- Resett - https://resett.no -

Norsk industri eller subsidierte eksperimenter?

Partiet De Kristne ser det er naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning.

Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme.

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere, med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

annonse
CO2 er en usynlig, lukt- og giftfri gass som er avgjørende for planteveksten. (Creative Commons)

På denne bakgrunnen vil Partiet De Kristne trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet. Norge må tas ut av Paris-avtalen (som alene vil koste Norge rundt 100 milliarder i året) og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp da dette ikke er en forurensende gass. Med andre ord CO2 er en livgivende gass [1] som bør slippes fri dersom den ikke skal benyttes til et definert formål.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå. Elever kan dermed være fri til å tenke kritisk og resonere logisk for å danne seg egne meninger.

Vi legger til grunn at grundige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er utført av ansvarlige myndigheter, men stiller spørsmål ved budsjetteringen for drift og vedlikehold av både vindturbinanlegg og CO2-lagringsanlegget i Øygarden, som Statsministeren selv sier ikke er lønnsom. [2]

annonse

Vi mener det er både useriøst og uansvarlig bruk når staten spekulerer med skattebetalernes penger.

Alt i alt kostar Langskip den norske stat 17 milliardar kroner. Om denne investeringa nokon gong vert lønsam [3] for AS Norge i kroner og øre, avheng av at me får den teknologi- og industriutviklinga me allereie ser gode teikn til, seier Erna Solberg (H).

Partiet De Kristne  vil satse på utvikling av den rene, konvensjonelle olje- og gassvirksomheten, og er imot fangst og lagring av CO2. Derfor mener vi at denne meningsløse utbyggingen [4] på Vestlandet og vindturbinene må stoppes.

Valget er ditt!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474