Illustrasjonsbilde: Pixabay
annonse
annonse

På mange områder er samfunnsutviklingen på villspor.

Det gjelder den store fjernkulturelle immigrasjonen til Vesten, det grønne skiftet, identitetspolitikken og nå coronapolitikken. For mange av oss er politikken på disse områdene hinsides fornuft, men våre politikere på begge sider av sentrum synes å være av andre oppfatninger. Slike politikere blir ofte anklaget for godhetsposering, et begrep som oppsto for bare få år siden. Dette tror jeg langt på vei forklarer mye av den politiske utviklingen som skjer, og jeg vil under belyse dette ved hjelp av evolusjonsteorien og økonomisk teori.

Mye taler for at menneskene har en moralsk sans forankret i genene og er utviklet over de siste titusener av år. I motsetning til sjimpanser er mennesker lite aggressive mot andre artsfrender i samme gruppe. En ledende teori går ut på at aggressive alfa-hanner ble drept av koalisjoner av beta-hanner (se for eksempel Christopher Boehms Moral origins). Dette førte til eliminering av gener for aggresjon og seleksjon av gener for selvkontroll og samarbeid og forklarer etablering av vår moralske sans inkludert samvittighet. Seksuell seleksjon kan også ha vært viktig hvor kvinnene har foretrukket menn som samarbeider og oppfører seg moralsk. Et godt rykte var trolig av betydning i denne utviklingsprosessen og her kommer godhetsposering inn i bildet.

annonse

Godhetsposering er drevet av ønsket om rykte som moralsk høyverdig i gruppen og er en del av vår natur trolig forankret i genene. I menneskets utvikling har godhetsposering vært viktig for etablering og vedlikehold av samarbeid mellom ulike individer i gruppen. Uten godhetsposering ville antakelig kulturell utvikling vært umulig.

Den moralske sans og godhetsposering utviklet seg i gruppesamfunn som med tiden ble mer og mer egalitære i takt med utrydding av dominerende alfa-hanner. Det er grunn til å tro at interaksjon mellom individene i disse gruppesamfunnene i stor grad var basert på frivillighet og at den moralske utviklingen var preget av dette frivillige samkvemmet. Det betyr at vår moralske sans, samvittighet og godhetsposering bygger på en implisitt forutsetning om å søke enighet. Enighet betinger frivillighet.

Samkvem mellom mennesker er enten frivillig eller ufrivillig. Forskjellen er at ved frivillig interaksjon kan partene si nei til samarbeid mens ved ufrivillig interaksjon utøves fysisk vold eller trussel om fysisk vold fra minst en av partene. Ingen hadde monopol på vold i steinaldersamfunnet, men slik er det ikke lenger. Staten har «legitim» monopol på vold, og det er først og fremst i møte med myndighetene at de fleste av oss støter på en part hvor vold eller trussel om vold er det grunnleggende virkemiddelet. Betaler du ikke skatt, havner du i fengsel. Det spiller ingen rolle om du skulle være uenig i at dine skattepenger brukes til subsidiering av vindmøller, u-hjelp, immigrasjon eller forsvar. Skatt tvinges du til å betale uansett.  Staten med sitt voldsmonopol er en sen oppfinnelse i vår historie.

annonse

Moral og godhetsposering er sterkt knyttet til våre følelser. Forsøk på fornuftige begrunnelser for våre moralske verdier er som regel bare rasjonaliseringer styrt av våre emosjoner (se Jonathan Haidts The righteous mind). Det er derfor uunngåelig at politikernes handlinger i stor grad er følelsesbaserte og i vårt samfunn innebærer det et problem som ikke var til stede i vår forhistorie. Det problemet er at vi lever i et samfunn hvor noen (politikere og byråkrater) har monopol på vold.

Fornuft oppstår i grensesnittet mellom frivillige aktører som forsøker å finne enighet. Godt rykte og god moral er viktige forutsetninger for at frivillige aktører skal bli enige. Moderne markedsøkonomi representerer det mest avanserte stadiet for menneskers frivillige samhandling.  Den enorme velstandsutviklingen de siste 200 årene skyldes frivillige samhandlinger koordinert av prismekanismene som rommer en enorm informasjon om virkeligheten. Frivillighet tillater spekulering og uten prøving og feiling er innovasjoner og kreativitet umulig.

Ved interaksjon basert på vold eller trussel om vold er situasjonen en helt annen. En av partene (staten) kan diktere utfallet (som riktignok ofte(st) ikke lar seg realisere). Mens godt rykte og god moral guider frivillige interaksjoner mot fornuftige resultater så er statens virkemidler basert på vold enerådende. Det mangler motkrefter, og korrigering mot virkeligheten er dårlig. For hundre år siden viste for eksempel Ludwig von Mises at økonomisk kalkulering er umulig når staten har monopol på produksjonsmidlene.

Her er vi ved kjernen av at samfunnsutviklingen sporer av. Politikernes godhetsposering muliggjort av voldsmonopolet møter ikke den motstand og korreksjon mot virkeligheten som frivillig samarbeid av nødvendighet er kjennetegnet av. Samfunnsutviklingen styres av følelser preget av den til enhver tid dominerende samfunnsmoral som i dag dessverre representeres av politisk korrekthet (som er utpønsket på skattefinansierte universiteter med minimal forankring i virkeligheten). At følelser dominerer over fornuft er for tiden lett å se i USA hvor godhetsposerende politikere støtter de voldelige demonstrasjonene etter drapet på George Floyd.

Men politikerne har ikke noe annet valg enn å fremstå som godhetsposører i sin bruk av voldsbaserte virkemidler. Media og valg sørger for det. Stor beskatning av befolkningen, store lån og fiatpenger gjør godhetsposering for fristende. Samfunnsutviklingen mister gradvis forankring med virkeligheten, og dette kan ikke fortsette i det uendelige.

Sagt med marxistiske begreper så vil den indre motsetningen mellom medfødt tendens til godhetsposering og virkemidler basert på vold føre til samfunnskollaps. Av asken får vi håpe at frivillighet igjen oppstår og på dialektisk vis fører til fornuftens seier gjennom enighet. Det tror jeg kommer til å skje.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon