Mye påvirker klimaet. For eksempel solen. Foto: Pixabay
annonse
annonse

I høst er det utgitt to nye bøker som tar for seg temaet menneskeskapte klimaendringer på en realistisk og faktabasert måte.  Først ute var forfatteren og den gravende journalisten i Document, Kent Andersen, med boken ”Klima Antiklimaks”. 

Litt senere utga Wigestrand Forlag boken til geologen Gregory Wrightstone, oversatt av Klimarealistenes leder, biolog Mørten Jødal, ”Motvekt – Fakta om klima”.  Begge bøkene er viktige bidrag til å opplyse om virkeligheten når det gjelder klima og samfunnets behandling av temaet.  Bøkene er komplementære i den forstand at de vektlegger forskjellige aspekter ved temaet klima, og dermed bidrar til en bedre forståelse av både vitenskapen og den politiske, samfunnsmessige og menneskelige siden.

For å ta Andersens bok først så inneholder den en del omtale av klimalarmistenes tvilsome vitenskapelige grunnlag.  I bokens innledende kapittel om historien om klimasaken savner jeg informasjon om at det var John Tyndall som i 1859 utførte eksperimenter som viste at CO2 er en strålingsaktiv gass, og som er brukt som ”bevis” på at mer CO2 kan føre til farlig global oppvarming, f.eks. av fakta.no.  Senere etterprøving av fysiker dr. Allmendinger med moderne instrumenter og apparatur har imidlertid vist at det blir ingen temperaturøking av at CO2 absorberer og reemitterer infrarød stråling.

annonse

De fakta om klimasaken som Andersen går igjennom vil nok betviles av motstandere.  F.eks. Faktum #2 ”Vi har ingen kontroll over klimaet på jorden” angriper jo nettopp essensen i klimaalarmistenes argumentasjon, men innholdet i boken overbeviser om at dette er korrekt.

Les også: Nordmenn vil ha en åpnere og mer balansert klimadebatt

Selve stilen i boken er prosaisk polemikk med innslag av latterliggjøring av alarmistsynspunkter.  Det må det være lov til når de fleste politikere opptrer som hodeløse høns og skal redde verden fra å koke, sier og tror de.  Man blir oppgitt over politikerne og alle de nytteløse, kostbare tiltak de setter i gang, ved å lese boken, spesielt seksjonen ”Grønne løsninger som ikke virker”.  Det er uoverkommelig å nevne alt i en liten omtale.  Boken må leses og kan brukes som referanse.

annonse

Boken er velskrevet og lettlest med et vell av informasjon.  Det er imponerende at en legmann har prestert dette.  Andersen har imidlertid imponert i tidligere bøker også, bl. a. med sin psykologiske innsikt , noe han til fulle også viser i denne boken.  Han har meget god psykologisk forståelse for at propaganda virker basert på ”de beste intensjoner”.  Forfatterens personlige syn og erfaringer er basert på dokumenterte fakta som er redegjort for med en rekke eksempler.  Boken berører om det finnes bevis for at ”CO2 faktisk styrer klimaet”, og konkluderer med at det gjør det ikke.  Her savnes drøfting av slike ”bevis” som fakta.no har forsøkt seg på, men som er klart tilbakevist av Klimarealistene.

Til slutt tar boken for seg forskjellen på klima og miljø, som politikerne sauser sammen.  Klima er været over store områder over lang tid, eks. forskjell på øst- og vest-landsklima (tørt med lite vind kontra vått med mye vind).  Miljø har med forurensning av luft og natur å gjøre i form av giftige utslipp (CO2 er ikke mer gift enn vann) og forsøpling.  ”Naturen styrer klima” er navnet på et hefte som Klimarealistene har gitt ut, og som er referert i boken.  Klima kan vi derfor ikke gjøre noe med.  Miljøet, derimot, er menneskeskapt, og noe vi kan forbedre.  Andersen brenner for ekte miljøvern, og er derfor motstander av monstervindturbiner i vakker norsk natur.  Befolkningsveksten må stoppes og helst reduseres for å løse jordens miljøproblem, avslutter boken.

Boken Wigestrand forlag har gitt ut, ”Motvekt”, har som hensikt å gi nøktern vitenskap om CO2, temperatur, klima og fenomener som disse faktorer kan påvirke, og som er fremme i klimapropagandaen, slik som ekstremvær, havnivå, havforsuring, isbjørner m.m.  Mye av det samme som Klimarealistenes hefte ”Naturen styrer klima” omfatter.  I et forord av Viscount Moncton, den tidligere rådgiveren til Britisk statsminister Margaret Tacher, påpekes noe som er glemt i (den ikke-eksisterende) klimadebatten, nemlig rettsprinsippet om å ”la alle parter bli rettferdig hørt”.  Klimaalarmister nekter å forholde seg til de 60 ubehagelige fakta som boken grundig presenterer  og summerer opp på slutten.   Det kommer klart frem at selv om CO2 regnes som ”drivhusgass”, så er dens betydning for global temperatur og klima neglisjerbar, men desto viktigere for plantevekst og matproduksjon.

Desverre så kopierer boken det diskrediterte ”energibudsjettet” til IPCC 2007 i fig. I-1.  Som geolog burde forfatteren ha pekt på at jordvarmen alene er i stand til å varme jordoverflaten til nærmere 0 grader C, som dermed må være ugangspunktet for ”drivhuseffekten”, og ikke minus 18 C som det uriktige ”energibudsjettet” forutsetter.  40 % øking i CO2 siden førindustriell tid med bare ca. 1 grad C øking i global temperatur demonstrerer at om CO2 skal ha noen virkning så er den svært liten (liten klimafølsomhet), fordi mesteparten av økingen kom før sterk øking i menneskeskapte utslipp.  Svak klimafølsomhet for CO2 er forklaring på at klimamodeller, som legger stor vekt på CO2, feiler.  Økt CO2 og temperatur har derimot vist seg å være meget gunstig for plantevekst og matproduksjon.

Les også: Klimakur 2030 og det brune skiftet

Mange myter blir tilbakevist som f.eks. klimaapokalypser, 97% konsensus, skrekkscenarier om ekstremvær, havnivåstigning og havforsuring.  Et vell av nyttige og oversiktlige grafer sammenligner CO2 utslipp og historiske data på temperatur og andre klimareaterte parametre.  Jordens historie viser at det ikke er noen sammenheng mellom CO2 og temperatur hvor CO2 skal påvirke temperatur, bekreftet av issmelting og havnivåendring.  Det er omvendt (!) i samsvar med Henryloven og temperaturens virkning på biologisk aktivitet.  Mange figurer i boken viser CO2 konsentrasjon eller karbonutslipp over tid sammen med annen informasjon om temperatur, skogbranner, ekstremvær og matproduksjon, og disse grafene dokumenterer at fakta er motsatt av hva klimaalarmister hevder.  Varme tider er bedre enn kalde.

Boken burde ha behandlet spørsmålet om hva som styrer klima hvis ikke CO2 gjør det.  En grundigere drøfting av solens betydning burde vært inkludert, for det er mange forskningsrapporter som viser at det er effektiv solinnstråling til hav og jord som styrer temperatur og klimaendringer.  Effektiv solinnstråling er avhengig av skydekke, og her kommer professor Henrik Svensmarks forskning, bekreftet av eksperimenter ved CERN, inn.  Svensmark har vist at varierende kosmisk stråling og solaktivitet påvirker skydannelse, og dermed temperatur og klima.

Til slutt i boken oppfordres det til å ikke gjøre noe med CO2 utslipp, fordi det vil være fåfengt, men i stedet ta forholdsregler for naturlige klimaendringer enten temperaturen eller havet går opp eller ned .  Det vil være mest samfunnsnyttig og minst ressursløsende.

annonse

Ingen av bøkene tar et skikkelig oppgjør med såkalte ”bevis” for menneskeskapte klimaendringer slik som f.eks. faktisk.no i Norge eller CSIRO i Australia påstår finnes.  Klimarealister har tilbakevist slike forsøk f.eks. her:  Ingen bevis for målbare CO2 bidrag til global oppvarming eller klimaendringer.

Bøkene utfyller hverandre.  ”Motvekt” er suveren når det gjelder å vise fakta om klimaet til klimahysterikere.  ”Klima. Antiklimaks” er god på å forklare bakgrunn, propaganda, massesuggesjon, samfunnsmessige konsekvenser og gi innsyn i hvorfor den ikke-eksisterende klimakrisen er blitt noe politikerne tror er vår tids største problem.   ”Motvekt” har et hendig format og egner seg som et oppslagsverk å ha med seg i klimadebatter.  ”Klima. Antiklimaks” er ypperlig for å forstå piolitikernes kunnskapsløshet og irrasjonelle opptreden.  Begge bøker kan derfor anbefales på det sterkeste.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon