Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

I oktober 2009 fikk utlendingen (33) avslag i Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak på sin søknad om beskyttelse i Norge.

Utlendingsnemnda (UNE) fastholdt UDIs avgjørelse juli 2011. I tillegg ble utlendingen varig utvist fra Kongeriket Norge.

Vilkårlig
I sammenheng med en trafikkontroll, ble utlendingens ulovlige opphold i Norge avdekket og han ble derfor pågrepet. 

annonse

I ettertid, etter hvert som politiet fant frem til utlendingens angivelige oppholdssted, ble dette tilholdsstedet ransaket. 

Pengebeslag
I forbindelse med ransakingen fant politiet et kontantbeløp på NOK. 114 000,-. 

Politiets utlendingsenhet (PU) besluttet å beslaglegge ovennevnte kontantsum. Dette for å dekke utlendingens utreise til sitt hjemland, jf. utlendingsloven § 104 andre ledd tredje punktum. 

annonse

Utlendingen har motsatt seg pengebeslaget. Derfor måtte PU nå i en påtegning be om Oslo tingretts kjennelse om fortsatt beslag. 

Utlendingens advokat, Bjørn Rudjord, henviste til at pengene hadde en lovlig forhistorie, og la ned påstand om at begjæringen om å beholde beslaget ikke ble tatt til følge.

Rettens vurdering
Retten påpekte at utlendingen i utgangspunktet for alltid er utvist fra Norge, samt at han har oversittet utreisefristen med mange år, samtidig som han har oppholdt seg ulovlig i landet.

Utlendingen har bevisst unnlatt å melde ifra om sin adresse til politiet, noe han er pliktig til etter utlendingsloven. 

På bakgrunn av trafikkontrollen, var det helt vilkårlig at politiet avdekket utlendingens langvarige ulovlige opphold i riket. 

Retten kom frem til at vilkårene for pengebeslaget var i oppfylt. Hvordan utlendingen hadde ervervet nærværende pengesum var uvesentlig med tanke på beslutningen av beslaget. 

  1. august 2021 kunne Oslo tingrett informere PU at opprettholdelsen av pengebeslaget ble tatt til følge.

Nekter å returnere
Til politiet har utlendingen opplyst at han vil motsette seg en tilbakesendelse til sitt hjemland. 

Sett i relasjon til utlendingens truende uttalelser, har PU i første omgang bestemt at han vil bli tvangsreturnert til Irak med tre ledsagere. 

annonse

Kostnadene ved denne utreisen, som utlendingen er forpliktet til å betale, vil sannsynligvis overstige det beløpet som politiet allerede har beslaglagt i saken. 

I den anledning har PU utferdiget en kostnadsberegning, basert på tre ledsagere. Utlendingen er også forpliktet til å betale for ledsagernes flybilletter, hotellopphold, overtidsbetaling, diettpenger med mer.

Utlendingsloven
Relatert til utlendingsloven § 104 andre ledd tredje punktum, jf. første punktum, kan det foretas beslag av penger «til dekning av kostnader som utlendingen plikter å dekke i forbindelse med utreise», dersom det er «konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksetting» av et vedtak som medfører at han må forlate riket.

Utlendingsloven § 91 første ledd:
«En utlending som i medhold av loven føres ut av riket, plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise. Utlendingen skal også betale utgifter til vakthold når dette er nødvendig fordi det er grunn til å frykte at utlendingen vil motsette seg retur eller oppføre seg truende eller farlig i forbindelse med utreisen. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg».

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon