Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Sist fredag behandlet Oslo tingrett fem fengslingsforlengelser og to førstegangsfengslinger.

1. Fengslingsforlengelse
Mann (38) fra Pakistan ble i slutten av august 2021 pågrepet av politiet og varetektsfengslet, siktet for overtredelse av straffeloven § 282 – mishandling i nære relasjoner, med andre ord familievold.

Fengslingen av siktede ble senere forlenget, og påtalemyndigheten ønsket nå at siktede skulle holdes i fengslig forvaring frem til hovedforhandling. 

annonse

Retten mente at det var fare for at siktede igjen kunne begå nye alvorlige voldslovbrudd mot sin nære familie, og besluttet at siktede i første omgang fortsatt kan holdes i varetekt inntil fire uker frem i tid.

2. Fengslingsforlengelse
Mann (29) fra Somalia. Ved rettens kjennelse av 3. september 2021 ble vedkommende varetektsfengslet frem til 01. oktober 2021, siktet blant annet for medvirkning til ran, skremmende eller plagsom opptreden, vold og trusler mot politiet samt kroppskrenkelse.

Dette er en notorisk voldelig gjenganger i rettssystemet, hvor gjentakelsesfaren for å begå nye straffbare handlinger er stor. Resett gjengir derfor lagmannsrettens kjennelse av 22. september 2021:

annonse

«Tiltalebeslutningene av 7. april 2021 og 27. august 2021 samt siktelsen av 2. september 2021 omfatter forhold i perioden juli 2020 til september 2021, der siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha vært involvert i blant annet ran, vold, trusler og trusler mot offentlig tjenesteperson. 

Forholdene er jevnt fordelt i tid, helt frem til rett før pågripelsen. I flere av tilfellene skjer de straffbare handlingene kort tid etter hverandre, og de har som påpekt av politiet en del fellestrekk som uprovosert eller spontan vold eller truende atferd mot tilfeldige personer på offentlig sted, og etterfølgende vold eller trusler mot det personell som ankommer stedet for å ta kontroll på ham.

I flere av tilfellene skal siktede ha trukket frem kniv».

Oslo tingrett påpekte at siktede har en lav terskel for å gjennomføre vold og trusler overfor tilfeldige personer ute i det offentlige rom.

Siktede er tiltalt og siktet i to ulike sakskomplekser, hvor hovedforhandling i den første saken er berammet 12. januar 2022. Den andre straffesaken, er så langt enda ikke fastsatt.

3. Fengslingsforlengelse
Rumensk statsborger (27) ble i slutten av oktober 2020 pågrepet og fengslet for hallikvirksomhet. 

I juli 2021, ble vedkommende funnet skyldig i de straffbare forholdene han var tiltalt for, hvorpå han ble dømt til fengsel i fire år. 

Denne dommen er anket, og ankeforhandlingen er planlagt 18. november 2021.

annonse

Påtalemyndigheten ba nå om rettens kjennelse for fortsatt fengsling til den berammede ankeforhandlingen i november 2021. 

Retten tok ovennevnte begjæring til følge.

4. Fengslingsforlengelse.
Mann (44). Dansk statsborger, Han ble pågrepet i begynnelsen av september 2021, og siktet for overtredelse av straffeloven (1902) § 195 annet ledd bokstav c. 

Ordlyden i den gamle straffeloven § 195 annet ledd bokstav c er som følger: 

«handlingen er foretatt overfor barn under ti år og det har skjedd gjentatte overgrep». Strafferammen er inntil 21 års fengsel.

I denne straffesaken, av hensyn til etterforskningen, er en rekke politidokumenter så langt holdt tilbake i saken. 

annonse

Retten sluttet seg til påtalemyndighetens anmodning, og satte fengslingstiden i første omgang inntil fire uker frem i tid.

5. Fengslingsforlengelse.
Mann (20), som har (en ubekreftet) bakgrunn fra Pakistan. Juli 2021 ble han pågrepet og siktet for forsøk og/eller medvirkning til drap.

Resett gjengir også her deler av rettens kjennelse:

«Det er konkrete holdepunkter for at siktede har tilknytning til et miljø der vold står sentralt ved konflikter. Retten finner at det er sannsynlig at hendelsen i siktelsen har tilknytning til tidligere voldshandlinger. 

Det vises til fornærmedes forklaring om en pågående konflikt mellom to miljøer, og han tror at skytingen var hevn fra en tidligere skyteepisode».

annonse

Påtalemyndigheten opplyste at de tar sikte på å holde siktede varetektsfengslet frem til en hovedforhandling.

Retten avgjorde deretter at siktede fortsatt kan holdes fengslet i første omgang frem til og med 29. oktober 2021. 

Siktede tok betenkningstid.

6. Førstegangsfengsling.
Mann (20), angivelig fra India, ble pågrepet av politiet 29. september 2021, og siktet for blant annet grovt tyveri. 

I retten opplyste siktede at han kun var 15 år gammel. 

Dette aksepterte ikke retten, og la til grunn at han var over 18 år. Ved søk på hans fingeravtrykk, avdekket politiet at han hos en annen stat hadde oppgitt 15. november 2002 som fødselsdato.

Den pågrepnes identitet er så langt ikke blottlagt. Han har ingen tilknytning til Norge.

Retten kom deretter frem til at siktede kan holdes varetektsfengslet i fire uker. 

Siktede tok betenkningstid.

7. Førstegangsfengsling.
Mann (21) fra et for Resett så langt ukjent land sør i Afrika. 

Han ble pågrepet av politiet torsdag 30. september 2021, siktet for å ha begått to ran samt forårsaket en kroppsskade. 

Denne personen, er en av de åtte unge lovbryterne som ble pågrepet etter ransbølgen av ti barn og unge i Oslo helgen 17. til 19. september 2021. 

Nærmest alle de pågrepne var under 18 år, samt at de har forskjellige utenlandske bakgrunner.

Også i denne saken refererer blant annet tingrettsdommer, Bård Skeie Hagen, sine alvorlige bemerkninger i sakens anledning:

«Retten mener videre at fengslig forvaring av siktede må anses påkrevd for å hindre at han på ny begår alvorlig kriminalitet. 

Retten har lagt vekt på siktedes straffehistorikk, som – til tross for hans unge alder – er nokså omfattende, og dessuten inneholder kriminalitet av samme art og karakter som han nå er siktet for. 

At handlingene han nå er siktet for begås ikke lenge etter at han slapp ut fra soning, underbygger at det er en klar tilbakefallsrisiko forbundet med å sette siktede på frifot».

Dommeren besluttet dermed at siktede så langt kan holdes varetektsfengslet inntil 29. oktober 2021.

Siktede anket kjennelsen til lagmannsretten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon