Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

En uformell spørreundersøkelse i Resett (november) viste at det er på tide med et nytt anti-globalistisk parti i Norge. Resultatet var soleklart: 90% av mer enn 4 000 lesere mente at et nytt parti var nødvendig.

Vi tok utfordringen og lanserte Selvstendighetspartiet på et landsmøte 12. januar i år. Et nytt blokkuavhengig parti med fokus på Norge som en selvstendig nasjon bygget på norske verdier, kultur og tradisjoner.

Politikk er prioriteringer
Hvilket fremtidig Norge ønsker du deg? Et Norge som ligner på det du vokste opp i, eller et stadig mer multikulturalistisk og splittet samfunn slik vi ser i vårt naboland Sverige?

annonse

Vi har en rik og særegen kulturarv vi er stolte av, som vi skal bevare, foredle og videreføre til våre etterkommere. Historien er en pakt mellom våre forfedre, de som lever i dag – og våre kommende generasjoner.

De etablerte partiene på Stortinget ønsker ikke å snakke om at vi i Norge må gjøre økonomiske valg og prioriteringer. Nordmenn som årlig dør i sykehuskø kunne vært behandlet og kanskje reddet, om skattepengene ikke hadde blitt brukt på andre ting. Fremdeles ligger pasienter i korridorer på sykehusene. Et av mange stygge eksempler på sløsing og dårlig prioritering, er somaliske såkalte «flyktninger». I desember så vi at 40% av disse reiste hjem på ferie til landet de «flyktet» fra.

De som sitter med innside-kunnskap anslår nå at Norge bruker opp 250 milliarder kroner årlig på innvandringsrelaterte kostnader. Dette tilsvarer hele andelen av oljeinntektene på statsbudsjettet. Det er ca 1/6 av det norske statsbudsjettet hvert eneste år. Det er som om Staten skulle kjøpt 132.633 stk. Porsche Carrera 4S Cabriolet (1,9 mill.) hvert år. Satt etter hverandre støtfanger mot støtfanger rekker de 60 mil. En strekning på ca Oslo-Steinkjer.

annonse

Vi har importert en fremmed kulturelt mistilpasset underklasse, som ikke engang greier å bære seg selv. Staten bruker penger tankeløst, og vi ødsler bort nasjonens og generasjoners arvesølv. Uten asylinnvandringen, av spesielt muslimske settlere, hadde Norge hatt råd til en enda mer generøs velferdsstat.

Det multikulturelle utopia
Vi ser at multikulturalismen er i ferd med å ødelegge demokratiet i stadig flere land i Europa. Blant annet skiller våre naboer Sverige og Storbritannia seg spesielt ut i negativ retning.

Det svenske og britiske samfunnet har på kort tid gått fra å være etnisk homogene samfunn med høy tillit, til å bli etnisk splittede lav-tillitssamfunn. Hele byer i England har blitt fullstendig ubeboelige for ikke-muslimske engelskmenn.

Ingen av oss har sagt ja til å bli et mindretall i eget hjemland. Mer enn halvparten av skolene i Oslo kommune har nå over 50% fremmedspråklige elever. Denne uønskede demografiske utviklingen må motarbeides hvis Norge skal forbli nordmenns hjemland også i fremtiden.

Selvstendighetspartiet kommer med konkrete forslag for hvordan vi kan løse det på en fredelig og ryddig måte. Vi må sette en stopper for masseinnvandringen, og vil jobbe for en tilbakevandring av de som ikke skal være i Norge.

I 1970 var vi ca. 4 millioner nordmenn med en fødselsrate på 2,1 barn pr. kvinne. Dette er regnet som et absolutt minimum for å opprettholde eget befolkningsantall. Nå ligger den på 1,62. Dette er et historisk lavt nivå, og ville vært langt lavere om det ikke var for at innvandrere har mye større barnekull enn nordmenn. I praksis har vi nordmenn blitt færre enn 4 millioner siden 1970. Dagens befolkningstall har nå passert 5 millioner.

Vi har nå svært mange innflyttere fra kulturer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Mange av de brødfør heller ikke seg selv, men lever på vår velferd. Dette skjer samtidig som det gjennomføres over 13000 aborter årlig (2017). Vi ønsker heller å oppmuntre norske kvinner til å få barn gjennom en god sosialpolitikk og økonomiske virkemidler.

Kontroll over egen kraftproduksjon
Energiproduksjonen er en grunnleggende forutsetning for en nasjonal selvstendighet. Som en selvstendig nasjon har vi de beste muligheter til å forvalte dette i takt med natur og behov.

annonse

Vi skal ikke tillate et overordnet organ som ACER å diktere våre naturressurser. Dette vil føre til økte strømregninger styrt av EU. Norge kjenner selv best de norske behov og forhold. ACER skal ikke styre vår kraftproduksjon. Derfor vil Selvstendighetspartiet ta Norge ut av ACER og prioritere Norge foran det Europeiske markedet.

En sosial markedsøkonomi
Vi vil sikre et nasjonalt fellesskap og en bærekraftig økonomisk utvikling. Derfor må vi ha nasjonalt eierskap av strategisk industri og ressurser som sikrer vår suverenitet og selvstendighet.

Selvstendighetspartiet ønsker å bygge opp en robust produksjons-økonomi, i motsetning til dagens skjøre finans og konsument-fokuserte økonomi. En sosial markedsøkonomi vil stimulere til entreprenørskap og nyvinning, samtidig som det forebygger store økonomiske forskjeller i samfunnet.

Innenriks- og distriktspolitikk
Selvstendighetspartiet vil ha et kraftig løft i distriktspolitikken. Lokalt selvstyre er en sentral del av en levende nasjon. Vi er derfor imot den sentraliserings-politikken som dagens regjering står for. Det er viktig at hele landet er bosatt med et levende lokalsamfunn og næringsliv. Vi jobber for en generell desentralisering av makt og beslutninger ned på et lokalt nivå hvor folk jobber og bor.

Dette er viktig fordi folk flest vet selv best hvordan deres hjemlige distrikt bør styres og håndteres. Lokal kunnskap og lojalitet er helt avgjørende for at beslutningstakere skal fatte gode tilpassede vedtak. Vi vil ikke ha direktiver tredd ned over hodet – hverken fra Oslo eller Brüssel.

Nærhet til familien, gården og lokalmiljøet er helt avgjørende for å bygge et tillitssamfunn. Derfor vil vi gi kontantstøtte og rabatt på bolig til de som flytter til et av sine besteforeldres hjemfylker. Dette bidrar til å styrke solidariteten mellom generasjonene, samholdet i nasjonen, og det bedrer bosettingen i hele landet.

annonse

Utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk
Selvstendighetspartiet vil at Norge skal føre en sterk og uavhengig utenrikspolitikk der vi prioriterer norske interesser først. NATO skal kun være en forsvarspakt. Norge skal ikke lenger delta i NATOs aggressive og kontraproduktive intervensjonspolitikk – ofte ledet an av USA. Vi forbeholder oss retten til å ikke automatisk å måtte være med og delta i angrepskrig. Selvstendighetspartiet vil føre en nøytral basepolitikk og vil derfor ikke akseptere permanent tilstedeværelse av utenlandske militære avdelinger eller militært personell.

Norge er under press fra overnasjonale og globalistiske organisasjoner som trekker oss inn i reguleringer og konflikter vi ikke er tjent med. Vi stiller spørsmålstegn ved lojaliteten til politikere i det sittende styret av Norge. Selvstendighetspartiet vil derfor frigjøre Norge fra globalt overformynderi, slik som EØS, TiSA og FN.

FN har blitt en farse, og det er ingen grunn til å betale store summer for medlemskap og deltagelse. Byråkratiet i FN har sin egen globalistiske agenda og sprer anti-vestlige holdninger rundt om i verden. De jobber for åpne grenser og fri flyt av mennesker inn til Europa, noe som åpenbart kommer frem av FNs migrasjonsavtale (The Global Compact for Migration).

Selvstendighetspartiet vil utarbeide og iverksette en langsiktig og omfattende strategi for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi ønsker å ruste opp et sterkere invasjonsforsvar slik at norsk suverenitet blir ivaretatt. Vi vil ha et Europa av suverene nasjoner, som samarbeider om felles sikkerhetspolitiske interesser i en uavhengig geopolitisk blokk. Vi ønsker derfor å gjøre om den europeiske delen av NATO til en egen sikkerhetspolitisk blokk som er frikoblet fra USAs utenrikspolitikk. Hvis dette ikke lar seg gjøre på en god måte vil vi jobbe for å få etablert en helt ny og uavhengig europeisk sikkerhetsorganisasjon.

Miljø og bærekraft
Vi vil føre en aktiv politikk for å hevde våre nasjonale interesser innenfor miljø og bærekraft. Andre land og korporasjoner som påfører naturen vår skader må stoppes og sanksjoneres mot.

Vi skal føre en strengere linje for bruk av plast og miljøgifter. Derfor vil vi innføre straffeskatt på bedrifter, og straffetoll på varer fra land som forsøpler verdenshavene. Vi krever også et program for opprydding og gjenvinning av plasten som nå forsøpler havet. Et fremtidens Norge er et økologisk bærekraftig Norge.

Vi skal stille til valg
Vi har lagt opp en turnè for å besøke Norges 10 største kommuner, og vi er allerede godt i gang. Vi skal samle underskrifter, stifte lokallag og bygge fellesskap gjennom ulike aktiviteter.

Når dette er gjennomført kan hver 3. nordmann stemme på oss. Hvis du er en ildsjel som bor utenfor disse ti kommunene, trenger vi spesielt din hjelp til å etablere oss i din kommune. Ideelt sett skulle vi stilt landsdekkende, men kommunevalget i år kommer uansett til å sette oss i en god strategisk posisjon foran Stortingsvalget i 2022.

Vi er stolte av å ha laget et balansert partiprogram som vi stiller til valg på i 2019, og at vi har samlet et innledende team av engasjerte tillitsvalgte.

Nå begynner reisen for å ta tilbake vårt land for oss og kommende generasjoner. Vi har ikke noe annet sted å flytte til.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon