Pasient får koronatest. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
annonse
annonse

Aldri tidligere har vår frihet vært styrt av kapasiteten på sykehusene.  Nå sies det at det er antall innleggelser og intensivpasienter for Covid som styrer frihetsberøvelsene også kalt «tiltak».

Men innleggelsestallene for Covid er ikke ekstreme sammenlignet med innleggelser for influensa og andre luftveisvirus i tidligere år. Trolig betyr antallet som tester positivt, mer for nåværende Covidpolitikk. Dette antallet har vært økende de siste ukene. Dette både skremmer våre politikere og gir dem en unnskyldning til å utøve mer makt over befolkningen.

Det siste tror jeg gjelder mange politikere for politikkens vesen er nettopp å utøve makt. Du blir ikke politiker hvis du ikke tror makt ofte er et bedre verktøy for problemløsning enn frivillig samarbeid. Jo flere samfunnsproblemer politikerne ser, desto mer tvang (reguleringer, kontroll, forbud) må vi regne med. Det er derfor ikke overraskende at politikerforakt brer om seg, og det er skuffende at ikke engang høyrepolitikere skjønner dette.

annonse

Før Covid pandemien oppsøkte folk lege dersom de hadde alvorlige nok symptomer på luftveisinfeksjon. Det normale var at legen spurte pasienten ut om symptomene og utførte undersøkelser dersom nødvendig. Ofte ble det ikke tatt prøver for å finne ut hvilket virus som var årsaken da dette vanligvis ikke hadde behandlingsmessige konsekvenser. Disse prinsippene gjelder også for sykdom i sin alminnelighet. Tester tas bare ideelt for å sannsynliggjøre eller eventuelt avkrefte en sykdomsmistanke dersom prøvesvarene har betydning for valg av behandling eller for prognostiske vurderinger.

Drop in-testestasjoner for Covid-19 er satt opp flere steder i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Disse prinsippene er opphevet under Covidpandemien. Når politikk og medisin blandes får vi politikk, og det er det vi har fått. De politiske «tiltakene» står sterkt i strid med rådene fra folkehelseeksperter og WHO før pandemien som anbefalte at samfunnslivet for friske skulle gå så normalt som mulig. Nå utføres det av politiske grunner massetesting og politisk maktutøvelse («tiltak») følger som en nesten uunngåelig konsekvens. Det ville kanskje ikke skjedd for noen titalls år siden, men vi har andre politikere i dag.

Det er lite som taler for at de politiske «tiltakene» har noen innvirkning av betydning på smittespredningen. Likevel etterfølges nye smittebølger av politiske «tiltak» gang på gang. Det betyr at politikerne ikke lærer av sine feil hvilket ikke burde være noen overraskelse. Munnbindpåbud er et eksempel på et lett synlig politisk «tiltak» som ikke har innvirkning på smittespredning. Det er i mange vitenskapelige studier vist at munnbind ikke hindrer smitte av virus som gir luftveisinfeksjon inkludert coronaviruset. Munnbind har derimot en del negative konsekvenser som for eksempel fryktspredning.

annonse

Så hvordan skal vi få slutt på gjentagende frihetsberøvelser med massive kostnader mentalt, medisinsk, utdanningsmessig, kulturelt og økonomisk for befolkningen? Løsningen må komme fra folk flest. Jeg foreslår her to måter, men det finnes også andre.

For det første må massetestingen stoppe. Vi må tilbake til de medisinske prinsippene for testing og pandemihåndtering beskrevet over. Testing er bare indisert hos syke (personer med symptomer) med mulig Covid og hvor prøveresultatet har praktiske konsekvenser enten det gjelder behandling, prognose eller beskyttelse av sårbare individer som pasienter på sykehus eller sykehjemsbeboere.

Ellers er det ingen medisinske grunner for testing. Dersom medisinske prinsipper igjen får råde, mister politikerne tallene de baserer sine «tiltak» på og vi slipper de daglige gjengivelsene av smittetall i media. En positiv utvikling de siste ukene er at ikke flere testes enn under tidligere bølger og at andelen positive er langt høyere enn tidligere. Det betyr at færre friske tester seg nå enn før. Om det skyldes økt skepsis til nytten av testing vet jeg ikke, men jeg håper det.

For det andre foreslår jeg at folk slutter med munnbind da de ikke har noen positive, men kun negative konsekvenser som omtalt over. Avtagende bruk av munnbind er lett å se og vil sekundært kunne redusere frykten for Covid og øke mistroen til de politiske «tiltakene». Indirekte kan dette bidra til redusert massetesting.

Mine to forslag kan oppfattes som oppfordringer til lovbrudd. Det er jeg sterkt uenig i. Ifølge smittevernloven skal alle tiltak være forholdsmessige. Alt taler for at tiltakene ikke er det. Som omtalt over er de negative konsekvensene store og nytten minimal. Koronakommisjonen skriver at regjeringen brøt Grunnloven i mars i fjor da landet ble stengt ned. Tidligere helseminister Gudmund Hernes mener at dette kan ha vært en riksrettssak.

Mine oppfordringer er derfor å ta loven på alvor. Vi må kjempe for rettsstaten og mot uforholdsmessige direktiver, og det ser ut til at bare folket kan ta opp kampen mot politikernes lovbrudd.

Mistet datteren etter coronavaksine: – Sinnet har tatt over

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon