Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Denne saken gjelder Oslo tingretts kjennelse om å ikke stadfeste politiets anmodning om innsettelse på Politiets utlendingsinternat med hjemmel i utlendingsloven.

Fakta
Ut fra Resetts ubekreftede opplysninger gjelder saken en 29 år gammel mann fra Chile. 9. november 2018 søkte han asyl i Norge.

I vedtak fattet av Utlendingsnemnda (UNE) 30. oktober 2020, fikk utlendingen endelig avslag på sin beskyttelsessøknad om asyl. Utreisefristen ble deretter satt til 20. november 2020.

annonse

Etter at ovennevnte konkrete utreisefrist ble fastsatt, ble utlendingen meldt forsvunnet fra Leira statlige asylmottak i Levanger i desember 2020. Utlendingen meddelte da ei heller, som han ut ifra lovens forstand er forpliktet til, noen ny adresse til politiet,

Søksmål
Utlendingen tok ut søksmål mot den norske stat ved UNE angående gyldigheten av vedtaket i asylsaken. Hovedforhandling i saken ble avviklet i Oslo tingrett 6. og 7. desember 2021.

Pågrepet
Etter at utlendingen hadde forklart seg i retten den første dagen, ble han pågrepet av polititjenestemenn fra PU og innsatt på Politiets utlendingsenhet på Trandum samme dag; dette i påvente av tvangsutsendelse til sitt hjemland.

annonse

Men
Oslo tingrett kom fram til følgende avgjørelse og slutning:

  • Utlendingen løslates fra internering.
  • Utlendingen plikter daglig å melde seg for politiet.

Anket
Rettens avgjørelse ble anket til lagmannsretten av politiets representant, hvorpå tingretten tok politiets oppsettende anmodning til følge.

Lagmannsretten
Politiets anke, som ble avvist av Borgarting lagmannsrett, anførte i hovedsak følgende:

Utlendingen fikk endelig avslag på sin asylsøknad, og utreisefristen er oversittet med mer enn et år. Han er nå kjent med at det i nær fremtid vil bli avsagt dom i saken, samt at han sannsynligvis vil bli uttransportert i løpet av kort tid.

Advokat Jostein Løken bestred ovennevnte, og opplyste i sitt tilsvar til anken at det var avtalt at utlendingen skulle flytte til sin kjæreste og hennes familie på en fast adresse i Levanger, i og med at Leira asylmottak skulle nedlegges.

Lagmannsretten mente det var vanskelig, ut ifra foreliggende opplysningene i sakens anledning å stadfeste, om utlendingen bevisst forsvant fra asylmottaket eller ikke.

Det er for øvrig utvilsomt at utlendingen unnlot å melde fra til politiet om sin adresseforandring, slik han er forpliktet til.

Samtidig, som også tingretten viste til, konkluderte lagmannsretten at utlendingen siden høsten 2020 har bodd sammen med sin norske samboer i en liten leilighet i huset til samboerens foreldre i Levanger.

annonse

Avslutningsvis, er lagmannsretten enig med Oslo tingrett at det ikke kan vektlegges at utlendingen med viten og vilje har holdt sin adresse skjult.

I likhet med Oslo tingrett kom Borgarting lagmannsrett frem til at en internering i fire uker frem i tid av utlendingen – rett og slett vil fremstå som uforholdsmessig i denne saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon