Identitetspolitikk og paradoksal boikott av Resett

Bilde fra Melafestivalen på Rådhusplassen i juli 2011. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Shahram Shaygani er leder i Senter for sekulær integrering (SSI). Jeg har lenge hatt stor respekt for ham og det han skriver. Men i en siste avgjørelse, mener jeg han gjør en stor feil. SSI har nemlig i praksis stengt døren for sine medlemmer til å publisere hos Resett. Han forklarer dette med at tilnærmingen er «reduksjonistisk». At «alt som er problematisk dreier seg om islam, basta».

Nestleder i SSI, Shakeel Rehman, har skrevet på Facebook at Resetts programerklæring er «fascistisk». I samme åndedrag tar han til orde for en handlingsplan mot «muslimhets». Dette er et typisk eksempel på overreaksjon og inkonsekvens. Programerklæringen er snarere et forsøk på å skape erkjennelse av en helt normal prosess i nordmenns forståelse av seg selv som en gruppe, slik pakistanere har om seg, og også mange muslimer.

Resett som plattform og støtdemper

Det publiseres mye på Resett som ikke samsvarer med redaksjonens syn. Og i kommentarfeltet er det folks private meninger som kommer til uttrykk så lenge det samsvarer med vårt debattreglement. Resett er slik sett også en meningsplattform og et ytringsrom, i likhet med Aftenposten eller Klassekampen.

Resett mener det er nødvendig at folk kan uttrykke seg, inkludert med meninger som vi ikke liker og som er både følelsesmessige eller faktisk feilaktige. At folk deltar og uttrykker seg er den eneste måten vi kan finne ut hva de tenker. Å forstå er også utgangspunktet for å korrigere. Det er ingen tvil om at det er mye sinne mot islam blant etniske nordmenn. Og det aller meste av den strømmer nå ut fra et emosjonelt eller nesten instinktivt nivå.

Men Sharham Shaygani tar feil om han tror at Resett ikke etterstreber nyanser og en progressiv dialog. Og da er det spesielt paradoksalt at han står bak et vedtak som nettopp vil fjerne de nyanserende motstemmene fra Resett. Som redaktør har jeg oppfordret alle til så skrive for oss, inkludert Lars Gule og Sumaya Jirde Ali. Vi ba også om å få trykke et blogginnlegg av Shaygani, men han avslo. Ser ikke Shaygani at «boikotten» nettopp blir en selvoppfyllende profeti? Og innsnevring av ytringer er ikke Resett sitt valg, det blir påtvunget oss av de som nettopp kritiserer oss for «reduksjonisme».

Nyansene forklart

Resett har kun vært operativt som mediekanal i åtte uker. Vår ambisjon er å løfte debatten i Norge, ikke polarisere den ytterligere. Men det er ikke gjort i en håndvending. Introduksjonene av nye elementer må tas steg for steg. For opinionen starter på et dels instinktivt og dels ideologisk drevet nivå.

Jeg regner med at Shaygani og mange av de andre i SSI vil kunne være enig i følgende resonnement, som både er hakket for langt og komplekst til at det normalt finner plass i en nettavis. Men la oss prøve å beskrive identitetspolitikkens dynamikk likevel:

Debatten om innvandring, integrering og mangfold er vanskelig og ubehagelig for de fleste som er involvert. De problemene samfunnet opplever har kommet overraskende på de fleste. Samtidig har man allerede foretatt valg som legger sterke føringer og begrensinger på hva vi kan si og gjøre fremover. Det må alle erkjenne. De homogene vesteuropeiske nasjonalstatene kommer ikke til å gjenoppstå gjennom noen moralsk akseptable virkemidler uansett hvor mye enkelte skulle ønske det.

En av de viktigste konsekvensene av masseinnvandringen er det som gjerne kalles identitetspolitikk. Folk blir mer opptatt av tilhørighet til en gruppe. Når man kommer i kontakt med mennesker man er forskjellig fra, er det nesten uunngåelig at man blir mer opptatt av hvem man selv er. Derfor vokser også de nasjonale identitetene i styrke i Europa. Det er på en måte det siste utviklingstrekket i identitetspolitikkens dynamikk. Alt fokuset på islam, muslimer og innvandrere, gjør at svensker, nordmenn, engelskmenn og tyskere blir seg selv mer bevisst. Og muslimer kan ikke bare skylde på ikke-muslimer for at de tiltrekker seg oppmerksomhet. Islam er unik i måten det markere seg på blant innvandrerinnslagene i Europa. Det er en sterk identitet, som også Shaygani har sagt.

Det var klasseidentiteter som startet den post-industrielle prosessen med å forme subidentiteter i de homogene europeiske nasjonene. Deretter kom kjønn og til dels seksuell legning. Før klassebevisstheten, var det inndeling mellom katolikker og protestanter som drev identitetspolitikken. Og det løste man dels ved krig og oppdeling av stater og dels ved å si at religiøse diskusjoner med politisk tilsnitt var uønsket. Å diskutere hverandres tro ble tabu. Religion fikk en beskyttet status som identitet.

Etter religionskrigene var det den nasjonale identiteten som ble den primære i Europa på 1800-tallet, og deretter kom det til et blodbad nasjonene imellom både under første og andre verdenskrig. Som konsekvens fikk nasjonal identitet en bismak, og kanskje berettiget så. Man visste erfaringsmessig hva sterk gruppeidentitet og «tro på seg selv» som gruppe kunne lede til. Spesielt med etterkrigsgenerasjonen og de såkalte 68-erne ble denne antinasjonalismen utpreget.

Vestens unike selvutslettelse

Denne bismaken rundt sterke kollektive identiteter var ikke tilsvarende utbredt hos de fjernkulturelle innvandrergruppene som kom etter andre verdenskrig. Selvkritikken og mistenksomheten mot sin egen inn-gruppepreferanse var først og fremst et europeisk kulturelt fenomen. De som kom fra Tyrkia, Pakistan, Marokko eller Somalia og andre steder beholdt derfor mye av sine medbrakte identiteter, de ble ikke assimilert inn i en ny, felles identitet.

Europeerne observerte dette, og fra 1970-tallet kom derfor målsettingen om integrering snarere enn assimilering. I praksis betydde det at man la opp til og trodde at det multikulturelle samfunn kunne være velfungerende og harmonisk. Begrepet «parallellsamfunn» er egentlig bare den observerbare effekten av det som var en visjon og idé som mange trodde kunne bli bra. Ulike kulturer og identitet skulle leve side ved side i harmoni.

De fleste av de som trodde på det multikulturelle samfunn var imidlertid enige om at det lå noen holdningsmessige forutsetninger til grunn for at det skulle fungere. Det var toleranse. Og først og fremst var det de opprinnelige innbyggerne i Europa som måtte bli mer tolerante. Av en eller annen grunn antok man at innvandrerne nærmest var medfødt tolerante. Det var majoritetsbefolkningene som hadde rasistiske og diskriminerende tilbøyeligheter, og de hadde også mest makt og måtte derfor tøyles.

Islamsk gjennomoppvåkning

Men fra slutten av 1980-tallet kom det en islamsk vekkelse, og man begynte en langsom oppvåkning i Vesten av at det ikke bare var dem selv som kunne være intolerante. Men da møtte man et problem som man heller ikke hadde tenkt på. For islam var ingen nasjonal identitet, det var en religion. Og mens man hadde et moralsk og begrepsmessig apparat for å kritisere nasjonale identiteter (fascisme, nasjonalisme – begge negativt ladet), var det intet slikt tilgjengelig for religioner. Snarere tvert imot. Folks religiøse tro, og i tilfelle en god del muslimer derfor deres primære identitet, var i en særskilt beskyttet kategori nedfelt i de menneskerettighetene som vestlige land selv hadde trumfet gjennom.

Hadde norskhet vært en religion og nordmann vært benevnelsen på noen som følte tilhørighet til religionen norskhet, hadde dagens dynamikk sett helt annerledes ut. Da kunne nordmennene også påberopt seg en status beskyttet for kritikk av identiteten som sådan. Men slik er det ikke. De som nå føler seg mer og mer norske og som fokuserer på og vil styrke og være stolt av den identiteten, vil lett fremstå som «nasjonalister», noe de jo også på sett og vis er. Og da kan man kritiseres, og det blir da også gjort. Man beskyldes lett for både rasisme og fascisme.

Det er ikke noe overtroisk og religiøst som man kan påberope seg som «unnskyldning» for at man hevder rettigheter som norsk, eller noe som kan rettferdiggjøre at man blir fornærmet og snakker om «hat mot nordmenn» slik kritikk mot islam blir tolket som «hat mot muslimer.» Snarere er det forventet at man skal bite i seg slik kritikk mot sin egen gruppeidentitet og ta til etterretning at man bør tenke mindre på det at man er norsk. For fokus på det nasjonale kan være «rasistisk» på en måte man ikke tenker på opptatthet av islam og det muslimske fellesskapet. Den norske identiteten ødelegger for ambisjonen om det «nye Vi». Men det er ikke akseptabelt å si at den muslimske identiteten tilsvarende er et hinder for et nytt fellesskap. Da er man heller «islamofob».

I noen tilfeller blir man også fortalt at den nasjonale identiteten er noe man bare innbiller seg. Det finnes ikke noe som er norsk, blir det av og til sagt. Ville noen av de som er ute og tar kritisk tak i uttrykk for nasjonal identitet tilsvarende påstått at det ikke finnes noe som er islamsk eller at man bør bli mindre muslim, at det å være opptatt av at man er muslim er noe uønsket og skadelig? Nei, for da ville man tråkket på religionsfriheten. Religiøs gruppeidentitet er mer akseptabelt enn den nasjonale.

Fra følelser til forståelse

De færreste som deltar i debatten om innvandring, islam og Norge forstår denne ulikebehandlingen av legitimiteten til en nasjonalt versus en religiøst basert identitet. Argumentene treffer oss derfor som følelser og krenkelser. Et stadig økende antall nordmenn kjenner på en frustrasjon de ikke klarer å beskrive når de får kastet ukvemsord etter seg for sin nasjonale patriotisme.

Kanskje vi kan starte med å bygge en forståelsesmessig bro ved å si at det ubehag mange, selv sekulære muslimer føler ved den vedvarende kritikken mot islam, ikke er ulik den nordmenn vil føle over kritikk av sin nasjonale stolthet.

For denne stoltheten er ikke nødvendigvis knyttet til en spesifikk sympati med noe som historisk har vært gjort i sin religions eller sin nasjons navn. På mange måter er stoltheten som oftest helt løsrevet fra «fakta». Det finnes mange muslimer som er stolt av sin muslimske identitet selv om de er enig i at profeten Muhammed var et dårlig forbilde for dagens mennesker. Og det finnes mange nordmenn som er stolt av Norge på tross av at de erkjenner at man har diskriminert mot samer, lobotomert uskyldige og forfulgt homofile like opp til 1970-tallet, bare for å nevne noe.

Etter min oppfatning blir vi ikke «kvitt» de nasjonale europeiske identitetene like lite som vi blir kvitt den islamske. Samfunnet må snarere lære seg å leve med dem i større eller mindre grad. Et slikt multiidentitært samfunn har en rekke problemer ved seg, som jeg skal komme inn på i senere innlegg. Men skal vi kunne ta denne debatten videre og stagge den tiltakende polariseringen, må vi forstå at i øyeblikket er vi ikke styrt av rasjonell forståelse, men av følelser. Og slikt blir det lett bråk av.

Jeg håper derfor Senter for sekulær integrering revurderer sitt syn på Resett og blir med på den nødvendige prosessen med å bevisstgjøre oss på hvordan identitetspolitikken virker i samfunnet. Å få et multikulturelt samfunn til å fungere rimelig godt innebærer at vi må snakke med hverandre, ikke bare om hverandre.  


Publisert: okt 27, 2017 @ 5:37 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Hanne Jensen

  Dette innlegget var så bra, at jeg i skrivende stund ikke engang klarer å finne på noe å kommentere. Jeg får bare la det synke inn.

 • Astraios

  Godt skrevet.

 • Arif Haroon Karim

  Jeg har lenge anbefalt SSI om å være politisk nøytral i sitt arbeid for sekulærisme i Norge. Dessverre viser det seg at organisasjonen gang på gang allierer seg med norsk venstreside. Og den siste erklæringen har bare bekreftet dette offisielt.

  • Ten4

   Da gjør de seg selv en bjørnetjeneste. Snakker om å skyte seg selv i begge bena.

  • oliver

   Noe av styrken med islam er at blir de mange nok trer kollektivismen inn og de står samstemt som en rettet enhet,…- mot vestens individualisme som spriker i alle retninger og knapt kan bli enig om noe som helst.

 • DrD .

  Man må ikke unnlate å vise til forskjellen. Nordmenn har Grunnloven, Norges Lover, menneskerettighetene og et kristent livssyn uten at man er religiøs, som føringer i livet.
  Muslimer har koranen.
  Det står ingen ting i Nordmenns tekster om at man skal okkupere, underlegge seg, konvertere eller drepe alle som ikke er nordmenn.
  Koranen krever at muslimer dreper de som ikke er muslimer, inkludert muslimer som ikke følger hele koranen.

  Redaktøren skriver Det er ingen tvil om at det er mye sinne mot islam blant etniske
  nordmenn. Og det aller meste av den strømmer nå ut fra et emosjonelt
  eller nesten instinktivt nivå.

  Å bruke ordet sinne om folks reaksjon når de får kunnskap om hva en «religion» som politikerne har tredd ned over dem blir helt feil. Å reagere negativt til islam og koranen når man får innsikt i hva den befaler muslimer er et naturlig instinkt, på samme måten som man instinktivt trekker til seg hånden når man brenner den på en varm ovn. Kun personer med nevrologiske skader så de ikke føler smerte, eller som har sterke mentale problemer vil holde hånden på ovnen mens den svis til det ugjenkjennelige. Mennesker er ikke firfisler, så hånden vokser ikke tilbake om den blir brent kraftig nok; men hvis man drar til seg hånden i tide vil huden leges over tid, og man unngår varige men.

  • Gothminister

   Du har helt rett. Når man forstår hva islam er og hva muslimene faktisk står for. Så vil de fleste normalt fungerende mennesker reagerer og ta avstand. Slik de fleste også gjør mot nazismen og rasisme. Hvorfor skriker man ikke opp om nazihatet som det også er mye av i vårt samfunn? Islam er en ideologi på lik linje med andre ideologier. Derfor må muslimene som andre akseptere at det er mye motstand mot det dem står for og mer vil det bli.

  • Ole Hansen

   Du har helt rett, jeg føler ikke sinne. Men forholder meg til fakta, ikke fake-news. Se massutmaningen, les deg opp på islam, vær kritisk, tenk selv. Klart folk tar avstand fra den religionen og totalitære ideologien der, hvis du vil beholde Norges verdier og levesett og ikke ønsker fremtidig terror etc.

  • Inger Barth

   Jeg vil kalle det bekymring. En bekymring utledet av sunn skepsis. Jeg tror det vi har sett i avisene det siste året, at følgene av innvandringsbølgen på 30.000 i 2015 kan resultere i 75.000 nye medborgere med familiegjenforening, så blir det som 3 middelstore norske byer. Hvordan kan landet vårt klare det? Det er det mange som lurer på. Vi vil ikke miste vår kultur og frihet. Det er det essensielle her.

   • tore

    Skulle ikke tro det var for mye forlangt å kreve at vi kunne pusle oppe i steinrøysa her, med et ugjestmildt klima, uten å måtte forholde oss til en ørkenideologi som i 1400 år har skapt konflikt. Men, det viste seg å være for mye å kreve, og nå må vi forholde oss til beslutningene våre nåværende og tidligere ledere har tatt. Det er trist. Denne selvhøytidelig organisasjonen; hva har den utrettet?

  • Leif

   At «muslimer skal drepe alle ikke-muslimer» er en tekst i Koranen som har en spesiell bakgrunn, nemlig et arabisk primitivt samfunn på 600-tallet, der klan og stamme betydde alt. Det kan ikke uten videre overføres til dagens moderne samfunn. Rett nok tar IS dette bokstavelig, men det er en gjeng med gærninger som ingen andre vil påstå representerer islam som religion.

   Det blir omtrent det samme som å si at Det Gamle Testamentet er et representativt uttrykk for det dagens kristne skal mene og gjøre. I DGT er det som kjent mye faenskap, vold, hevn, drap og lemlestelse, og «Gud» fremstår som rene hevneren. Kristne i dag siterer gjerne fra DGT, men bare den myke delen, uten vold. Ellers holder de seg til DNT, som er klokt av dem.

   Muslimer i dag hadde trengt en «Den Nye Koranen», som er bedre tilpasset vår tid.

   • Tor Anders Engen

    Du må også huske at noen tidlige kristne grener anså DGT som onde tekster, der JHV var en ond gud, derfor hadde dem ikke i sin bibel.

   • Roald

    Det er ikke een tekst, dette finnes gjentagne ganger gjennom hele Koranen, som jeg nettopp har lest. Ingenting i tekstene selv tilsier at det er kun gjaldt på 700 tallet, som er helt ulikt Bibelen, hvor Israels kriger forekom i en helt tydelig historisk situasjon for 3000-4000 år siden (Josvas bok). Dette var oppgjør med folk som bedrev den verste form for hedenskap mot bedre vitende, bla. ofring av egne barn til Molok. Det var ikke oppgjør mot vantro generelt, eller umotivert vold. Dette var tydelig historisk betinget, og ikke oppfordringer for nåtid. Dessuten omhandler dette gamle Israel, kristendommen oppstod lenge etter. GT er historie og profetier og prinsipper, men ikke en bok som definerer kristen praksis, det kom med NT.

    Vi blir ikke voldelige av å lese krigshistorie, – da må vi i så fall fjerne all historie fra 2’dre verdenskrig, og fjerne alle filmer idag som bruker vold som underholdning.

    Dersom noen mener at GT avler vold, hvordan kan vi forklare at Jesus Kristus, som kunne GT utenat, bedrev alt annet enn vold, men hjalp alle undertrykte, og til slutt gav livet sitt for alle på et kors? Hvordan forklare at han lærte sine disipler å elske sine fiender, slik vi leser flere steder i NT?

    Koranen er av en annen verden. Og viktig – muslimenes største eksempel, Muhammed, var også av en annen verden, som etablerte sin religion med vold og drap.

    At vestens mennesker ikke har forstått denne helt fundamentale forskjellen, men har hatt det travelt med å latterliggjøre kristen tro, blir til vestens undergang. Det er ikke vanskelig å se, for Islam vokser sterkt i Norge og Europa. Kristen tro saneres. Ungdommer konverterer i det åndelige vakuum vi selv har skapt. Politisk makt neste, sharia deretter. Takk Ap, HEF og de andre, for en gyllen sekulær fremtid. Dere byttet ut lammet med ulven. Islam dominerer allerede det offentlige rom med bare 10% av befolkningen. Ingen våger å protestere.

    Reformasjonen var ingen bortleggelse av Bibelen, det var åpningen av den, for vanlige folk, slik at vi ble fri det korrupte religiøse tyranniet. Åpning av Koranen bare bekrefter det islam vi allerede kjenner. Der blir ingen reformasjon av islam, med mindre man erklærer tekstene ugyldige, og Muhammeds eksempel som en krigserklæring mot menneskeheten.

    • Leif

     Siden dagens utgave av Koranen er nedskrevet på 600-tallet, så må du faktisk lese det som står der som et uttrykk for hva man tenkte og trodde den gang, med basis i det klan-og stammesamfunn som fantes der og da.

     • heimevernet

      «…så må du faktisk lese det som står der som et uttrykk for hva man tenkte og trodde den gang…»

      Jeg gir blaffen i hvordan koranen bør leses. Alt jeg bryr meg om er hvordan muslimer faktisk leser den. For det er det som bestemmer hvordan folk i omgivelsene har det.

   • Marit

    Kristne skal ikke følge jødedommen i det gamle testamentet. Det er altfor mange nordmenn som ikke kan bibelen. Jesus kom for å oppheve lovreligionen der og gi en start på det som er en nådereligion! Kristendommen er derfor i det nye testamentet. Hvorfor de tidlige kristne samlet akkurat de ca. 60 bøkene som bibelen utgjør vet man vel ikke, men de tok altså med hele jødedommens historie. Antagelig ble det gjort fordi Jesus var av Davids ætt og fordi flere profeter og profesier i jødenes skrifter pekte mot Jesus. Folk må slutte å blande de to ulike religionenes tekster som muslimene også gjør. Jesus var helt pasifist og mer filosofisk som buddha og en slags alternativ guru og healer. Helt motsatt krigshelten Muhammed. Det er islam og jødedommen som er lovreligioner og de to som er like fordi islam er bygd på deler av jødedommen.

   • heimevernet

    «…ingen andre vil påstå representerer islam som religion…»

    Der traff du spikeren på hodet. Knapt noen muslimske grupperinger aksepterer andre muslimske grupperingers synspunkt, for ikke å snakke om menneskeheten for øvrig.

    «…der klan og stamme betydde alt.»

    Klan og stamme betyr en hel del i muslimske samfunn den dag i dag siden enhver muslimsk stat er mislykket.

    «Det blir omtrent det samme som å si at Det Gamle Testamentet er et representativt uttrykk for det dagens kristne skal mene og gjøre.»

    Nei. Kristne følger Kristus slik Muhammedanere følger Muhammed.

  • KjetilK

   Jeg tror ikke Lurås mener et sinne mot handlingsmønsteret til muslimer. Jeg tror heller det er et sinne mot at innføringen av dette i vår egen hage gjøres uten diskusjon.

   Nettopp derfor kan det være greit med et interseksjonelt forum for ideer, og kanskje det er dette Resett sikter mot. Om man fremsetter teorier om hvilke kulturelle verdier som kan eller ikke kan være med Norge i fremtiden, vil alle aviser og sosiale forum avvise dette som hets mot de som evt måtte holde disse dårlige ideene.

   Den viktige jobben det er å hente frem ideer som forsøkes gjemt har vi andre aviser til.

 • Staleg

  Kristne må finne seg i at de blir latterliggjort, Frp’ere må finne seg i at naboen stemmer Rødt, Menn må finne seg i å bli kritisert av Kvinnegruppa Ottar, offentlige ansatte må finne seg i å bli kritisert av de som jobber i privat sektor, NRK må finne seg i å bli kalt ARK osv osv osv.
  Og muslimer må selvsagt finne seg i at Islam til stadighet blir kritisert og latterliggjort.
  Slik er det faktisk i demokratiske land.
  Prisen for ikke å leve i et tyranni er rett og slett at man må finne seg i å bli kritisert. Gjentatte ganger til og med.
  Og man kan ikke engang kreve at motparten slutter med det.

  • tore

   God tanke!!

  • Irene Hov

   Alle finner seg i å bli kritisert. Det er bare sistnevnte som ikke tåler kritikk.

 • Ten4

  HRS har stått i stormen lenge. Ja i 45 graders vinkel mot skogen av vindmøller. De er heldigvis ubøyelige, og nekter å knele for sånne som Erik Stephansen og andre PKister.

  Jeg håper Resett står med rak rygg mot demoniseringen, og ikke gjør som amerikanske «fotball»spillere.

  Lily Bandehy tar opp dette i sin blogg, og er rimelig klokkeklar i talen.

  http://lilybandehy.blogg.no/1508958969_sensur.html

 • Eirik Rogne

  Om man nå skulle begynne å snakke med hverandre og ikke bare om hverandre ville vi jo kunne risikere at det ble en haug med arbeidsledige i fora som lever på andres/fellesskapets penger.

 • Cecilie_M

  Spot-on, meget godt skrevet Lurås! 🙂

 • Olaus Trøgheim

  For meg framstår det i hvert fall klinkende klart at SSI ikke har tatt inn over seg en av de viktigste europeiske verdiene; ytringsfrihet. Og vil de de begrense en verdi er det fort flere på gang.

 • Geiseric

  Mye av det Lurås påpeker er krusninger på overflaten. Noe av historieskrivningen skurrer også (er det riktig å snakke om «identitetspolitikk» på 1500-tallet?). Det meste av det vi snakker om her (inkl. manglende demokrati) er konsekvenser av siste verdenskrig. Nasjonalisme og majoritetsbasert demokrati kom i miskreditt. Alt som ikke er europeisk er positivt. Majoritetene er «slemme». Minoritetene er «gode». Klassisk demokrati er majoritetsbasert «populisme». Nyordningen krever elitestyrt «oligarkisk demokrati», der minoriteter (i vid forstand) får en helt sentral rolle. Ytringsfrihet er ulikt fordelt under nyordningen. Noen har mye, andre har lite, og noen har ingen.

 • Vonbråten

  Hvorfor skal folk som Shaygani få bestemme hvordan folk som meg føler om egen etnisk identitet og tilhørighet?

 • Tor M. Hammeren

  Identitetspolitikk går vel under kategorien idioti.

  • Tor M. Hammeren

   Nytt politisk parti i anmars: Identitetspartiet Idiotene.

  • OlaPedersen

   Når alle grupper i verden har en sterk tilhørighet til egen identitet, så blir det å ikke ha en selv det mest idiotiske. Da stiller man svakt, og framtiden tilhører noen andre.

 • densensurerte

  Jeg synes Lurås omtaler SSI i altfor positive ordelag.
  s

 • ytringsfrihetfred

  Kan man i det hele tatt betegne seg som sekulær når man programfester at en del av meningsmangfoldet man ikke liker skal blokkeres?

  Å være sekulær er det samme som at man verdsetter ytringsfrihet, verdsetter, ikke bare godtar. Da ser denne avgjørelsen mildt sagt ut som en selvmotsigelse.

  • tore

   SSI? Hva har de gjort? Hvem er det? En fullstendig anonym organisasjon som føler seg berettiget til å boikotte medier som leses av hundretusener hver måned? What a joke!

 • Whasinton Irving

  Det er vel ingen gruppe av mennesker i Norge som klager så mye som muslimer gjør.
  Staten drysser milliarder av kroner over dem men det er aldri nok for samtidig som mange av dem forviser alt vestlig kultur forventer de at vi etniske nordmenn skal tilpasse oss dem ellers blir de krenket.
  Hvor ble det av «When you are in Rome, do as the Romans»?
  Muslimer minner meg mer og mer om dårlig høstvær på vestlandet – Alle snakker om det og er leie av det men ingen kan gjøre noe med det………

  • StemmerBlankt

   Selv opplever jeg det litt annerledes, da jeg opplever at det som oftest er nordmenn som klager på innvandrernes/muslimenes vegne.
   Mange av disse er offentlig ansatte og organisasjonsmenesker som ser seg selv som «beskyttere» og blir krenket på andres vegne, og vil ha slutt på det de ser på som krenkende.
   Hadde de åpnet øynene hadde de sett at de istedet ødelegger for denne gruppen mye mer enn de hjelper og beskytter.

 • Soppen

  Andre invandrer/ayllantgrupper har tilpasset seg uten et sånt spetakkel som muslimske asylsøkere klarer å lage.

 • Stian Guttormsen

  Islam er en religion. Per definisjon en tro uten bevis. Ellers ville det vært vitenskap.
  Når man lar tro få særskilt beskyttelse som identitetsmarkør er man ute å kjører. Tro kan, bør og skal kritiseres i alle sammenhenger der den gjøres til et tema. Og særskilt gjelder dette der det får noen som helst konsekvens, liten eller stor, for noen andre en den troende selv.

 • Harald Paulsen

  Det er flere ting i redaktørens forsøk på å «løfte» diskusjonen fra det instinktive og konfrontative som umulig kan holde, men jeg skal ørte litt jeg og.
  Det fins uforenlige ideologier og da er ikke vegen ut av det å blande dem sammen og å tro at det fram av det kommer noe nytt. Det var en grunn til at kommunismen og nazismen måtte nedkjempes og til slutt kollapset. Der er dødstallene 175 millioner. Tallene for islam så langt er 175 – 275 millioner og der går telleren daglig.
  Dersom man legger til grunn bokstaven i islam – og historien – så har den ingenting med sameksistens og fred med andre å gjøre. Det er en så enkel likning at man knapt trenger karakter i matematikk, i alle fall ikke 4, for å forstå den.
  Hvis Resett har som mål å bli et nytt Aftenposten el, som jo har blitt et typisk SV sensur reir, så har jeg betalt min siste skilling til Resett.
  Jeg vil ha økt klarering og herav naturlig konfrontasjon og da vi mangler representanter / media som representerer meg / oss så er min anbefaling å holde ut og nedkjempe NRK, Aftenposten mfl ved hardt arbeid og tålmodighet. Men om den ideologiske kjerne igjen er pudding som har som sitt fremste mål å bli sett av og å logre for muslimer, så kan Resett bare undergå en snarlig død.

  • Otto

   Enig i at denne artikkelen inneholdt flere «uklarheter».
   For meg framstår avgjørelsen fra SSI som en etterlengtet avsløring. Pynten på brura er tilgriset og sløret er borte.
   Når nestlederen i tillegg mener at Resetts programerklæring er fascistisk, vil de neppe lykkes med å pynte brura på nytt.

   Når det gjelder det jeg oppfatter som er Lurås hovedbudskap/anbefaling: «Å få et multikulturelt samfunn til å fungere rimelig godt innebærer at vi må snakke med hverandre, ikke bare om hverandre.»
   Dette er en forenkling og bagatellisering av problematikken fordi Lurås unnlater å sette navn på brura – den ene delen av partnerskapet/multi`n som i realiteten gjelder en kultur/ideologi 100% preget og dominert av religionen islam, og som har vist seg inkompatibel med vestlige verdier, normer og samfunn.
   Sannsynligheten for at en dialog med en nær sagt hvilken som helst annen kultur ville føre til en multikultur som vil fungere – ja bedre enn «rimelig godt» – er nok realistisk med aktiv dialog og sameksistens over tid.

   Dessverre er det – såvidt jeg vet – ingen steder hvor sameksistens og dialog med islamsk kultur fungerer, eller noen gang har fungert. Faren er derfor overhengende for at vi før eller siden vil måtte leve i samme type kaotiske og voldelige samfunn som overalt hvor islam har fått fotfeste, med mindre vi iverksetter vesentlig flere og tøffere tiltak enn dialog alene.
   Håper at Resett vil problematisere islam som en del av av et multikulturelt samfunn senere.
   Forøvrig taler jo «dialogløsningen» med SSI for seg selv – godt beskrevet av Lurås.

  • oliver

   Ja, det er jeg helt enig i. Man finner ikke mye i Luråas artikkel å være direkte uenig i, sånn sak for sak, men helheten er noe mangelfull. De aller fleste som både skriver for Resett og kommenterer disse innleggene har knapt noe som helst imot innvandrere som individer eller deres religiøse tro. Dette dreier seg om islam som politisk system og hvordan våre egne politikere og stort sett hele msm nærmest underkaster seg dette politiske systemet som om dette skulle være et politisk spleiselag. Lurås har nærmest bare skrapt litt i overflaten og ikke gått i inn på de underliggende politiske motiv som er motoren i hele innvandringsindustrien i Europa. Gode tips er AgendaXX, svekkelse av faglige rettigheter og billig arbeidskraft, deltagelse i kriger i muslimske land, godhetstyrannenes oppfordring til farefull flukt til Europa ved trygg opphenting i Middelhavet, slett misbruk av flyktningekonvensjoner osv. osv. Det er en avsporing å fremstille debatten å skulle være en diskusjon om islam, – med muslimer, det fører oss i helt feil retning og bare styrker motsetningene. Kortversjonen til det er at å komme til Norge utløser endel betingelsesløse forpliktelser, først og fremst norsk lov og likhet for loven.

 • 7grace

  Kjære Lurås.
  Identitetspolitikk er noe helt annet enn ulike grupper (som nevnte katolikker, protestanter, klasser, kjønn, legning etc). Grupper har tilhørighet, det er naturlig.
  Men identitetspolitikk er politikk! Det er ulik lovgivning for ulike grupper.
  Identitetspolitikk er altså juridisk hykleri.

  Norskhet er ikke «løsrevet fra fakta». Norskhet er noe meget konkret, selvom det ikke er enkelt å artikulere. Norskhet kan oppleves slik som du forklarer – at vi føler tilhørighet til Norge/norsk «slik» (muligens) muslimer føler tilhørighet til islam.
  Altså – det er snakk om tilhørighet.
  Da sier det seg selv at har noen en større tilhørighet til islam enn til Norge, ja da er de faktisk ikke norske, fordi islam har sitt eget program for mennesker, land og verden. Et program som ikke er forenlig med nasjonen Norge.

  Følgende liste over norske verdier er til ettertanke, fordi den er skrevet av en ikke-norsk, med utgangspunkt i å forstå ulike folkegrupper – for å kommunisere bedre. Den er hentet fra Richard Lewis´ bok «When Cultures Collide», verdens mest solgte bok om interkulturell kommunikasjon:

  Honesty, Cautious thrift, Dislike of extravagance, Belief in the individual, Self-reliance, Controlling resources, Sense of humor, Pragmatism, Taciturnity, Obstinacy, introversion, Love of nature, Prudence and foresight, Norway centeredness, Prefer action to words.

  Man kan faktisk ikke sette disse ordene på alle folkeslag.

  Jeg berømmer deg for din tålmodighet og din imøtekommende artikkel, Lurås.
  Hvis vi skal leve sammen, de grupper og identiteter som er her og kommer, så MÅ alle
  _respektere hverandre (vestlig respekt, ikke respekt på islamsk – som er frykt)
  _lik lovgivning for alle, uavh av gruppetilhørighet
  _nasjonal historie, kultur, forståelse, etc er basis og overordnet

  Til dette trengs det en nasjonal dugnad, slik doc, HRS og resett holder på med.
  Folk må bevisstgjøres, siden msm ikke gjør jobben sin.

  Videre fordrer dette at Norge (og alle europeiske land) sier opp en rekke internasjonale konvensjoner. Dessuten må det kreves at Menneskerettserklæringen er den som ble vedtatt i 1948 (ikke Kairodeklarasjonen, Irans menneskerettserklæring, eller Mawdudi´s versjon, eller andre).

  Og så må Menneskerettserklæringens art. 30 forstås som at en som bryter andres menneskeretter, selv ikke kan søke tilflukt i de samme rettighetene (og f.ex. forhindre utkastelse fra et vestlig land).

  Vil også si at vi definitivt ikke bare er styrt av følelser i møte med islam. Vi har måttet bruke uker, måneder og (for noen) år, av våre liv på å sette oss inn i denne ideologien/religionen. Vi kan både lese og se, og det vi leser og ser fremkaller følelser. Men de er basert på kunnskap og erfaring.

  • tore

   God og interessant refleksjon! En liten digresjon; hvem er SSI og hva har de oppnådd? DOC, Resett og HRS har bidratt til å sette søkelyset på, åpnet opp for «andre synspunkter» , enn de sterkt innvandringsliberale (og islamvennlige). Hege S har i 30 år arbeidet for å sette søkelyset på undertrykte kvinner i patriarkalske samfunn og jobbet mot ekstremvarianten av islam. ISS hva har de bidratt med? Det er iallefall en ganske usynlig organisasjon for en gjennomsnittlig interessert leser og observatør. Så ingen grunn til å gråte over deres «boikott». Den vil neppe bli lagt merke til.

  • Geiseric

   Interessante betraktninger om nødvendigheten av en nasjonal dugnad og bevisstgjøring. Som det fremgår av Lewis’ liste over «norske verdier» (som du viser til), er ikke etnosentrisme et fremtredende trekk. «Norway centeredness» er ikke det samme som «Norwegian ethnic centeredness». Den etniske bevisstheten/tilhørigheten sitter åpenbart langt inne hos mange, men vil være et helt nødvendig element i framtidige overlevelsesstrategier når nordmenn bare blir en av mange minoriteter i eget opprinnelsesland.

 • Høyreekstrem???

  Dersom Lurås hadde spurt noen av oss som har deltatt i denne debatten i 20-30 år om det er mulig å få til en dialog med våre meningsmotstandere, ville han fått et nedslående svar: Bare glem det.

  Så kan man hevde at SSI ikke er en meningsmotstander? Men det er de. SSI ser på Resett, document, HRS og Frp som innvandringsmotstandere. Hva de mener om islam har således underordnet betydning, for er du innvandringsmotstander, og i tillegg forsvarer av norsk kultur, så er du definert ut som rasist, fascist, osv, med andre ord en fiende.

 • Per Otto Andersson

  Eikemo…jeg sier bare fortsett å stå på !

 • IdiAlpine

  Veldig godt skrevet, ikke minst med tanke på den hysteriske tonen som har steget mot uante høyder hos SSI. Nå kommer det libtards løpende fra alle kanter for å støtte det kuppet som ble gjennomført i SSI sitt styre.

 • Irene Hov

  Glimrende forslag. Kanskje vi skal integrere oss selv før vi krever at de skal. Dette er et tilbud SSI ikke kan si nei til med æra i behold.

 • Arnhild Gjendem

  Viktig Eikemo! Per dato blir folk hysteriske ved å høre nevnt sin egen kristne kultur! KULTURFORAKTEN er et problem! Hvor kommer denne VELDIGE forakten fra? Vi MÅ våge å vedstå oss vår egen flotte, frigjørende og sanne kristne kultur! Vi MÅ våge å vedstå oss vår egen historie! Dette blir avgjørende viktig fremover! De Ti Bud er avgjørende viktig her! De er geniale:»Du skal ikke drepe!»,»Du skal ikke stjele!»,»Du skal ikke tale usant om din neste!»,Du skal ikke begjære din nestes….»….Tilgivelsen og nestekjærligheten som sammen med budene ble bygget inn i folket la grunnen for det åpne samfunnet! Det har IKKE kommet av seg selv! De flotte kristne verdiene ble bygget inn! Dette må vi våge å vedstå oss! Da har vi en kraft å motstå ufriheten og diktaturet som nå kommer med kraft imot oss!

  • Hans Martin Anderssen

   Det du skriver er særdeles viktig og helt riktig.
   Hvorfor går store deler av den etnisk norske befolkningen i fistel når vi snakker om vår gode kristne kulturarv? Hvorfor blir vi oversvømt med grelle eksempler om at vi tror på julenissen og en oppdiktet eventyrbok? Jeg tror dette har med mote å gjøre og det å være tidsriktig. En måte å bevise overfor andre mennesker at vi er så opplyste, moderne og frigjorte. Og i sin (vår) egen navlebeskuelse våger vi ikke å snakke om den store faren som lurer; Islam. For Islam er en særdeles stor fare for Norge og Vesten. Islam har ingen ting her å gjøre. Mennesker som bekjenner seg til Islam har avlagt en ed mot sin religion og ideologi. De kommer aldri – gjentar aldri – til å integrere seg i vårt vestlige levesett. Ta et blikk på muslimske stater i Nord-Afrika og Midt-Østen. De aller fleste land er raserte og befinner seg utviklingsmessig på tidlig middelaldernivå. De av oss som ønsker å bevare Norge og Vesten slik våre tidligere generasjoner la grunnlaget for må nok ta skjeen i egen hånd og ta kampen selv. Vi har et stort ansvar – både for vår egen generasjon og for våre barn, barnebarn og kommende generasjoner. For dette blir en stor og tøff kamp mot naive sosialister, liberalere og globalistene i Høyre.
   Men igjen – hva skyldes denne splittelsen i den etnisk norske befolkningen når vi begynner å snakke om vår flotte kristne kulturarv? Skylda for det mener jeg først og fremst at Humanetisk Forbund (HF) må ta. Uten å vite bedre har de faktisk gått i allianse med muslimer og radikale imamer. Tiden er faktisk moden for å ta et generaloppgjør med HF. Og tar jeg ikke feil var det nettopp HF som sågar nektet å la «menigheten» synge Pie Jesu i en gravseremoni her om dagen. Humanetikerne opptrer som muslimenes nyttige idioter. Tragisk.

 • Siri

  Lurer på om Shakeel Rehman kommer til å bli flau på sine egne vegne den dagen han forstår at det å kritisere en religion ikke utgjør «hets» mot religionens følgere. Vennlig hilsen ytringsfriheten og de andre religionene som over hundreår har måttet finne seg i å bli kritisert i sekulære samfunn.

 • Emperor

  Sannheten er farlig for enkelte dessverre.

 • Roald Bentzen

  «Post ISIS» er et uttrykk som stadig dukker opp på tråder i MØ. Det virker som om ISIS har skadet Islam så mye at det har satt debatten igang – Etter at sosiale media (spesielt Twitter) har spredd seg har flere og flere begynt å ha offentlig meninger om Islam og religion. For bare få år siden var det helt utenkelig. Kronprinsen av Saudi sier at Saudi skal «tilbake» til en islam som var mer sekulær. – Det er skilt ut et eget område av Saudi som har fått navnet Neom, hvor det skal skapes moderne industri og utvikling og forhåpentlig vis et moderne arabia: https://aawsat.com/english/home/article/1064301/saudi-future-megacity-‘neom’-will-be-listed-publicly-crown-prince-says
  Kurderne ønsker seg egen stat og sliter med å komme fri Irak – Senere vil nordlige Syria, Østlige Tyrkia og deler av Iran lemmes inn – En sekulær stat med full likestilling som bryter gamle Isalske regler er konflikt i seg selv. Faren for en storkrig ligger inne her.

 • osamah rajpoot

  «Jeg håper derfor Senter for sekulær integrering revurderer sitt syn på Resett og blir med på den nødvendige prosessen med å bevisstgjøre oss på hvordan identitetspolitikken virker i samfunnet. Å få et multikulturelt samfunn til å fungere rimelig godt innebærer at vi må snakke med hverandre, ikke bare om hverandre».

  Her forsvarer Lurås det multikulturelle samfunn, dog med visse forbehold (som man leser i artikkelen).

  Essensen i disse forbeholdene virker å være, grovt sagt, retten til å bære sin identitet med stolthet og fravær av hets og fordømmelse.

  Når Lurås avslutter innlegget med å si at man må snakke sammen, gir det håp for at «muslimer» og «nordmenn», i Lurås syn, kan finne en felles plattform i det å skape grunnlaget for et velfungerende multiidentitærisk samfunn.