Nord-Troms tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
annonse
annonse

Domfelte, hans ektefelle, deres tre barn samt en fosterdatter kom til Norge som overføringsflyktninger i juni 2018, og ble bosatt i Troms og Finnmark fylke. I 2019 fikk de sitt fjerde biologiske barn.

Bakgrunn
Domfelte, som er i slutten av trettiårene, og hans ektefelle er fra Kongo. I 2007 flyktet familien til Uganda, hvor de fikk opphold i en flyktningeleir.

Fosterbarnet, heretter benevnt som «Maria», er også angivelig fra Kongo. I 2009 rømte «Maria» etter eget utsagn til Uganda. Der ble hun journalført som foreldreløs flyktning. Etter en prosess med de ugandiske flyktningemyndighetene, overtok domfelte og kona den videre omsorgen for «Maria» i 2012. «Maria» var da 12 år gammel. Siden har ekteparet ansett «Maria» som deres egen fosterdatter.

annonse

I 2018 ble familien og «Maria» innvilget opphold i Norge som kvoteflyktninger. De ble derfor hentet av norske utlendingsmyndigheter og ledsaget til Kongeriket Norge. Kort etter ble familien tildelt en enebolig i Troms og Finnmark fylke.

I registreringsdokumentene til Politiets utlendingsenhet (PU), er «Maria» anført med egen sak, hvor domfelte og hans kone er oppført som fosterforeldre. I de tilsvarende dokumentene hos domfelte og ektefellen, er «Maria» tilknyttet og titulert som deres fosterdatter.

Etter ankomst landet, har domfelte deltatt på introduksjonsprogrammet for nyankomne til Norge, og i tillegg til bostøtten, mottar han 14 700 netto i måneden. Hans kone får også økonomiske ytelser fra staten til livsopphold, men beløpet er ukjent for Resett.

annonse

Gravid
I februar 2019 fullbyrdet domfelte et vaginalt samleie med «Maria» i deres felles hjem. Han brukte ikke kondom. Tre og en halv måned senere oppdaget «Maria» at hun var gravid, hvorpå hun utførte abort på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

«Maria» hadde også hatt samleie med sin daværende kjæreste samme måned som domfelte hadde forgrepet seg på henne. Det ble ikke tatt biologisk bevismateriale fra det aborterte fosteret, og det er derfor uvisst om graviditeten var en konsekvens av samleiet med domfelte.

I forbindelse med aborten flyttet «Maria» ut av familiens hjem. Hun fikk sammenbrudd, og ble innlagt på UNNs psykiatriske avdeling. På sykehuset fortalte hun en sosionom at hennes fosterfar hadde voldtatt henne to ganger i februar 2019. Politiet ble varslet og det ble opprettet straffesak.

Nord-Troms tingrett
Statsadvokatene i Troms og Finnmark tok ut tiltale i juni 2020 mot domfelte ved Nord-Troms tingrett for overtredelse av straffeloven § 314.

Straffeloven § 314 bokstav a har følgende ordlyd: “Med fengsel i inntil 6 år straffes den som a) har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.”

«Maria» var 19 år da samleiet fant sted, og det er ifølge retten på det rene at aldersbegrensningen på 18 år i straffeloven § 314 ikke gjelder fosterbarn.

I november 2020 ble dømte Nord-Troms tingrett domfelte til fengsel i sju måneder. I tillegg, ble han dømt og ilagt et oppreisningserstatningsbeløp på 30 000 kroner samt 2 000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Anke
Domfelte anket dommen på bakgrunn av bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen i forbindelse med skyldspørsmålet, selve straffeutmålingen og de sivile rettskrav.

annonse

Ankeforhandlingen ble avholdt medio mars 2021 i Hålogaland lagmannsrett. Domfelte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

«Marias» forklaring om at hun ble voldtatt av domfelte sto ikke til troende, hvorpå lagmannsretten la til grunn at samleiet skjedde frivillig fra begge to.

Lagmannsretten konkluderte blant annet følgende:

«Det er ikke tvilsomt at «Maria» var under domfeltes omsorg da samleiet fant sted. Med omsorg menes den faktiske omsorg, i slik forstand at gjerningspersonen fungerer i foreldrenes sted, enten til daglig, eller f.eks. ved utøvelse av samværsretten i helger og ferier.

Domfeltes omsorgsrolle var for alle praktiske formål tilsvarende den vanlige foreldre har. Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at «Maria» var en integrert del av familien, og at hun så på domfelte som far og omsorgsperson.

Det er utvilsomt slik at «Maria» var i en sårbar situasjon etter å ha kommet til Norge. Fosterforholdet hadde hatt forholdsvis lang varighet, og fosterfamilien var den sentrale delen av «Marias» begrensede sosiale krets.

Det legges vekt på at «Maria» var utsatt for psykiske belastninger etter overgrepet, og at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling ved UNN i et lengre tidsrom etter aborten.

Det legges også vekt på at domfelte ikke brukte kondom, og at det var en stor belastning for «Maria» å ikke vite om hennes fosterfar var far til fosteret hun bar».

Dom
Lagmannsretten kom frem til samme resultat som tingretten. Straffen ble derfor satt til fengsel i sju måneder, 30 000 kroner i oppreisningserstatning og 2 000 kroner i saksomkostninger.

Dommen var enstemmig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon