Illustrasjonsfoto: leolintang/Shutterstock
annonse
annonse

Våre pussige politikere har i mange år messet om det såkalte 2-gradersmålet. Dette propagandamålet ble fastsatt på klimamøtet i København i desember 2009, til tross for at aktivistene holdt på å fryse ihjel utenfor møteplassene, snøen lavet ned, og Obama måtte dra hjem tidligere enn ønsket fordi det var ventet snøstormer og stengte flyplasser.

Grunnen til å finne på dette slagordet var at politikere og journalister har vanskelig for å forholde seg til komplekse størrelser innen klimasystemet på jorda. så man foreslo heller et enkelt utsagn med en enkel størrelse som alle kunne bruke som bevisstløst mantra.

Jeg har strevd med å finne hva disse gradene skulle være i forhold til. I Sintefs klimaordbok står det at man forholder seg til førindustriell tid, men ikke hva førindustriell tid er. Noen sier 1850 (en drøss artikler o.l. på nettet, spesielt Bjerknessenteret, som jo lever for å bevise at temperaturstigning er farlig), andre sier 1750 (Wikipedia).

annonse

Klimapanelets Summary for Policymakers fra 2014 sier at førindustriell tid er tilnærmet i perioden 1850-1900. Det ser siden ut til at det henvises til at «FNs klimapanel» bruker perioden 1861-1880 som referanseperiode, så jeg blir ikke helt klok på dette. Jeg vil her som utgangspunkt bruke www.fn.no sin definisjon som refererer til 1850.

Det kan altså virke som om man ikke har vært nøyaktig nok med å få definert grunnlaget for dette propagandatøvet. Jeg har en mistanke om at man bygde huset sitt på sandgrunn og senere fant ut at det begynte å sige drastisk. Sandgrunnen het «førindustriell tid» og temperaturen i denne noe vagt udefinerte tiden befinner seg så å si kun som rekonstruksjoner fra treringanalyse. bobler i isprøver og lignende vitenskapelige sysler.

Den såkalte Paris-avtalen slår fast at partene er enige om at global oppvarming må begrenses til 2 grader Celsius, men så kommer det noe morsomt. Opprinnelig sto det inkludert som et tillegg: «eller lavere temperaturstigning (ned mot 1,5 grader)». Dette kom med for å imøtekomme bekymringer fra «særlig sårbare nasjoner» om at to grader ville gi «betydelig risiko» for at «hele nasjoner av lavtliggende øystater» ville bli «utradert».

annonse

Den vitenskapelig oppdaterte leser vil naturligvis her trekke på smilebåndet, da der ikke er vitenskapelig observert grunnlag for en slik tendens i havnivåstigningen, samt at disse lavereliggende koralløyene selv sørger for å holde seg i vannkanten takket være de geologiske prosessene til korallene.

Men poenget er et annet: Man ser nå ut til å ha glemt at Parisavtalen opprinnelig gjaldt 2 grader. Nå for tiden hakker enhver politiker, journalist og aktivist på at det er 1,5-gradersmålet som gjelder – og altså ikke «ned mot» dette målet, som ble innført på det seneste klimakonsilet for noen uker siden. Jeg anser det mest sannsynlig at man reduserte klimamålet fordi ingen greide å synes at 2 grader var noen big deal. Det ga ikke nok action!

FNs klimaforhandlinger har som mål å unnga «farlige klimaendringer». Men man har ikke definert hva som er «farlig», det innrømmer de selv, men man lager en rekke scenarier basert på datamaskinbaserte modellkjøringer, hvorpå andre forskere sier at «dersom temperaturen går opp så og så mange grader, så kan det og det skje». Man har i god, gammel bibelsk stil bygget huset sitt på sand, og byttet ut vitenskap med gjettverk.

Klimapanelet er selv helt klar på dette med gjettverk: Man lager ikke prognoser og prediksjoner eller forutsigelser, slik man kan gjøre med gode vitenskapelig modeller. Vi har f. eks. vitenskapelige modeller som sier hvordan Jupiter beveger seg, og derfor kan man lage prediksjoner om hvor Jupiter vil være om 10 eller 50 år på nattehimmelen.

Men man kan ikke prediktere klimaendringer. Man kan kun lage scenarier. Men bare man lager mange nok kan man finne noe som passer. Den ivrige leser kan selv konsultere klimarapportene for å se hvor mange forskjellige scenarier som presenteres.

Ifølge klimaforskerne ved Cicero, et annet institutt som også lønnes for å komme med klimaspådommer, sies det at «Ingen av rapportene til FNs klimapanel forsvarer eller argumenterer eksplisitt for en konkret temperaturgrense» (!). Ja ha? Det skulle politikerne visst!

Hva er så denne «globale middeltemperaturen»? Den er kort og godt noe som er mulig å lage til som en variabel som er basert på en rekke temperaturmålinger. Men fra hva?

Det er 4 forskningssentre som produserer en global middeltemperatur. De henter inn data fra målestasjoner over hele verden, inkludert satelittmålinger av sjøtemperaturer og andre utilgjengelige steder.

annonse

Kanskje man kan lage en slags middeltemperatur i dag. Men ikke i 1850. I dette året fantes et én, siger og skriver én målestasjon på den sørlige halvkule, nærmere bestemt i Indonesia. Det fantes også noen observasjoner ombord på skip som kunne bidra litt, men neppe nok til å gi et pålitelig bilde av temperaturen på hele denne halvkulen. På Antarktis har man bare nylig greid å finne steder som var åpenbart kaldere enn etablert vitenskap tilsa. Og dermed har man måttet ty til rekonstruksjoner for 1800-tallet, eller som man også kaller det: gjettverk. Og på dette gjettverket skal man arbeide for at temperaturen ikke skal øke 1,5 grad!

Omkring 1880 fantes det 500 målestasjoner for temperatur i verden. Omkring 1970 nådde man en topp med over 5500 stasjoner. I 2018 er der så vidt over 2000 målestasjoner, færre enn i 1940. Da Sovjetunionen falt forsvant 1/3-del av målestasjonene i verdens største land. Noen som tror at dette gir et homogent sett målinger?

De mest nøyaktige målestasjonene finnes i USA. Et større forskningsprosjekt for ikke mange år siden viste at kun 7,9% av disse oppnådde en bedre nøyaktighet enn 1 grad Celsius. Tenk på dette tallet. Den globale middeltemperaturen sies av klimaforkjemperne å være så nøyaktig som +/-0,05 grader Celsius. Dette er simpelthen det reneste vrøvl.

For det meste av tiden det har vært ført temperaturmålinger, noe som begynte for litt over 400 år siden, har man hatt en oppløsning på ca 0,5 grader Celsius eller 1 grad Fahrenheit. Hvordan man med en slik oppløsning kan snakke om en risiko ved 1,5 grader er noe underlig, all den tid oppløsningen i seg selv gir en usikkerhet på to tredjedeler – på de få stasjonene som har målt dette på 1800-tallet..

Her har man ikke tatt i betraktning kalibreringen av måleinstrumentene. Jeg grøsser ved tanken.

Målestasjonenes dekning av jorda er latterlig; den er omkring 15% i dag. Det burde si noe om usikkerheten i en global variabel.

Man har så å si ikke målestasjoner for:

– 70% av jorda som er hav,

– 20% av jorda som er fjell,

– 20% av jorda som er skog,

– 19% av jorda som er ørken,

annonse

– 19% av jorda som er gressland.

En målestasjon regnes som representativ for et område, og dette området er det som innbefattes i en  1200 km radius. Ulempen med dette er at innen en slik radius så kan klimaområdet variere fra subarktisk til subtropisk. Vi vet selv hvor mye temperaturen varierer fra kysten av Finnmark til inne på vidda, fra kysten av Vestlandet til oppi Gudbrandsdalen og Østerdalen, fra kysten i Vestfolk til oppe på Kongsberg noen mil unna.

Når målestasjoner faller ut, blir temperatur mellom to andre stasjoner midlet. Jorda er delt opp i regioner, og man midler der man ikke har data. Man finner med andre ord opp temperaturer som ikke eksisterer.

Der det ikke finnes temperaturrekker, bruker man «proxyer» eller «stedfortredende verdier». Det vil si at man prøver å spleise målte temperaturrekker, f. eks. i innlandet i nord-Sverige, med utledete temperaturrekker fra treringanalyse i nord-Sverige. Og da må man få rekkene til å passe sammen over et gitt tidsrom hvor man har begge deler. Dette er en metode som kan gi en pekepinn om temperaturen, men slett ikke med en nøyaktighet slik FN opererer med.

Det folk flest ikke tenker over, er at temperaturen varierer voldsomt med avstanden fra bakken. Det er som regel varmest ved bakken og så avtar temperaturen ganske drastisk med høyden, allerede mens man måler cm og dm.  Men dette er om dagen. Om natten er det motsatt. Når man måler i meter er temperaturen igjen avhengig av luftlag og inversjoner. Det finnes ikke sett med målinger for å fastsette disse endringene som følge av høyden.

Temperaturmålinger er gjennom årene blitt gjenstand for «kvalitetssikring». La oss si at man målte temperaturen på et sted hver morgen kl. 5. Så ble dette endret til hver morgen kl. 6. Hvordan skal man justere målingene kl. 5 for å få dem til å passe med målingene kl .6. Det blir kvalifisert gjettverk. Hva med sommertid? Det er anslag som sier at over 50% av de rapporterte temperaturrekkene gjennom århundrer har blitt gjenstand for «kvalitetssikring», altså justering. Hva sier dette om påliteligheten?

La oss si at man målte temperaturen utpå landet. Så snek byen seg sakte innpå, og plutselig var målestedet omringet av en by. Det er velkjent at byer er varmere enn landet rundt. Hva har dette å si for målingene? Er de objektive?

Mens klimapanelet hevder at observasjoner er basert på direkte målinger og satellittdata, så er dette simpelthen ikke tilstrekkelig. De direkte målingene er utilstrekkelige, da selv om man ser bort fra alle feil som hefter ved dem, og satellittmålingene har foregått de siste 40 årene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne global temperatur de siste 40 årene med tidligere år.

Likevel opererer klimapanelet med en oppvarming siden 1880 på 0,85 grader – med +/-0,2 grader feilmargin. Samtidig som de faktisk innrømmer at data før 1950 er av svært dårlig kvalitet – og det gjelder da halve perioden de måler over.

– I det hele tatt, det er umulig å finne en global middeltemperatur for førindustriell tid.

– Det er umulig å lage en global temperaturvariabel all den tid denne variabelens grunnlag varierer slik den gjør.

– Det er absurd å la denne imaginære variabelen styre politiske avgjørelser.

– 1,5-gradersmålet er det reneste sprøyt, fordi det er umulig å fastslå at en absurd imaginær temperaturkonstruksjon har steget 1,5 grader siden 1850, da den for det meste ikke ble målt så mange steder at det gjorde noe.

– Og i tillegg kommer at solens energiproduksjon faktisk varierer, noe som også har noe å si for temperaturen.

– Noe som igjen gjør det ekstra absurd å si at det er menneskets utslipp av CO2 som forårsaker denne falske temperaturstigningen.

Klimavrøvlet er massehysteri, intet mer, intet mindre.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon