Illustrasjonsbilde. Foto: REUTERS/Carlo Allegri
annonse
annonse

ENDELIG UTKAST
[Uoffisiell norsk oversettelse]
11. juli 2018

Vi, stats- og regjeringssjefene og høyrepresentantene, som møtes i Marokko 10. og 11. desember 2018, som bekrefter New York-erklæringen om flyktninger og migranter, og som er fast bestemt på å gi et viktig bidrag til forbedret samarbeid om internasjonal migrasjon i alle dens dimensjoner, har vedtatt denne globale plattformen om trygg, velordnet og regulær migrasjon:

INNLEDNING

annonse

1. Denne globale plattformen hviler på formålene og prinsippene for De forente nasjoners pakt.

2. Den hviler også på verdenserklæringen om menneskerettighetene; Den internasjonale
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter; Den internasjonale konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter; de andre sentrale internasjonale
menneskerettstraktatene1; FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, herunder protokollen for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig med kvinner og barn; og protokollen mot smugling av innvandrere på land, til sjøs og i luften; slaverikonvensjonen og tilleggskonvensjonen om avskaffelse av slaveri, slavehandel og institusjoner og praksis som har likhet med slaveri; FNs rammekonvensjon om klimaendring; FNs konvensjon om bekjempelse av forørkning; Parisavtalen; Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjoner til fremme av anstendig arbeid og arbeidsinnvandring3; samt 2030-agendaen for bærekraftig utvikling; handlingsagendaen fra Addis Abeba; Sendairammeverket for katastrofeforebygging og Ny urban agenda.

3. Diskusjoner om internasjonal migrasjon på globalt plan er ikke nye. Vi minner om fremskrittene som ble gjort med FNs høynivådialoger om internasjonal migrasjon og utvikling i 2006 og 2013.
Vi erkjenner også bidragene fra Globalt forum om migrasjon og utvikling som ble lansert i 2007.

annonse

1. FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner, konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller
straff, konvensjon om barnets rettigheter, FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrantarbeidere og medlemmer av deres familier, FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning, FNs konvensjon om rettighetene
til personer med nedsatt funksjonsevne.

2. Vedtatt i henhold til UNFCCC i FCCC/CP/2015/10/Add.1, beslutning 1/CP.21.

3. Konvensjon om arbeidssøkende inn- og utvandrere av 1949 (nr. 97), migrantarbeiderkonvensjonen av 1975 (nr. 143), likebehandlingskonvensjonen av 1962 (nr. 118), konvensjon om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 2011 (nr. 189). Disse plattformene ledet fram til New York-erklæringen om flyktninger og migranter; gjennom denne forpliktet vi oss til å utarbeide en global plattform for flyktninger og å vedta denne globale plattformen om trygg, velordnet og regulær migrasjon, i to atskilte prosesser. Til sammen representerer de to globale plattformene internasjonale samarbeidsrammer som oppfyller de respektive mandatene som fremgår av New York-erklæringen om flyktninger og migranter, som erkjenner at migranter og flyktninger kan stå overfor mange felles utfordringer og være sårbare på liknende måter.

4. Flyktninger og migranter har krav på de samme universelle menneskerettighetene og
grunnleggende frihetene, og disse må respekteres, beskyttes og oppfylles til enhver tid.
Migranter og flyktninger er imidlertid atskilte grupper som er underlagt hvert sitt rettslige
rammeverk. Bare flyktninger (inklusive asylsøkere) har krav på den særskilte internasjonale beskyttelsen som er fastsatt i internasjonal flyktningrett. Denne globale plattformen gjelder migranter og presenterer en samarbeidsramme som tar for seg migrasjon i alle dens dimensjoner.

5. Som et bidrag til prosessen med å utarbeide denne globale plattformen anerkjenner vi
innspillene fra medlemsstater og aktuelle aktører i konsultasjons- og oppsummeringsfasene
samt Generalsekretærens rapport «Migrasjon som fungerer for alle (Making Migration Work for All)».

6. Denne globale plattformen er en historisk milepæl innen global dialog og internasjonalt
samarbeid om migrasjon. Den har sine røtter i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og
handlingsagendaen fra Addis Abeba og er inspirert av erklæringen fra høynivådialogen om
internasjonal migrasjon og utvikling som ble vedtatt i oktober 2013. Den bygger på
pionerarbeidet til Generalsekretærens tidligere spesialrepresentant for internasjonal migrasjon og utvikling, herunder hans rapport av 3. februar 2017.

annonse

7. Denne globale plattformen er et juridisk ikke-bindende rammeverk for samarbeid og bygger på medlemsstatenes forpliktelser i New York-erklæringen for flyktninger og migranter. Den fostrer internasjonalt samarbeid blant alle aktuelle aktører innen migrasjon og erkjenner at ingen stat kan håndtere migrasjon alene, og respekterer statenes suverenitet og deres folkerettslige forpliktelser.

VISJON OG LEDENDE PRINSIPPER

8. Denne globale plattformen gir uttrykk for vår kollektive forpliktelse til å forbedre samarbeidet om internasjonal migrasjon. Migrasjon har vært en del av menneskenes virkelighet opp gjennom hele historien, og vi anerkjenner at den er en kilde til fremgang, nyskaping og bærekraftig utvikling i vår globaliserte verden, og at vi kan forsterke disse positive virkningene ved å forbedre måten migrasjonen styres på. Flertallet av dagens migranter rundt omkring i verden reiser, bor og arbeider i trygge, velordnede og regulære former. Likevel kan det ikke benektes at migrasjon påvirker land, lokalsamfunn, migranter og deres familier på svært forskjellige og til dels uforutsigbare måter.

9. Det er avgjørende at utfordringene og mulighetene ved internasjonal migrasjon forener oss, ikke splitter oss. Denne globale plattformen redegjør for vår felles forståelse, ansvarsdeling og målbevissthet for å få migrasjon til å fungere for alle.

Felles forståelse
10. Denne globale plattformen er produktet av en unik gjennomgang av dokumentasjon og data innhentet i en åpen, transparent og inkluderende prosess. Vi delte våre erfaringer og lot forskjellige stemmer komme til orde, noe som beriket og formet vår felles forståelse av dette komplekse fenomenet. Vi lærte at migrasjon er et definerende trekk ved vår globaliserte verden, og at den forbinder samfunn innenfor og på tvers av alle regioner og gjør oss alle til opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland. Vi erkjenner at vi har et kontinuerlig behov for internasjonal innsats for å bli bedre i stand til å forstå og analysere migrasjon, siden felles forståelser vil gi oss bedre verktøy til å frigjøre potensialet for bærekraftig utvikling for alle. Vi må samle og spre kvalitetsdata. Vi må sikre at nåværende og potensielle migranter er fullt klar over sine rettigheter, forpliktelser og muligheter for trygg, velordnet og regulær migrasjon, og at de er kjent med risikoen ved irregulær migrasjon. Vi må også gi alle våre borgere tilgang til objektiv, kunnskapsbasert og tydelig informasjon om fordelene og utfordringene ved migrasjon for å avkrefte villedende fortellinger som skaper negative forestillinger om migranter.

Ansvarsdeling
11. Denne globale plattformen gir et 360 graders overblikk over internasjonal migrasjon og
erkjenner at en helhetlig tilnærming er nødvendig for å optimalisere de overordnede godene ved migrasjon og samtidig gripe fatt i risikoene og utfordringene for enkeltpersoner og lokalsamfunn i opphavsland, transittland og bestemmelsesland. Et land kan ikke håndtere utfordringene og mulighetene ved dette globale fenomenet alene. Med denne helhetlige innfallsvinkelen er det vårt ønske å legge til rette for trygg, velordnet og regulær migrasjon samtidig som vi reduserer forekomsten og skadevirkningene av irregulær migrasjon, gjennom internasjonalt samarbeid og en kombinasjon av tiltak som foreslås i denne globale plattformen. Vi erkjenner at vi som medlemsstater i De forente nasjoner har et felles ansvar for å ivareta hverandres behov og bekymringer i tilknytning til migrasjon og en overordnet forpliktelse til å respektere, beskytte og oppfylle alle migranters menneskerettigheter, uansett migrasjonsstatus, og til å fremme sikkerhet og fremgang for alle våre lokalsamfunn.

12. Denne globale plattform tar sikte på å dempe de negative kreftene og de strukturelle faktorene som hindrer mennesker i å skape og opprettholde en bærekraftig levevei i sitt eget opprinnelsesland og slik tvinger dem til å søke en fremtid annetsteds. Den søker å redusere risikoene og sårbarhetene migranter står overfor på forskjellige stadier av migrasjonen ved å respektere, beskytte og oppfylle deres menneskerettigheter og gi dem omsorg og bistand. Den søker å ta lokalsamfunnenes legitime bekymringer på alvor, samtidig som vi erkjenner at samfunnene gjennomgår demografiske, økonomiske og sosiale endringer og miljøendringer i forskjellige skalaer som både kan påvirke og være et resultat av migrasjon. Den søker å skape gunstige betingelser som setter alle migranter i stand til å berike våre samfunn med sine menneskelige, økonomiske og sosiale ressurser og dermed legge til rette for at de kan bidra til bærekraftig utvikling på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

Målbevissthet
13. Denne globale plattformen erkjenner at trygg, velordnet og regulær migrasjon fungerer for alle når den foregår på velinformert og planlagt vis og etter eget ønske. Migrasjon bør aldri være en desperat handling. Når den er det, må vi samarbeide om å svare på migrantenes behov i sårbare situasjoner og ta hånd om de aktuelle utfordringene. Vi må arbeide sammen for å legge forholdene til rette for at samfunn og enkeltpersoner kan leve under trygge og verdige forhold i sine egne land. Vi må spare liv og sørge for migrantenes sikkerhet. Vi må sette migrantene i stand til å bli fullverdige samfunnsmedlemmer, fremheve deres positive bidrag og fremme inkludering og sosial samhørighet. Vi må skape økt forutsigbarhet og visshet både for stater, lokalsamfunn og migranter. For å oppnå dette forplikter vi oss til å legge til rette for, og sikre trygg, velordnet og regulær migrasjon til beste for alle.

14. For at vil skal lykkes, må statene ha tillit til hverandre og med solidarisk besluttsomhet gå inn for å oppfylle målene og forpliktelsene som er nedfelt i denne plattformen. Vi forenes i et ønske om et vinn-vinn samarbeid for å takle utfordringene og gripe mulighetene ved migrasjon i alle dens dimensjoner gjennom ansvarsdeling og nytenkning. Det er med denne følelsen av et felles formål vi tar dette historiske skrittet, fullt oppmerksom på at den globale plattformen for trygg, velordnet og regulær migrasjon er en milepæl, men ikke en målstrek. Vi forplikter oss til å fortsette den multilaterale dialogen i FN gjennom en regelmessig og effektiv oppfølgings- og evalueringsmekanisme som sikrer at ordene i dette dokumentet omsettes i konkret handling til beste for millioner av mennesker i alle verdens regioner.

15. Vi er enig om at denne globale plattformen er basert på et sett ledende prinsipper som er gjennomgående og gjensidig avhengige: Mennesket i sentrum: Den globale plattformen har en sterk menneskelig dimensjon som er en del av selve migrasjonens vesen. Den fremmer velferd for migranter og samfunnsmedlemmer i opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland. Derfor setter den globale plattformen enkeltmennesket i sentrum.
Internasjonalt samarbeid: Den globale plattformen er et rammeverk for samarbeid som ikke er juridisk bindende, og som erkjenner at ingen stat kan håndtere migrasjon alene siden fenomenet i sitt vesen er grenseoverskridende. Den krever samarbeid og dialog på internasjonalt, regionalt og bilateralt plan. Plattformens autoritet hviler på konsensus, troverdighet, kollektivt eierskap, felles gjennomføring, oppfølging og evaluering.
Nasjonal suverenitet: Den globale plattformen bekrefter statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres prerogativ til å regulere migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten. Innenfor sin suverene jurisdiksjon kan statene skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus, også herunder når de vurderer sine rettslige og politiske tiltak for å gjennomføre den globale plattformen, idet det tas hensyn til ulike nasjonale realiteter, prinsipper, prioriteringer og krav til innreise, opphold og arbeid, i samsvar med folkeretten. Rettsstatsprinsipper og rettssikkerhet: Den globale plattformen erkjenner at respekt for rettsstatsprinsipper, rettssikkerhet og tilgang til rettssystemet er grunnleggende for alle sider av migrasjonsforvaltningen. Dette betyr at staten, publikum og private institusjoner og enheter, og vedkommende selv, må rette seg etter lover som er offentlig kunngjort, håndheves likt, anvendes på individuelt grunnlag og er i samsvar med folkeretten. Bærekraftig utvikling: Den globale plattformen har sitt utspring i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bygger på dens erkjennelse av at migrasjon er en flerdimensjonal realitet av vesentlig betydning for bærekraftig utvikling i opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland, noe som krever gjennomgående og konsekvente reaksjoner. Migrasjon bidrar til positive utviklingsresultater og til å nå målene med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, særlig når den håndteres riktig. Den globale plattformen sikter mot å utløse migrasjonens potensial til å nå alle målene for bærekraftig utvikling og effekten dette vil ha på migrasjonen i fremtiden.
Menneskerettigheter: Den globale plattformen er basert på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og prinsippene om ikke-regresjon og ikke-diskriminering. Ved å gjennomføre den globale plattformen sikrer vi reell respekt, beskyttelse og oppfyllelse av menneskerettighetene for alle migranter, uansett migrasjonsstatus, i alle stadier av migrasjonssyklusen. Vi bekrefter også forpliktelsen til å eliminere alle former for diskriminering, herunder rasisme, fremmedfrykt og intoleranse overfor migranter og deres familier. Kjønnssensitivitet: Den globale plattformen sikrer at menneskerettighetene for kvinner, menn, jenter og gutter blir respektert på alle migrasjonsstadier, at deres særlige behov blir riktig forstått og ivaretatt, og at de får muligheten til å bidra til endring. Den alminneliggjør et kjønnsperspektiv og fremmer likestilling mellom kjønnene og kvinner og jenters deltakelse ved å anerkjenne deres uavhengighet, handleevne og lederskap i stedet for primært å se migrantkvinner i et offerperspektiv.
Barnesensitiv: Den internasjonale plattformen fremmer eksisterende folkerettslige forpliktelser i tilknytning til barnets rettigheter, og opprettholder prinsippet om barnets beste gjelder som et grunnleggende hensyn i alle situasjoner knyttet til internasjonal migrasjon, herunder enslige og barn som har kommet bort fra foreldrene sine på reisen.
Hele statsapparatet: Den globale plattformen ser på migrasjon som en flerdimensjonal realitet som ikke kan håndteres av én myndighetssektor alene. For å utvikle og gjennomføre effektiv politikk og praksis for migrasjonen som virker må man se alle sektorer og nivåer i statsapparatet under ett, og det må være horisontal og vertikal sammenheng mellom dem. Hele samfunnsmaskineriet: Den globale plattformen tar til orde for brede partnerskap mellom flere aktører for å håndtere migrasjonen i alle dens dimensjoner, og ønsker å inkludere migranter, diasporaer, lokalsamfunn, sivilsamfunn, akademia, privat sektor, parlamentarikere, fagforeninger, nasjonale menneskerettsinstitusjoner, media og andre aktuelle aktører i migrasjonsforvaltningen.

RAMMEVERKET FOR SAMARBEIDET
16. Med New York-erklæringen for flyktninger og migranter vedtok vi en politisk erklæring og et sett forpliktelser. Vi bekrefter denne erklæringen i sin helhet, og vi bygger på den idet vi presenterer følgende rammeverk for samarbeidet vårt, som omfatter 23 mål med gjennomføring, oppfølging og evaluering. Hvert mål inneholder en forpliktelse, etterfulgt av en rekke handlingsmuligheter som vi regner som relevante politiske virkemidler og beste praksis. For å oppfylle de 23 målene vil vi trekke på disse handlingene for å oppnå trygg, velordnet og regulær migrasjon i hele migrasjonssyklusen.

Mål for trygg, velordnet og regulær migrasjon.

(1) Samle og utnytte nøyaktige og detaljerte (disaggregerte) data som grunnlag for kunnskapsbasert politikk

annonse

(2) Minimalisere de negative drivkreftene og de strukturelle faktorene som tvinger folk til å forlate sitt opprinnelsesland

(3) Skaffe til veie nøyaktig og rettidig informasjon på alle migrasjonsstadier

(4) Sikre at alle migranter har bevis på juridisk identitet og tilstrekkelig dokumentasjon

(5) Bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon

(6) Legge til rette for rettferdig og etisk rekruttering og sørge for forhold som sikrer anstendig arbeid

(7) Ta opp og redusere sårbarheter ved migrasjon

(8) Redde liv og etablere samordnet internasjonal innsats for savnede migranter

(9) Styrke den transnasjonale responsen på smugling av migranter

(10) Hindre, bekjempe og utrydde menneskehandel i sammenheng med internasjonal migrasjon

(11) Kontrollere grenser på en helhetlig, sikker og samordnet måte

(12) Styrke sikkerheten og forutsigbarheten til prosedyrene for nødvendig siling, vurdering og henvisning

(13) Bruke utlendingsrettslig frihetsberøvelse bare som en siste utvei og arbeide for alternativer

(14) Gi økt konsulær beskyttelse, bistand og samarbeid gjennom hele migrasjonssyklusen

(15) Gi adgang til basistjenester for migranter

(16) Sette migranter og samfunn i stand til å oppnå full inkludering og sosial samhørighet

(17) Eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon

(18) Investere i kompetanseutvikling og legge til rette for gjensidig anerkjennelse av
ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse

(19) Skape forutsetninger for at migranter og diasporaer fullt ut kan bidra til bærekraftig
utvikling i alle land

(20) Fremme raskere, tryggere og rimeligere pengeoverføringer til hjemlandet og fostre
finansiell inkludering av migranter

(21) Samarbeide om å legge til rette for en trygg og verdig retur og tilbaketaking samt
bærekraftig reintegrering

(22) Etablere mekanismer for å kunne overføre trygderettigheter og opptjente ytelser

(23) Styrke internasjonalt samarbeid og globale partnerskap for trygg, velordnet og regulær migrasjon

MÅL OG FORPLIKTELSER
MÅL 1: Samle og utnytte nøyaktige og detaljerte (disaggregerte) data som grunnlag for
kunnskapsbasert politikk. Vi forplikter oss til å styrke den globale kunnskapsbasen om internasjonal migrasjon ved å forbedre og investere i innsamling, analyse og spredning av nøyaktige, pålitelige og sammenlignbare data, inndelt etter kjønn, alder, migrasjonsstatus og andre kjennetegn som er relevante i nasjonale sammenhenger, og samtidig oppfylle retten til privatliv etter internasjonale menneskerettigheter og til å beskytte personopplysninger. Vi forplikter oss også til å sikre at disse dataene fremmer forskning, fremmer sammenhengende og kunnskapsbasert politikkutforming og en velinformert offentlig diskurs og muliggjør effektiv monitorering og evaluering av gjennomføringen av forpliktelser over tid.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utarbeide og gjennomføre en helhetlig strategi for å forbedre migrasjonsdata på lokalt,
nasjonalt, regionalt og globalt plan, med deltakelse fra alle aktuelle aktører, under
veiledning av FNs statistikkommisjon, ved å harmonisere metoder for datainnhenting og
styrke analyse og spredning av migrasjonsrelaterte data og indikatorer
b) forbedre internasjonal sammenlikning og kompatibilitet av migrasjonsstatistikk og nasjonale datasystemer, herunder gjennom å videreutvikle og anvende den statistiske definisjonen på en internasjonal migrant og å utarbeide et sett standarder for å måle migrantbefolkninger og migrantstrømmer, samt å dokumentere migrasjonsmønstre og trender, kjennetegn ved migranter og migrasjonens drivkrefter og virkninger
c) utvikle et globalt program for å bygge og styrke landenes kapasitet til innsamling, analyse og formidling av data for å kunne dele data, adressere datamangler og vurdere
nøkkeltrender ved migrasjonen, som oppmuntrer til samarbeid mellom aktuelle aktører på
alle nivåer, gir spesialopplæring, yter økonomisk støtte og teknisk bistand, utnytter nye
datakilder, herunder stordata, og som gjennomgås regelmessig av FNs statistikkommisjon
d) samle, analysere og bruke data om effektene av og fordelene ved migrasjon og hvordan
migranter og diasporaer kan bidra til bærekraftig utvikling, med sikte på å gi innspill til
gjennomføringen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og tilknyttede strategier og
programmer på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå
e) støtte videreutvikling av og samarbeid mellom eksisterende globale og regionale databaser og datalagre, herunder IOMs globale migrasjonsdatabase og Verdensbankens globale kunnskapspartnerskap om migrasjon og utvikling, med sikte på systematisk å konsolidere relevante data på en transparent og brukervennlig måte, og samtidig oppmuntre til samarbeid mellom myndighetsorganer og unngå dobbeltarbeid
f) etablere og styrke regionale sentre for forskning på og opplæring om migrasjon, eller
migrasjonsobservatorier som for eksempel African Observatory for Migration and
Development (det afrikanske observatoriet for migrasjon og utvikling), for å samle og
analysere data i tråd med FNs standarder, herunder om beste praksis, migranters bidrag,
de generelle økonomiske, sosiale og politiske fordelene og utfordringene ved migrasjon i
opprinnelsesland, transittland og destinasjonsland, samt drivkrefter for migrasjon, med sikte på å etablere felles strategier og å få mest mulig ut av disaggregerte migrasjonsdata i
samordning med eksisterende regionale og subregionale mekanismer
g) forbedre nasjonal datainnsamling ved tidligst mulig å integrere migrasjonsrelaterte emner i nasjonale folketellinger, slik som fødeland, foreldres fødeland, statsborgerland,
bostedsland fem år før tellingen, nyeste ankomstdato og migrasjonsgrunn, for å sikre rettidig analyse og formidling av resultater, disaggregert i tabellform i samsvar med internasjonale standarder, for statistiske formål
h) foreta husholds- og arbeidskraftundersøkelser og andre undersøkelser for å samle
informasjon om sosial og økonomisk integrering av migranter, eller legge inn standard
migrasjonsmoduler i eksisterende husholdsundersøkelser for å bedre nasjonale, regionale
og internasjonale sammenligninger, og gjøre innsamlede data tilgjengelige gjennom
offentlig bruk av statistiske mikrodatafiler
i) bedre samarbeidet mellom statlige enheter med ansvar for migrasjonsdata og nasjonale
statistikkbyråer for å produsere migrasjonsrelatert statistikk, herunder ved å bruke offentlige arkiver til statistiske formål, for eksempel grenseregistre, visum, oppholdstillatelser, folkeregistre og andre relevante kilder, og samtidig respektere retten til privatliv og beskytte personopplysninger
j) utvikle og bruke landspesifikke migrasjonsprofiler som omfatter disaggregerte data om alle migrasjonsrelevante aspekter i en nasjonal sammenheng, herunder om
arbeidsmarkedsbehov, etterspørsel og tilgang på kompetanse, migrasjonens økonomiske,
miljømessige og sosiale virkninger, kostnader ved pengeoverføring til utlandet, helse,
skolegang, yrke, bo- og arbeidsforhold, lønn og migranters og mottakersamfunnets behov,
med sikte på å utvikle kunnskapsbasert migrasjonspolitikk
k) samarbeide med aktuelle aktører i opprinnelsesland, transittland og destinasjonsland for å utvikle forskning, studier og undersøkelser om samspillet mellom migrasjon og de tre
dimensjonene av bærekraftig utvikling, bidragene og ferdighetene hos migranter og
diasporaer, samt deres bånd til opprinnelseslandet og destinasjonslandet

MÅL 2: Minimalisere de negative drivkreftene og de strukturelle faktorene som tvinger folk til å forlate sitt opprinnelsesland
18. Vi forplikter oss til å skape gunstige politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige forhold slik at mennesker kan leve et fredelig, produktivt og bærekraftig liv i sine egne land og oppfylle sine personlige forhåpninger, og samtidig å sørge for at håpløshet og et miljø i forfall ikke tvinger dem til å søke et levebrød et annet sted gjennom irregulær migrasjon. Videre forplikter vi oss til å sikre rettidig og full gjennomføring av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og å bygge på og investere i gjennomføringen av andre eksisterende rammeverk, for at denne globale plattformen samlet sett skal kunne legge forholdene bedre til rette for trygg, velordnet og regulær migrasjon.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) fremme gjennomføringen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, herunder
bærekraftmålene og handlingsplanen fra Addis Abeba, og likedan forpliktelsen til å nå de
som ligger lengst bak først, samt Parisplattformen4 og Sendai-rammene for
katastrofeberedskap 2015–2030
b) investere i programmer som fremskynder statenes oppfyllelse av bærekraftmålene med
sikte på å eliminere de uheldige driverne og de strukturelle faktorene som tvinger
mennesker til å forlate sine opprinnelsesland, herunder gjennom fattigdomsutryddelse,
matvaresikkerhet, helse og hygiene, utdanning, inkluderende økonomisk vekst,
infrastruktur, by- og bygdeutvikling, jobbskaping, anstendig arbeid, kjønnslikestilling og
kvinner og jenters deltakelse, motstandskraft og katastrofeforebygging, tiltak for å bremse
og tilpasse seg klimaendringene, bekjempelse av de samfunnsøkonomiske følgene av alle
former for vold, ikke-diskriminering, rettsstatsprinsippet og godt styresett, tilgang til
rettsvesenet og beskyttelse av menneskerettighetene, og gjennom å skape og
opprettholde fredelige og inkluderende samfunn med effektive, ansvarlige og transparente
institusjoner
c) etablere eller styrke mekanismer for å overvåke og forutse utviklingen av risikoer og trusler som kan utløse eller påvirke migrasjonsbevegelser, styrke systemer for tidlig varsling, utvikle prosedyrer og verktøy for krisehåndtering, iverksette kriseoperasjoner og støtte normalisering etter kriser, i nært samarbeid med og med støtte fra andre stater, relevante nasjonale og lokale myndigheter, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og
sivilsamfunnet

Vedtatt under UNFCCC i FCCC/CP/2015/10/Add.1, beslutning 1/CP.21.

d) investere i bærekraftig utvikling på lokalt og nasjonalt plan i alle regioner for å gi mennesker mulighet til å forbedre sine liv og oppfylle sine forhåpninger ved å fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, herunder gjennom private og utenlandske direkteinvesteringer og handelspreferanser, for å skape gunstige forhold som tillater samfunn og individer å dra fordel av muligheter i sine egne land og påskynde bærekraftig utvikling
e) investere i utvikling av humankapital ved å fremme entreprenørskap, utdanning,
yrkesopplæring og programmer og partnerskap for kompetanseutvikling, produktiv
jobbskaping i tråd med arbeidsmarkedets behov og i samarbeid med privat sektor og
fagforeninger, med sikte på å redusere ungdomsledighet, unngå hjerneflukt og optimalisere
hjernegevinst i opprinnelsesland og utnytte det demografiske utbyttet
f) styrke samarbeidet mellom humanitære aktører og utviklingsaktører, herunder ved å
fremme felles analyse, flergiverordninger og flerårige finansieringssykluser, for å utvikle
langsiktige svar og resultater som sikrer respekt for rettighetene til berørte
enkeltmennesker, motstandskraft og mestringsevne hos befolkninger, samt økonomisk og
sosial selvhjelpsevne, og ved å sikre at disse tar hensyn til migrasjon
g) redegjøre for migranter i forbindelse med nasjonal kriseberedskap og kriserespons,
herunder ved å ta hensyn til relevante anbefalinger fra statsledede konsultasjonsprosesser,
som for eksempel retningslinjene for å beskytte migranter i land som opplever konflikt eller
naturkatastrofer (MICIC) Naturkatastrofer, skadevirkninger av klimaendringer, miljøforringelse
h) styrke felles analyse og informasjonsdeling for å bli bedre i stand til å kartlegge, forstå,
forutse og påvirke migrasjonsbevegelser, slik som bevegelser som følger av brå og
langsomme naturkatastrofer, skadevirkninger av klimaendringer, miljøforringelse og andre
prekære situasjoner, og samtidig sikre effektiv respekt for og beskyttelse og oppfyllelse av
alle migranters menneskerettigheter
i) utvikle strategier for tilpasning til og motstandsevne mot brå og langsomme
naturkatastrofer, skadevirkninger av klimaendringer og miljøforringelse – slik som
forørkning, nedbrytning av jordsmonn, tørke og havstigning – som tar hensyn til potensiell
innvirkning på migrasjon, og samtidig anerkjenne at tilpasning i opprinnelseslandet er en
prioritet
j) innarbeide hensyn til tvungen forflytning i strategier for katastrofeberedskap og fremme
samarbeid med naboland og andre relevante land for å forberede tidlig varsling,
beredskapsplanlegging, lagring, samordningsmekanismer, evakueringsplanlegging,
ordninger for mottak og assistanse, og informasjon til publikum
k) harmonisere og utvikle tilnærmingsmåter og mekanismer på subregionalt og regionalt plan for å ta hånd om sårbarheter hos personer som rammes av brå og langsomme
naturkatastrofer, ved å sikre at de har tilgang til humanitær assistanse som oppfyller deres
grunnleggende behov med full respekt for deres rettigheter, hvor de enn oppholder seg, og
ved å fremme bærekraftige resultater som gir økt motstandskraft og evne til selvhjelp,
samtidig som det tas hensyn kapasiteten til alle involverte land
l) utvikle sammenhengende tilnærminger for å møte utfordringene med
migrasjonsbevegelser i sammenheng med brå og langsomme naturkatastrofer, herunder
ved å ta hensyn til relevante anbefalinger fra statsledete konsultasjonsprosesser, slik som
agendaen for beskyttelse av personer fordrevet over landegrenser i forbindelse med
katastrofer og klimaendring, og plattformen for katastrofeflukt

MÅL 3: Skaffe til veie nøyaktig og rettidig informasjon på alle migrasjonsstadier
19. Vi forplikter oss til å styrke vår innsats for å skaffe til veie, gjøre tilgjengelig og spre nøyaktig, rettidig og oversiktlig informasjon om migrasjonsrelaterte aspekter for og mellom stater, lokalsamfunn og migranter på alle migrasjonsstadier. Videre forplikter vi oss til å bruke denne informasjonen til å utvikle migrasjonspolitikk som gir en høy grad av forutsigbarhet og visshet for alle berørte aktører.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) åpne og publisere et sentralisert og offentlig tilgjengelig nasjonalt nettsted for å tilby
informasjon om regulære migrasjonsalternativer, slik som ulike lands lover og politikk for
immigrasjon, visumkrav, søknadsformaliteter, gebyrer og omregningskriterier, krav til
arbeidstillatelse, krav til yrkeskvalifikasjoner, vurdering av attester og vitnemål og deres
ekvivalenter, opplærings- og studiemuligheter, levekostnader og levevilkår, for å bedre
migrantenes beslutningsgrunnlag
b) fremme og styrke systematisk samarbeid og dialog på bilateralt, regionalt og internasjonalt plan for å utveksle informasjon om migrasjonsrelaterte trender, herunder gjennom felles databaser, nettplattformer, internasjonale opplæringssentre og kontaktnettverk, og samtidig respektere retten til privatliv og beskytte personopplysninger
c) etablere åpne og tilgjengelige informasjonspunkter langs aktuelle migrasjonsruter som kan henvise migranter til barnesensitiv og kjønnssensitiv støtte og rådgivning, tilby muligheter til å kommunisere med konsulære representanter for opprinnelseslandet og tilby relevant informasjon, herunder om menneskerettigheter og grunnleggende friheter, nødvendig beskyttelse og bistand, muligheter og veier for regulær migrasjon og muligheter for retur, på et språk vedkommende forstår
d) gi nyankomne migranter målrettet, kjønnssensitiv, barnesensitiv, tilgjengelig og omfattende informasjon og juridisk veiledning om deres rettigheter og forpliktelser, herunder om etterlevelse av nasjonale og lokale lover, det å skaffe seg arbeid og oppholdstillatelse, statusjusteringer, registrering hos myndigheter, tilgang til rettsvesenet for å fremme klager på rettighetsbrudd, og om tilgang til basistjenester
e) fremme flerspråklige, kjønnssensitive og kunnskapsbaserte informasjonskampanjer, holde bevisstgjøringstilstelninger og arrangere orienterende opplæring forut for avreise i
opprinnelsesland, i samarbeid med lokale myndigheter, konsulære og diplomatiske
stasjoner, privat sektor, akademia, migrant- og diasporaorganisasjoner og sivilsamfunnet,
alt for å fremme trygg, velordnet og regulær migrasjon og for å understreke risikoene ved
irregulær og utrygg migrasjon

MÅL 4: Sikre at alle migranter har bevis på juridisk identitet og tilstrekkelig dokumentasjon
Vi forplikter oss til å oppfylle alle individers rett til en juridisk identitet ved å gi alle våre
statsborgere med bevis på nasjonalitet og relevant dokumentasjon, tillate nasjonale og lokale myndigheter å fastslå en migrants juridiske identitet ved innreise, under opphold og for retur, samt for å sikre effektive migrasjonsprosedyrer, effektive tjenesteytelse og forbedret offentlig sikkerhet. Videre forplikter vi oss til, gjennom egnede tiltak, å sikre at migranter får utstedt adekvat dokumentasjon og folkeregisterdokumenter, slik som fødsels-, ekteskaps- og dødsattest, på alle migrasjonsstadier, som et middel til å sette migranter i stand til effektivt å utøve sine menneskerettigheter.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) forbedre folkeregistersystemer, med særlig oppmerksomhet på å nå uregistrerte personer og våre egne statsborgere bosatt i andre land, herunder ved å utstede relevante
identitetspapirer og folkeregisterdokumenter, styrke kapasiteten og investere i
informasjons- og kommunikasjonsteknologiløsninger, og samtidig opprettholde retten til
privatliv og beskytte personopplysninger
b) harmonisere reisedokumenter i tråd med spesifikasjonene til Den internasjonale sivile
luftfartsorganisasjon for å legge til rette for gjensidig og universell anerkjennelse av
reisedokumenter, samt for å bekjempe identitetstyveri og dokumentfalsk, herunder ved å
investere i digitalisering, og styrke mekanismer for biometrisk datadeling, og samtidig
opprettholde retten til privatliv og beskytte personopplysninger
c) sikre adekvat, rettidig, pålitelig og tilgjengelig konsulær dokumentasjon til våre borgere
bosatt i andre land, herunder identitets- og reisedokumenter, ved bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, samt oppsøkende virksomhet, særlig i avsidesliggende
områder
d) legge til rette for tilgang til personlig dokumentasjon, slik som pass og visum, og sikre at relevante reguleringer og kriterier for å få slik dokumentasjon er ikke-diskriminerende, ved å foreta en kjønnssensitiv og alderssensitiv gjennomgang for å hindre økt risiko for
sårbarhet i hele migrasjonssyklusen
e) styrke tiltak for å redusere statsløshet, herunder ved å registrere fødsler blant migranter, sikre at kvinner og menn kan overføre sitt statsborgerskap til sine barn på like fot, og ved å tildele statsborgerskap til barn født på en annen stats territorium, særlig i situasjoner der et barn ellers ville bli statsløst, som fullt ut respekterer menneskeretten til et statsborgerskap og som er i tråd med nasjonal lovgivning
f) gjennomgå og revidere krav til å bevise statsborgerskap hos tjenesteytere for å sikre at
migranter uten bevis på nasjonalitet eller juridisk identitet ikke blir avskåret fra
grunnleggende tjenester eller nektes sine menneskerettigheter
g) bygge på eksisterende praksis på lokalt nivå som legger til rette for deltakelse i
samfunnslivet, slik som samhandling med myndigheter og tilgang til relevante tjenester,
ved å utstede registreringskort som inneholder grunnleggende personopplysninger, til alle
personer som bor i en kommune, også migranter, uten at det gir rett til statsborgerskap
eller opphold

MÅL 5: Bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon
Vi forplikter oss til å tilpasse muligheter og veier til regulær migrasjon på en måte som legger til rette for mobilitet og anstendig arbeid som speiler demografiske fakta og realiteter i arbeidsmarkedet, optimaliserer utdanningsmuligheter, respekterer retten til familieliv og svarer på behovene til migranter i en sårbar situasjon, med sikte på å skaffe flere og mer mangfoldige veier til trygg, velordnet og regulær migrasjon.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utvikle menneskerettighetsbaserte og kjønnssensitive bilaterale, regionale og multilaterale avtaler om arbeidsmobilitet med sektortilpassede standardvilkår for ansettelse i samarbeid med aktuelle aktører, ved å trekke på ILOs relevante standarder, retningslinjer og prinsipper, i samsvar med internasjonale menneskerettigheter og internasjonal arbeidsrett
b) legge til rette for regional og tverregional arbeidsmobilitet gjennom internasjonale og
bilaterale samarbeidsordninger, slik som fri bevegelse, visumliberalisering eller
flerlandsvisum, og samarbeidsrammer for arbeidsmobilitet, i samsvar med nasjonale
prioriteringer, lokale markedsbehov og kompetansetilgang
c) gjennomgå og revidere eksisterende alternativer og veier til regulær migrasjon med sikte på å optimalisere kompetansematching i arbeidsmarkeder, gripe fatt i demografiske
realiteter, utviklingsutfordringer og utviklingsmuligheter i samsvar med
arbeidsmarkedsbehov og kompetansetilgang lokalt og nasjonalt, i samråd med privat
sektor og andre aktuelle aktører
d) utvikle fleksible, rettighetsbaserte og kjønnssensitive arbeidsmobilitetsordninger for
migranter, i samsvar med arbeidsmarkedsbehov og kompetansetilgang lokalt og nasjonalt
på alle kompetansenivåer, herunder midlertidige, sesongbaserte, sirkulære og
hurtigbehandlende programmer på områder med knapphet på arbeidskraft, ved å tilby
fleksible, konverterbare og ikke-diskriminerende muligheter for visum og tillatelse, slik som
for permanent og midlertidig arbeid, studier med flere innreiser, forretninger, besøk,
investering og entreprenørskap
e) fremme effektiv kompetansematching i nasjonaløkonomien ved å engasjere lokale
myndigheter og andre aktuelle aktører, særlig privat sektor og fagforeninger, i å analysere
det lokale arbeidsmarkedet, identifisere kompetansegap, definere kompetanseprofiler og
evaluere effektiviteten i arbeidsmigrasjonspolitikken, for å sikre markedstilpasset mobilitet
for kontraktsarbeid via regulære veier
f) fremme effektive og virksomme kompetansematchingsprogrammer ved å redusere
behandlingstiden for visum og tillatelser ved standard arbeidsautorisasjon, og ved å tilby
akselerert og tilrettelagt saksbehandling for visum- og tillatelse for arbeidsgivere som man
har erfaring med at følger regelverket
g) utvikle eller bygge videre på eksisterende nasjonal og regional praksis for innreise og
opphold av adekvat varighet på grunnlag av barmhjertighet, av humanitære årsaker eller
ut fra andre hensyn for migranter som tvinges til å forlate sine opprinnelsesland på grunn
av brå naturkatastrofer og andre prekære situasjoner, slik som ved å tilby humanitære visa, private støtteordninger, tilgang til skolegang for barn og midlertidige arbeidstillatelser, så lenge tilpasning i eller retur til opprinnelseslandet ikke er mulig
h) samarbeide om å identifisere, utvikle og styrke løsninger for migranter som tvinges til å
forlate sine opprinnelsesland på grunn av langsomme naturkatastrofer, skadevirkningene
av klimaendringer, miljøforringelse, herunder forørkning, jordforringelse, tørke og
havstigning, herunder ved å utvikle alternativer med relokalisering og visum, i tilfeller der
tilpasning i eller retur til opprinnelseslandet ikke er mulig
i) legge til rette for tilgangen til prosedyrer for familiegjenforening for migranter på alle
kompetansenivåer gjennom passende tiltak som fremmer oppfyllelsen av retten til familieliv og barnets beste, herunder ved å gjennomgå og revidere gjeldende krav, for eksempel angående inntekt, språkbeherskelse, oppholdsvarighet, arbeidsautorisasjon og tilgang til sosialstøtte og sosiale tjenester
j) sørge for økte muligheter for akademisk mobilitet, herunder gjennom bilaterale og
multilaterale avtaler som legger til rette for akademisk utveksling, for eksempel stipend for
studenter og akademisk ansatte, gjesteprofessorater, felles opplæringsprogrammer og
internasjonale forskningsmuligheter, i samarbeid med akademiske institusjoner og andre
aktuelle aktører

MÅL 6: Legge til rette for rettferdig og etisk rekruttering og sørge for forhold som sikrer anstendig arbeid
Vi forplikter oss til å gjennomgå eksisterende rekrutteringsmekanismer for å garantere at de er rettferdige og etiske, og å beskytte alle migrantarbeidere mot alle former for utnyttelse og misbruk for å garantere anstendig arbeid og maksimere migrantenes sosioøkonomiske bidrag til opprinnelses- og bestemmelseslandet.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) fremme undertegning, ratifikasjon, tiltredelse og gjennomføring av relevante internasjonale dokumenter angående internasjonal arbeidsmigrasjon, arbeidsrettigheter, anstendig arbeid og tvangsarbeid
b) bygge på arbeidet fra eksisterende bilaterale, subregionale og regionale plattformer som
har overvunnet hindringer og identifisert beste praksis innen arbeidsmobilitet, ved å legge
til rette for tverregional dialog for å dele denne kunnskapen, og for å fremme full respekt
for menneskerettighetene og arbeidstakerrettene til migrantarbeidere på alle
kompetansenivåer, herunder migranter som er ansatt i private hjem
c) forbedre forskrifter for offentlige og private rekrutteringsbyråer så de overholder
internasjonale retningslinjer og beste praksis, forby rekrutterere og arbeidsgivere å kreve
eller skyve rekrutteringsgebyrer eller tilknyttede kostnader over på migrantarbeidere, for å
hindre gjeldsslaveri, utnyttelse og tvangsarbeid, herunder ved å etablere obligatoriske,
gjennomførbare mekanismer for effektiv regulering og overvåking av
rekrutteringsindustrien
d) etablere partnerskap med alle aktuelle aktører, herunder arbeidsgivere, migrantarbeideres organisasjoner og fagforeninger, for å sikre at migrantarbeidere får skriftlige kontrakter og blir gjort kjent med bestemmelsene i disse, bestemmelsene om internasjonal arbeidsrekruttering og sysselsetting i bestemmelseslandet, deres rettigheter og forpliktelser, og om hvordan de kan få adgang til effektive klage- og
oppreisningsmekanismer, på et språk de forstår
e) vedta og gjennomføre nasjonale lover som sanksjonerer menneskerettighets- og
arbeiderrettsbrudd, særlig i tilfeller av tvangsarbeid og barnearbeid, og samarbeide med
privat sektor, herunder arbeidsgivere, rekrutterere, underentreprenører og leverandører,
for å bygge partnerskap som fremmer vilkår for anstendig arbeid, hindrer misbruk og
utnyttelse og sikrer at rollene og ansvaret i rekrutterings- og ansettelsesprosessene er klart
angitt og således gjør forsyningskjeden mer transparent
f) styrke håndhevelsen av rettferdig og etisk rekruttering og anstendige standarder og
prinsipper i arbeidslivet ved å gi arbeidstilsyn og andre myndigheter bedre muligheter for å
overvåke rekrutterere, arbeidsgivere og tjenesteytere i alle sektorer, slik at den
internasjonale menneskeretts- og arbeidslovgivningen blir overholdt og kan hindre alle
former for utnyttelse, slaveri, trelldom og tvangs-, plikt- eller barnearbeid
g) utvikle og styrke arbeidsmigrasjon og rettferdige og etiske rekrutteringsprosesser som gjør at migranter kan bytte arbeidsgiver og endre vilkårene for eller varigheten av sitt opphold med minimal administrativ belastning, og samtidig fremme større muligheter for anstendig arbeid og respekt for internasjonal menneskeretts- og arbeidslovgivning
h) treffe tiltak som forbyr beslagleggelse eller tilbakeholdelse av arbeidskontrakter og reiseeller identitetsdokumenter fra migranter uten deres samtykke for å hindre misbruk, alle former for utnyttelse, tvangs-, plikt- eller barnearbeid, utpressing og andre
avhengighetssituasjoner, og å tillate migranter å utøve sine menneskerettigheter til fulle
i) gi migrantarbeidere som er i lønnet og avtalefestet arbeid, de samme rettigheter og
beskyttelsesmekanismer som alle arbeidere i vedkommende sektor, slik som rett til rimelige og gunstige arbeidsforhold, lik lønn for likeverdig arbeid, rett til å delta i fredelige
forsamlinger og foreninger og til den høyest oppnåelige standard for fysisk og mental helse, herunder gjennom lønnssikringsmekanismer, sosial dialog og medlemskap i fagforeninger
j) sikre at migrantarbeidere i den uformelle økonomien har sikker adgang til effektive
varslings-, klage- og oppreisningsmekanismer i tilfeller av utnyttelse, misbruk eller
overtredelser av deres rettigheter på arbeidsplassen, på en måte som ikke gjør migranter
mer sårbare når de kritiserer slike hendelser, og tillate dem å delta i rettergang enten i
opprinnelses- eller bestemmelseslandet
k) gjennomgå relevant nasjonal arbeidslovgivning, sysselsettingspolitikk og programmer for å sikre at de tar hensyn til kvinnelige migrantarbeideres spesifikke behov og bidrag, særlig innen arbeid i private hjem og mindre faglærte yrker, og vedta spesifikke tiltak for å hindre, rapportere, ta opp og gi effektiv rettsmiddel for alle former for utnyttelse og misbruk, herunder seksualisert og kjønnsbasert vold, som et grunnlag for å fremme kjønnssensitiv arbeidsmobilitetspolitikk
l) utvikle og forbedre nasjonale prinsipper og programmer for internasjonal arbeidsmobilitet, herunder ved å ta hensyn til relevante anbefalinger fra ILOs alminnelige prinsipper og operative retningslinjer for rettferdig rekruttering, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og IOMs internasjonale system for rekrutteringsintegritet (IRIS)

MÅL 7: Ta opp og redusere sårbarheter ved migrasjon
Vi forplikter oss til å svare på behovene til migranter som er sårbare i situasjoner som kan
inntreffe som følge av omstendighetene de reiser under, eller forholdene de møter i
opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland, ved å bistå dem og beskytte deres
menneskerettigheter i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser. Videre forplikter vi oss til årespektere barnets beste til enhver tid, som et grunnleggende hensyn i situasjoner som angår barn, og til å ha en kjønnssensitiv innfallsvinkel i møte med sårbarhet, herunder hvordan vi forholder oss til blandet migrasjon.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) gjennomgå aktuell politikk og praksis for å sikre at disse ikke skaper, forverrer eller utilsiktet øker sårbarheter hos migranter, herunder ved å anvende en menneskerettighetsbasert tilnærming som tar hensyn til kjønn og funksjonshemninger, og som er alders- og barnesensitiv
b) etablere en helhetlig politikk og utvikle partnerskap som gir migranter i en sårbar situasjon, uansett migrasjonsstatus, nødvendig støtte på alle migrasjonsstadier gjennom
identifikasjon og bistand i tillegg til beskyttelse av deres menneskerettigheter, spesielt i
tilfeller som omfatter utsatte kvinner; barn, særlig når de er enslige eller skilt fra sine
familier; medlemmer av etniske og religiøse minoriteter; voldsofre, herunder ofre for
seksualisert og kjønnsbasert vold; eldre; funksjonshemmede; personer som er diskriminert, uansett på hvilket grunnlag; urfolk; arbeidere som står overfor utnyttelse og misbruk; arbeidstakere i private hjem, ofre for menneskehandel og migranter som utsettes for utnyttelse og misbruk i sammenheng med menneskesmugling
c) utvikle en kjønnssensitiv migrasjonspolitikk for å håndtere de spesielle behovene og
sårbarhetene til migrerende kvinner, jenter og gutter, som kan omfatte bistand,
helseomsorg, psykologisk og annen veiledning samt tilgang til rettsvesenet og effektive
rettsmidler, særlig i tilfeller av seksualisert og kjønnsbasert vold, misbruk og utnyttelse
d) gjennomgå aktuelle eksisterende arbeidslover og arbeidsvilkår for å identifisere og rette på sårbarheter og misbruk av migrantarbeidere på alle kompetansenivåer, herunder
arbeidstakere i private hjem, og dem som arbeider i den uformelle økonomien, i samarbeid
med aktuelle aktører, særlig i privat sektor
e) redegjøre for migrantbarn i nasjonale systemer for barns beskyttelse ved å etablere robuste prosedyrer for beskyttelse av migrantbarn i aktuelle lovgivnings-, forvaltnings- og
rettsprosser og -vedtak, samt i alle former for migrasjonspolitikk og programmer som
berører barn, herunder konsulære beskyttelsestiltak og tjenester, samt rammeverk for
samarbeid over landegrenser, for å sikre at barnets beste blir tilstrekkelig integrert,
konsekvent tolket og anvendt etter samordning og i samarbeid med myndigheter med
ansvar for barns beskyttelse
f) beskytte enslige og atskilte barn på alle migrasjonsstadier ved å etablere prosedyrer for
identifikasjon, henvisning, omsorg og familiegjenforening, og ved å gi tilgang til
helseomsorgstjenester, herunder innen mental helse; utdanning; rettshjelp og rett til å bli
hørt i forvaltnings- og rettsprosesser, herunder ved raskt å utpeke en kompetent og nøytral
juridisk verge, som viktige midler til å håndtere deres spesielle sårbarhet og
forskjellbehandling, beskytte dem mot alle former for vold og gi tilgang til bærekraftige
løsninger som er til deres beste
g) sikre at migranter har tilgang til offentlig eller overkommelig uavhengig juridisk bistand i
rettssaker som angår dem, herunder under eventuelle tilknyttede retts- eller
forvaltningshøringer, for å sikre at alle migranter overalt blir anerkjent som personer i
henhold til lov, og at rettsbehandlingen er upartisk og ikke-diskriminerende
h) utvikle tilgjengelige og effektive prosedyrer som legger til rette for overgangen fra én status til en annen, og informere migranter om deres rettigheter og forpliktelser for å hindre at migranter får en irregulær status i bestemmelseslandet, for å redusere uvisshet om status og tilknyttede sårbarheter, og for å legge til rette for individuelle statusvurderinger for migranter, herunder for dem som ikke lenger har regulær status, uten frykt for vilkårlig utvisning
i) bygge på eksisterende praksis for å legge til rette for at migranter med en irregulær status kan få adgang til individuell vurdering som kan lede til regulær status, på en sak-til-sak basis og med klare og transparente kriterier, særlig i tilfeller der barn, unge og familier er involvert, som et alternativ for å redusere sårbarhet, og for at statene skal få bedre
kunnskap om den bosatte befolkningen
j) anvende spesielle støttetiltak for å sikre at migranter som befinner seg i krisesituasjoner i transittland og bestemmelsesland, får tilgang til konsulær beskyttelse og humanitær
bistand, herunder ved å legge til rette for grensekryssende og bredere internasjonalt
samarbeid, i tillegg til å ta hensyn til migrantbefolkninger i kriseberedskap, kriserespons og
tiltak etter en krise
k) involvere lokale myndigheter og aktuelle aktører i å identifisere, henvise og bistå migranter i en sårbar situasjon, herunder gjennom avtaler med nasjonale verneinstanser og tilbydere av rettshjelp og juridiske tjenester i tillegg til medvirkning fra mobile responsteam der slike finnes
l) utvikle politikk og programmer på nasjonalt plan for å styrke nasjonal respons på behovene til migranter i sårbare situasjoner, herunder ved å ta hensyn til relevante anbefalinger i Den globale migrasjonsgruppens prinsipper og retningslinjer, støttet av praktisk veiledning, om menneskerettsvern for migranter i sårbare situasjoner

MÅL 8: Redde liv og etablere samordnet internasjonal innsats for savnede migranter
Vi forplikter oss til å samarbeide internasjonalt for å redde liv og hindre dødsfall og skader blant migranter gjennom individuelle eller felles søk- og redningsoperasjoner og standardisert innsamling og utveksling av relevant informasjon, ved å forutsette et kollektivt ansvar for å bevare livene til alle migranter, i samsvar med folkeretten. Videre forplikter vi oss til å identifisere dem som har dødd eller forsvunnet, og til å legge til rette for kommunikasjon med berørte familier.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utvikle prosedyrer og avtaler om søk og redning av migranter, hovedsakelig med sikte på å beskytte migrantenes rett til liv, som opprettholder forbudet mot kollektiv utvisning,
garanterer rettssikkerhet og individuell vurdering, forbedrer mottaks- og
bistandskapasiteten og sikrer at det å yte bistand av utelukkende humanitær art til
migranter ikke anses som ulovlig
b) gjennomgå virkningene av migrasjonsrelatert politikk og lovgivning for å sikre at disse ikke skaper eller øker faren for at migranter forsvinner, herunder ved å identifisere farlige
transittruter som benyttes av migranter, ved å arbeide med andre stater og aktuelle aktører samt internasjonale organisasjoner om å identifisere kontekstuelle risikoer og etablere mekanismer for å forhindre og reagere på slike situasjoner, med særlig oppmerksomhet på migrantbarn, særlig enslige og atskilte
c) sette migranter i stand til, uten forsinkelser, å kommunisere med sine familier for å
informere dem om at de er i live, ved å legge til rette for tilgang til kommunikasjonsmidler
langs rutene og på bestemmelsesstedet, herunder på interneringssteder, samt tilgang til
konsulære stasjoner, lokale myndigheter og organisasjoner som kan bistå med
familiekontakter, særlig for enslige eller atskilte migrantbarn og personer i pubertetsalderen
d) etablere transnasjonale samordningskanaler, herunder gjennom konsulært samarbeid, og utpeke kontaktpunkter for familier som leter etter savnede migranter, som familier kan
bruke for å holde seg orientert om status for søket og skaffe seg annen relevant
informasjon, og samtidig respektere retten til privatliv og beskytte personopplysninger
e) samle, sentralisere og systematisere data angående lik og sikre sporbarhet etter at de er
begravet, i samsvar med internasjonalt godtatte rettsmedisinske standarder, og etablere
samordningskanaler på transnasjonalt nivå for å legge til rette for identifikasjon og
meddelelse av informasjon til de pårørende
f) gjøre alle anstrengelser, herunder gjennom internasjonalt samarbeid, for å finne,
identifisere og sende tilbake til opprinnelseslandet levningene etter avdøde migranter,
samtidig som sørgende familiers ønsker respekteres, og for uidentifiserte personers
vedkommende legge til rette for å identifisere og senere få hånd om de jordiske levningene, og sikre at levningene etter avdøde migranter blir behandlet på en verdig, respektfull og ordentlig måte

MÅL 9: Styrke den transnasjonale responsen på smugling av migranter
Vi forplikter oss til å intensivere fellesinnsatsen for å hindre og motvirke smugling av migranter ved å styrke kapasiteten og det internasjonale samarbeidet for å hindre, etterforske, rettsforfølge og straffe smugling av migranter for at straffrihet for smuglernettverk skal opphøre. Videre forplikter vi oss til å sikre at migranter ikke holdes strafferettslig ansvarlig for å ha vært gjenstand for smugling, selv om de kan bli straffeforfulgt for andre brudd på nasjonale lover. Vi forplikter oss også til å identifisere smuglede migranter for å beskytte deres menneskerettigheter, idet det tas hensyn til kvinner og barns spesielle behov, og særlig å bistå de migrantene som har vært gjenstand for grov smugling, i samsvar med folkeretten. For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) fremme ratifikasjon, tiltredelse og gjennomføring av protokollen mot smugling av mennesker over land, sjøveien og luftveien, som er et tillegg til FN-konvensjonen mot
grenseoverskridende organisert kriminalitet (UNTOC)
b) bruke transnasjonale, regionale og bilaterale mekanismer for å dele relevant informasjon
og etterretning om smuglerruter, smuglernettverkenes arbeidsmetoder og finansielle
transaksjoner, sårbarheter som smuglede migranter står overfor, og annen informasjon for
å bygge ned smuglernettverk og forbedre felles respons
c) utvikle kjønnssensitive og barnesensitive samarbeidsprotokoller langs migrasjonsruter
som skisserer trinnvise tiltak for i tilstrekkelig grad å identifisere og bistå smuglede
migranter, i samsvar med folkeretten, i tillegg til å legge til rette for grensekryssende
etterretningssamarbeid og håndheving av lover og hindre og motarbeide
menneskesmugling, med sikte på å eliminere straffrihet for smuglere og hindre irregulær
migrasjon, og samtidig sikre at tiltak mot smugling fullt ut respekterer
menneskerettighetene
d) vedta lover og andre tiltak som måtte være nødvendig for å etablere menneskesmugling
som en straffbar handling når den begås med overlegg og for direkte eller indirekte å oppnå en finansiell eller annen materiell fordel for smugleren, og inkludere økte straffer for grov menneskesmugling, i samsvar med folkeretten
e) utvikle, gjennomgå eller endre aktuelle retningslinjer og prosedyrer for å skille mellom
menneskesmugling og menneskehandel som straffbare handlinger ved å bruke de riktige
definisjonene og anvende forskjellige reaksjoner på hver av disse straffbare handlingene,
og samtidig erkjenne at smuglede migranter også kan bli ofre for menneskehandel og
derfor trenger egnet beskyttelse og bistand
f) treffe tiltak for å hindre smugling av migranter i hele migrasjonssyklusen i partnerskap med andre stater og aktuelle aktører, herunder ved å samarbeide på områder som utvikling, offentlig informasjon, rettspleie i tillegg til opplæring og teknisk kapasitetsbygging på nasjonalt og lokalt plan, med spesiell vekt på geografiske områder der irregulær migrasjon systematisk har sitt utspring

MÅL 10: Hindre, bekjempe og utrydde menneskehandel i sammenheng med internasjonal migrasjon
Vi forplikter oss til å vedta lover eller andre tiltak for å hindre, bekjempe og utrydde
menneskehandel i sammenheng med internasjonal migrasjon ved å styrke kapasitet og
internasjonalt samarbeid for å etterforske, rettsforfølge og straffe menneskehandel, motarbeide etterspørsel som fremmer utnyttelse som leder til menneskehandel og gjøre slutt på straffrihet for nettverk som driver med menneskehandel. Videre forplikter vi oss til å bedre identifikasjon og beskyttelse av og bistand til migranter som har blitt offer for menneskehandel, med særlig vekt på kvinner og barn.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) fremme ratifisering, tiltredelse og gjennomføring av protokollen for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig med kvinner og barn, som er et tillegg til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (UNTOC)
b) fremme gjennomføring av den globale handlingsplanen for å bekjempe menneskehandel
og ta i betraktning relevante anbefalinger fra UNODCs verktøykasse for å bekjempe
menneskehandel og andre relevante UNODC-dokumenter når vi utvikler og gjennomfører
nasjonal og regional politikk og tiltak angående menneskehandel
c) overvåke irregulære migrasjonsruter som nettverk av menneskesmuglere kan utnytte for å rekruttere smuglede eller irregulære migranter og gjøre dem til sine ofre, med sikte på å
styrke samarbeidet på bilateralt, regionalt og tverregionalt plan om forebygging,
etterforskning og rettsforfølgning av gjerningsmenn i tillegg til identifikasjon og beskyttelse
av og bistand til ofre for menneskehandel
d) dele relevant informasjon og etterretning gjennom transnasjonale og regionale
mekanismer, herunder om arbeidsmetodene, de økonomiske modellene og forholdene
som fungerer som drivkraft for nettverk av menneskehandlere, styrke samarbeidet mellom
alle aktuelle aktører, herunder finansielle etterretningsenheter, regulatorer og finansielle
institusjoner, for å identifisere og avbryte pengestrømmer tilknyttet menneskehandel, og
sørge for økt rettssamarbeid og rettshåndheving for å sikre at gjerningsmennene kan stilles
til ansvar og hindre straffrihet
e) anvende tiltak rettet mot de spesielle sårbarhetene hos kvinner, menn, jenter og gutter,
uansett migrasjonsstatus, som har blitt eller står i fare for å bli ofre for menneskehandel og
andre former for utnyttelse, ved å legge til rette for tilgang til rettsvesenet og trygg
rapportering uten frykt for frihetsberøvelse, uttransportering eller straff, med fokus på
forebygging, identifikasjon, egnet beskyttelse og bistand, og ved å gripe fatt i spesifikke
former for misbruk og utnyttelse
f) sikre at definisjoner på menneskehandel som brukes i lovgivning, migrasjonspolitikk og
planlegging samt i rettsforfølgning, er i samsvar med folkeretten, for å skille mellom
menneskehandel og menneskesmugling som straffbare handlinger
g) styrke lovgivning og relevante prosedyrer for å bedre rettsforfølgningen av
menneskehandlere, unngå at migranter som er ofre for menneskehandel, blir kriminalisert
for lovovertredelser knyttet til menneskehandel, og sikre at offeret får nødvendig
beskyttelse og bistand som ikke krever samarbeid med myndighetene mot mistenkte
menneskehandlere
h) sørge for at migranter som har blitt ofre for menneskehandel, får beskyttelse og bistand,
slik som tiltak som kan få dem på fote fysisk, psykisk og sosialt, og tiltak som gjør at de i
aktuelle tilfeller kan bli værende i bestemmelseslandet midlertidig eller permanent, legge til
rette for ofres tilgang til rettsvesenet, herunder for å søke oppreisning og erstatning, i
samsvar med folkeretten
i) skape nasjonale og lokale informasjonssystemer og opplæringsprogrammer som gjør
befolkningen oppmerksomme på og øker kunnskapen hos borgere, arbeidsgivere,
offentlige tjenestemenn og polititjenestemenn, og som styrker kapasiteten til å identifisere
tegn på menneskehandel, slik som tvangs-, plikt- eller barnearbeid, i opprinnelsesland,
transittland og bestemmelsesland
j) investere i holdningsskapende kampanjer, i samarbeid med aktuelle aktører, for migranter og potensielle migranter om risikoene og farene ved menneskehandel, og gi dem
informasjon om forebygging og rapportering av pågående menneskehandel

MÅL 11: Forvalte grenser på en helhetlig, sikker og samordnet måte
27. Vi forplikter oss til å forvalte våre nasjonal grenser på en samordnet måte som fremmer bilateralt og regionalt samarbeid, som sikrer trygghet for stater, lokalsamfunn og migranter, og som legger til rette for trygge og regulære grensekryssende bevegelser for mennesker og samtidig hindrer irregulær migrasjon. Videre forplikter vi oss til å gjennomføre prinsipper for grenseforvaltning som respekterer nasjonal suverenitet, rettsstatsprinsippet, folkerettslige forpliktelser, menneskerettighetene til alle migranter uansett migrasjonsstatus, og som er ikkediskriminerende, kjønnssensitive og barnesensitive. For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) styrke internasjonalt, regionalt og tverregionalt samarbeid om grenseforvaltning – idet det tas hensyn til transittlandenes spesielle situasjon – om forsvarlig identifikasjon, rettidig og effektiv henvisning, bistand og egnet beskyttelse for migranter i sårbare situasjoner ved
eller nær internasjonale grenser, i samsvar med internasjonale menneskerettigheter, ved
å vedta tilnærmingsmåter som involverer hele statsapparatet samt gjennomføre felles
grensekryssende opplæring og fremme kapasitetsbyggende tiltak
b) etablere egnede strukturer og mekanismer for effektiv helhetlig grenseforvaltning ved å
sikre helhetlige og effektive prosedyrer for grensekryssing, herunder gjennom
forhåndssjekk av ankommende personer, forhåndsrapportering fra transportører og bruk
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og samtidig etterleve prinsippet om ikkediskriminering, respektere retten til privatliv og beskytte personopplysninger
c) gjennomgå og revidere relevante nasjonale prosedyrer for siling ved grensene, individuell vurdering og intervjuprosesser for å garantere rettssikkerheten ved internasjonale grenser og at alle migranter blir behandlet i samsvar med internasjonal menneskerettigheter, herunder gjennom samarbeid med nasjonale menneskerettsinstitusjoner og andre aktuelle aktører
d) utarbeide tekniske samarbeidsavtaler som setter stater i stand til å be om og tilby ressurser, utstyr og annen teknisk bistand for å styrke grenseforvaltningen, særlig innen søk og redning og andre nødsituasjoner
e) sikre at myndigheter ansvarlige for barns beskyttelse omgående blir informert og utpekt til å delta i prosedyrer for å fastslå hva som er barnets beste når et enslige eller atskilt barn krysser en landegrense, i samsvar med folkeretten, herunder ved å lære opp grensevakter i barnets rettigheter og barnesensitive prosedyrer, slik som prosedyrer som hindrer oppsplitting av familier og gjenforener familier når oppsplitting forekommer
f) gjennomgå og revidere lover og forskrifter for å fastslå om sanksjonene er egnet til å møte irregulær innreise eller opphold, og om så er, å sikre at de er forholdsmessige, rimelige, ikke-diskriminerende og fullt ut forenlig med rettssikkerheten og andre forpliktelser etter folkeretten
g) forbedre grensesamarbeidet mellom naboland og andre stater angående behandlingen av personer som krysser eller søker å krysse landegrenser, herunder ved å ta i betraktning
relevante anbefalinger fra kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter -OHCHRs anbefalte prinsipper og retningslinjer for menneskerettigheter ved landegrenser
når beste praksis skal fastslås

MÅL 12: Styrke sikkerheten og forutsigbarheten til prosedyrene for nødvendig siling, vurdering og henvisning
Vi forplikter oss til å øke klarheten og forutsigbarheten i migrasjonsprosedyrene ved å utvikle og styrke effektive og menneskerettsbaserte mekanismer for tilstrekkelig og rettidig siling med henblikk på å identifisere og legge til rette for tilgangen til egnede henvisningsprosedyrer, i samsvar med folkeretten.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) gjøre migrasjonsprosedyrer mer gjennomsiktige og tilgjengelige ved å kommunisere
vilkårene for innreise, adgang, opphold, arbeid, studier eller andre aktiviteter og introdusere teknologi for å forenkle søknadsprosedyrene, for å unngå unødige forsinkelser og utgifter for stater og migranter
b) utvikle og foreta intra- og tverregional traumefokusert spesialopplæring i
menneskerettigheter for førsterespondenter og offentlige tjenestemenn, herunder
rettshåndhevere, politimyndigheter, grensevakter, konsulære representanter og
rettsorganer, for å legge til rette for og standardisere identifikasjon og henvisning av samt
egnet kultursensitiv bistand og rådgivning til ofre for menneskehandel, migranter i sårbare
situasjoner, herunder barn, særlig enslige eller atskilte barn, og personer rammet av enhver form for utnyttelse og misbruk knyttet til grov menneskesmugling
c) etablere kjønnssensitive og barnesensitive henvisningsmekanismer, herunder bedre
mekanismer for siling og individuell vurdering ved grenser og første ankomststeder, ved å
anvende standardiserte prosedyrer utviklet i samråd med lokale myndigheter, nasjonale
menneskerettsinstitusjoner, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet
d) sikre at migrantbarn omgående blir identifisert på første ankomststed i transittland og
bestemmelsesland, og, dersom de er enslige eller atskilt, raskt blir henvist til myndigheter
ansvarlig for barns beskyttelse og andre relevante tjenester i tillegg til at de får utpekt en
kompetent og upartisk verge, familiens enhet blir beskyttet, og at enhver som legitimt
hevder å være et barn, behandles som sådan med mindre annet blir påvist gjennom en
tverrfaglig, uavhengig og barnesensitiv aldersfastsettelse
e) sikre at relevant informasjon om rettigheter og forpliktelser etter nasjonale lover og
prosedyrer, herunder om krav til innreise og opphold, tilgjengelige former for beskyttelse i
tillegg til alternativer for retur og reintegrering, kommuniseres på en hensiktsmessig, rettidig og effektivt måte, og er tilgjengelig, i sammenheng med blandet migrasjon

MÅL 13: Bruke utlendingsrettslig frihetsberøvelse bare som en siste utvei og arbeide i retning av alternativer
Vi forplikter oss til å sikre at eventuell frihetsberøvelse i sammenheng med internasjonal
migrasjon ivaretar rettssikkerhetsgarantier, ikke er vilkårlig, er basert på lov, nødvendighet,
forholdsmessighet og individuell vurdering, blir utført av tjenestemenn med nødvendig fullmakt og for kortest mulig tid, uavhengig av om frihetsberøvelsen skjer på innreisetidspunktet, under transitt eller retur, og uansett type sted der frihetsberøvelsen skjer. Videre forplikter vi oss til å prioritere alternativer til frihetsberøvelse som er i tråd med folkeretten, og til å ta en menneskerettsbasert tilnærming til all frihetsberøvelse av migranter, og til at frihetsberøvelse brukes som en siste utvei.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) benytte eksisterende relevante menneskerettsmekanismer til å sørge for bedre uavhengig overvåkning av frihetsberøvelse av migranter og til å påse at dette tiltaket er en siste utvei, at menneskerettighetsbrudd ikke forekommer, og at statene fremmer, gjennomfører og utvider alternativer til frihetsberøvelse, med fortrinn for interneringssurrogater og samfunnsbaserte omsorgsordninger, særlig for familier og barn
b) konsolidere et helhetlig informasjonslager for å spre beste praksis innen
menneskerettsbaserte alternativer til frihetsberøvelse i sammenheng med internasjonal
migrasjon, herunder ved å legge til rette for regelmessig utveksling og utvikling av initiativer basert på vellykket praksis blant statene og mellom stater og aktuelle aktører
c) gjennomgå og revidere relevant lovgivning, politikk og praksis knyttet til utledningsrettslig frihetsberøvelse for å sikre at migranter ikke blir vilkårlig frihetsberøvet, at beslutninger om frihetsberøvelse er basert på lov og er forholdsmessige, har et legitimt formål og blir fattet på individuelt grunnlag, i overensstemmelse med prosessuelle rettssikkerhetsgarantier og forsvarlig saksbehandling, og at utlendingsrettslig frihetsberøvelse ikke benyttes som et middel til avskrekking eller som en form for grusom, umenneskelig eller nedverdigend behandling av migranter, i samsvar med internasjonale internasjonale menneskerettigheter
d) gi adgang til rettsvesenet for alle migranter i transittland og bestemmelsesland som er eller kan bli gjenstand for frihetsberøvelse, herunder ved å legge til rette for adgang til gratis eller rimelig juridisk veiledning og bistand fra en kvalifisert og uavhengig advokat, og for tilgang til informasjon og rett til jevnlig gjennomgang av avgjørelser om frihetsberøvelse
e) sikre at alle frihetsberøvede blir informert om grunnene til frihetsberøvelsen på et språk de forstår, og legge til rette for utøvelsen av deres rettigheter, herunder retten til, uten
forsinkelse, å få kommunisere med vedkommende konsulære eller diplomatiske stasjon,
juridiske representanter og pårørende, i samsvar med folkeretten og rettssikkerhetsgarantier
f) redusere de negative og potensielt varige virkningene frihetsberøvelsen kan ha på
migranter, ved å garantere rettssikkerhet og forholdsmessighet, at frihetsberøvelsen
gjelder for kortest mulig tid og sikrer fysisk og mental integritet, og at det som et minimum
gis tilgang til mat, grunnleggende helsestell, juridisk orientering og bistand, informasjon og
kommunikasjon, i tillegg til tilstrekkelig innkvartering, i samsvar med internasjonale
rmenneskerettigheter
g) sikre at alle offentlige myndigheter og private aktører som på behørig vis er gitt i oppgave
å administrere utlendingsrettslig frihetsberøvelse, gjør dette på en måte som er i samsvar
med menneskerettighetene, og at de er opplært i ikke-diskriminering, forebygging av
vilkårlig frihetsberøvelse i forbindelse med internasjonal migrasjon og stilles til ansvar for
menneskerettighetene
h) beskytte og respektere barnets rettigheter og barnets beste til enhver tid, uavhengig av
deres migrasjonsstatus, ved å sørge for at det finnes og tilgjengelighet av og tilgang til et
mulig utvalg av alternativer til frihetsberøvelse, fortrinnsvis samfunnsbaserte
omsorgsordninger, som sikrer tilgang til utdanning og helsestell og respekterer barnas rett
til familieliv og familiens enhet, og ved å arbeide i retning av å avskaffe praksisen med
frihetsberøvelse av barn i sammenheng med internasjonal migrasjon

MÅL 14: Forbedre konsulær beskyttelse, bistand og samarbeid i hele migrasjonssyklusen
Vi forplikter oss til å sørge for økt konsulær beskyttelse og bistand til våre statsborgere i utlandet og økt konsulært samarbeid mellom stater for bedre å trygge rettighetene og interessene til alle migranter til enhver tid, og å bygge videre på funksjonene til konsulære stasjoner for å bedre samhandlingen mellom migranter og statlige myndigheter i opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland, i samsvar med folkeretten.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) samarbeide om å bygge konsulær kapasitet, lære opp konsulære tjenestemenn, fremme
ordninger for å yte konsulære tjenester kollektivt der individuelle stater mangler kapasitet,
herunder gjennom teknisk bistand, og å utvikle bilaterale eller regionale ordninger for
forskjellige sider av konsulært samarbeid
b) involvere aktuelt konsulært og immigrasjonstilknyttet personell i eksisterende globale og
regionale fora for migrasjon for å utveksle informasjon og beste praksis i spørsmål av
gjensidig interesse som gjelder borgere i utlandet og bidrar til omfattende og
kunnskapsbasert utvikling av migrasjonspolitikk
c) inngå bilaterale eller regionale avtaler om konsulær bistand og representasjon på steder
der stater har en interesse av å styrke effektive konsulære tjenester i tilknytning til
migrasjon, men ikke har diplomatisk eller konsulær tilstedeværelse
d) styrke konsulær kapasitet for å identifisere, beskytte og bistå våre statsborgere i utlandet som er i en sårbar situasjon, herunder ofre for menneskeretts- og arbeidsrettsbrudd eller misbruk, ofre for forbrytelser, ofre for menneskehandel og migranter utsatt for grov smugling og migrantarbeidere som har blitt utnyttet i rekrutteringsprosessen, ved å gi opplæring til konsulære tjenestemenn om menneskerettsbaserte, kjønnssensitive og barnesensitive handlinger i denne henseende
e) gi våre borgere i utlandet mulighet til å registrere seg hos opprinnelseslandet, i nært
samarbeid med konsulære, nasjonale og lokale myndigheter og relevante
migrasjonsorganisasjoner, som et middel til å legge til rette for informasjon, tjenester og
bistand til migranter i nødsituasjoner og sikre migrantenes tilgang til relevant og rettidig
informasjon, slik som å etablere hjelpelinjer og konsolidere nasjonale digitale databaser,
og samtidig verne om retten til privatliv og beskytte personopplysninger
f) gi konsulær støtte til våre statsborgere gjennom råd, herunder om lokale lover og skikker, samhandling med myndigheter, finansiell inkludering og forretningsetablering, og gjennom utstedelse av relevant dokumentasjon, slik som reisedokumenter og konsulære
identitetspapirer som kan legge til rette for tilgangen til tjenester, bistand i nødsituasjoner,
åpning av bankkonto og tilgang til ordninger for pengeoverføring til utlandet

MÅL 15: Gi adgang til basistjenester for migranter
Vi forplikter oss til å sikre at alle migranter, uansett migrasjonsstatus, kan utøve sine
menneskerettigheter gjennom trygg tilgang til grunnleggende tjenester. Videre forplikter vi oss til å styrke systemer for tjenesteytelse som inkluderer migranter, selv om statsborgere ogregulære migranter kan være berettiget til mer omfattende tjenestetilbud, og samtidig sikre at eventuell forskjellsbehandling må være lovbasert og forholdsmessig og forfølge en legitim målsetting i samsvar med internasjonale menneskerettigheter.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) vedta lover og treffe tiltak for å sikre at tjenesteytelsen ikke utgjør diskriminering mot
migranter på grunnlag av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning,
nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel, funksjonshemming eller andre grunner,
uten hensyn til tilfeller der differensiert tjenesteytelse basert på migrasjonsstatus måtte
gjelde
b) sikre at samarbeid mellom tjenesteytere og immigrasjonsmyndigheter ikke gjør irregulære migranter mer sårbare ved å sette deres trygge tilgang til basistjenester på spill eller ulovlig å innskrenke retten til privatliv, frihet og trygghet for personer på steder der basistjenester ytes
c) etablere og styrke heldekkende og lett tilgjengelige tjenestepunkter på lokalt plan som er migrantinkluderende og tilbyr relevant informasjon om basistjenester på en måte som tar hensyn til kjønn og funksjonshemning, og legge til rette for trygg adgang til dette
d) etablere eller bemyndige uavhengige institusjoner på nasjonalt eller lokalt plan, for
eksempel nasjonale menneskerettsinstitusjoner, til å motta, etterforske og følge opp klager
på situasjoner der migranter systematisk blir nektet eller hindret i å få tilgang til
basistjenester; legge til rette for adgang til oppreisning og arbeide for en endring av praksis
e) innarbeide migranters helsebehov i politikk og planverk for helseomsorg på nasjonalt og
lokalt plan, slik som å styrke kapasiteten for tjenesteytelse, legge til rette for rimelig og ikkediskriminerende tilgang, redusere kommunikasjonsbarrierer og lære opp leverandører av helsetjenester i kultursensitiv tjenesteytelse, for å fremme fysisk og mental helse hos
migranter og samfunn overalt, herunder ved å ta hensyn til relevante anbefalinger fra
WHOs rammeverk for prioriteringer og ledende prinsipper for å fremme flyktningers og
migranters helse
f) stille inkluderende og rettferdig kvalitetsskolegang til rådighet for migrantbarn og ungdom og legge til rette for muligheter for livslang læring, i tillegg til å styrke kapasiteten i utdanningssystemet og ved å legge til rette for ikke-diskriminerende adgang til tidlig
barndomsutvikling, formell skolegang, uformelle utdanningsprogrammer for barn som ikke
har adgang til det formelle skolesystemet, opplæring på jobben og yrkesopplæring, teknisk
utdannelse og språkopplæring, og ved å fremme partnerskap med alle aktører som kan
støtte denne innsatsen

MÅL 16: Sette migranter og samfunn i stand til å realisere fullstendig inkludering og sosial samhørighet
Vi forplikter oss til å fremme inkluderende og sammenhengende samfunn ved å myndiggjøre migranter til å bli aktive samfunnsmedlemmer og ved å fremme gjensidig engasjement hos mottakersamfunn og migranter i utøvelsen av deres rettigheter og forpliktelser overfor hverandre, som også omfatter etterlevelse av nasjonale lover og respekt for skikkene i bestemmelseslandet. Videre forplikter vi oss til å styrke velferden for alle samfunnsmedlemmer ved å redusere ulikhet, unngå polarisering og øke publikums tillit til politikk og institusjoner i tilknytning til migrasjon, i tråd med erkjennelsen av at fullt integrerte migranter er bedre i stand til å bidra til velstandsutvikling.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) fremme gjensidig respekt for bestemmelsessamfunnenes og migrantenes kulturer,
tradisjoner og skikker ved å utveksle og gjennomføre beste praksis for politikk, programmer og aktiviteter rettet mot migrasjon, herunder metoder for å fremme akseptering av mangfold og legge til rette for sosial samhørighet og inkludering
b) etablere helhetlige og behovsbaserte programmer for fasene før avreise og etter ankomst; disse kan omfatte rettigheter og forpliktelser, grunnleggende språkopplæring og orientering om sosiale normer og skikker i bestemmelseslandet
c) utvikle nasjonale målsettinger på kort, mellomlang og lang sikt angående inkludering av
migranter i samfunnet, herunder integrering i arbeidsmarkedet, familiegjenforening,
skolegang, ikke-diskriminering og helse, også ved å fremme partnerskap med aktuelle
aktører
d) arbeide for inkluderende arbeidsmarkeder og full deltakelse for migrantarbeidere i den
formelle økonomien ved å legget til rette for tilgang til anstendig arbeid og den
sysselsettingen de er mest kvalifisert for, i samsvar med arbeidsmarkedsbehov og
kompetansetilgang lokalt og nasjonalt
e) myndiggjøre migrantkvinner ved å avskaffe kjønnsbasert ulikhet i adgangen til formell
sysselsetting, sikre retten til foreningsfrihet og legge til rette for tilgang til relevante
basistjenester som tiltak for å fremme kvinners lederskap og sikre kvinner full, fri og
likeverdig deltakelse i samfunnet og økonomien
f) etablere forsamlingssteder eller programmer på lokalt plan for å legge til rette for
migrantenes deltakelse i mottakersamfunnet ved å involvere migranter, medlemmer av
lokalsamfunnet, diasporaorganisasjoner, migrantforeninger og lokale myndigheter i
interkulturell dialog, deling av fortellinger, mentorprogrammer og utvikling av
forretningsbånd som forbedrer integrasjonen og fremmer gjensidig respekt
g) dra fordel av migrantenes og mottakersamfunnenes kompetanse og kulturelle og språklige ferdigheter ved å utvikle og fremme gjensidig opplæring mellom likemenn og
kjønnssensitive yrkes- og samfunnsintegrerende kurs og arbeidsseminarer
h) støtte flerkulturelle aktiviteter gjennom idrett, musikk, kunst, matfestivaler, frivillighet og andre sosiale arrangementer som kan utløse gjensidig forståelse og verdsettelse av
migrantkulturer og kulturene i bestemmelsessamfunnet
i) fremme skolemiljøer som er åpne og trygge, og støtte migrantbarn ved å bedre forholdene innad i skolemiljøet, innarbeide kunnskapsbasert informasjon om migrasjon i skolenes læreplaner og øremerke ressurser til skoler med høy andel av migrantbarn for
integreringsaktiviteter med sikte på å fremme respekt for mangfold og inkludering og å
hindre alle former for diskriminering, herunder rasisme, fremmedfrykt og intoleranse

MÅL 17: Eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon
Vi forplikter oss til å eliminere alle former for diskriminering og å fordømme og motsette oss handlinger og manifestasjoner av rasisme, rasediskriminering, vold, fremmedfrykt og  tilknyttet intoleranse mot alle migranter, i samsvar med internasjonale menneskerettigheter. Videre forplikter vi oss til å fremme en åpen og kunnskapsbasert offentlig samtale om migrasjon og migranter i partnerskap med alle deler av samfunnet, en samtale som genererer en mer realistisk, human og konstruktiv oppfatning i dette henseende. Vi forplikter oss også til å
beskytte ytringsfriheten i samsvar med folkeretten, og erkjenner at en åpen og fri debatt bidrar til en helhetlig forståelse av alle sider ved migrasjon.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) vedta, iverksette eller opprettholde lovgivning som straffer hatkriminalitet og grov
hatkriminalitet mot migranter, og lære opp politimyndigheter og andre offentlige
tjenestemenn i å identifisere, forebygge og reagere på slik kriminalitet og andre
voldshandlinger rettet mot migranter, samt tilby medisinsk, juridisk og psykologisk bistand
til ofrene
b) sette migranter og lokalsamfunn i stand til å fordømme enhver oppfordring til vold rettet
mot migranter ved å informere dem om tilgjengelige oppreisningsmekanismer, og sikre at
de som aktivt deltar i utøvelsen av hatkriminalitet rettet mot migranter blir stilt til ansvar, i
samsvar med nasjonale lovgivning, og samtidig verne om internasjonale
menneskerettigheter, særlig retten til ytringsfrihet
c) fremme uavhengig, saklig og god journalistikk i mediene, også internettbasert informasjon, herunder ved å bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper, investere i standarder for etisk journalistikk og reklame, og stoppe overføring av offentlig finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, med full respekt for pressefriheten
d) etablere mekanismer for å forhindre, oppdage og reagere på offentlige myndigheters
profilering av migranter etter rase, etnisitet og religion og likedan systematisk forekomst av
intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre kombinerte og kryssende former for
diskriminering i partnerskap med nasjonale menneskerettsinstitusjoner, herunder ved å
utføre og publisere trendanalyser og sikre tilgang til effektive klage- og
oppreisningsmekanismer
e) gi migranter, særlig migrantkvinner, adgang til nasjonale og regionale klage- og
oppreisningsmekanismer med sikte på å fremme ansvarlighet og ta til orde for offentlige
tiltak knyttet til diskriminerende handlinger og ytringer mot migranter og deres familier
f) fremme bevisstgjøringskampanjer rettet mot opprinnelses-, transitt- og
destinasjonssamfunn for å bidra til publikums oppfatninger av de positive bidragene en
trygg, velordnet og regulær migrasjon kan yte, basert på bevis og fakta, og for å avskaffe
rasisme, fremmedfrykt og stigmatisering av alle migranter
g) engasjere migranter, politiske og religiøse ledere og ledere i lokalsamfunn samt lærere og tjenesteytere i å oppdage og forhindre forekomster av intoleranse, rasisme, fremmedfrykt og andre former for diskriminering mot migranter og diasporaer og støtte aktiviteter i lokalsamfunn for å fremme gjensidig respekt, herunder i sammenheng med valgkamper

MÅL 18: Investere i kompetanseutvikling og legge til rette for gjensidig anerkjennelse av ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse
Vi forplikter oss til å investere i innovative løsninger som legger til rette for gjensidig
anerkjennelse av ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse hos migrantarbeidere på alle
kompetansenivåer og fremmer etterspørselsdrevet kompetanseutvikling for å gjøre migranter mer ansettelige i formelle arbeidsmarkeder i bestemmelsesland og i opprinnelsesland etter retur, samt å sikre anstendig arbeid i arbeidsmigrasjon.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utvikle standarder og retningslinjer for gjensidig anerkjennelse av utenlandske
kvalifikasjoner og ferdigheter ervervet på ikke-formelt vis i forskjellige sektorer i samarbeid
med de aktuelle næringene, med tanke på å sikre forenlighet verden over basert på
eksisterende modeller og beste praksis
b) fremme transparens i sertifiseringsordninger og forenlighet mellom nasjonale
kvalifikasjonsrammeverk ved å enes om standardkriterier, indikatorer og
vurderingsparametere, og ved å skape og styrke nasjonale profileringsverktøy, registre
eller institusjoner for å legge til rette for effektive og virksomme prosedyrer for gjensidig
anerkjennelse på alle kompetansenivåer
c) inngå bilaterale, regionale eller multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse eller innta bestemmelser om anerkjennelse i andre avtaler, for eksempel avtaler om
arbeidskraftmobilitet eller handelsavtaler
d) bruke teknologi og digitalisering for å evaluere og gjensidig anerkjenne kompetanse mer
helhetlig basert på formelle beviser og ikke-formelt ervervet kompetanse og yrkeserfaring
på alle kompetansenivåer
e) bygge globale kompetansepartnerskap mellom land som styrker opplæringskapasiteten
hos nasjonale myndigheter og aktuelle aktører, herunder privat sektor og fagforeninger, og
fremme kompetanseutvikling hos arbeidere i opprinnelsesland og migranter i
bestemmelsesland med sikte på å forberede lærlinger på å bli ansettelige på
arbeidsmarkeder i alle deltakende land
f) fremme institusjonsovergripende nettverk og samarbeidsprogrammer for partnerskap
mellom privat sektor og utdanningsinstitusjoner i opprinnelsesland og bestemmelsesland
for å muliggjøre gjensidig fordelaktig kompetanseutvikling for migranter, samfunn og
deltakende partnere, herunder ved å bygge på beste praksis i næringslivsmekanismen som
er utviklet i forbindelse med Globalt forum for migrasjon og utvikling
g) ta del i bilaterale partnerskap og programmer, i samarbeid med aktuelle aktører, som
fremmer kompetanseutvikling, mobilitet og sirkulasjon, slik som
studentutvekslingsprogrammer, stipend, yrkesutvekslingsprogrammer og trainee- eller
lærlingordninger som gir deltakerne muligheter, etter å ha gjennomført disse
programmene, til å søke ansettelse og drive entreprenørskap
h) samarbeide med privat sektor og arbeidsgivere om å tilby tilgjengelige og kjønnssensitive programmer for kompetanseutvikling og kompetansematching, basert på fjern- eller nettstudier, for migranter på alle kompetansenivåer, herunder tidlig og yrkesspesifikk språkopplæring, opplæring på jobben og tilgang til opplæringsprogrammer for viderekomne, for å gjøre dem mer ansettelige i sektorer med behov for arbeidskraft basert på næringens kunnskap om arbeidsmarkedsdynamikk, særlig for å fremme kvinners
økonomiske deltakelse
i) bedre migrantarbeideres evne til å bytte fra én jobb eller arbeidsgiver til en annen ved å
tilby dokumentasjon som anerkjenner kompetanse ervervet på jobben eller gjennom
opplæring for å optimalisere fordelene ved kompetanseoppgradering
j) utvikle og fremme innovative metoder for gjensidig anerkjenning og evaluering av
kompetanse ervervet på formelt og uformelt vis, herunder gjennom rettidig og
komplementær opplæring for jobbsøkere, mentor- og praktikantprogrammer for fullt ut å
anerkjenne foreliggende dokumenter og tildele kompetansebevis for å validere nylig
ervervet kompetanse
k) etablere kontrollmekanismer for referanser og tilby informasjon til migranter om hvordan de kan få sine ferdigheter og kvalifikasjoner vurdert og anerkjent før avreise, herunder i rekrutteringsprosesser eller på et tidlig stadium etter ankomst for å bedre utsiktene for ansettelse
l) samarbeide om å fremme dokumentasjons- og informasjonsverktøy, i partnerskap med
aktuelle aktører, som gir et overblikk over en arbeiders dokumenter, kompetanse og
kvalifikasjoner som blir anerkjent i opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland, for
å gi arbeidsgivere mulighet til å evaluere migrantarbeideres egnethet i en jobbsøkingsprosess

MÅL 19: Skape forutsetninger for at migranter og diasporaer fullt ut kan bidra til bærekraftig utvikling i alle land
Vi forplikter oss til å gi migranter og diasporaer mulighet til å forsterke sine bidrag til utvikling, og til å utnytte fordelene med migrasjon som en kilde til bærekraftig utvikling, og bekrefter at migrasjon er en flerdimensjonal realitet av stor relevans for bærekraftig utvikling i opprinnelsesland, transittland og destinasjonsland.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) sikre fullstendig og effektiv iverksettelse av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og
Addis Abeba handlingsplanen ved å fremme og legge til rette for de positive virkningene
av migrasjon for å realisere alle FNs bærekraftmål
b) integrere migrasjon i utviklingsplanlegging og sektorpolitikk på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt plan hvor det tas hensyn til relevante eksisterende politiske retningslinjer og anbefalinger, slik som GMGs håndbok for migrasjon i utviklingsplanleggingen, for å styrke politisk sammenheng og effektiviteten av utviklingssamarbeid
c) investere i forskning på innvirkningen av migranters og diasporaers ikke-finansielle bidrag til bærekraftig utvikling i opprinnelsesland og destinasjonsland, slik som kunnskaps- og kompetanseoverføring, samfunnsengasjement og kulturutveksling, med sikte på å utvikle kunnskapsbasert politikk og styrke globale politikkdiskusjoner
d) legge til rette for bidrag fra migranter og diasporaer til opprinnelseslandet, herunder ved å etablere eller styrke myndighetsstrukturer eller mekanismer på alle nivåer, slik som egne
kontorer eller kontaktpunkter for diasporaer, rådgivende utvalg for diasporapolitikk der
myndigheter kan gjøre rede for migranters og diasporaers potensial innen politikkutforming
for migrasjon og utvikling, og egne diasporakontakter ved diplomatiske og konsulære
stasjoner
e) utvikle målrettede støtteprogrammer og finansprodukter som legger til rette for investering og entreprenørskap for migranter og diasporaer, herunder ved å gi administrativ og juridisk
støtte til bedriftsetablering, ved å matche startkapital, etablere diasporaobligasjoner og
utviklingsfond, investeringsfond for diasporaer, samt organisere egne varemesser
f) tilby lett tilgjengelig informasjon og veiledning, herunder via digitale plattformer, og
skreddersydde mekanismer for samordnet og effektivt finansielt, frivillig eller filantropisk
engasjement fra migranter og diasporaer, særlig i humanitære kriser i opprinnelseslandet,
herunder ved å involvere konsulære stasjoner
g) gjøre det mulig for migranter å delta og engasjere seg politisk i opprinnelseslandet,
herunder i freds- og forsoningsprosesser, i valg og politiske reformer, slik som ved å
etablere valgmanntall for borgere i utlandet, og gjennom parlamentarisk representasjon, i
samsvar med nasjonal lovgivning
h) fremme migrasjonspolitikk som optimaliserer fordelene med diasporaer for
opprinnelsesland og destinasjonsland og deres lokalsamfunn, ved å legge til rette for
fleksible ordninger for å reise, arbeide og investere med minimal administrativ belastning,
herunder ved å gjennomgå og revidere regelverk for visum, opphold og statsborgerskap i
den grad forholdene tilsier det
i) samarbeide med andre stater, privat sektor og arbeidsgiverorganisasjoner for å gjøre det
mulig for migranter og diasporaer, særlig mennesker innenfor svært tekniske fagområder
som det er stor etterspørsel etter, å utføre noen av sine yrkesaktiviteter og engasjere seg i
kunnskapsoverføring i sine hjemland, uten nødvendigvis å miste ansettelse,
oppholdsstatus eller opptjente sosiale goder
j) bygge partnerskap mellom lokale myndigheter, lokalsamfunn, privat sektor, diasporaer,
hjembyforeninger og migrantorganisasjoner for å fremme kunnskaps- og
kompetanseoverføring mellom deres opprinnelsesland og destinasjonsland, herunder ved
å kartlegge diasporaene og deres kompetanse, som et middel til å opprettholde
forbindelsen mellom diasporaer og deres opprinnelsesland

MÅL 20: Fremme raskere, tryggere og rimeligere pengeoverføringer til utlandet og fostre finansiell inkludering av migranter
Vi forplikter oss til å fremme raskere, tryggere og rimeligere pengeoverføringer til utlandet ved å videreutvikle gunstige styrings- og reguleringsmiljøer som tillater konkurranse, regulering og innovasjon på pengeoverføringsmarkedet, og ved å tilby kjønnssensitive programmer og virkemidler som bedrer den finansielle inkluderingen av migranter og deres familier. Videre
forplikter vi oss til å optimalisere den endringseffekten slike pengeoverføringer har på velferden til migrantarbeidere og deres familier og på bærekraftig utvikling av landene, og respekterer samtidig at overføringer til utlandet utgjør en viktig privat kapitalkilde og ikke kan sidestilles med andre internasjonale finansstrømmer, for eksempel direkte utenlandsinvesteringer, offisiell utviklingsbistand eller andre offentlige kilder til finansiering for utvikling. For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utarbeide et veikart for å redusere transaksjonskostnadene ved migranters
pengeoverføringer til utlandet til mindre enn 3 prosent og eliminere overføringskorridorer
med kostnader høyere enn 5 prosent innen 2030, i tråd med mål 10c i 2030-agendaen for
bærekraftig utvikling
b) fremme og støtte FNs internasjonale dag for familieoverføringer og IFADs globale forum
for pengeoverføringer, investering og utvikling som en viktig plattform for å bygge og styrke partnerskap med alle aktuelle aktører for å utvikle innovative løsninger som gir rimeligere, raskere og tryggere pengeoverføringer
c) harmonisere reguleringer i overføringsmarkedene og samkjøre infrastrukturen langs
overføringskorridorene ved å sikre at tiltak for å bekjempe ulovlige finansstrømmer og
hvitvasking ikke hindrer migrantoverføringer gjennom utilbørlige, overdrevne eller
diskriminerende politiske virkemidler
d) etablere gunstige politiske og regulatoriske rammeverk som fremmer et konkurransepreget og innovativt overføringsmarked, fjerne grunnløse hindringer for andre tilbydere av overføringstjenester enn banker når det gjelder tilgang til infrastruktur for
betalingssystemer, gi skattefritak eller insentiver for pengeoverføringer, fremme
markedsadgang til ulikeartede tjenestetilbydere, oppmuntre privat sektor til å utvide
overføringstjenester og bedre sikkerheten og forutsigbarheten i transaksjoner med lav verdi ved å ta hensyn til risikoreduksjon, og utvikle en metodikk for å skille overføringer fra
ulovlige pengestrømmer, i samråd med tjenestetilbydere og finansielle regulatorer
e) utvikle innovative teknologiske løsninger for pengeoverføringer, slik som mobile betalinger, digitale verktøy eller e-bank, for å redusere kostnadene, øke hastigheten, styrke
sikkerheten, øke overføringene gjennom regulære kanaler og åpne kjønnssensitive
distribusjonskanaler for underbetjente befolkninger, herunder mennesker i rurale områder,
lite lese- og skrivekyndige og funksjonshemmede
f) skaffe til veie tilgjengelig informasjon om kostandene med pengeoverføringer etter
leverandør og kanal, for eksempel sammenligningssider på nettet, for å øke transparensen
og konkurransen på pengeoverføringsmarkedet, og fremme finansalfabetisme og
inkludering av migranter og deres familier gjennom utdanning og opplæring
g) utvikle programmer og virkemidler for å fremme investeringer fra avsendere av
pengeoverføringer i lokal utvikling og entreprenørskap i opprinnelsesland, blant annet
gjennom mekanismer for øremerkede tilskudd, kommunale obligasjoner og partnerskap
med hjembyforeninger, for å bedre endringspotensialet til pengeoverføringer utover
migrantarbeidernes egne husholdninger
h) sette migrantkvinner i stand til å skaffe seg tilgang til opplæring for finansalfabetisme og til formelle overføringssystemer, samt til å åpne en bankkonto og eie og forvalte finansielle
aktiva, investeringer og forretninger som middel til å rette på kjønnsforskjeller og fremme
deres aktive deltakelse i økonomien
i) gi adgang til og utvikle bankløsninger og finansinstrumenter for migranter, herunder
lavinntektshusholdninger og husholdninger med kvinnelig overhode, slik som bankkontoer
som tillater direkte innskudd fra arbeidsgivere, sparekontoer, lån og kreditter i samarbeid
med banksektoren

MÅL 21: Samarbeide om å legge til rette for en trygg og verdig retur og tilbaketaking samt bærekraftig reintegrering
Vi forplikter oss til å legge til rette og samarbeide for trygg og verdig retur som ivaretar
rettsikkerhetsgarantier, individuell vurdering og effektivt rettsmiddel ved å opprettholde forbudet mot kollektiv utvisning og mot å returnere migranter når det er reell og forutsigbar risiko for død, tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff, eller annen uopprettelig skade, i samsvar med internasjonale menneskerettigheter. Videre forplikter vi oss til å sikre at våre statsborgere blir behørig mottatt og tatt tilbake, i overensstemmelse med menneskerettigheten til å returnere til sitt eget land og statenes forpliktelse til å ta tilbake sine
egne borgere. Vi forplikter oss også til å skape gunstige forhold for personlig sikkerhet,
økonomisk deltakelse, inkludering og sosial samhørighet i våre samfunn for å sikre at
reintegrering av migranter ved retur til opprinnelseslandet er bærekraftig.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) utvikle og gjennomføre bilaterale, regionale og multilaterale rammeverk og avtaler for
samarbeid, herunder tilbaketakingsavtaler, sikre at retur og tilbaketaking av migranter til
deres eget land er trygt, verdig og i fullt samsvar med internasjonale menneskerettigheter,
herunder barns rettigheter, ved å fastsette klare og omforente prosedyrer som
opprettholder prosessuelle garantier, garanterer individuell vurdering og juridisk
forutsigbarhet, og ved å sikre at de også omfatter bestemmelser som legger til rette for
bærekraftig reintegrering
b) fremme kjønnssensitive og barnesensitive programmer for retur og reintegrering som kan innebære juridisk, sosial og finansiell støtte, og som garanterer at all retur i sammenheng med slike frivillige programmer finner sted på grunnlag av migrantens frie, forutgående og informerte samtykke, og at returnerende migranter får bistand i reintegreringsprosessen gjennom effektive partnerskap, herunder for å unngå at de blir fordrevet i opprinnelseslandet ved retur
c) samarbeide om identifikasjon av statsborgere og utstedelse av reisedokumenter for trygg og verdig retur og tilbaketaking i tilfeller der personer ikke har lovlig opphold på en annen stats territorium, ved å etablere pålitelige og effektive identifikasjonsmåter for egne
statsborgere, slik som ved å legge til biometriske kjennetegn i befolkningsregistre og ved
å digitalisere offentlige registreringssystemer, med full respekt for retten til privatliv og
beskyttelse av personopplysninger
d) fremme institusjonelle kontakter mellom konsulære myndigheter og relevante
tjenestemenn fra opprinnelsesland og destinasjonsland, og gi tilstrekkelig konsulær bistand
til returnerende migranter forut for retur ved å legge til rette for tilgang til dokumentasjon,
reisedokumenter og andre tjenester for å sikre forutsigbarhet, trygghet og verdighet ved
retur og tilbaketaking
e) sikre at retur av migranter som ikke har lovlig opphold på en annen stats territorium, skjer trygt og verdig, følger en individuell vurdering, foretas av kompetente myndigheter gjennom raskt og effektivt samarbeid mellom opprinnelsesland og destinasjonsland, og tillater at alle anvendbare rettsmidler blir uttømt i samsvar med rettssikkerhetsgarantier og andre internasjonale menneskerettigheter
f) etablere eller styrke nasjonale overvåkingsmekanismer i forbindelse med retur, i
partnerskap med aktuelle aktører, som gir uavhengige anbefalinger om måter å styrke
ansvaret på, for å garantere trygghet, verdighet og menneskerettigheter for alle
returnerende migranter
g) sikre at prosesser for retur og tilbaketaking som involverer barn, bare utføres etter en
beslutning om barnets beste, tar i betraktning retten til familieliv og familiesamhold, og at
en forelder, verge eller spesialisert tjenestemann følger barnet gjennom hele
returprosessen, samt at egnede ordninger for mottak, omsorg og reintegrering av barn er
på plass i opprinnelseslandet ved retur
h) legge til rette for bærekraftig reintegrering av returnerende migranter i samfunnslivet ved å gi dem lik adgang til sosial beskyttelse og sosiale tjenester, rettsvesen, psykososial bistand, yrkesopplæring, sysselsettingsmuligheter og anstendig arbeid, anerkjennelse av
kompetanse ervervet i utlandet samt finansielle tjenester, for fullt ut å bygge på deres
entreprenørskap, kompetanse og menneskelige kapital som aktive medlemmer av
samfunnet og bidragsytere til bærekraftig utvikling i opprinnelseslandet ved retur
i) identifisere og adressere behovene i samfunnene som migrantene returnerer til, ved å
inkludere aktuelle bestemmelser i nasjonale og lokale utviklingsstrategier,
infrastrukturplaner, bevilgninger og andre relevante politiske beslutninger, og ved å
samarbeide med lokale myndigheter og relevante aktører

MÅL 22: Etablere mekanismer for å kunne overføre trygderettigheter og opptjente ytelser
Vi forplikter oss til å bistå migrantarbeidere på alle kompetansenivåer med å få tilgang til trygd i bestemmelsesland og nyte godt av mulighet for overføring av trygderettigheter og opptjente ytelser i opprinnelseslandene eller når de beslutter å ta arbeid i et annet land.
For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) etablere eller opprettholde ikke-diskriminerende nasjonale trygdesystemer, herunder
minstestandarder for sosialomsorg for statsborgere og migranter, i tråd med ILOs
rekommandasjon 202 om minstestandard for sosial sikkerhet
b) inngå gjensidige bilaterale, regionale eller multilaterale avtaler om mulighet for overføring av opptjente rettigheter for migrantarbeidere på alle kompetansenivåer, som henviser til gjeldende minstestandarder for sosialomsorg i vedkommende stater, gjeldende
trygderettigheter, blant annet pensjon, helsestell eller opptjente ytelser, eller integrere slike
bestemmelser i andre relevante avtaler, for eksempel om langvarig og midlertidig
arbeidsmigrasjon
c) integrere bestemmelser om mulighet for å overføre trygderettigheter og opptjente ytelser i rammeverk for sosial sikkerhet, utpeke kontaktpunkter i opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland som legger til rette for anmodninger om overførbarhet fra migranter, tar opp vanskelighetene kvinner og eldre kan ha med å få tilgang til sosialomsorg, og etablere dedikerte virkemidler, slik som migrantvelferdsfond i opprinnelsesland som støtter migrantarbeidere og deres familier

MÅL 23: Styrke internasjonalt samarbeid og globale partnerskap for trygg, velordnet og regulær migrasjon
Vi forplikter oss til å støtte hverandre i å oppfylle målene og forpliktelsene som fremgår av denne globale plattformen, gjennom økt internasjonalt samarbeid, et revitalisert globalt partnerskap og i solidaritetens ånd, og bekrefter det sentrale i en helhetlig og integrert tilnærming for å legge til rette for trygg, velordnet og regulær migrasjon, og anerkjenner at vi alle er opprinnelsesland, transittland og bestemmelsesland. Videre forplikter vi oss til å gjøre felles sak i å ta opp utfordringene hvert land står overfor med å gjennomføre denne globale plattformen, og understreker de spesielle utfordringene særlig afrikanske land, de minst utviklede landene, innlandsstater som er utviklingsland, små øystater som er utviklingsland, og mellominntektsland står overfor. Videre forplikter vi oss til å fremme den gjensidig forsterkende karakteren til den globale plattformen og eksisterende juridiske og politiske rammeverk på internasjonalt plan, ved å samordne gjennomføringen av denne globale plattformen med slike rammeverk, særlig 2030- agendaen for bærekraftig utvikling og handlingsagendaen fra Addis Abeba, og deres erkjennelse av at migrasjon og bærekraftig utvikling er flerdimensjonale og gjensidig avhengige størrelser.

For å gjennomføre denne forpliktelsen vil vi kunne trekke på følgende tiltak:
a) støtte andre stater idet vi kollektivt gjennomfører den globale plattformen, herunder ved å yte finansiell og teknisk bistand, i pakt med nasjonale prioriteringer, politiske
handlingsplaner og strategier, ved å involvere hele statsapparatet og hele
samfunnsmaskineriet
b) øke internasjonalt og regionalt samarbeid om å fremskynde gjennomføringen av 2030-
agendaen for bærekraftig utvikling i geografiske områder der irregulær migrasjon
systematisk har sitt utspring, på grunn av vedvarende virkninger av fattigdom,
arbeidsløshet, klimaendringer og katastrofer, ulikhet, korrupsjon, vanstyre og andre
strukturelle faktorer, gjennom passende samarbeidsrammeverk, innovative partnerskap og
involvering av alle aktuelle aktører, og samtidig opprettholde nasjonalt eierskap og felles
ansvar
c) involvere og støtte lokale myndigheter i å fastslå behov og muligheter for internasjonalt
samarbeid for effektiv gjennomføring av den globale plattformen og integrere deres
perspektiver og prioriteringer i utviklingsstrategier, programmer og planlegging angående
migrasjon, som et middel til å sikre godt styre og politisk sammenheng gjennom alle
forvaltningsnivåer og politikksektorer, og maksimere effektiviteten og virkningen av
internasjonalt utviklingssamarbeid
d) gjøre bruk av kapasitetsbyggingsmekanismen og bygge på andre eksisterende virkemidler for å styrke kapasiteten til relevante myndigheter ved å mobilisere tekniske, finansielle og menneskelige ressurser fra stater, internasjonale finansinstitusjoner, privat sektor, internasjonale organisasjoner og andre kilder for å bistå alle stater i å oppfylle forpliktelsene som er skissert i denne globale plattformen
e) inngå bilaterale, regionale eller multilaterale gjensidig fordelaktige, skreddersydde og
transparente partnerskap, i tråd med folkeretten, som utvikler målrettede løsninger på
migrasjonspolitiske spørsmål av felles interesse og tar opp muligheter og utfordringer med
migrasjon i samsvar med den globale plattformen

GJENNOMFØRING
For å gjennomføre den globale plattformen effektivt trenger vi samordnet innsats på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå, herunder et helhetlig FN-system.
Vi forplikter oss til å oppfylle målsettingene og forpliktelsene som er skissert i den globale
plattformen, i tråd med vår visjon og våre veiledende prinsipper, ved å treffe effektive tiltak på alle nivåer for å legge til rette for trygg, velordnet og regulær migrasjon på alle stadier. Vi vil gjennomføre den globale plattformen i våre land og på regionalt og globalt plan idet vi tar hensyn til varierende nasjonale realiteter, kapasitet og utviklingsnivå og respekterer nasjonal politikk og prioriteringer. Vi bekrefter vår forpliktelse overfor folkeretten og understreker at den globale plattformen skal gjennomføres på en måte som er i samsvar med våre rettigheter og forpliktelser etter folkeretten. Vi vil gjennomføre den globale plattformen gjennom økt bilateralt, regionalt og multilateralt
samarbeid og et revitalisert globalt partnerskap i solidaritetens ånd. Vi vil fortsette å bygge på eksisterende mekanismer, plattformer og rammeverk for å ta hånd om migrasjon i alle dens dimensjoner. Vi erkjenner at internasjonalt samarbeid er sentralt for effektiv oppfyllelse av målene og forpliktelsene, og vil anstrenge oss for å forsterke vårt engasjement for samarbeid og bistand nord-sør, sør-sør og i trekant. Samarbeidsinnsatsen i dette henseende skal være i samsvar med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og handlingsplanen fra Addis Abeba. Vi beslutter å etablere en kapasitetsbyggingsmekanisme i FN, basert på eksisterende initiativer, som støtter innsats fra medlemsstatene for å gjennomføre den globale plattformen. Den åpner for at medlemsstater, FN og andre aktuelle aktører, deriblant privat sektor og filantropiske stiftelser, kan bidra med tekniske, finansielle og menneskelige ressurser på frivillig basis for å styrke kapasitet og fremme samarbeid med flere partnere. Kapasitetsbyggingsmekanismen vil bestå av:
a) Et sammenbindende nav som legger til rette for etterspørselsdrevne, skreddersydde og
integrerte løsninger ved å:
i. gi råd om, evaluere og behandle landforespørsler om utvikling av løsninger
ii. identifisere hovedpartnere for gjennomføring innenfor og utenfor FN-systemet, i tråd
med deres komparative fortrinn og operative kapasitet
iii. knytte anmodningen til lignende initiativer og løsninger for likemannsutveksling og
potensiell duplisering, der det eksisterer og er relevant
iv. sikre effektivt oppsett for gjennomføring med flere etater og flere aktører
v. identifisere finansieringsmuligheter, herunder ved å initiere oppstartfondet
b) Et oppstartfond for startfinansiering for å realisere prosjektorienterte løsninger, ved å:
i. yte såkornfinansiering der det er nødvendig, for å hurtigstarte et konkret prosjekt
ii. utfylle andre finansieringskilder
iii. motta frivillige finansielle bidrag fra medlemsstater, FN, internasjonale
finansinstitusjoner og andre aktører, deriblant privat sektor og filantropiske stiftelser
c) En global kunnskapsplattform som en online åpen datakilde, ved å
i. tjene som en bank for eksisterende dokumentasjon, praksis og initiativer
ii. legge til rette for tilgangen til kunnskap og deling av løsninger
iii. bygge på GFMD-plattformen for partnerskap og andre relevante kilder
Vi vil implementere den globale plattformen i samarbeid og partnerskap med migranter,
sivilsamfunnet, migrant- og diasporaorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner, lokale
myndigheter og samfunn, privat sektor, fagforeninger, parlamentarikere, nasjonale
menneskerettsinstitusjoner, Det internasjonale Røde Kors, akademia, media og andre aktuelle aktører. Vi ser positivt på Generalsekretærens beslutning om å etablere et FN-nettverk om migrasjon for å sikre effektiv og helhetlig støtte til gjennomføring, herunder kapasitetsbyggingsmekanismer, og oppfølging og gjennomgang av den globale plattformen, som svar på medlemsstatenes behov. I denne henseende merker vi oss at:
a) IOM vil fungere som koordinator og sekretariat for nettverket
b) Nettverket vil til fulle nyttiggjøre seg den tekniske ekspertisen og erfaringen til relevante
enheter innenfor FN-systemet
c) Nettverkets arbeid vil være helt på linje med eksisterende samordningsmekanismer og
omleggingen av FNs utviklingssystem
Vi anmoder Generalsekretæren, med støtte i nettverket, til å rapportere til Hovedforsamlingen annethvert år om gjennomføringen av den globale plattformen, aktivitetene til FN-systemet i den forbindelse, og hvordan de institusjonelle rammene fungerer. Vi erkjenner også den viktige rollen statsledede prosesser og plattformer spiller på globalt og regionalt plan for å fremme den internasjonale dialogen om migrasjon, og inviterer Globalt forum for migrasjon og utvikling, Regionale konsultative prosesser og andre globale, regionale og subregionale fora til å tilby plattformer for å utveksle erfaringer om gjennomføringen av den globale plattformen, dele god praksis om politikk og samarbeid, fremme innovative tilnærminger og fostre partnerskap mellom flere aktører rundt spesifikke politikkspørsmål.

OPPFØLGING OG EVALUERING
Vi vil gjennomgå fremgangen som gjøres på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt plan i
gjennomføringen av den globale plattformen innenfor rammene av FN gjennom en statsledet tilnærming og med deltakelse fra alle aktuelle aktører. For oppfølging og evaluering er vi enig om mellomstatlige tiltak som vil hjelpe oss å oppfylle våre mål og forpliktelser. I betraktning av at internasjonal migrasjon krever et forum på globalt plan der medlemsstatene kan vurdere fremdriften i gjennomføringen og veilede FNs arbeid, beslutter vi følgende:
a) Høynivådialogen om internasjonal migrasjon og utvikling, som nå forutsettes å finne sted under hver fjerde sesjon i Hovedforsamlingen, skal få nytt formål og endre navn til
«Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang».
b) Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang skal tjene som den primære
mellomstatlige globale plattformen der medlemsstatene kan diskutere og dele fremgang
om gjennomføringen av alle sider ved den globale plattformen, herunder sett i relasjon til
2030-agendaen for bærekraftig utvikling, og med deltakelse fra alle aktuelle aktører.
c) Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang skal møtes hvert fjerde år fra og med
2022.
d) Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang skal diskutere gjennomføringen av den
globale plattformen på lokalt, nasjonalt, regional og globalt nivå og gi rom for samhandling
med andre aktuelle aktører for å bygge på oppnådde resultater og identifisere muligheter
for videre samarbeid.
e) Hver utgave av Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang skal munne ut i en
mellomstatlig omforent fremdriftserklæring som Politisk høynivåforum for bærekraftig
utvikling kan ta i betraktning.
50. Ettersom internasjonal migrasjon for det meste finner sted innenfor regioner, inviterer vi relevante subregionale, regionale og tverregionale prosesser, plattformer og organisasjoner, herunder FNs regionale økonomiske kommisjoner eller regionale konsultative prosesser, til å vurdere gjennomføringen av den globale plattformen innenfor de respektive regionene, fra og med 2020, vekselvis med diskusjoner på globalt plan med fire års mellomrom, for å tjene som bakteppe for hver utgave av Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang, med deltakelse fra alle aktuelle aktører.
51. Vi inviterer Globalt forum for migrasjonsutvikling til å tilby et rom for årlig uformell utveksling om gjennomføringen av den globale plattformen, og rapportere funnene, beste praksis og innovative tilnærmingsmåter til Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang.
52. Vi erkjenner de viktige bidragene fra statsledede initiativer om internasjonal migrasjon og inviterer fora som IOMs internasjonale dialog om migrasjon, regionale konsultative prosesser og andre til å bidra til Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang ved å tilby relevante data, dokumentasjon, beste praksis, innovative tilnærminger og anbefalinger sett i relasjon til gjennomføringen av den globale plattformen om trygg, velordnet og regulær migrasjon.
53. Vi oppmuntrer alle medlemsstater til så snart som mulig å utvikle ambisiøse nasjonale svar til gjennomføringen av den globale plattformen, og å foreta regelmessige og inkluderende vurderinger av fremdriften på nasjonalt plan, slik som gjennom frivillig utarbeidelse og bruk av en nasjonal gjennomføringsplan. Slike gjennomganger bør trekke på bidrag fra alle aktuelle aktører samt parlamenter og lokale myndigheter og bidra til å forme medlemsstatenes medvirkning i Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang og andre relevante fora.
54. Vi anmoder Hovedforsamlingens president om å innlede og fullføre, i 2019, åpne, transparente og inkluderende mellomstatlige konsultasjoner for å bestemme de nærmere reglene for og de organisatoriske sidene ved Internasjonalt forum for migrasjonsgjennomgang, og å gi uttrykk for hvordan bidragene fra de regionale gjennomgangene og andre relevante prosesser skal forme
foraene, som et middel til ytterligere å styrke den samlede effektiviteten og sammenhengen i oppfølging og evaluering som er skissert i den globale plattformen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon