Politiets utlendingsenhet (PU) på Trandum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Avslørt av «beinmålinger» i Bulgaria, samt en oppegående beslutningsdyktig politiansatt hos Politiets utlendingsenhet (PU).

Arrestert
Rett etter at utlendingen fra Afghanistan hadde fremsatt sin beskyttelsessøknad hos PU 23. mars 2022, ble han pågrepet og innsatt på Politiets utlendingsinternat.

Grunnen til anholdelsen, var at utlendingen ikke ønsket å samarbeide med norsk politi om å kartlegge sin identitet. I tillegg, kom det frem konkrete holdepunkter at utlendingen bevisst hadde oppgitt uriktig personalia.

annonse

EMA
Da utlendingen i forbindelse med asylregistreringen ble spurt om alder, oppga han å være 16 år.
Han kunne ikke fremlegge noen form for reisedokumenter eller andre eventuelle identitetspapirer.

Tjenestemannen som gjennomførte nærværende asylsøknad festet ikke lit til utlendingens egen aldersfastsettelse. Han konkluderte at utlendingen har oppgitt en lavere alder enn hva han faktisk innehar, samt at han «åpenbart var over 18 år».

På bakgrunn av ovennevnte, ble utlendingens alder på søknadspapirene fastsatt til 18 år (voksen) den samme dag som hans asylsøknad ble inngitt.

annonse

I og med at utlendingen ved innkvarteringen til det Nasjonale ankomstsenteret for asylsøkere på Råde hevdet å være kun 16 år, ble han tildelt en verge.

I forbindelse med selve asylsøknaden, vurderte den oppnevnte vergen/representanten at utlendingen var ferdig utvokst – uten å oppgi alder.

Alderstesting
Da utlendingen måtte avlegge sine fingeravtrykk under registreringen hos politiet, ble det raskt avdekket at han tidligere hadde søkt asyl både i Bulgaria og Østeriket.

Det viste seg at utlendingsmyndighetene i Bulgaria for noe over et år siden hadde foretatt flere beinmålinger av utlendingens beinmasse. Disse medisinske undersøkelsene konkluderte og tilsa at utlendingen var over 18 år.

Retten
25. mars 2022 ble utlendingen fremstilt for Oslo tingrett. Politiets representant fra PU ønsket utlendingen internert i en periode inntil fire uker, slik at vedkommende i henhold til inngåtte internasjonale avtaler så snart som mulig kunne tilbakeføres til Bulgaria innenfor de frister som følger av Dublin III forordningen.

Basert på dokumentene i saken, kom retten frem til at utlendingen er over 18 år. Tingrettsdommer, Birgitte Kolrud, mente at det var nokså klart at utlendingen bevisst oppga en lavere alder enn den han har, og at han fullt ut var klar over dette.

Det bemerkes herfra at utlendingen allerede har fått avslag på sin søknad om asyl i Bulgaria.

Utvisning
I forbindelse med utlendingens uriktige opplysninger til norske myndigheter, ble det opprettet en utvisningssak som utlendingen er forhåndsvarslet om.

annonse

Dette utvisningsvedtak overfor utlendingen, vil mest sannsynlig medføre at utlendingen får et innreiseforbud på flere år til Norge og Schengenområdet.

Slutning
Retten tok politiets begjæring om internering i fire uker til følge.

Kommentar
Dersom politiet og eventuelt retten hadde godtatt at den det her gjelder kun var 16 år, måtte norske utlendingsmyndigheter realitetsbehandlet vedkommende sin asylsøknad, i og med at han var mindreårig ved søknadstidspunktet.

Hanekamp – en integrert kulturarv på Filippinene (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon