FNs hovedforsamling Foto: Manuel Elias / AP / NTB scanpix

Mindre enn to uker før signering oppgir kun 15 prosent av de spurte nordmennene i en undersøkelse at de kjenner til FNs migrasjonspakt, som Solberg-regjeringen har besluttet å signere i Marokko den 10. desember.

Avtalen, som Regjeringen sier ikke er juridisk forpliktende, betegnes likevel som en «migrasjonspakt» som vil legge føringer på medlemslandene. I tillegg til USA, Australia og Israel har flere europeiske land så som Polen, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Ungarn og nå sist Sveits varslet at de ikke kommer til å signere avtalen. Regjeringspartiet FrP har tatt uformell dissens i saken. Det finnes nå norsk oversettelse av avtalen på Regjeringens nettsider.

I en landsomfattende spørreundersøkelse som Sentio har gjennomført på vegne av Resett svarer hele 85 prosent av de spurte at de ikke kjenner til Global Compact for Migration. Kun 15 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarte bekreftende på at de vet om avtalen. Sentio har spurt et representativt utvalg på 1000 personer. Intervjuene ble gjort i perioden 20. til 26. november.

Spørsmål fra Sentios undersøkelse for Resett.no

Hele 90 prosent av de under 30 år kjenner ikke til migrasjonspakten og de minst ignorante er i aldersgruppen 30-34 år, men likevel hadde bare 19 prosent av disse kunnskap om avtalen.

Hvis en ser til partitilhørighet, så er det Fremskrittspartiets velgere som er mest opplyste om migrasjonspakten. 26 prosent av partiets velger vet om avtalen. Senterpartiets velgere har minst kjennskap til migrasjonspakten, bare 11 prosent av velgerne til det euroskeptiske partiet kjenner til avtalen.

Partitilhørighet til de som «kjenner/kjenner ikke» til avtalren, Fra Sentios undersøkelse for Resett.no
Vil du at Norge skal signere FNs Migrasjonspakt?

Når en så spør om de vil at Norge skal signere avtalen, så svarer hele 69 prosent «vet ikke», 23 prosent svarer at de er for signering og kun 8 prosent er imot.

Fra Sentios undersøkelse for Resett.no

Også under dette spørsmålet er det forholdsvis store variasjoner mellom partiene. Blant Sosialistisk Venstrepartis tilhengere finnes det et klart flertall som er tilhengere av avtalen, og hele 36 prosent av dem vil at avtalen skal signeres. Fremskrittspartietes velgere er det gruppen som skiller seg ut, kun 10 prosent av FrP-velgerne ønsker at Norge signerer avtalen.

% presentasjon av «for eller imot» at Norge signerer FNs migrasjonspakt. Sentios undersøkelse for Resett.no