Illustrasjonsbilde. Mario Tama/Getty Images/AFP
annonse

Når en av Greenpeace-grunnleggerne, økologen dr. Patric Moore, kaller klimahysteriet for verdens verste bløff, da bør tenkende mennesker undersøke selv hvorfor han sier det.

Årsaken til at han sier det er at klima-«vitenskapen» er uriktig på mange vesentlige områder.

I denne artikkelen blir noe av den uriktige klima-«vitenskapen», modeller og spådommer gjennomgått med referanser og linker til dokumentasjon og videre lesing.

annonse

Klimaforskere har i over 30 år forsøkt å bevise at øking i global temperatur siden Lille Istid for mer enn 150 år siden og klimaendringer som følge av det, skyldes menneskeskapte utslipp av den livsviktige gassen, plantenæringen CO2.

Siste krampaktig forsøk kommer fra klimaforsker dr. Benjamin Santer m.fl. som nå påstår at de er 99,99997 % sikre på menneskeskapt påvirkning av temperaturen i atmosfæren. Den rapporten er allerede slaktet av andre ledende forskere, bl.a. dr. Roy W. Spencer, leder av UAH (University of Alabama, Huntsville) satelittmålinger av global temperatur, og statistikkekspert prof. Ross McKitrick (som sammen med Stephen Mcintyre avslørte den uriktige alarmerende temperatur-grafen til dr. Michael Mann i FNs klimarapport av 2001, «hockeykølle-grafen»).

Hovedtanken mot Santer et al. er at de har neglisjert de naturlige temperatur-påvirkningene, og at selv om de påstår et menneskeskapt bidrag så er det forsvinnende lite. Santer er tidligere avslørt for egenhendig å ha endret tekst i en rapport fra FNs Klimapanel fra den vitenskapelige konklusjonen om at det ikke kunne påvises menneskeskapte påvirkninger til det motsatte i 1995. Uredelig!

annonse

Tidligere har klimaalarmister til stadighet påpekt at det er en vitenskapelig konsensus om at klimaendringene er menneskeskapte fordi 97 % av klimaforskerne mener det. Til det er å si at konsensus og kompromisser er politikk, og har ingenting med vitenskap å gjøre. Hadde konsensus regjert til alle tider så ville vi fortsatt tro at jorden er flat og midtpunkt i universet, eller ikke hatt Einsteins relativitetsteori.

Bl.a. har prof. Richard Tol tilbakevist påstanden om konsensus i The Guardian. Andre som har tilbakevist konsensus er dr. Judith Curry, tidl. prof. og leder for Earth Sciences ved Georgia Inst. of Techn. Curry har uttrykt at samrøret mellom klimavitenskap og politikk er som å sette vognen foran hesten, altså en dysfunksjonell bakvendt-praksis.   

«Drivhusgassen» CO2
Klimateorien går ut på at utslipp av «drivhusgassen» CO2 fra forbruk av fossil energi (kull, olje og gass) skal føre til økt global temperatur og muligens katastrofale klimaendringer en gang i en ukjent fremtid.

Virkeligheten er at vi for tiden har et relativt gunstig globalt klima etter å ha kommet over Lille Istid for ca 200 år siden med kulde, dårlig vær, små avlinger og hungersnød, med nå bare ca 0,8-1 grad C høyere global temperatur enn dengang. Det er godt for jorden mener ledende klimaekspert prof. Lennart Bengtsson. Det dyrkes mer mat enn noensinne for tiden, og egentlig nok til hele verdens befolkning, men fordelingen er dessverre skjev av forskjellige årsaker som terror og krig m.m. 

Digresjon:
Med økologisk landbruk, som maksimalt gir 60 % avling sammenlignet med moderne industrielt landbruk, vil det bli hungersnød igjen, og gjett vhem det går verst utover.  Klimaalarmister vil at menneskeskapte klimaendringer skal opphøre: «Stopp klimautslippene» (hva nå enn et «klimautslipp» skal være). Men, vi hører ikke noe om hva slags klima de vil ha. Vil de tilbake til Lille Istid?

annonse

Mer ekstremvær er påstått å være et bevis på menneskeskapte klimaendringer, men selv FNs klimapanel innrømmer at  det ikke er mer dramatisk ekstremvær enn tidligere (ref. FNs Klimapanel IPCC rapporter SREX 2012 og AR5 WG1 Chapter 2, 2013). Det er noe mer nedbør, men ikke mer av ødeleggende stormer og orkaner. Dette støttes av værekspert meteorolog dr. Ryan Maue  og prof. Roger Pielke.

Ledende klimaalarmist og Nobels fredspris-vinner  i 2007 Al Gores glansnummer i filmen «An inconvenient truth» var å vise at temperatur og CO2 fulgte hverandre gjennom 400 000 år basert på målinger av gammel is fra Vostok i Antarktis.  Det Gore ikke sa var at først så endres temperaturen og deretter CO2 i luften, og da kan ikke CO2 være årsak til at temperatur endres.  Sammenhengen mellom temperatur og CO2 er dominerende motsatt av hva klimateorien tilsier. Det gjelder for eldgamle iskjerneprøver og for nyere tids direkte målinger i atmosfæren (ref. Vostok ismålinger og  Humlum, Stordahl, Solheim 2012 og Klimanytt 130 ).  At økt temperatur er årsak til mer CO2 stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov). Økt temperatur gir også økt biologisk aktivitet med mer CO2. Korrelasjon mellom havtemperatur og CO2 er 99 % (ref. Endersbee 2008).

Av andre klima-ikoner som for lengst er tilbakevist så har vi dr. Michael Manns legendariske «hockeykølle-graf», som skulle vise at varm middelalder ikke eksisterte, og at global temperatur nå har skutt i været siden Lille Istid til nå å være høyest på flere tusen år.  Denne ble avslørt som uriktig av McIntyre & McKitrick. Senere er det vist i hundrevis av vitenskapelige rapporter at den varme middelalder var varmere enn nå, uten CO2 utslipp.

Dilbert-tegneren, ingeniør Scott Adams har uttrykt: «The hockey stick is literally a symbol of lying». Noe til vitenskap. For lengst avvisning av høckeykølle-grafen som dårlig vitenskap hindret ikke klimapropaganda-maskinen NRK og programleder Andreas Wahl å misbruke en lignende graf i et program om klima i «Folkeopplysningen».  Villedende folkeopplysning med «fake science»!

Greenpeace
Økologen dr. Patrick Moore, en av stifterne av Greenpeace, men som siden har hoppet av, har kommet med denne kraftsalven i et intervju: «In fact, the whole climate crisis as they call it is not only fake news, it’s fake science. There is no climate crisis. There is weather and climate all around the world, and in fact, carbon dioxide is the main building block in all life». Han uttrykte også at klimahysteriet er verdenshistoriens største vitenskapelige bløff!

Klimaendringer har vi nå, og de har alltid forekommet. Ikke noe nytt med det. Mer dramatiske klimaendringer enn nå har vi hatt i naturlige overganger mellom istider og varmere tider.  FNs klimapanel bruker spådommer (projeksjoner) i form av klimamodeller om fremtidige klimaendringer som skremsler mot utslipp av plantenæringen CO2, som de påstår skal føre til skadelig global oppvarming. Hittil har klimamodellene ikke vist seg å stemme med virkelig temperaturutvikling. Spådommene til en av de mest kjente klimaaktivister, dr. James Hansen NASA GISS, fra 1988, har bommet så til de grader at virkelig temperaturutvikling til nå i 2019 følger hans kurve for null (!) utslipp av CO2 i denne perioden, mens kurvene for CO2 utslipp ligger langt over.  Se denne artikkelen til dataspesialist Tony Heller. Artikkelen avslører også andre uriktige datamodeller for temperaturutvikling.  Andre som har vist at klimamodeller feiler er f.eks. klimaforsker dr. John Christie, UAH, i senatshøring USA.  

Klimamodeller har beregnet at utgående stråling fra atmosfæren skal avta slik at varme «stenges inne» p.g.a. CO2, og global temperatur skal øke.  Satellittmålingene ERBE og CERES viser det motsatte: Utstråling har økt som følge av naturlig økt temperatur, og det er selvsagt og naturlig for å opprettholde energibalansen ved økt temperatur (Lindzen & Choi 2009 og 2011).

I følge FNs Klimapanel så var klimaendringene før 1950 dominert av naturlige årsaker (UN IPCC report AR5). De naturlige klimafaktorene har ikke plutselig forsvunnet, men man kan ikke kvantifisere dem. Ettersom global temperatur er avhengig av både naturlige og påståtte menneskeskapte faktorer så er det umulig å fastslå hvor mye de menneskeskapte faktorer har å si, når de naturlige også er ukjente.  Det blir kvasivitenskapelig gjetting, og stor sannsynlighet for å ta feil, noe som er gjenspeilt i de feilaktige klimamodellene som FNs klimapanel baserer sine projeksjoner på!

Solinnstråling
Hovedårsaken til at klimamodellene feiler er man legger for stor vekt på konsekvensen av øking i CO2 (IPCC Myhre-formelen), og neglisjerer de naturlige påvirkningsmekanismene. For solinnstrålingen antar man at sol-«konstanten» TSI (total solar irradiation) bare har variert med 0,1 W/m2 siden Lille Istid, mens andre målinger viser 10 -15 ganger mer. Det er en mye bedre overensstemmelse mellom solbestråling og global temperatur enn mellom CO2 og global temperatur. Sammenhengen mellom CO2 og temperatur er jo omvendt som forklart ovenfor (Henrys lov). I tillegg er virkningen av CO2 logaritmisk.  Det betyr mindre effekt på antatt øking i temperatur jo mer CO2 det blir i luften.

annonse

Klimamodellene feiler, og det gjør også en rekke spådommer som er basert på disse uriktige klimamodellene, se «Some failed climate predictions» av Javier her: Blandt de som er mest «hypet» i klimapropagandaen har vi:

Isbjørnene dør ut: Nei, flere og fetere isbjører siden 1950-tallet. Sjekk ut isbjørnforsker dr. Susan Crockford’s bok.

Is i Arktis er syklisk:

Sydhavsøyene forsvinner: Nei, de fleste sydhavsøyer har økt i areal:

Koraller dør ut: Nei, korallene tilpasser seg sykliske klima:

Havet blir surt: Nonsense:

Og slik kunne vi holde på…..  

Uriktig «vitenskap».

IPCC
FNs Klimapanel IPCC skriver i sin siste hovedrapport AR5  at det er økt varmestråling fra atmosfæren mot jordoverflaten på grunn av økt CO2 som er årsak til temperaturøking siden 1970-årene (tilbakestrålingseffekten).  Tilbakestrålingen skal liksom være dobbel så virkningsfull som solen i et «energibudsjett» hvor man modellerer jorden som flat (!), uten rotasjon (ingen dag og natt) og solen som «kald» med bare 1/4 innstråling av virkelig stråling (UN IPCC AR5 WG1 fig. 2.11).  Hele modellen strider mot både fysiske og termodynamiske lover, og er den verste pseudovitenskapen man kan tenke seg ( ref. f.eks. prof. C. Johnson, KTH i boken Mathematical physics of blackbody radiation). Modellen skal forklare en «drivhuseffekt» i atmosfæren på ca. 32-33 grader Kelvin (tilsvarer Celsius), men sammenlignet med månen, uten atmosfære så er forskjellen i gjennomsnittlig global temperatur på ca. 90 grader Kelvin, og det kan ikke IPCC-modellen forklare. IPCC-modellen er uvirkelig.  Den representerer ikke hvordan jord, atmosfære og sol faktisk er, og hvordan varierende solinnstråling til jordoverflate og atmosfære gir varierende global temperatur. Klimamodellene feiler fordi de er uriktig modellert (se f.eks. artikkelen her ). Mer om dette i Klimarealistenes hefte «Naturen styrer klima».

Termodynamikkens lover
Tilbakestrålingen, som liksom skal være dobbelt så sterk som solinnstrålingen, fordrer en energikilde oppe i atmosfæren, men den finnes ikke! Termodynamikkens lover går ut på at energiendring i et system er en funksjon av endring i påført/utført arbeid og tilført/avgitt varmeenergi (endring i potensiell og kinetisk energi). Oppe i atmosfæren er det ingen energikilde, og det eneste som kan gi energiendring i atmosfæren er solen og påført/utført arbeid. Arbeidet (kinetisk energi) er det gravitasjonen som utfører sammen med konveksjon i atmosfæren som følge av direkte og indirekte oppvarming fra solen. Når luft stiger, så avkjøles den, og når den synker så varmes den opp på grunn av høyere trykk, dette i samsvar med gassloven (pV=nRT). Dette skjer som følge av oppvarming fra solen og påvirkning fra gravitasjon, og er opphavet til den adiabatiske oppvarmingen av atmosfæren (temperaturendring uten varmeutveksling mot omgivelsene).

Fønvind
Det er også det som skjer med fenomenet fønvind. Overlagret denne adiabatiske atmosfæreeffekten på ca 90 grader Kelvin, sammenlignet med månen, har vi endring i solinnstråling med tilhørende respons fra hav og skyer pluss mange andre naturlige (!) mekanismer.

Mekanismen for måten CO2 skal varme opp luften på er at CO2-molekylet settes i svingninger når det absorberer noe varmestråling fra jorden med en viss frekvens. Den absorberte varmen spres videre til andre molekyler i luften slik at temperaturen i luften skal øke.  Viktige detaljer med denne mekanismen har vist seg å være annerledes enn man hittil har antatt i følge atomfysiker dr. Boris M. Smirnov (forfatter av 20 fysikkbøker). Hittil har man antatt at dobling av CO2 i luften skal føre til en temperaturøking på ca. 1,5 – 4,5 grader C (Hansen & Manabe ). Smirnov har beregnet at det maksimalt kan bli 0,4 C, og at det menneskeskapte bidraget kan bli max 0,02 C (ref. dr. Smirnov 2018 ). Det er så lite at det ikke er målbart (innenfor måleusikkerhet) og kan ikke skilles fra de naturlige påvirkningene på temperaturen. Enda en grunn til ikke å frykte CO2.

Atmosfæreeffekten av CO2 er egentlig bare å redusere varmetapet litt, noe som kan sammenlignes med en form for isolasjon i et hus. Men 0,01 %-poeng mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden har ikke hatt noen målbar effekt på global temperatur (ref. klimaforsker Roy W. Spencer, leder for UAH satellittmålingene i boken The Great Global Warming Blunder pp 156-157).  Faktisk er det bare ca 0,0017 % CO2 i atmosfæren som stammer fra utslipp av fossil energi (H. Harde 2017). 0,0017 % mer isolasjonseffekt i atmosfæren har null, nada, niks effekt på global temperatur. Ettersom global temperatur bare er en av over 100 forskjellige effekter som påvirker klima så kan vi bare slutte å bekymre oss for plantenæringen CO2. Stopp alle CO2-tiltak!

Les også: Kjære klimaforesatte, lærere og proffe aksjonister!

Hvis det ikke er CO2 som er årsak til klimaendringer, hva er det da? Global basistemperatur dannes av den adiabatiske atmosfæreeffekten med solinnstråling og atmosfæretrykk i samsvar med gassloven. Dette prinsippet benyttes i beregninger av US og ISO standard atmosphere. Svingninger i global temperatur og klima, i tillegg til basistemperatur, er resultat av endringer i solinnstråling mot jordoverflaten på grunn av astronomiske forhold og kosmisk stråling som påvirker skyer, påvirkning av hav og atmosfære, sirkulasjon og nedbør (ref. dr. James Hansen, NASA 1988, dr. Willy Soon et al. 2015 + mange flere).

Fra Klimarealistenes Klimanytt 182, atmosfærefysiker prof. Ellestad: «For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000».

Kvasi-«vitenskap»
Hvis klima skremslene ikke er vitenskap, hva er de så?  Det er en kvasi-«vitenskap» å tro på for de som tror at utslipp av CO2 er skadelig for å «redde verden» fra industri og bilbruk, som de misliker.  Tidligere leder for FNs Klimapanel inderen Pachauri svarer selv på spørsmålet i sitt avskjedsbrev: Klimadogmet er hans «religion and dharma» (leveregel). Det sier sitt. Klimahysteriet er blitt en substitutt-religion for sekulære elitistiske klimafanatikere, politikere, mange klima-forskere og journalister. Pachauri har også innrømmet at han ikke ansatte klimaskeptikere i sin organisasjon. Der skulle det bare være klimaalarmister. Ikke rart at FNs klimapanel er ensidig.

Prof. em. i atmosfærefysikk ved MIT, USA, dr. Richard Linzen har uttrykt at å tro at CO2 er en kontrollknapp for klima, er som å tro på magi.

FNs klimapanel IPCC er utnevnt av regjeringer, altså politikere, og konsentrerer seg om å forsøke å bevise menneskeskapte klimaendringer, men de undervurderer variasjoner i solens innflytelse og ignorerer 99 % av de naturlige mekanismene som bestemmer klima (ref. heftet «Naturen styrer klima»).

Det som er tragisk med kvasi-«vitenskapen» om klima er at verden er blitt lurt til å sløse bort 1500 milliarder USD hvert år (!) i unyttige klimatiltak, presset igjennom av ekstreme klimaaktivister (WWF, Greenpeace m.m.m.), aktivist-forskere (dr. James Hansen, NASA o.l.) og lettlurte, naive og kunnskapsløse populistiske politikere (Climate Change Business Journal). Penger som kunne vært bruk på nyttigere formål som bekjempelse av sult, sykdommer og bedre infrastruktur mot naturlige klimaendringer.

Ytterligere dokumentasjon som avslører kvasi-«vitenskapen» finnes hos www.klimarealistene.com og spesielt i heftet «Naturen styrer klima» ISBN 978-82-999196-3-0, som kan anskaffes her.  Heftet er forfattet av flere medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd som består av 22 universitetsutdannede spesialister, hvorav 19 med dr.-grad og 15 professorer.  

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse