Allan Henriksen. Skjermbilde YouTube
annonse

Det er påstand mot påstand om substansen i Kjellervolla skoles avskjedigelse av lektor Allan Henriksen. Mange tidligere kollegaer og elever har uttrykt støtte til Henriksen og gitt ham gode skussmål, men skoleledelsen og Lillestrøm kommune står på sitt og henviser til dom i to rettsinstanser.

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Henriksens advokat, Jan Tore Olsborg, har sagt til Resett at han ble «overrasket» da han leste dommen.

annonse

– Det virker som lagmannsretten hadde full tiltro til den versjon rektor og inspektør la frem, sier han.

Les også: Avdøde Allan Henriksens advokat: – Dette er en av de mer spesielle sakene jeg har vært borti

Spesielt en av påstandene som ble fremlagt i lagmannsretten fra kommuneadvokaten Stian Mælands side, er det nå sterk tvil om. Henriksen selv uttalte i en video han la ut at dette er et «fabrikkert bevis» som prøver å stemple ham som «pedo».

annonse

I retten ble det nemlig fremlagt et dokument som er en oversikt fra rektor ved Kjellervolla skole, Heidi Borgersen Almlid. Overskriften lyder som følger: «Oversikt over henvendelser i forbindelse med Allan Henriksens lærervirke fra jeg overtok som rektor».

Almlid overtok i mars 2019.

I notatet om «henvendelser» fremlagt i retten er det listet opp 14 punkter. Som siste punkt lyder følgende:

Tverrsektorielt møte 02.03.2021. Varsling fra spesialpedagog fra NN som har vært i klasserommet for å observere en elev hvor Allan var lærer. Hun har for øvrig ingen tilknytning til Kjellervolla: Hun observerte følgende: «Læreren har en grenseoverskridende fysisk tilnærming, han var altfor tett på jentene, oppførte seg upassende, prøvde å ha en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha.»

annonse
Skjermbilde Rettsutdrag Søksmål Allan Henriksen

Dette punktet ble aldri dokumentert i lagmannsretten, men rettens medlemmer vil likevel ha kunnet lese det og la det inngå i det totalbildet de skapte seg om anklagene mot Allan Henriksen. Det bekrefter Henriksens advokat, Jan Tore Olsborg, til Resett.

Men nå viser det seg i form av et lydbåndopptak at spesialpedagogen hevder hun aldri har uttalt det hun er sitert på i dokumentet kommunen fremla i lagmannsretten.

For Allan Henriksen ringte nemlig spesialpedagogen, og lydbåndet er lagt ut på bloggen til Siemens-varsleren Per-Yngve Monsen.

Rektor hevder altså at spesialpedagogene skal ha uttalt følgende om Allan Henriksen:

«Læreren har en grenseoverskridende fysisk tilnærming, han var altfor tett på jentene, oppførte seg upassende, prøvde å ha en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha.»

Henriksen ringer så til spesialpedagogen som da blir forelagt det hun angivelig skal ha sagt, ifølge rektor.

Allan Henriksen startet telefonsamtalen med å spørre om det er greit at han stiller noen spørsmål da det er mange uklarheter i saken.

– Du kan godt stille noen spørsmål, men jeg føler ikke at jeg er inne i noen sak i det hele tatt, svarer spesialpedogogen.

– Jeg har hospitert med en elev og jeg føler at jeg er dratt inn i noen som jeg overhodet ikke har noe med å gjøre.

annonse

Allan Henriksen leser deretter opp det spesialpedagogen ifølge rektor angivelig skal ha sagt.

Lydbåndet kan også høres i filen under.

Artikkelen fortsetter.

– Og det har jeg sagt? Jeg har ikke sagt akkurat det. Jeg har aldri uttalt meg om jentene [i flertall, red.anm], sier spesialpedagogen.

– Jeg prøver bare å finne ut av dette her, repliserer Henriksen.

– Jeg ble stevnet som vitne i den saken, og så fikk jeg beskjed om at jeg ikke skulle vitne likevel samme dag eller kvelden før jeg skulle vitnet, sier hun og fortsetter:

– Jeg har aldri uttalt meg om noe annet enn i forhold til én elev. Jeg har ikke snakket om flere elever. 

– Kan du huske om du har uttalte noe… har jeg gjort noe med denne eleven? spør Henriksen.

– Jeg har vært der med en elev. Den eleven har vi informert mange ting rundt, blant annet at ingen menn som hun ikke kjenner skal i nærheten av henne. Det minner om hennes fortid.

– Jeg sitter her som en lærer som ikke skjønner hva som har skjedd, sier Henriksen.

– Det var dumt at jeg ikke fikk vitnet egentlig da, sier spesialpedagogen.

– Ja, det kan du si, sier Henriksen

– Jeg ble kalt inn som vitne, men jeg føler ikke at jeg har noe med det å gjøre i det hele tatt.

– Om jeg da tar den ene setningen hvor det står at jeg har hatt en« grenseoverskridende fysisk tilnærming»? spør Henriksen.

– Jeg har ikke sagt…jeg har ikke brukt de ordene, svarer pedagogen. – Så hvis det er sitert meg, så er det helt feil. Jeg har sagt at jeg har observert en mann som har vært for nær en elev som vi spesifikt har sagt at ingen menn som hun ikke kjenner, og hun kjente ingen av dere i det hele tatt, kan i nærheten av.

– Nettopp. For det er jo en litt annen beskrivelse enn det som står og som ble brakt inn for retten. Det må jeg kunne si, sier Henriksen på opptaket.

– Ja, det blir kanskje sånn i konflikter da, reflekterer pedagogen. – At man prøver å finne små ting. Men jeg har sagt både til rektor og til advokaten til kommunen, at jeg ser ikke hva jeg har i denne saken å gjøre. Men det er riktig at jeg er innkalt som vitne.

Her sier altså spesialpedagogen at hun har gitt beskjed til rektor og til kommunens advokat om at hun ikke har kommet med uttalelser som er relevant for Henriksens virke som lærer, men likevel er et sitat fra henne som hun ikke vedkjenner seg fremlagt i retten, og hun er satt på vitnelisten, men uten å bli kalt inn til slutt.

Spesialpedagogen sier videre at det var to voksne til stede i klassen da hun observerte jenta og at det er helt vanlig at de gir tilbakemeldinger til skolene når det er snakk om en elev med spesielle behov som skal overføres. Videre vektlegger hun at observasjonen ble gjort i august (2020), mens møtet det refereres til ble holdt i mars (2021).

Hun fortsetter å benekte at hun har kommet med noe varsel mot lektor Allan Henriksen:

– Og jeg har sagt til rektor mange ganger… eller jeg har sagt til rektor og til advokaten, at hadde jeg observert noe som jeg hadde tenkt var alvorlig, så hadde jeg ikke ventet et halvt år med å si det, sier hun og fortsetter:

– Skolen har ikke tatt hensyn til det vi har sagt, og dette var en av de tingene. Og så skjønner jeg at det kanskje har blitt masse rør av en del ting på den skolen.

Spesialpedagogen sier videre at det hadde vært «krise» om hun hadde observert det rektor påstår hun etter seks måneder sa om Henriksen uten at hun umiddelbart hadde meldt fra om det, altså at han skulle ha en «grenseoverskridende fysisk tilnærming, han var altfor tett på jentene, oppførte seg upassende, prøvde å ha en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha».

Hvordan fremkom sitatet?

Spørsmålet er dermed hvordan denne beskrivelse oppsto av det spesialpedagogen angivelig skulle ha sagt. I ettertid vil ikke spesialpedagogen vedkjenne seg det, hun hevder hun aldri sa det, og begrunner også hvorfor.

Hvem var med på møtet og hvem tok referat? Hvordan havnet utsagnet blant dokumentene kommuneadvokat Stian Mæland fremla og som han må ha fått fra rektor? Og hvorfor ble ikke dette punktet ettertrykkelig trukket tilbake da spesialpedagogen ifølge henne selv gjorde det klart overfor både rektor og kommuneadvokaten at hun ikke hadde noen oppfatninger eller hadde noen kritikk å komme med overfor Allan Henriksen?

Lillestrøm kommune nekter å svare Resett på våre konkrete spørsmål i saken. Som standarfrase skriver kommunalsjef for skoler, Kirsti Aandstad Hettasch, følgende på våre henvendelser.

– Jeg fastholder at vi har uttalt oss om det vi ønsker å uttale oss om i denne saken, som fikk et så tragisk utfall. Bakgrunnen for oppsigelsen er godt dokumentert i rettsdokumentene og jeg har ingen ytterlige kommentarer.

Epost til foreldrene

Påstanden fremlagt for lagmanssretten fra rektor og Lillestrøm kommune mot Allan Henriksen var at han altså overfor jenter på ungdomskolen skulle ha «grenseoverskridende fysisk tilnærming, han var altfor tett på jentene, oppførte seg upassende, prøvde å ha en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha».

På en ungdomsskole kan det gå jenter fra 12-15 år. Ordene som brukes fra rektor om det spesialpedagogen angivelig skulle ha sagt henlegger oppmerksomheten på at det er snakk om upassende seksualisert atferd som Henriksen skulle ha utvist. Slik oppfattet han det i det minste selv, på sin siste video sier han at han oppfatter det som «pedoanklager».

Les også: Allan Henriksens avskjedsvideo tilgjengelig på Resett nå

Men like etter at Henriksens selvmord 24. mars blir kjent og Resett skriver om saken, sender kommunalsjefen for skoler ut en epost til foreldrene hvor hun benekter at det er fremsatt påstander mot Henriksen om upassende atferd mot jentene: «Pedofili har ikke vært en del av saken, slik noen rykter vil ha det til», hevder hun. Dermed såes det ytterligere tvil om Henriksens troverdighet – etter hans død.

Den fulle teksten av eposten er som følger:

Til alle foreldre på Kjellervolla skole

Det har i de siste dagene blitt delt en video blant elever hvor en tidligere ansatt ved Kjellervolla skole ytrer beskyldninger mot skolen, skolens ledelse og kommunen, bl.a. om at skolen påstår at han er pedofil. I etterkant av at videoen ble publisert på internett, tok den tidligere ansatte sitt eget liv.

Dette er en dypt tragisk hendelse som opptar mange. Det er viktig at dere får informasjon om saken. Samtidig ber vi om forståelse for at noe av informasjonen ikke kan deles av hensyn til de involverte.

Arbeidsforholdet ble avsluttet som følge av en arbeidskonflikt, blant annet knyttet til adferd overfor elever og reglene om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Pedofili har ikke vært en del av saken, slik noen rykter vil ha det til. Saken har blitt prøvet i og bekreftet av domstolene i flere rettsinstanser.

Det er viktig for oss at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Alle skal være trygge på at skolen og kommunen griper inn hvis skolemiljøet ikke oppleves som trygt og godt.

Elever og ansatte blir ivaretatt, blant annet gjennom samtaler. Hvis noen har bekymringer rundt egne barns reaksjoner, ta kontakt med skolen.

Vennlig hilsen Kirsti Aandstad Hettasch, kommunalsjef for skoler

Resett har konfrontert Hettasch med eposten. Vi har påpekt hva som ble fremlagt i retten og hva spesialpedagogen har sagt. Til slutt svarer hun følgende:

– Jeg vedstår meg det som er sagt til foreldrene. I domspapirene og dommen framgår det at Allan Henriksen ikke var anklaget for pedofili, eller at skoleledelsen mistenkte dette.

Men punktet med sitatene fra spesialpedagogen, som hun ikke vedkjenner seg og som slik sett fremsto for Henriksen som «fabrikkert», var heller ikke de eneste antydningene om seksualisert atferd fra Henriksen som skolen anførte i retten. I et annet punkt i rektors liste over «henvendelser», er det et punkt om at han angivelig skulle ha «vrengt av seg t-skjorta» foran to jenter.

Men kommunalsjefen for skoler skriver likevel til Resett at «Allan Henriksen ikke var anklaget for pedofili, eller at skoleledelsen mistenkte dette».

Resett sitter også med opplysninger om at skoleledelsen i kommunen nektet å imøtekomme en henvendelse fra Kjellervolla skole om å få flagge på halv stang da nyheten om Henriksens selvmord ble kjent.

Hettasch har ikke ønsket å kommentere disse opplysningene.

Shurika Hansen har bidratt til denne saken.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vipps 124526, Bank 1503.94.12826

Tegn abonnement her

Tidligere lærer: – Skoleledelsen kjørte en ren utmattelsestaktikk mot avdøde Allan Henriksen

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse