annonse
annonse

Dette er en artikkel hentet fra Værstat, og er publisert etter tillatelse. Les flere slike artikler og følg værstatistikk på verstat.no

NRK skrev om det som de hevder virker som gode nyheter om sjøisutbredelsen i Arktis 23. september. Statskanalen viser til at det er mer is i Arktis i september i år enn «vanlig».

Følgende beskriver NRK om det «uvanlige» sjøisnivået i år:

annonse

Utbredelsen ser i år ut til å havne godt over det som har vært minimum de seneste årene.

Årsaken er for såvidt enkel: Kaldt vær har hjulpet med å beholde en del av isen.

I artikkelen intervjues forsker Maria Sand fra Cicero som avviser at årets statistikk er godt nytt om sjøistrenden, og konkluderer med at kaldt vær har hjulpet med å beholde en del av isen.

annonse

Værstat ettergår i denne saken statistikkene og fremstillingen som gjengis av NRK. Gir NRK og Cicero det fulle bildet?

Årets sjøisstatistikk – gir Ciceros fremstilling et godt bilde?

Sand påpeker at sjøisutbredelsen fortsatt er «veldig lav» i forhold til gjennomsnittet 1980-2010. Hun viser til en graf fra National Snow and Ice Data Center:

Faksimile fra NRK, hentet 30. september 2021

Grafen viser kun gjennomsnittlige verdier og standardavvik, og viser derfor ikke årets verdier sett mot de siste årene som NRK omtaler som «vanlig».

Værstats sin graf gir et fullstendig bilde over daglige verdier siden 1979:

Faksimile fra Værstat.no, data oppdatert 29.09.2021. Arktis is rødt og oransje. Årets verdier i mørk farge, verdier for 2011 i lys farge.

annonse

Værstat sin graf viser tydelig at årets septemberverdier er betydelig høyere enn verdiene de fleste årene siden 2010.

De spesielt lave verdiene har vi sett mellom 2010 og 2020, og er således ikke med i grafen Cicero viser. Denne grafen ekskluderer årsverdier etter 2010 når man sammenligner med 2021.

Værstat mener grafen Cicero viser til viser et mangelfullt bilde for å forstå påstandene som fremsettes av NRK.

Har Cicero grunnlag for å konkludere om fremtidens utvikling?

I artikkelen konkluderer Sand følgende om fremtiden:

NRK: – Så dette betyr ikke at trenden med mindre is i Arktis er i ferd med å snu?

Sand: – Nei, temperaturstigningen vil fortsette i årene som kommer, og sjøisen vil derfor fortsette å smelte. Om et par tiår vil september måned være omtrent isfri.

Værstat tok kontakt med Sand for dokumentasjon på påstanden om at vi vil se «omtrent isfri» september om et par tiår.

Sand viser til den siste IPCC-rapporten og grafer som er gjengitt der. Den viser tre scenarioer som viser beregnet fremtidig utvikling med usikkerhetsspenn:

Faksimile fra IPCC AR6 WGI Chapter 9. Viser beregnet fremtidig sjøisutbredelse ved tre fremtidsscenarioer RCP2.6 (blå), RCP4.5 (gul) og RCP8.5 (rød)

To av fremtidsscenarioene viser en utvikling som går under «is-fritt» nivå (stiplet linje) rundt eller etter 2050, men med et betydelig usikkerhetsspenn (rette fargelagte streker til høyre).

annonse

RCP8.5 er eneste fremtidsscenario som viser nivå under «is-fritt» ved 2100 i hele usikkerhetsspennet. RCP8.5 er et såkalt «verst tenkelig» scenario som Glen Peters ved Cicerio ber forskere om å slutte å bruke i en NRK-artikkel om temaet. Peters hevder scenarioet er blitt fremtstilt som mer sannsynlig enn den faktisk er, både av makthavere, medier og forskere.

Er årets utvikling kun vær eller som en del av en trend?

Sand fremstiller stituasjonen som om det «uvanlige» sjøisnivået i september kun er et enkeltstående tilfelle som følge av værsituasjonen.

Hva viser en faktisk trendanalyse?

Værstat har tatt ut septembergjennomsnitt for perioden 1979 til 2021:

Statistikken er oppdatert per 30.09.2021. Les mer om datagrunnlaget i egnen artikkel på Værstat

Værstat finner tre perioder som skiller seg ut, 1979-1997, 1997-2007 og 2007-2021. Vi ser et foreløpig bunnpunkt i 2012.

Ved å beregne en lineær trend for disse tre periodene så ser vi store forskjeller. Perioden 1979-1997 viser en jevn nedadgående lineær trend, mens etterfølgende periode så ser vi en mer dramatisk utvikling.

Ekstrapolerer vi den lineære trenden for perioden 1997-2008 ser vi at vi når nullpunktet rundt 2040.

Etterfølgende periode 2007-2021 viser en stabilisering, den lineære trenden har vært mindre negativ enn perioden 1979-1997.

Værstat kan ikke se at Sand har dekning for å avfeie nivået i 2021 som et enkeltstående værtilfelle.

Les mer om alamistiske påstander om sjøisen i Arktis – Værstat ettergår Al Gores påstander i 2009.

«Rekordår for lite flerårig is» – er det riktig?

I NRKs artikkel kommer Sand med en påstand om ny rekord:

2021 er et rekordår for lite flerårig is, det vil si at sjøisen har aldri vært så ung og tynn som nå, forteller hun.

Værstat ba Sand dokumentere påstanden. Sand viste til en graf fra NOAA som ikke viser statistikk for 2021.

Faksimile fra NOAA. Graf viser havisalder (Arktis) for perioden 1985 til 2020. Værstat har lagt til rød ring som viser stabilisering i utviklingen.

Grafen som Sand viste til synes å underbygge statistikken til Værstat som viser en stabilisering i trenden etter 2010. Dokumentasjonen underbygger ikke påstanden om rekordår i 2021.

Værstat mener NRK-artikkelen og Ciceros påstander totalt sett gir et misvisende bilde av faktiske forhold og utviklingen i sjøisen i Arktis.

Etter at Værstat stilte kritiske spørsmål til dokumentasjonen som ble gitt så sluttet Sand å svare på henvendelser. Værstat tolker det slik at Sand ikke ønsker å svare ytterligere på spørsmålene for å underbygge påstandene som ble fremmet i NRK-artikkelen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon