Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Lars Thorsen
Del

Det er en årviss begivenhet at Antirasistisk Senter skriver anklageskrift/skyggerapporter til overnasjonale organer i den hensikt å påvirke norske styresmakter til å ytterligere begrense de vestlige frihetsverdier, og å ødelegge velferdsstat og befolkningssammensetning til fordel for representanter for et tilbakestående og særdeles usivilisert tankesett fra fjerne strøk.

annonse

Den siste rappporten i så måte er «Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018, Et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon».  Ikke ubeskjedent har Antirasistisk Senter oppnevnt seg selv til talsmann for det norske sivilsamfunnet. Det er en frisk tilsnikelse av en på ingen måte fortjent eller omforent autoritet og status. Heller ikke de øvrige NGOer som er medskyldige i rapporten, kan sies å reflektere sammensetningen i det norske samfunnet på en god måte.

Resett får sitt pass påskrevet på s 17 i avsnittet «Hatefulle ytringer: Medieaktører». Vissvass og guilt by association. For å ytterligere visualisere hvor useriøs rapporten er, kan vi ta for oss hva den skriver om SIAN på s 18:

«Organisasjonene Stopp islamiseringen av Norge holder møter på gater og torg rundt i Norge, der utsagn som at muslimer formerer seg som mygg, for at vi (nordmenn) skal byttes ut, og Koranen er verdens verste hat … Den forteller oss at vi skal drepes for den forbrytelsen det er å være vantro»

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

Ad 1) «..holder møter på gater og torg».

Man problematiserer her at SIAN praktiserer de rettigheter vi har etter grunnloven §100, EMK art 10, UNHR art 19 og 20, ICCPR art 19 mm. Antirasistisk Senter har gitt uttrykk for at folk som er uenige med dem, ikke skal få lov til å oppholde seg i det offentlige rom. Rune Berglund Steen tok forøvrig til orde for å forby SIAN i 2012.

Ad 2) «…utsagn som at muslimer formerer seg som mygg».

Dette er ikke en påstand SIAN har funnet på. SIAN siterer Mullah Krekar, som sa følgende; «Det er vi som kommer til å endre dere. Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg (…)».

Mener Antirasistisk Senter at SIAN er å klandre for å sitere den gode muslimen?  Mener Antirasistisk Senter at det er feil å påstå at en folkegruppe som påviselig formerer seg hemningsløst og etter siviliserte normer i et direkte uansvarlig omfang  –  formerer seg som mygg? I så fall imøteser vi en artikkel på antirasistisk.no, der man tar avstand fra rasismen til Mullah Krekar.

annonse

Ad 3) «utsagn som…at vi (nordmenn) skal byttes ut»

Det er lumpent av Antirasistisk Senter å kritisere SIAN for å peke på eksistensen av FN sin befolkningsutskiftingsdoktrine. FN har selv dokumentert at den jobber for at europeere skal byttes ut. FN selv kaller dette for «Replacement Migration».  Altså ikke noe det er saklig grunn til å kritisere SIAN for.

Ad 4) «utsagn som…Koranen er verdens verste hat…»

Det ord man her lar henge i løse luften er tilsynelatende så ille at Antirasistisk Senter ikke engang vil publisere det.  De bør ta seg bryderiet med å sjekke opp om koranen faktisk er en hatmanual. At Allah hater deg og meg er nemlig et udiskutabelt faktum. Realiteten er at koranen inneholder 527 vers med intoleranse, 109 vers med voldsoppfordringer og 164 vers om hellig krigføring mot oss. Det er ingen vers som befaler muslimer å opptre anstendig overfor oss. Islam er den eneste verdensreligionen som ikke har en gylden regel. Bomskudd fra Antirasistisk Senter.

Ad 5) «forteller oss at vi skal drepes for den forbrytelsen det er å være vantro»

annonse

Å drepe folk for forbrytelsen det er å være vantro, er hjemlet i koranen 5:32. Versets gjerningsbeskrivelse er «mischief» eller «corruption in the land». I originalkoranen som står i bokhylla til Allah, brukes ordet fasád. Ulydighet – å motsette seg å bli okkupert og undertrykt av muslimer – er fasád.  «Moral corruption against Allah», iflg wikipedia.  Ibn Taymiyyah sier i Book of Faith at fasád betyr «vantro» og «opprør». Han henviser til at også Ibn Abbas beskriver fasád som «vantro». Verset er med andre ord en generell blanco hjemmel for å drepe en hver ikkemuslim, idet vi alle er skyldige i å begå fasád.

Sharia (Reliance of the Traveller) p2.1 slår fast at den som dreper en muslim ryker lukt til helvete.  O1.2,2 slår fast at det er ok å drepe ikkemuslimer.  Sharia er basert på koran og sunna.

De teologiske bevis for at koranen hjemler drap på ikkemuslimer er udiskutable. Det foreligger jo en rekke andre vers som befaler muslimer å slakte oss, uten at det er nødvendig å gå inn på dem for å bevise påstanden Antirasistisk Senter problematiserer. Det er urimelig av Antirasistisk Senter å klandre SIAN for at Allah nærer et slikt hat mot ikkemuslimer, og at han ønsker oss drept.

Av andre høydepunkt fra CERD-rapporten må nevnes følgende fabrikasjon på side 22:  «Anbefaling 16 e: Gjennomføre forskning om hatefulle ytringers utbredelse og skadevirkninger.
Det er ikke gjennomført noen forskning om utbredelse og skadevirkninger av hatefulle ytringer. Antirasistisk Senter publiserte en rapport i 2017, om unges opplevelse av diskriminering. Hatytringer i det o
entlige rom og på sosiale media var noe en høy andel av de spurte kunne rapportere om. De kunne også fortelle at dette gikk inn på dem, og preget hverdagen  deres. Beskjeden fra ungdommene var klar: Det verste vi kan gjøre er å bagatellisere disse opplevelsene».

Den omtalte rapporten inneholder tallrike udokumenterte påstander fra lettkrenkelige uintegrerbare feilkulturelle. Disse tror, mener, føler og synes – at de skitne vantro snakker til dem, ikke snakker til dem, ser på dem, ikke ser på dem. Og så videre. Det er rett og slett utrolig at noen kan ta dette sludderet på alvor. Antirasistisk Senter har tatt muslimers krenkelseshysteri til nye høyder i nevnte rapport. Vi minner om at Aftenposten påviste at Antirasistisk Senter fabrikerte påstander også etter 22 juli 2011. Det farlige er at alt sludder og alle løgner som Antirasistisk stabler oppå hverandre i slike rapporter, brukes som argument for at en konstruert problemstilling faktisk eksisterer. Tilfeldigvis kan Antirasistisk Senter påta seg å forske på nettopp dette – mot en liten penge.  Slike rapporter inngår i byggverket de destruktive kreftene reiser for å skape illusjon av behov for mer forskning = mer penger. Akkurat slik som de kontroversielle forskerne i CERD/Politihøgskolen gjorde tidligere i høst.  Det produseres bullshit, løgn og suppekoking på gamle spikre.

Og Erna betaler gladelig for fortsatt innskrenking av ytringsrommet. Det viktigste er jo tross alt at vi alle sitter stille i båten, i disse spennende tider.

 

annonse
Ønsker du å bidra til å holde Resett gående? Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører