Siden Lov om trudomssamfunn og ymist anna er meget knapp, danner Odelstingsproposisjon nr. 59 (1980-81) mye av grunnlaget for statens vurdering av hvilke tros- og livssynsorganisasjoner som blir godkjent. Den følgende beskrivelsen av Ytringsfrihetsforbundets livssyn skulle fullt ut dekke de vilkår myndighetene mener må være oppfylt.

Vi heter Ytringsfrihetsforbundet. Og vi er en livssynsorganisasjon. Imidlertid kan et navn aldri fullt ut fortelle hva livssynet faktisk går ut på. Det er sammensatt. Men noen elementer kan vi enes om allerede, som utledet under. Etter hvert vil ulike innspill og diskusjoner fra og mellom medlemmene kanskje føre til en videreutvikling. Også innspill fra ikke-medlemmer kan være nyttige.

Vårt livssyn er bygget på realisme og sunn fornuft. Disse to begrepene er sentrale. De står i opposisjon til tankebygninger som har kommet til i Vesten de siste ca. 100 år i samband med radikale marxistiske, sosialistiske og utopiske tanker.

Disse tankene har hatt som formål å endre samfunn, å konstruere nye virkelighetsoppfatninger og ødelegge de gamle. Dermed har også røtter, tradisjoner og identitet vært under angrep.

Ytringsfrihetsforbundets medlemmer bekjenner seg til et realistisk syn på menneskets sosiale natur. Vi har visse medfødte egenskaper som påvirker hva vi som samfunn bør gjøre både moralsk og politisk. Det finnes grenser for hvor mye og raskt et samfunn bør endre seg, ikke minst fordi mennesket har disse medfødte egenskaper. Litt forsiktighet i hvordan sosiale eksperimenter utføres er fornuftig i et etisk og politisk perspektiv.

Og felles identitet tar lang tid å bygge opp dersom man skal lage fellesskap av annet enn biologisk slekt. Nasjonale fellesskap har utviklet seg i en overordnet vestlig, europeisk kontekst som er påvirket fra ulike geografiske og kulturelle retninger de siste 10.000 år.

Disse europeiske fellesskapene er viktige sosiale, intellektuelle, moralske og politiske enheter. Religion, livssyn og verdier er ofte viktige elementer i å holde fellesskap sammen, men er sjelden tilstrekkelig på egen hånd. Identitetsgrupper er som regel sammensatt av tradisjon, historie og verdifellesskap.

Vi kan også gjenkjenne oss som humanister. Vi verdsetter mennesket som et vesen som er del av naturen, på godt og vondt. Men mennesket har også en fot i en annen, kultivert og sosialisert leir.

Dette danner grunnlag for moralen, som vi betrakter som kulturelt betinget og i praksis varierende fra kultur til kultur. De såkalt «universelle» verdiene er i beste fall påstander om en idealtilstand og ikke uttrykk for en faktisk enighet på tvers av kulturer.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe å ha integritet og empati, noe som fanges i det norske utrykket å være «hel ved». De etiske normene gjelder behandlingen av alle mennesker, uavhengig av etnisk og religiøs identitet. Den gylne regel gjelder også for oss, slik den kommer til uttrykk for eksempel i Matteus 7,12: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.»

At noen tror på guddommelige krefter er ikke uforenlig med å være medlem av Ytringsfrihetsforbundet. Religiøs tro kan gi noen trygghet, men det er fullt mulig å leve et fullverdig liv som agnostiker eller ateist.

Livssynsrealister bruker sunn fornuft til å rettlede seg i det intellektuelle og moralske landskap. Man verdsetter selvstendighet og kaster ikke over bord etablert innsikt for å tekkes en postmoderne, moralistisk tendens. Om noe, er det også konsekvensetikk snarere enn sinnelagsetikk som holdes som fornuftig av våre medlemmer.

Livssynsrealister tror folkestyret er den beste styreformen for et samfunn. Og derfor må også ytringsfriheten holdes ved like. Muligheten til å tenke og snakke fritt er også et individuelt gode uavhengig av dens politisk fordelaktige konsekvenser.

Ytringsfrihetsforbundet vil bistå medlemmene med å utvikle og praktisere sitt livssyn basert på realisme og sunn fornuft, men er en tolerant livssynsorganisasjon som ikke gjør krav på annet enn den samme retten som andre tros- og livssyn blir gitt i Norge. Vi ønsker også å vokse og inkludere flere i livssynsfellesskapet vårt.

Her kan du melde deg inn i Ytringsfrihetsforbundet.