Massemedia er mikrofonstativ for myndighetene. Kritiske spørsmål fra journalister er skremmende få, skriver overlege Halvor Næss.
annonse
annonse

Hva er lærdommen av Covid-pandemien?

Den offisielle versjonen synes å være følgende:

Verden ble rammet av en alvorlig pandemi med høy dødelighet og smittespredning i fjor vinter. Bare raske og besluttsomme tiltak iverksatt av våre myndigheter hindret massedød. Samarbeid mellom myndighetene og legemiddelindustrien sørget for rask utvikling av effektive vaksiner og massevaksinering. Tiltak og vaksiner gjorde at myndighetene nå har kontroll over pandemien og landet kan åpnes igjen. Skepsis mot tiltak og vaksiner er antivitenskapelig. Aviser og befolkningen takker nå myndighetene for klokt å ha loset oss gjennom denne vanskelige tiden.

annonse

Det er min mening at dersom ovenstående versjon blir stående igjen som fasit på pandemien, så er framtiden dyster. I hvert for de av oss som vil at Norge skal forbli et liberalt land tuftet på alminnelige (negative) menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Den offisielle versjonen åpner for en videre dystopisk, teknokratisk samfunnsutvikling.

En mer riktig versjon er etter mitt syn følgende. Pandemien var i historisk sammenheng ikke spesielt alvorlig. Myndighetene hadde aldri kontroll på antall døde og syke. (Mulige unntak er New Zealand og Australia som begge er øyer og har kunnet stenge grensene, men vi ser hvilket dystopisk uføre disse to landene har havnet i nå.) Alle smittebølger i alle land har vært selvbegrensende og stort sett upåvirkelige av myndighetenes nedstengninger og andre tiltak som munnbind. Vaksinene så ut til å være lovende, men nyere studier taler for avtagende effekt. Det verste vi gjør er å takke myndighetene i den tro at drastiske nedstengninger førte til kontroll av pandemien. I virkeligheten var det bare et tidsspørsmål før denne pandemien som alle andre epidemier, ville bli endemisk. Det eneste jeg vil takke norske myndigheter for, er at de ikke innførte like strenge nedstengninger som i en rekke andre land.

Under vil jeg begrunne min versjon nærmere.

 1. Allerede i mars 2020 viste tall at Coviddødeligheten ikke var urovekkende høy, men på linje med alvorlige influensaepidemier de siste 70 årene. Spanskesyken under og etter første verdenskrig var mye alvorligere. Det ble tidlig klart at Covid var ufarlig for yngre og at gjennomsnittsalder for død av Covid var omtrent som gjennomsnittlig levealder i befolkningen for øvrig.
 2. Myndighetene la til side de pandemiplanene som fantes på forhånd. Disse planene var basert på vitenskapelige vurderinger og frarådet blant annet nedstengninger av samfunnet.
 3. Nedstengninger ble innført uten kost-nytte-vurdering av ringvirkninger på barn, pasienter med andre sykdommer enn Covid, næringsliv, kultur, utdanning med mer ble satt til side. Covidtiltakene trumfet det meste. De negative ringvirkningene skyldes i overveldende grad de politiske tiltakene og ikke selve pandemien (som i hovedsak tok livet av eldre og sykehjemspasienter).
 4. Politikerne og sentrale helsemyndigheter spredte bevisst frykt i samfunnet for å få befolkningen med seg. Helsedirektør Guldvog ville ha en «sjokkeffekt» og befolkningen underkastet seg myndighetene i overveldende grad. Kanskje myndighetene ble grepet av en irrasjonell frykt. I så fall er vår forfatning urovekkende sårbar for politikernes følelser.
 5. De fleste tiltakene mangler overbevisende vitenskapelig begrunnelse. Empiriske studier viser liten eller ingen effekt av nedstengninger. Datamodeller viser effekt, men det følger av måten de er konstruert på. Myndighetene valgte å følge datamodellene i større grad enn empiriske data hvilket ikke er så overraskende da datamodeller kan konstrueres slik at myndighetenes tiltak alltid synes å virke. Ingen kontrollerte studier viser at munnbind hindrer smitte av corona eller andre luftveisbårne virusinfeksjoner. Effekten av «meteren» er også usikker.
 6. Tiltakene synes i stor grad å være bestemt av politiske og ikke vitenskapelige hensyn. Det kan se ut til at press fra for eksempel fagforeninger har hatt stor betydning. For eksempel er det mistanke om at lærerorganisasjoner i England var en viktig premissleverandør for regjeringens beslutninger. I Norge har regjeringen ofte gått lenger enn det FHI rådet til. Big Tech, Big Pharma og andre store internasjonale firmaer skal ha tjent milliarder på pandemien. Det er naivt å tro at disse firmaene ikke har påvirkningskraft på myndighetene.
 7. Medisinske definisjoner er endret av myndighetene. For eksempel skiller leger mellom smittede og bærere av virus. Smittede er syke mens bærere er friske, men har viruset i kroppen. Dette skillet har vært opphevet i denne pandemien og alle med positivt prøvesvar regnes som smittede enten de er syke eller friske. Det betyr at de med falske positive prøvesvar regnes som smittede. Det har vært vondt å se hvordan politikere og media har omgjort hevdvunne medisinske prinsipper.
 8. Regjeringen innførte unntakslover som strider med våre menneskerettigheter. Den ønsker nå å forlenge disse lovene. Dette er trolig det mest alvorlige overgrepet mot befolkningen under denne pandemien.
 9. Massemedia er mikrofonstativ for myndighetene. Kritiske spørsmål fra journalister er skremmende få. Tvert imot var massemedia i første linje for fryktspredningen. Frykt selger.
 10. Kritikk mot tiltakene fra fagfolk har vært mangelvare. Noen underkaster seg myndighetene uten selvstendige faglige refleksjoner. Jeg vet at mange har vært uenige, men vil eller tør ikke kritisere av hensyn til videre yrkeskarriere eller for ikke å stikke seg ut. Det er typisk at det er pensjonerte fagfolk som har uttalt seg kritisk.
 11. Det er mye usikkerhet rundt vaksineringen. Det er forståelig at risikopersoner ble vaksinert, men det er uforståelig at det insisteres på å vaksinere unge voksne og barn hvor risikoen for død er svært liten, men hvor bivirkninger kan være alvorlige. Det er økende usikkerhet om hvor effektive vaksinene er på lengre sikt. Det er uforståelig at mange insisterer på vaksinering også av personer som har gjennomgått Covid. Naturlig immunitet er som regel bedre enn vaksiner og slik ser det ut til å være med Covid også.
 12. Innføring av coronapass kan føre til todeling av samfunnet med en utstøtt ikke-vaksinert gruppe som er i sin fulle rett til å nekte vaksinering i et liberalt samfunn. Coronapass kan føre til et apartheidlignende regime.
annonse

At politikere tror på sine evner til å styre et land, er kanskje ikke overraskende. Men det er skremmende at flertallet av befolkningene underkaster seg myndighetenes inngripende tvangstiltak slik vi har sett i land etter land under pandemien. Våre forfedre kjempet gjennom århundrer for å begrense myndighetenes ofte hensynsløse råderett. Det ser ut til at flertallet har glemt dette, og det lover ikke godt for fremtiden med mindre vi forkaster den offisielle versjonen av pandemien.

FHI avviser vaksinepåstander i intervju med Resett: – Vi er forbi eksperiment-stadiet (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon