Andenes, NOR 20170109. Stortingsflertallet har bestemt at Andøya Flystasjon skal legges ned når forsvarets Orion-fly skal fases ut. Men lokalsamfunnet nekter å godta avgørelsen. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Del saken
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Det er en rekke faktafeil i saken rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon, og informasjonen fra Regjeringen kan karakteriseres som villedende.

 

 • Regjeringen hevder de er trygg på tallene for Evenes. Det er imidlertid avdekket en rekke feil i tallene, noe som betyr at det er sluttsummen regjeringen er trygg på. NATO skal dekke en del av kostnadene, uten at det er opplyst hvilke kostnader dette gjelder. Kampflyinvesteringer ved to baser gir også regjeringen handlingsrom når kostnader skal balanseres. I tillegg blir friske og ekstraordinære midler tildelt uavhengig av opprinnelig kostnadsramme. Under disse forutsetningene har regjeringen grunnlag for å hevde at de er trygge på tallene, men informasjonen er villedende.

 

 • Konseptvalgutredningen (KVU) som gjennomføres på Evenes er ikke i tråd med retningslinjene. Regjeringen unnlater å nevne at Andøya ikke er inkludert i vurderingen og at i henhold til Finansdepartementets reglement for store statlige investeringer skal KVU gjennomføres før Av Forsvarsbyggs (FB) forslag til planprogram for Evenes datert 19. juni fremgår det at regjeringen benytter Stortingsvedtaket som lovhjemmel for å unnlate å følge lov- og regelverk.

 

 • I stedet for KVU har regjeringen bestilt en konsulentrapport fra PwC for å vurdere Andøya oppimot Evenes. Men PwC vurderer ikke operative forhold eller kostnader ved å flytte overvåkingsflyene (MPA) fra Andøya til Evenes. PwC ser på kostnader og konsekvenser med og uten drift på Andøya og ulike løsninger for fremskutt kampflybase (QRA). QRA ble vedtatt flyttet til Evenes i 2012. Innholdet og konklusjonen i rapporten blir således direkte villedende.

 

 • Det er påvist at sammenligningsgrunnlaget mellom Andøya og Evenes ikke er reelt. Støykonsekvenser er underdimensjonert for Evenes og overdimensjonert for Andøya. Det samme gjelder kostnader. ”Regnefeilene” utgjør flere milliarder. Nå er nye og kostnadsdrivende behov dukket opp på Evenes. Dette fremgår av FBs forslag til planprogram for Evenes. Behovene er imidlertid ikke nye, de er underkommunisert eller holdt skjult for Stortinget.

 

 • Systematiske feil, særfordeler og manipulert grunnlagsmateriale endrer ikke det faktum at Evenes har store operative utfordringer. Fordelene ved Andøya kan beskrives som ulempene med Evenes. Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell, innflygingsforhold, areal, alliert mottakskapasitet, rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, lagringskapasitet for drivstoff, regularitet, forurensning, og støykonsekvenser.

 

 • Regjeringens argumentasjon om økt kampkraft gjennom samlokalisering er villedende. Militær flyplassdrift er arealkrevende og Evenes har store arealutfordringer. Om man klarer å finne plass til QRA og MPA så er arealet fortsatt for lite for daglig øvings- og treningsaktivitet og for å kunne ta imot allierte.

 

 • Stortingsvedtaket tilsier 2-3 kampfly på QRA-beredskap. Flyene er avsatt til avskjæringsoppdrag, og er til enhver tid armert. Oppdragene vil utgjøre en trening, men flyene vil ikke inngå i den daglige øvings- og treningsaktiviteten. For tilfredsstillende øvings- og treningsaktivitet må Evenes i tillegg ha plass til 10-12 stk kampfly. 10-posenten som Forsvarsministeren refererer til er knyttet til antallet sorties, ikke antall kampfly. Informasjonen er direkte villedende, og Stortinget antas å være villedet.

 

 • Militær flyplassdrift på Evenes får store miljøkonsekvenser og vil komme i konflikt med Ramsar-konvensjonen, Naturvernloven, Forurensningsloven, Reindriftsloven og Sameloven. Flyplassen er omgitt av naturreservat på alle sider som er sterkt forurenset etter sivil flyplassdrift. Evenes er også et viktig markasamisk område. Utredning påpeker at de store konsekvensene for det markasamiske samfunnet er uverdige, spesielt i et historisk perspektiv. Konsekvensene er underkommunisert eller holdt skjult for Stortinget.

 

 • Likeledes er det underkommunisert eller unnlatt å opplyse om at Evenes har store restriksjoner på bruk av kjemikalier. AVIFORM må benyttes fordi urea ikke er tillatt. Undersøkelser viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, og gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon. Dersom de nye F-35-flyene korroderer som følge av feil kjemikaliebruk er det sannsynlig at garantien fra produsenten Lockheed Martin vil falle bort.

 

 • Regjeringen har brukt Stortinget som kommunikasjonskanal for å underbygge vedtaket, villede og spre feilinformasjon – som at Andøya flystasjon er en fredsbase, at den er vanskeligere å beskytte med luftvern enn Evenes, og at det er distriktspolitikk å bevare den.

 

 • Andøya flystasjon er bygd for krig, og ifølge luftvernmiljøet er basen ikke vanskeligere å beskytte enn Evenes. Regjeringen unnlater å fortelle at luftvernet følger QRA-beredskapen, ikke MPA. Forsvarssjefen har gitt et fagmilitært råd om at det er behov for luftvern på alle militære baser, men tilrådingen er generell og gjelder ikke spesifikt for Andøya. Regjeringen unnlater også å fortelle at luftvernet er hypotetisk og ikke-eksisterende. Det er ikke utviklet, følgelig heller ikke produsert eller prissatt.

 

 • Å bevare Andøya flystasjon er i nasjonal og alliert interesse. Basen leverer viktig etterretningsinformasjon om russisk ubåtaktivitet i våre nordområder. Regjeringens informasjon er direkte villedende og egnet til å sette rikets sikkerhet i fare.

 

 • Regjeringen hevder at ved å omstrukturere har man råd til å seile mer, øve mer og trene mer. Men færre baser kan antas å påvirke muligheten for øving og trening i operasjonsområdet signifikant. Dersom forsvarsstyrkingen er antall seilingsdøgn i operasjonsområdet og i responstid for å nå ut til et gitt område, og ikke antall seilingsdøgn på havet, så blir regjeringens argumentasjon en feilslutning.

 

Å feilinvestere i en base på Evenes kan gi store operative konsekvenser for Norge i en krise- eller krigssituasjon. Å operere P-8-flyene ut fra Keflavik på Island fremfor Andøya øker flytiden med 15 til 16 timer til operasjonsområdet og krever to tankinger i luften. Lokalisering fra en egnet base er derfor ikke uten betydning

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]