Illustrasjonsbilde. Ringerike Foto. Torbjørn Røberg
annonse

Myndighetene planlegger å bygge jernbane mellom Bergen og Oslo gjennom Ringerike og Hole i Buskerud. Ved siden av, fra Bjørum i Bærum til Hønefoss, planlegges også ny E16. Så langt så greit. Saken er at store problemer av ulik karakter knytter seg til samferdselsprosjektet.

annonse

Roten eller rotet til det hele ligger i Stortinget. Siden 1858 har det vært et ønske om jernbane fra hovedstaden til Hønefoss via Sandvika. Ideen ble aldri iverksatt på grunn av tekniske og økonomiske årsaker, men nå skal det demonstreres handlekraft og settes politiske spor.

annonse
Reklame fra Resett butikken

Det første problemet er planleggingen ikke har gått riktig for seg. En fullverdig konseptvalgutredning er ikke utarbeidet,slik retningslinjene fra Finansdepartementet krever for store prosjekter.

Derimot synes det som Stortinget gått utenom fagfolks råd og vurderinger og fattet beslutning om korridor- og linjeføring på selvstendig grunnlag. Politikerne har spunnet på 1800-tallets idé, og satt krav om at jernbanekorridoren skal gå fra Oslo til Hønefoss via Sandvika. På den måten har de lagt strenge føringer for hvor traseen skal ligge, hvilket medfører at traseen i stor grad legges vilkårlig i landskapet.

annonse
Reklame

Politikere vs. fagfolk

Fagfolkene slippes til etter at den viktige beslutningen er fattet – ikke før! Altså fremkommer kritisk dokumentasjon i ettertid av konseptvalget på at konsekvensene blir uakseptabelt store og negative. De viktigste problemene omfatter sektorovergripende elementer som samfunnssikkerhet, økonomi og økologi.

Hensikten med enkonseptvalgutredning og påfølgende konsekvensutredning er å avdekke omfanget og konsekvenser av tekniske inngrep. Når det gjelder Ringeriksbanen, er det knapt mulig å vise til en annen samferdselsprosess som har tilsvarende negative konsekvenser på samtlige fagområder.

Saken handler ikke om for eller mot vei og jernbane, men å foreta en god vurdering av samfunnsnytte og -økonomi og vurdere disse opp mot negative konsekvenser i et vidt samfunnsnyttig perspektiv og deretter ta riktige valg. I denne saken har politikerne på Stortinget tatt en beslutning og deretter iverksatt konsekvensutredningen i etterkant.

Dermed er det formelle i orden – selv om konsekvensene lyser rødt for temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturresurser, der samlet konsekvens er middels til stor negativ konsekvens.

Verdier og ustabil undergrunn

Det er ikke et hvilket som helst landskap disse konsekvensene rammer. Området ligger helt i Norges-toppen med sine mange og store verdier av nasjonal og internasjonal betydning innenfor et relativt begrenset areal. Dette er et historisk område med gjentatt beskrivelser i Snorres kongesagaer. Dette er en del av det gamle kongeriket Ringerike. Flere av kongene hadde sitt sete her, og her ruver deres gravminner fortsatt i landskapet. Stedet kan beskrives som Norge krybbe, for Harald Hårfagre fullførte det hans far Halvdan Svarte påbegynte.

Selv statlige institusjoner har innsigelser mot prosjektet. NVE slakter reguleringsplanen for Ringeriksbanene og E16 fordi den strider med nasjonale og vesentlige regionale interesser. Listen med ankepunkter de kommer med er lang. Viktigste er at samferdselsårer legges gjennom flere rasutsatte kvikkleirområder med konsekvensklasse alvorlig, og at faren tiltaket kan medføre for omkringliggende områder er i liten grad belyst. Dette gjelder særlig hvordan avskjæring av vannveier i bratt terreng vil kunne medføre økt fare for oversvømmelser.

Follobanen, en av flere samferdselsprosjekter med svak økonomisk kontroll, ble 50 % dyrere enn beregnet. Ringeriksbanen legges i et minst like vanskelig geologisk område, og her er det i tillegg snakk om kryssing av Storelva, et våtmarksområde med vann i bevegelse der undergrunnen består av over 100 m tykke uforutsigbare ustabile løsmassersamt store tilgrensende kvikkleireområder.

Problemene med berggrunnen er store, og da spesielt med den 23 km lange jernbanetunnelen fra Jong ved Sandvika i Bærum til Sundvollen i Hole. Den geotekniske fagrapporten vurderer tunnelprosjektets vanskelighetsgrad til å være høy (som er høyeste vanskeligshetsgrad), fordi grunnforholdene vurderes å være uoversiktlige og komplekse med usikre berg- og vannforhold. På side 7 i rapporten står det: «Prosjektet vurderes til å ha store konsekvenserpga. mulighet for tap av menneskeliv, økonomi og sosiale og miljømessige konsekvenser, og havner således i konsekvensklasse (CC) 3.» (CC) 3 er strengeste kategori.

Det er ikke ofte man leser at menneskeliv inngår som et beregnet tap i statlige prosjekter, men i dette samferdselsprosjektet bestemt av våre folkevalgte på Stortinget settes menneskeliv på spill. På spill settes også skattepenger, Norges beste matjordkulturlandskap med nasjonal verdi og våtmarksområde med internasjonal verdi. Føringer er lagt og beslutninger fattet om å bygge gjennom dette landskapet før konsekvensutredningen ble iverksatt. Makten har talt, menhar ennå ikke avsatt penger.

Økonomisk innsikt

Hvordan skal de samme folkevalgte som vedtok oppussing og oppgradering av Stortinget med en kostnadsramme på 350 millioner kroner, som nå har et kostnadsanslag på 2,3 milliarder, kunne ha forstand til å forstå konsekvensene av 40 km med jernbane og motorvei gjennom problematisk berg, ustabile våtmarksområder og skredutsatt kvikkleirefelt?

Skulle en seriøs konsekvensutredning tas til følge, ville hele fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 forkastes, resettes og gjennomføres på en redelig måte med en ny og fullverdig konseptvalgutredning med etterfølgende kvalitetssikring og konsekvensutredning.

Har vi kompetente folk på Stortinget som vet å være sitt ansvar bevisst?

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.