Oslo 20170831. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum taler under NTBs 150-årsfeiring på DOGA torsdag kveld. Foto: Andrés Vargas / NTB produksjon /NTB scanpix
annonse
annonse

Den Frie Pressens Klageutvalg (F-PKU) erklæres herved unnfanget av alle frihetstenkende individer, med artikkelforfatteren som ydmyk skriveknekt.

Frie medier – definisjon

Definisjonen på frie medier er å være partipolitisk og redaksjonelt uavhengige. Medlemmene kan ikke, verken direkte eller indirekte, være kontrollert av eiere eller eiergrupperinger der sentrale aksjonærer eller ledende ansatte har tillitsverv i politiske partier eller har medlemskap i slike.

annonse

De aktuelle mediene må ha en klart formulert formålsparagraf som understreker partipolitisk og redaksjonell uavhengighet. Videre må man forplikte seg til å arbeide mot enhver diskriminering på grunnlag av religion, kjønn, rase eller seksuell legning.

Medienes redaktører kan ikke ha tillitsverv i politiske partier eller ha medlemskap i slike. De kan heller ikke hatt slik tilknytting de siste 3 årene før tiltredelse, eller i en sammenhengende periode på mer enn 5 år forut for treårsfristen.

Konstituering og finansiering

F-PKU forutsettes initiert og organisert av frie medier som er uten tilslutning til Norsk Presseforbund og dermed ikke omfattet av selvdømmeordningen til PFU. På det tidspunkt et medlem eventuelt melder seg inn i Norsk Presseforbund, bortfaller tilslutningen til F-PKU med umiddelbar virkning.

annonse

Det konstituerende styret for klageordningen skal bestå av minst 3 redaktører fra de medier som ønsker å delta i ordningen. Styrets virke opphører fra den dag klageordningen formelt er etablert og det første klageorganet er valgt og dette har valgt sin leder.

Det betales en fast årskontingent for å finansiere arbeidet i klageutvalget. Medlemmene deltar på frivillig og ubetalt basis, men får dekket reisekostnader og diett etter statens satser.

Klageordningen

F-PKU er en klageordning som den frie presse kan slutte seg til som medlem. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet ordningen kan klages inn.  F-PKU er uavhengig av Norsk Presseforbund. Innleverte klager på noen av dette forbundets medlemmer kan etter nærmere vurdering likevel behandles via F-PKU, uavhengig av om den også behandles i PFU.

Etter at klage er behandlet skal det utformes en uttalelse som kort redegjør for saken og konklusjonen av behandlingen. Denne skal obligatorisk offentliggjøres via samtlige medlemmer tilknyttet F-PKU. Samme prosedyre følger for klager på Norsk Presseforbunds medlemmer.

annonse

Klageorganet består av 2 redaktører hos de tilsluttede medlemmer i en to års rotasjonsordning.  I tillegg skal organet bestå av 1 journalist valgt blant medlemmene for to år av gangen, samt to eksterne medlemmer fra allmennheten som velges for ett år av gangen. De eksterne medlemmene stemmes frem gjennom en felles organisert digital avstemming hos de tilsluttede medlemmene.  Hver redaktør kan fremme inntil tre frivillige kandidater fra sin leserskare. De to kandidatene som får flest stemmer tar plass i klageorganet.  Klageorganet velger selv en leder som skal være organets ansikt og talsperson utad. Samtlige medlemmer av klageorganet er underlagt de samme partipolitiske restriksjoner som medienes redaktører.

Åpen, ærlig og respektfull-plakaten

Det konstituerende styret skal utarbeide felles retningslinjer for medlemmenes presseetiske atferd. Disse nedfelles som en felles rettesnor som medlemmene forplikter seg å følge. Det er innrapporterte brudd på disse retningslinjene som skal behandles av F-PKU.

Enhver som mener seg rammet av brudd på retningslinjene kan utforme en klagesak til behandling.

Behandling skal nektes om klagen åpenbart er grunnløs. Dette avgjøres av tre av klageorganets medlemmer, der to av tre må stemme for en å eventuell avvisning av klagen. Klageorganets leder avgjør selv hvilke tre medlemmer som skal behandle saken. Medlem omfattet av klagen er inhabil.

Forholdet til myndigheter

I størst mulig grad skal medlemmene i F-PKU samordne sin dialog med myndighetene.

Medlemmene forplikter seg til å holde behørig armlengdes avstand til de politiske myndigheter som beslutter utdeling eller tilråder utdeling av pressestøtte. Således skal F-PKU sine medlemmer unngå å delta i møter med myndigheter med formål å påvirke tildeling av pressestøtte eller andre ordninger som kun tilgodeser dette medlemmet. Medlemmene kan likevel innlevere høringsuttalelser om slik støtte eller ordning såfremt dette avgis på generelt grunnlag angjeldende medlemsmassen i F-PKU.

annonse

Rapportering

F-PKU skal senest 2 uker etter kvartalsslutt utarbeide en rapport for virksomheten i klageorganet. Denne skal offentliggjøres på de tilstedeværende medlemmenes respektive nettsider og oversendes til relevante myndigheter og presseorganer. Rapporten bør ta sikte på å oppgi statistikk for lesernes samlede bruk av medlemmenes medier. Statistikk for det enkelte medium skal ikke offentliggjøres av F-PKU, men av det enkelte medlem selv.

F-PKU kan i tillegg til presseetiske temaer behandle saker som redaktørene bringe inn knyttet til den frie pressens generelle opptreden og etiske utøvelse. F-PKU skal da avgi en rådgivende uttalelse.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon