IllustrasjonsbildeFoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

20. juli 2020 ble en 38 år gammel mann fra Pakistan (heretter benevnt som tiltalte) dømt i Oslo tinghus til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Samtidig, ble han dømt til å betale sin pakistanske ekskone 300 000 kroner i oppreisning.

Dommen ble anket, hvorpå Borgarting lagmannsrett kom med følgende slutning 19. november 2020:

«Anken henvises til ankeforhandling for så vidt gjelder straffeutmålingen. Det faktum som tingretten har funnet bevist, skal legges til grunn ved ankebehandlingen. For øvrig nektes anken fremmet».

annonse

Relatert til ovennevnte, påkjærte forsvareren beslutningen om å ikke ta beslutningen om skyldspørsmålet til behandling inn for Høyesterett. Lagmannsrettens avgjørelse er derfor inntil videre ikke rettskraftig.

Pågrepet
På bakgrunn av lagmannsrettens beslutning, ble domfelte pågrepet av politiet 9. desember 2020, og tiltalt for de samme svært alvorlige kriminelle handlingene han ble domfelt for i tingretten. I den anledning anmodet påtalemyndigheten at tiltalte i første omgang ble varetektsfengslet for et tidsrom av fire uker frem i tid, basert på den særdeles graverende tiltalebeslutningen av 20. desember 2019.

Fengslingsbegjæringen ble fremmet relatert til regelen om rettshåndhevelsesarrest i straffeprosessloven § 172 a), subsidiært med tanke på gjentakelsesfaren, jf. straffeprosessloven § 171 punkt 3).

annonse

Sett i relasjon til ovennevnte, kan politiet i visse alvorlige straffesaker pågripe en mistenkt uten at de alminnelige vilkårene i straffeprosessloven er oppfylt. Bestemmelsen ble utferdiget for å motvirke følelsen av utrygghet, eller mangel på tillit til samfunnets rettshåndhevelse som en løslatelse eventuelt kunne føre til i alvorlige straffesaker.

Straffeprosessloven § 172 bokstav a redegjør og hjemler for varetektsfengsling ved overtredelse av straffebud med strafferamme på 10 år eller mer, eller ved forsøk hvor det foreligger tilståelse eller andre forhold som styrker mistanken.

Om fengsling skal benyttes, skal det særlig legges vekt på «om det er egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot».

Fengsling
Domfelte ble i Oslo tingrett dømt for to voldtekter, samt ytterligere to voldtektsforsøk av ekskona og ikke nok med det – for grov mishandling i nære relasjoner.

Retten mente at varetektsfengsling i fire uker (inntil nærværende dom er rettskraftig) ikke ville være et uforholdsmessig inngrep overfor domfelte. I den vurderingen vektla retten blant annet følgende:

«at det foreligger særlig grad av mistanke for at tiltalte har gjort seg skyldig i voldtekt og mishandling av sin kone, og at det ville stride imot allmenhetens rettsoppfatning om han løslates nå. Retten har merket seg at tiltalte har gjort gjeldene at det er viktig for ham å feire jul med barna, men retten finner at det ikke er tilstrekkelig til å veie opp for de sterke hensynene som taler for at han skal fengsles. Etter det opplyste bor barna heller ikke hjemme, og tiltalte har kun samvær med barna under oppsyn.

Etter en samlet vurdering finner retten at det ikke er uforholdsmessig om tiltalte fengsles i fire uker, og heller ikke i et tidsperspektiv frem til det foreligger rettskraftig dom.

Begjæring om fengsling i inntil fire uker tas derfor til følge».

annonse

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon