Oslo tingrett. Foto: Jil Yngland / NTB
annonse

Asylinstituttet leverer – det koster – og det tar tid.

2007

Den 21.10.07 søkte statsborgeren (36) fra Burundi asyl hos Politiets utlendingsenhet (PU), hvoretter hans asylintervju ble nedtegnet og registrert samme dag.

annonse

Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo etter hvert denne beskyttelsessøknaden, hvorpå utlendingen påklaget avgjørelsen. I et vedtak av 17.09.09, ble utlendingens klage forkastet.

Omgjøring

Etter avslaget september 2009, er det i ettertid fra utlendingens side fremsatt hele 15 omgjøringsbegjæringer relatert til asylavslaget. Samtlige av disse anmodningene har gjennom årenes løp blitt avvist.

annonse

I november 2013 ble utlendingen utvist fra Kongeriket Norge, grunnet ulovlig opphold i landet.

Pågrepet

Mandag 8. april 2019 ble utlendingen anholdt av politiet, innsatt og internert på Politiets utlendingsinternat i påvente av en hjemsendelse.

Les også: Tyrkisk asylshopper: – Jeg har blitt sendt tilbake til Tyrkia fem ganger (+)

Løslatt

annonse

Mandag 3. juni 2019 ble utlendingen satt fri. Dette på bakgrunn av at Oslo byfogdembete avsa en midlertidig forhøyning som blokkerte PU i å effektuere den planlagte arrangerte uttransporten av utlendingen. Dette grunnet beslutningen i hans sivile søksmål om berettigelsen av Utlendingsnemnda (UNE) sitt vedtak.

I en domsavsigelse i Oslo tingrett mai 2020, ble staten ved UNE frifunnet. Denne dommen ble anket videre til Borgarting lagmannsrett. Anken ble forkastet i en dom av 20 oktober 2021. Dommen er nå rettskraftig.

I begynnelsen av november 2021 fremsatte utlendingen igjen en ny anmodning – den 16 i rekken – om omgjøring av UNE sitt endelige vedtak i saken.

UNE har så langt ikke ferdigbehandlet denne saken.

PU forsøker igjen

Sist uke ble utlendingen igjen anholdt av politiet, og innsatt på Politiets utlendingsinternat, med det formål snarest mulig å returnere ham til Burundi med tvang.

Tjenestepersoner fra PU har vært i kontakt med UNE, som igjen vil prioritere og hurtigbehandle utlendingens 16 omgjøringsbegjæring.

Internert

Fredag 11. februar 2022 ble utlendingen igjen fremstilt for Oslo tingrett, og krevd internert i inntil fire uker.

annonse

Tingrettsdommer, Edvard Os, tok politiets ønske om internering til følge, og interneringsfristen ble satt til fire uker.

Dommeren viste til at utlendingen har oppholdt seg ulovlig mer enn ni år i Norge, samt oversittet utreisefristen betydelig. I tillegg, er utlendingen utvist fra riket, med et innreiseforbud på fem år.

PU forventer at UNE i løpet av kort tid vil fatte et endelig negativt vedtak i saken.

Relatert til ovennevnte, er Resett gjort kjent med at i løpet av et par uker, vil PU starte planleggingen og organiseringen av utlendingens tvangsretur til sitt opprinnelsesland.

Les også: Nok et eksempel på asyljuks (+)

Advokat

Advokat Michaela Hetland, hos advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell i Oslo, er utlendingens advokat. I sakens anledning, stilte Resett utlendingens advokat følgende spørsmål:

– Sist fredag ble din klient fra Burundi internert på Politiets utlendingsinternat i fire uker i påvente av en snarlig hjemsendelse til sitt opprinnelsesland. I den anledning tok utlendingen betenkningstid.

  • Vil denne kjennelsen bli anket til Borgarting lagmannsrett?
  • Utlendingen har per i dag fremsatt 16 begjæringer om omgjøring, hvorav 15 av disse tidligere har blitt avslått. Hva er eventuelt din kommentar i så måte?
  • I og med at utlendingen i årevis har vært ulovlig i Norge, og dermed ikke hatt lovlig tilgang til arbeidsmarkedet – hvem har betalt for hans advokatutgifter relatert til de mange omgjøringsanmodninger med mer?

I en kort tilbakemelding til Resett, opplyste advokat Micaela Hetland kun følgende beskjed: «Jeg har ingen kommentar til det».

Generelt kan Resett si til det siste spørsmålet, at man ikke får fri rettshjelp til å fremme omgjøringsbegjæringer.

Asylbedrageri – avslørt etter mer enn åtte år (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse