

Politiets sikkerhetstjeneste tror utfordringer knyttet til pandemien kan føre til at flere nordmenn blir høyreekstreme.

Det kommer frem i en ny trusselvurdering fra PST i dag, hvor vi blant annet kan lese:

«Angrep vil være rettet mot samlingssteder for muslimer eller personer med ikke-vestlig utseende. Skytevåpen, improviserte eksplosive innretninger og/eller kjøretøy er de mest sannsynlige angrepsmidlene.

annonse

Et annet aktuelt angrepsscenario er målrettede drap av enkeltpersoner som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Særlig relevante mål er politikere, som høyreekstreme anser for å være innvandringsliberale, muslimer, personer med ikke-vestlig utseende og jøder.»

Corona kan påvirke

– Det er grunn til å tro at flere nå sitter hjemme på internett og har tid til å være på ekstreme nettsider. Vi skal heller ikke se bort ifra at arbeidsledighet kan generere økt høyreekstrem tilknytning, sier Hans Sverre Sjøvold til NRK.

annonse

De sosiale og økonomiske utfordringene som følge av coronaviruset, kombinert med store mengder høyreekstrem propaganda lett tilgjengelig på nett, kan gjøre folk mer sårbare for radikalisering, mener PST.

– Vi er bekymret for at flere vil bli radikalisert. Vi ser større aktivitet på internett, og vi ser også at ikke-vestlig innvandring til Europa er en trigger for disse miljøene. De er opptatt av den hvite rases posisjon, særlig i Europa, forklarer Sjøvold.

Terrortrusselen vurderes å være moderat, men PST ser en negativ utvikling rundt de høyreekstreme miljøene.

Ved både høyreekstrem og ekstrem islamisme tror PST at eventuelle terrorhandlinger vil utføres av enkeltpersoner, med folkemengder eller symbolbygg som mål.

– Den erfaringen vi har er masseskadeangrep kanskje bare fra en person. Det kan være steder der mange er samlet, moskeer, synagoger og symbolbygg, sier Sjøvold.

Ekstrem islamisme

annonse

PST ser ut til å mene at den ekstreme islamismen som trussel er reaktiv og slik sett bare responderer på eventuelt økt høyreekstremisme. I den oppdaterte trusselvurderingen fremkommer det ikke hva som er grunnlaget for denne oppsiktsvekkende analysen. PST skriver [1]:

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme. Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds- eller terrorhandlinger. Dette kan føre til terrorplanlegging mot Norge og mot norske interesser fra ekstremister i andre land. Betydningen av dette for trusselbildet vil påvirkes av en rekke faktorer, blant annet mediedekning og spredning i sosiale medier.»

Videre:

«Dersom bevisste forsøk på å krenke islam i det offentlige rom uteblir, er det sannsynlig at oppslutningen om ekstrem islamisme i Norge vil være like lav som den har vært de siste årene. Dagsaktuelle saker kan imidlertid skape raske endringer i trusselbildet. Det vurderes fortsatt som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene.»

Venstreekstremisme

Til tross for mobilisering på venstreradikal side etter demonstrasjonene i USA som har spredt seg til Europa ser ikke PST at dette skulle føre til økt terrortrussel fra venstreekstreme. De skriver:

«Det vurderes fortsatt som svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terror.Vi forventer heller ikke vekst i de venstreekstreme gruppene. Den mest samlende kampsaken for venstreekstreme er kampen mot høyreekstremisme. Dette vil komme til syne gjennom propagandavirksomhet og forsøk på voldsutøvelse mot personer venstreekstreme miljøer definerer som høyreekstreme. Voldsutøvelse vil hovedsakelig finne sted når personer som defineres som høyreekstreme av venstreekstreme deltar i demonstrasjoner.»

Volden fra Antifa og radikaliseringen på venstresiden nevnes faktisk ikke med et ord i PSTs trusselvurdering. Heller ikke dette blir det gitt noen begrunnelser for.

Les også: 15 000 i demonstrasjon ved Stortinget, NRK fokuserer på at 50-100 fotballtilskuere ikke holdt avstand [2]

PST svarer Resett

I en epost sendt PST 10. juni stilte Resett følgende spørsmål:

Allerede før demonstrasjonene i etterkant av drapet på George Floyd sa dere [PST] at det var mulig at «politiet vil bli angrepet av venstreekstreme i forbindelse med håndteringen av demonstrasjoner der venstreekstreme deltar. Dette skyldes at venstreekstreme definerer politiet inn i sitt fiendebilde, fordi de mener politietaten beskytter og tilrettelegger for fascisme og kapitalisme i samfunnet.»

Spørsmål: Anser dere at trusselen mot norsk politi har økt de siste ukene og hva er vurderingen fremover?

annonse

PST skriver også at «norske venstreekstreme har kontakt med venstreekstreme i andre land. Gjennom denne kontakten knyttes norske venstreekstreme til miljøer som har en lavere terskel for voldsbruk. Det er mulig at dette vil kunne radikalisere miljøene her hjemme til økt voldsutøvelse mot meningsmotstandere.»

Spørsmål: Er hendelsene de siste dagene av en slik art at forbindelsene til utlandet har økt? Og ser dere tegn til at de venstreekstreme miljøene har blitt mer radikalisert?

Spørsmål: Vil oppmerksomheten rundt rasisme føre til økt rekruttering til venstreekstreme miljøer?

Spørsmål: Hva tenker PST om effektene disse demonstrasjonene og oppmerksomheten om rasisme har på de høyreekstreme miljøene?

Håper dere har mulighet til å svare og kom gjerne med utfyllende kommentarer som det ikke er spurt om hvis det er relevant for saken.

Den 12. juni mottok vi følgende svar fra PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken:

– Den overordnede vurderingen til PST hva gjelder trusselen om politisk motivert vold fra venstreekstreme er (som du kjenner til) beskrevet til Nasjonal trusselvurdering for 2020. PSTs rolle er å forebygge politisk motivert vold (terror), noe vi vurderer som svært lite sannsynlig at vil skje fra venstreekstreme i Norge. Denne vurderingen gjelder fortsatt.

Og videre:

– PST har tidligere uttalt at venstreekstreme grupper i Norge i hovedsak representerer et ordensproblem (og dermed et politiansvar). PST har også tidligere uttalt at de høyre- og venstrekstreme miljøene, til en viss grad, nærer på hverandre – dvs, ser man økt aktivitetsnivå fra den ene siden, følges det gjerne av det samme fra den andre siden. Hvilken betydning drapet på George Floyd har for rekruttering, aktivitetsnivå ift ordensproblemet fra venstreekstremister er vanskelig å si noe om. Mulig at politiet har noe å bidra med rundt dette, svarte Hugubakken.

I dagens trusselvurdering har altså PST fortsatt ikke bakt inn i analysen hva radikaliseringen på venstresiden etter drapet på George Floyd har å si for trusselbildet. I det minste ikke en analyse de vil dele med offentligheten.

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474